EENZAAM EN VERLATEN

 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.

 

clip_image002

 

Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als het ware niet normaal zijn als een christen dit gevoel nooit eens zou hebben gekend in zijn leven.

Het gevoel dat iedereen u in de steek laat, is menselijk en is terug te vinden in de Bijbel, daarom zullen wij eens kijken naar mensen in de Bijbel die dit gevoel hadden en de gevolgen ervan.

 

Het gevoel van verlatenheid kan isolatie betekenen, kan verworpenheid betekenen, uitgesloten uit de maatschappij, of uitgesloten zijn van wereldse activiteiten waarin anderen kunnen opleven. Maar het gevoel van verlatenheid zal eens geen gevoel meer zijn, maar een werkelijkheid, wedergeboren christenen passen niet meer in deze oordeelsrijpe wereld. De Here is zijn kinderen aan het voorbereiden.

 

 

Jezus kende dit gevoel ook.

 

 

Mattheus 27:46  Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

 

Onder de bekenden stonden hier al zijn vrienden en discipelen, ze keken van verre!

Mattheus 27:55  En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om Hem te dienen.

Mattheus 27:56  Onder dewelke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder der zonen van Zebedeus.

 

In de moeilijkste tijd van Jezus leven stond Hij alleen, stervende aan een vloekhout. Men bekeek Hem van verre. Degenen die Hij genas, die hij bevrijdde, diegenen die zijn wonderen hadden gezien. Aan zijn lot overgelaten zou men kunnen zeggen. Verlaten door iedereen, zelfs Zijn Vader in de hemel op dat moment.  Hij aanvaardde het en sprak geen woord kwaad of verwijt over zijn vrienden en discipelen. Hij maakte zijn gevoelens ondergeschikt aan de wil van Zijn Vader. Hij was een voorbeeld tot Zijn laatste adem!

 

 

Hoe zouden wij reageren?

Hoe springen wij om met onze gevoelens van verlatenheid? Houden wij dit onder controle zoals Jezus? Reageren wij niet te vlug omdat onze gevoelens de overhand halen, en dan afreageren op anderen?

 

Het gevoel van verlatenheid brengt een christen dichter bij de Here.

 

clip_image004

Job 19  Een verlaten Job.

 

13  Mijn broeders heeft Hij van mij verwijderd, en mijn kennissen zijn mij geheel vreemd geworden. 14  Mijn nabestaanden zijn weggebleven en mijn bekenden hebben mij vergeten.

15  Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde, ik ben in hun ogen een onbekende geworden.

16  Roep ik mijn slaaf, dan antwoordt hij niet; nadrukkelijk moet ik hem smeken.

17  Mijn adem staat mijn vrouw tegen en mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoten.

18  Zelfs knapen verachten mij, sta ik op, dan spreken zij tegen mij in.

19  Allen die vertrouwelijk met mij omgingen, schuwen mij; en zij die ik liefhad, hebben zich tegen mij gekeerd.

 

De ene tegenslag na de andere kreeg Job te verwerken. Precies als door God verlaten, precies alsof God nu Job helemaal was vergeten. Wat kan er erger zijn dan een mens die zich bewust zou zijn, dat hij door God, zijn schepper is vergeten, of dat God zich van u niets meer zou aantrekken. Dan zou u zwemmen in een zee van ”Waarom’s”!

 

Iets verder lezen wij hoe Job zich versterkt in zijn geloof. Hij komt dichter bij de Here, en dit vinden wij in zijn woorden in vers 25 :

25  Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden.

Job kent een troostende wetenschap, De God die hij aanbidt LEEFT! Job heeft nog een toekomstperspectief, God laat zijn kinderen nooit in de steek. Vele mensen van ons volk zoeken troost en hulp bij Maria en vele heiligen welke niet leven doch behoren tot de doden. Anderen zoeken troost in amuletten tegen onheil, of het branden van kaarsen, of alcohol, dingen die nooit kunnen troosten enz.

 

Koning David. In Psalm 38

 

10  mijn hart slaat hevig, mijn kracht begeeft mij, zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen.

11  Mijn vrienden en bekenden staan afzijdig van mijn plaag, zelfs mijn verwanten staan van verre.

12  Wie mij naar het leven staan, spannen mij strikken, wie mijn onheil begeren, spreken van verderf, en zinnen de ganse dag op bedrog.

13  Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, als een stomme, die zijn mond niet open doet;

14  ja, ik ben als een man die niet hoort, en in wiens mond geen verweer is.

