EXORCISME

EXORCISME

 

Exorcisme is het uitdrijven van demonen of boze geesten. Niet iedereen kan zomaar duivels gaan uitdrijven. Ieder wedergeboren christen is normaal in staat dit te doen, indien hij sterk is in zijn geloof. Iedere gemeente moet in staat zijn dit toe te passen. Vandaag kennen wij opnieuw meer en meer een onbijbels exorcisme.

Wij weten dat ook de heidenen eeuwen geleden zulke activiteiten beoefenden aangaande duiveluitbanningen. Dit gebeurde met magische formules en voorgeschreven rituelen, gekend bij de Babyloniërs en Assyriërs. De Roomse kerk heeft ook haar eigen rituelen ontworpen voor duiveluitbanning.  Het  “ Rituale Romanum  “ 1614 geheten. Met gebruik van formule gebeden, gewijd water en relikwieën en kruisbeelden.

Wij onderzoeken Gods Woord over dit  item in onze dagen. Welke tevens een symptoom is van de nakende komst van Jezus !

 

BEPAALDE KENMERKEN VAN DEMONISCHE WERKINGEN

 

·       Hevige weerstand tegen alles wat met God te maken heeft. (Mc.1,24)

·       Verdraagt geen geestelijke muziek of psalmen( id.)

·       Buitengewone gevaarlijke lichaamskracht kan tot uiting komen.(Mc.5,3)

·       Storingen bij het functioneren van lichaamsorganen. ( Mc.9,17) (doof, blind, stom, enz.)

·       Zelfverwondingen, insijdingen maken of zelfmoordpogingen ( Mc.5,5)

·       Agressiviteit tegen anderen zonder redenen. ( Mc.1,23)

·       Het spreken van iemand anders uit de mond van een gedemoniseerde. (Mc.1,24)

·       Bovennatuurlijke kennis, waarzeggerij, gedachten lezen van adneren

·       Verschijnselen bij het uitgaan van demonen. Schreeuwen, stuiptrekkingen, neervallen, krampachtige gelaatstrekken. Soms zichtbaar vertrekken van monsterachtige wezens e.d. Plotse genezing van jarenlange kwaal of ziekte.

 

JEZUS DREEF ALLE DEMONEN UIT !

 

28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Matth. 12

De sterke is de duivel. Het huis is een lichaam. De Huisraad zijn de kwaliteiten en de goede capaciteiten van die mens. Jezus laat merken dat er een sterkere nodig is om de satan de binden. Zo is het dan in Zijn naam dat wij kunnen optreden.

 

20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 21 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. 22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. L u k a s 1 1

 

 

 

Jezus is de sterkste!

clip_image002

Jezus doorbrak het stilzwijgen van de stomme, waarvan iedereen dacht dat hij voor de rest van zijn leven zo zou blijven. De stomme werd verlost van zijn gevangenschap. Niemand had durven denken dat hij eens zou spreken .

Jezus is vandaag nog steeds dezelfde, Hij wil ieders tong losmaken, om te spreken over Zijn Koninkrijk. Niet kunnen spreken of zingen voor en over de Heer is een vorm van gebondenheid.

Het wonder dat hier gebeurde gaat verder dan de lichamelijke genezing, Jezus toont aan dat hij sterker is dan degene die de man gebonden had, en dat Hij de wereld zou tonen dat er hoop is , en dat Hij de mensen die in Hem geloven zal verlossen van hun slavernij aan de boze. Ieder ongelovige  is  onbewust een gevangene van de boze.

 

 

 

DEMONEN ONTDEKKEN

 

Demonen ontdekken is niet eenvoudig. Demonen zijn geesten, zijn sluw, intelligent, staan boven alle natuurwetten, zeer verleidend in onze dagen, zijn bijzonder listig actief in religieuze kringen, om de grote afval voor te bereiden. Ze kunnen zich zeer schijnheilig voordoen. Ze zoeken graag en sluw om op het podium te staan.Ze hebben een eigen wil en gevoelsleven. Kunnen zich voordoen als gelovigen of valse predikers.

 

MARCUS 5

2 En toen Hij uit het schip ging, kwam Hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, 3 die verblijf hield in de graven, en niemand had hem meer kunnen binden zelfs niet met een keten, 4 want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen. 5 En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven en in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. 6 En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, 7 en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. 8 Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens. 9 En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? 10 En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. 11 Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed.12 En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen 13 En Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee.

 M a r k u s 5

 

Zijn verblijf op het kerkhof, deze plaats is niet normaal, en wekt al zo bij mensen angsten op. (Openbar.18:2)

Het breken van ijzeren ketenen, is bovenmenselijke lichamelijk kracht.

Zichzelf met stenen slaande.

Een zelfontwrichtend gedrag, doet denken aan het hedendaagse genieten van pijn, en pijngrenzen verleggen ( MS) Het maken van insnijdingen in het lichaam.

Liep naakt, en werd gekleed.Nudisme.

De ganse streek had angst om voorbij te komen, nu was dit over !

De zwijnen.

Door de grote angst vluchten de zwijnen, onreine dieren, weg naar hun dood.

De naam.

Jezus vraagt de naam of namen! Dit moeten wij ook doen bij exorcisme.

 

DE MAANZIEKTE OF EPILEPSIE.

 

15 Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water 16 En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17 Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof.

( Mattheüs 17 )

 

 

Ziekte zijn “kan” een demonische oorsprong hebben. Hier in dit geval gaat het over de gekende (aan)vallende ziekte,Epilepsie, met een uitgesproken demonische oorzaak. Dit wordt ook nog maanziekte genoemd. Dit werd zo genoemd omdat men vaststelde dat deze aanvallen meestal voorkwamen voor volle maan. Er zijn verschillende soorten van epileptische aanvallen, welke wel zijn te onderdrukken met medicatie.

De discipelen hadden geprobeerd, maar mislukt. Ze geloofden er niet in dat ook zij dit zouden doen en slagen. Bij deze dingen mag men niet twijfelen.

Exocisme kan mislukken, maar mag geen reden zijn om te stoppen om mensen te helpen.

 

 

KENMERKEN VAN EEN GOEDE UITDRIJVING

 

 

EEN SPREKEN MET GEZAG.

 

25 En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem! (Marc. 1).

 

Wie spreekt in de naam van Jezus, in volle vertrouwen, zal de kracht van God ontdekken, en ervaren, tijdens de uitdrijving. Demonen zijn verstandig en kennen het bestaande gezag van Christus, en ook van hen die in Zijn naam spreken en wedergeboren zijn.

Het is zeer leerzaam om een uitdrijving mee te maken of te doen, het vraagt wel een sterk vertrouwen op de Heer. Het is niet alleen een geestelijke strijd, het lijkt op oorlog.

 

14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. 15 Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij? 16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. Handelingen  19

 

Demonen kennen de mensen die met gezag kunnen spreken. Hier waren mensen die ook dachten die dat zouden kunnen, en ze hadden hun les geleerd, ze waren niet gemachtigd om deze dingen te doen. Uitdrijvingen kunnen zeer gevaarlijk zijn, en kunnen schadelijke en pijnlijke gevolgen hebben, ook voor de werking in de gemeente.

 

DEMONEN HERKENNEN HET GEZAG TIJDENS EEN UITDRIJVING.

 

33 En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest 34 en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 35 En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen.

 

Wij horen hier al agressiviteit die zich openbaart onder gelovigen in de synagogen. Deze demon wist wel wie Jezus was. De Joden waren en zijn nog steeds blind hierin. Demonen weten heel goed door wie ze aangesproken worden, en of de persoon macht heeft over hen. Ze weten ook dat pogingen gebeuren door mensen die heidens zijn en in het gezag van Christus niet staan.

Babyloniërs en Egyptenaren gebruikten ook praktijken, praktijken met behulp van pijnigingen van de bezetene of door het aanroepen van allerlei afgoden.

De Roomse uitdrijving is een voorbeeld van uitdrijving van duivelen door duivelen! Ook zijn verschillende protestantse exorcisten te mijden, en bijzonder hun uitgegeven boeken!

 

REACTIE OP UITDRIJVING EN GEBED.

 

25 En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. Marcus 1

 

Op het ogenblik van de uitdrijving is het mogelijk dat men onmiddellijk reacties waarneemt bij de gedemoniseerde. Ze kunnen weerstand bieden, om hun naam verborgen te houden, en in stilte verdwijnen zodat men het niet ziet op dat moment. Deze mensen kunnen onwel worden, of krampachtige houdingen vertonen. Schreeuwen of schelden en vechten, kan ook voorkomen. Of ze ervaren een grote geestelijke blijdschap door bevrijding.

 

 

 

BIJBELS EXORCISME, BRENGT LICHAMELIJKE VERBETERING, EN GEESTELIJK HERSTEL.

 

15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem, die het legioen gehad had; en zij werden bevreesd. 16 En die het hadden gezien, verhaalden hun, hoe het met de bezetene gegaan was en ook van de zwijnen. (Marcus 5)

 

Het was een gevaarlijke bezetene voor de medemens. Deze man was, mogen wij zeggen krankzinnig. Toen waren er daar geen instellingen zoals wij deze vandaag kennen. Zo velen komen in zulke instellingen terecht, maar kennen geen bevrijding. Na de bevrijding door Jezus, is Hij weer GOED BIJ ZIJN VERSTAND.

Dit toont ook duidelijk dat demonen schade kunnen toebrengen aan de werking van de hersenen. De wetenschap kan slechts de beschadiging vaststellen maar niet altijd de oorzaak.

 

 

BEZETENHEID KAN TERUGKEREN.

 

 

24 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. 25 En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. ( Lucas 11 )

 

Mensen die eenmaal gedemoniseerd zijn geweest, moeten dubbel waakzaam zijn, het is beter dat dit alles gepaard gaat met een zuivere wedergeboorte. Anders blijft het huis LEEG, zonder H.Geest! Wie christen is geworden, zal geen open deuren toelaten om opnieuw onder demonische invloed te komen. Hij zal waakzaam zijn en waarschuwend spreken. Hij zal niet samen zijn met de paranormalen of dergelijke. Goede Bijbelkennis zal hem kunnen leiden.

 

22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

( 1 Petr.1 )

 

De reiniging van de ziel is afhankelijk van de gehoorzaamheid aan het woord, zo is het voor zulke gevallen sterk aan te raden hun gedrag later op te volgen in de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

HOE UITDRIJVEN?

 

 

  OP AFSTAND

 

 

Jezus kon uitdruiven op afstand. In Matth.15 kunnen wij vaststellen dat Jezus daar een uitdrijving deed ,waar een vrouw bezeten was.

Dit toont ook aan dat de plaats van uitdrijving niet bepalend is. Nergens zien wij uitdrijving door een handoplegging. Met handoplegging maakt men zich één met de persoon in kwestie. Zo maakt men zich één met de zonde, ( Toronto-zegen bv. ) met alle gevolgen vandien. Wel handoplegging na bevrijding. Je legt je hand ook niet op een gloeiende kachel!

 

22 Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein. 1 T i m. 5

 

Uitdrijvingen worden meestal gedaan door de gemeenteleiders, die zich bijzonder bezighouden met de zielzorg. Doch andere broeders kunnen dit ook doen, die geesten kunnen onderscheiden naar hun werking en leer.

 

UITZONDERLIJK WORDT EEN VOORWERP GEBRUIKT.

 

De zweetdoeken van Paulus werden gebruikt en boze geesten werden uitgedreven.

Dit is geen algemene regel. ( Hand. 19 ). Ook Koning Saul werd geholpen van zijn angstgeest door het horen spelen op de citer. ( 1 Sam.16 )

 

Gewijd water en kruisen zijn voorwerpen die niet nodig zijn, en berusten op heidense gebruiken. Vasten en gebed zijn wel noodzakelijk en Bijbels.

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

R GAYTANT