WIE OREN HEEFT

WIE OREN HEEFT ….

 

Als wij zien welke invloed er op een mens wordt gemaakt via zijn zintuigen dan staan

wij verbaasd dat mensen gaan reageren zoals ze hebben gezien of gehoord of gelezen. Wij als christenen moeten kunnen onderscheiden wat goed voor ons is en wat slecht voor ons is. ( Ps.34:14) ( Spreuk. 11:27) 1Th 5:21  maar toetst alles en behoudt het goede.  Zo moeten wij waakzaam zijn en ons niet laten beïnvloeden zoals de massa. Massamanipulatie is er vandaag meer dan ooit, door onze moderne media.

 

Ex 23:2  Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

 

Aan de hand van de volgende schets, kunnen wij zien op welke speciale wijze Gods woord  een invloed op de mens kan maken, en als de mens deze aanneemt als de waarheid, hij een totaal nieuwe schepping kan worden.

 

Mt 11:15  Wie oren heeft, die hore!

 

Ps 94:9  Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? die het oog vormde, niet zien?

 

7  En de Here zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.

Exodus 3

 

Hier gaat het in de eerste plaats over een goddelijk horen. