ZIEKTE EN GENEZING

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp.

Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen.

Iedereen van ons is al eens ziek geweest of had moeilijke kwalen. Ook zijn er mensen met ongeneeslijke ziekten, die niemand kan helpen. Mensen die gehandicapt zijn bij geboorte, blindheid, doofheid, afwijkingen enz. 

Nieuwe ziekten van allergie komen er veel bij.

 De mens zoekt op verschillende wijzen om tot genezing te komen.

De medische wetenschap is er goed op vooruit gegaan, en is voor ons als christenen nog steeds de eerste normale weg. Ten tijde van Jezus waren er ook artsen, en Jezus heeft zijn volk nooit afgewezen te gaan bij deze mensen. De apostel Lucas was ook een arts. Lu 5:31  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.

Christenen wijzen wel alle paranormale geneeswijzen af. De wereld loopt vol van kwakzalvers en religieuze genezers. Alle bedevaartsoorden tot genezing zijn occult.

clip_image005

Hoe is ziekte in de wereld gekomen?

 

Ge 2:17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Ge 3:4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

 

Ziekte en sterven is een gevolg van de zondeval.

De mens heeft een vrije wil, en kan dus kiezen te luisteren naar God of naar de satan. Wij vinden in de Bijbel eerst dat de mensen stierven van ouderdom. Wij lezen in  Het begin van Genesis weinig dat mensen stierven dor ziekte, maar wel door hoge ouderdom. Later was het gevolg dat de mens ook stierf ten gevolge van ziekten. Ziekte en het afsterven van het lichaam is een gewoon verschijnsel als gevolg van ongehoorzaamheid aan wat God vraagt en ongeloof aan wat Hij zegt in de Bijbel.

 

Ex 15:26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

God zelf is de “dokter”! Hij die de mens schiep! Hij vraagt wel te luisteren naar Hem! Wie niet luistert naar Hem zondigt, en loopt gevaar om getroffen te worden door ziekte. Mirjam sprak kwaad van Mozes en werd plots melaats!

 

God is barmhartig en wil de mens genezen, en Jezus, Zoon van God toonde het aan de mensen.

 

De profeet Jesaja voorspelde de komst van Jezus, en wat Hij zou doen.

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Hieronder kunnen wij het best begrijpen, dat deze profetieën in vervulling zouden gaan wanneer Jezus hier op aarde was ongeveer 700 jaar later! Door al deze goddelijke genezingen diende Jezus aan te tonen dat Hij de Messias was. Maar Zijn volk was Hem niet sterk verwachtend, nog verlangend daarnaar, zoals ook veel of sommige christenen vandaag. Door het lijden en sterven van Jezus zullen wij een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen, allen  die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Dat lichaam zal perfect zijn en zonder enige gebrek. Daarom was er zoveel verdriet bij Adam en Eva, weinige mensen hadden zoveel verdriet als zij! Israël geloofde niet in Hem, ondanks Zijn wonderlijke tekenen en genezingen. Jesaja had het geprofeteerd, en dit is geen waarzeggerij!

 

Johannes 9  De blindgeborene

 

Hier vinden wij een blindgeborene. Iemand geboren zonder ogen. Een mens die nog nooit het licht en de werkelijkheid om zich heen had gezien zoals dat is.

Zo’n mens is goed te vergelijken met een ongelovige. Een ongelovige is niets anders dan iemand die Jezus in zijn leven nog niet heeft ontmoet. Hij stelt zich vele vragen zoals een blinde, maar kan er niet op antwoorden.

Spr 4:19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.

Een blinde moet opletten voor stenen op zijn weg, als hij valt kan hij zich deerlijk bezeren. Deze stenen zijn een beeld van satans listen voor de ongelovige.

Joh 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Jes 42:16  En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten.

 

In vers 7 liet Jezus hem de ogen wassen in het badwater van Siloam en hij was genezen! Had een totaal nieuw zicht. Jezus schiep hem ogen!

 

Gods woord de Bijbel is het water. Wie het leest en het aanneemt en spijt heeft dat hij niet eerder naar God wilde luisteren, zal vanaf dat moment de Bijbel kunnen begrijpen. Je kunt jarenlang naar een kerk lopen, en toch blind en in de duisternis blijven omdat de leiders even blind zijn. Mt 15:14  Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

 

 

 

Slechts wanneer iemand werd aangeraakt door Jezus zal hij kunnen zien en begrijpen!

 

 

Jezus zond hem naar Siloam, wat “gezonden” betekent!

Ieder mens welke tot geloof komt in Jezus, is een gezondene. Hij bekijkt de wereld met andere, geestelijke ogen, hij heeft een andere toekomstvisie en een levensdoel die over de grens van de lichamelijke dood ligt.

 

Generaal Naaman.

 

clip_image007

 

( 2 Kon.5) Deze generaal was melaats. Melaatsheid is in de Bijbel een beeld van zonde.

Deze zeven wijst op een volheid of volledigheid. Geen halve gehoorzaamheid.

De man diende zich zevenmaal te wassen in de Jordaan en zou genezen worden.

Eerst wilde hij niet gehoorzamen aan de dienstknecht van God.

Mensen hebben het soms heel moeilijk om gehoor te geven, om te geloven wat God zegt. Het klinkt soms helemaal tegen de gedachtegang en de wetenschap van de mens.

De generaal genas en ontving zegen slechts vanaf het moment dat hij gehoorzaam werd aan het woord van God gesproken door de profeet Elisa.

Lucas 5 :17 Een verlamde

 

clip_image009

 

Een eerste probleem.

Deze man kon niet op eigen krachten tot bij Jezus komen. Maar hij wilde toch bij Jezus zijn. Hij had hulp nodig en anderen die in Jezus geloofden droegen hem.

Wij moeten mensen bij Jezus brengen in geloof en we zullen wonderen zien. Sommigen genezen op de dag dat ze tot geloof komen, zonder tussenkomst soms.

Een tweede probleem was teveel volk om nu bij Jezus te komen.

Levensomstandigheden kunnen het soms moeilijk maken om bij Jezus te komen. Maar geloof overwint. De gelovigen braken het dak open om toch bij Jezus te komen.

Jezus zag het geloof van zijn vrienden en zegende dit!

Jezus heeft de macht zowel over het geestelijke als over het lichaam van de mens

De kerkleiders hadden felle kritiek op Jezus, omwille van het vergeven van zonde.

 

De mensen rondom Jezus zagen ongelooflijke dingen, doch ook vandaag gebeuren nog soms wonderlijke genezingen.  God heeft geen reclame nodig.

Christenen kunnen mensen tot bij Jezus brengen, ook al kan dat veel moeite kosten, maar het was zeker de moeite waard, want de verlamde werd genezen en vergeven!

Op deze wijze bevestigde Jezus dat Hij de zoon van God is.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen