PINKSTEREN EEN HERINNERING

clip_image002

 

 

clip_image004

 

22   Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16

 

Vandaag “vieren” vele christenen opnieuw het Pinksterfeest. Het is de verjaardag van de gemeente van Jezus Christus. De blijdschap van Pinksteren is nog steeds te ervaren voor mensen dit echt willen! Deze blijdschap is de grootste blijdschap die een mens op aarde kan ervaren, jammer velen kennen deze geestelijke blijdschap nog niet. De rijkste mens ter wereld, die deze blijdschap niet kent, is geestelijk straatarm!

Het Pinksterfeest is niets anders dan de vervulling van het wekenfeest, een herinnering.

Gods volk vierde het Wekenfeest, dit was zeven volle weken na het Paschafeest. Precies vijftig dagen na Pasen. In het Grieks noemde dit het

“ pentacosta”, waarvan de naam Pinksteren werd afgeleid.

 

Pinksteren was een oogstfeest.

 

Verschillende landen kennen dit soort feestvieren, er bestaan vele vruchtbaarheidsfeesten. Wij gaan vandaag Pinksteren beklijken in het licht van dankbaarheid.

Bij Gods volk werden de eerstelingen, de eerste vruchten, van de oogst bij God gebracht in de tempel, en God werd gedankt.

 

Exodus 23:19  Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen.

1 Corinthiërs 15:20  Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

1 Corinthiërs 15:23  Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

 

Op Pinksteren zag men de eerste vruchten, niet van wat het land voortbracht, maar van wat het Woord der Waarheid en de uitstorting van de H.Geest voortbracht en nog steeds voortbrengt. Jezus is de eersteling van een grote oogst. Binnenkort zal Hij de grote oogst binnenhalen, bij zijn komst. Behoort u Hem toe? ?

 

41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 ¶  En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

 

 Gods woord is als het ware het zaad in de goede aarde, de bodem, de basis om vrucht voort te brengen! Op Pinksteren predikte Petrus krachtig het Woord van God.

De eerst angstige Petrus, was nu de sterke Petrus, door het ontvangen van de H.Geest. Velen kwamen tot een levend geloof, anderen begonnen te spotten uit domheid!

 

Jakobus 1:18  Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen

 

Pinksteren staat dus ook vandaag nog duidelijk in het teken van de oogst. Op Pinksteren kwamen de eerste mensen werkelijk tot geloof in Jezus Christus.

Er is geen ander echt geestelijk zaad dan de Bijbel, om vruchten voor God voort te brengen. Zonder goed zaad ook geen gezonde oogst! Zalig zij die nog in waarheid mogen zaaien vandaag!  Opgelet want vandaag manipuleert men met het zaad Gods, de Bijbel.

Wees waakzaam met de nieuwe Bijbelvertalingen, en de nieuwe manier van zaaien! (New-Age Evangelist Warren).

Daarom heeft God ook gewaarschuwd, en bijzonder voor onze tijd:

 

clip_image006Openbaring 22:18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

 

Een gezonde wijnoogst, dat is van groot belang, bijzonder in onze dagen. Met deze wijnoogst heb ik het over Godvruchtige mensen. Mensen waarvan hun leven “water” was, en nu als “wijn”, is, een leven in vreugde door een echte hoop!

En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.Luc.5:39

 

De oude wijn.

De mens is niet vlug geneigd om nieuwe wijn te drinken, hij vindt de oude wijn blijkbaar beter. Dit beeld kan men best vergelijken met de tijd van ons leven waarin wij leefden zonder rekening te houden met wat God wilde in ons leven. Met andere woorden de tijd dat wij goddeloos leefden, en afgoden dienden.

Mensen vinden het normaal om veel geld te verdienen, of dat nu op een gezonde manier is of niet. Mensen willen wel eens vreemd gaan, de meesten doen dat nu toch! Het huwelijk heeft steeds minders waarde, als men geen rekening houdt met God.

Mensen vinden hun genot en hobby belangrijker dan God te danken en te eren.

Het beeld van de oude wijn is een tegenbeeld van geniet van deze wereld, daarna is er niets meer! Jammer, niet waar! 2 Timotheüs 3:4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

 

 

 Markus 2:22  En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.

 

God ziet uit naar levens die aan Hem worden toegewijd, Hij wil daarvan nieuwe levens maken. Een volledig nieuw begin in het leven van de mens.

Nieuwe wijn bewaart men in nieuwe zakken.

Onder de oude zakken kunnen wij best het Jodendom begrijpen, die nog steeds leven onder het oude verbond. (O.T.) Zij zorgden ervoor dat Gods woord werd bewaard. De oude vaste waarden gebonden aan de wet, dienden voor Gods volk verder bewaart te blijven.

De oude zakken verdragen de jonge wijn niet verder, door de kracht die er in zit en dit de zakken zou doen scheuren, en de wijn zou verloren gaan. Er staat nergens dat de oude zakken dienen weggegooid.

De jonge wijn, de vrucht van de nieuwe oogst, is een beeld van de kracht van de genade, en de kracht van de Heilige Geest op aarde.

 

Nieuwe zakken, zijn als mensen die het nieuwe leven in Jezus Christus hebben gevonden. Er zijn geheel nieuwe levensgewoonten en principes nodig, en ze dienen te worden bewaard in het hart van de mens!

Wanneer de christelijke, Bijbelgetrouwe normen niet meer worden gehanteerd, dan komen er problemen en de christelijke blijdschap van Pinksteren verminderd sterk uit de harten. Psalmen 51:12  (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Zonde is de dief van deze blijdschap!

 

Hebreeën 8:13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

 

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar bracht geen definitieve redding.

Nu kunnen wij best begrijpen, dat wij nu leven onder het nieuwe verbond welke Jezus instelde. De genadeleer was dan begonnen. Complete vergeving is voor ieder mens mogelijk. Enkel ongeloof is niet te vergeven.

 

 

27  En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.

28  Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

29  Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.Matth.26

 

Zonder Jezus, geen Pinksteren, geen blijdschap, geen nieuw leven, geen toekomst!