15  Want op U, Here, hoop ik; Gij immers zult antwoorden, Here, mijn God.

 

Ook hier had David het gevoel van verlatenheid, maar Hij stelt zijn vertrouwen op de Here alleen. Na zijn zonde werd hij ziek en zieker. In deze depressie hoopt hij op Zijn God.

Hij voelt zich compleet machteloos en wacht tot de Here zal antwoorden. Wie geen God heeft of slechts een afgodsbeeld, kan helemaal zijn levensmoed verliezen. Daarom zijn er niet weinigen die het verlies van een familielid of andere tegenslagen niet meer kunnen verwerken, en zelfmoord plegen.

Zo leren wij ten slotte op Hem alleen te vertrouwen, zo komen er ook geen teleurstellingen. Troost is enkel te vinden in de Bijbel, daar spreekt God nog steeds tot de mens van goede wil.

 

 

GOD BELOOFDE ZIJN KINDEREN NOOIT TE VERLATEN, MAAR

ZIJ KUNNEN HEM WEL VERLATEN!

 

Matth 28

19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

20     En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

 

“Ik ben met u “ I AM .Deze belofte mogen we nooit vergeten, het is het enige medicament tegen de gevoelens van verlatenheid. Een christen staat nooit alleen. De Here maakt op de nodige tijd altijd duidelijk dat Hij met ons is.

 

Denk aan Israël dat ook bijna alleen komt te staan in deze wereld! Meer en meer regeringen spannen tegen Israël, nu het antichristelijke België op kop! Het zal niet tot zegen zijn voor de Belgen! De baaldienaars beginnen de strijd tegen de levende God.

 

Jes.44

21   Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten.

 

Dus moeten wij allen beseffen dat God Israël en Zijn Gemeente niet vergeten is, ook al denkt gij zo of hebt gij zulk een gevoelen. Gevoelens kunnen misleidend zijn!

 

Psalmen 94:14  Want de Here zal zijn volk niet verstoten, en zijn erfdeel niet verlaten;

 

Het gevoel van verlatenheid, kan ons leren

Barmhartiger te zijn tegenover anderen.

 

Wanneer u iemand wil helpen die problemen heeft met dit soort van gevoelens, dan kunnen wij dit slechts op een wijze : De wijze die wij ervaren van God met ons!

Daarom leert Paulus het volgende  in 2 Cor.1

4  die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

 

Er is maar die grote troost, namelijk het geen geschreven staat in de bijbel. Daarin staan beloften waarop we mogen staan, deze dingen geven een ware troost.

God kan ons troosten door  personen die spreken vanuit het woord. God kan en zendt mensen zenden om te troosten waar dat nodig is.

 

EEN OORZAAK VAN HET GEVOEL VAN GELATENHEID.

 

clip_image006

 

19    Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens. Spr.27

 

Het water is Gods woord, als je daarin kijkt, komt het spiegeleffect, je ziet hoe uw karakter eruit ziet. Het gevoel van verlatenheid kan ontstaan door een tekort aan communicatie met de Heer of met broeder en zusters. Wie naar geen gemeente meer gaat, kan gevoelens van verlatenheid ervaren. Zijn hart zal vlug triestigheid weerspiegelen. Wij kunnen onze problemen met elkaar delen en gebed vragen. Wat op ons hart ligt moet kunnen medegedeeld worden. (geen roddel)

 

HET GEVOEL VAN VERLATENHEID EEN CHRISTELIJK GEVOEL!

 

 Jes. 53 Een beschrijving in de profetie over Jezus luidde:

 

2       Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

 

Jezus was niet populair zo zei God zelf over zijn Zoon! 

 

Joh.5

43     Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

 

Men verwierp Christus, men luisterde niet verder naar Hem. Zo is het voor ons hetzelfde gevoel, men wil niet meer luisteren naar de christenen die het evangelie brengen. Integendeel men effent nu de weg voor de wetteloze, de antichrist, die zal eerst populair zijn, en door het volk aangenomen worden door verleiding. Hij zal een evangelie brengen van “alles moet kunnen” “alles mag”. “iedereen moet kunnen doen wat hij wil, vrijheid liberalisme.

 

Lukas 6

22  Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.

20    Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.

 

26  Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

 

Het gevoel van verlatenheid, zoals ook de profeten, komt wanneer men u uit de maatschappij stoot, u niet meer als vriend wil, omwille van uw geloof, is een gezonde situatie. Wij kunnen geen vriend van de wereld zijn. WEE U als gij door de goddelozen geprezen wordt. Deze wereld wil van de christenen en de joden af!

 

Het gevoel van gelatenheid werkt mede ten goede voor allen die Jezus liefhebben!

 

Biblespace Vlaanderen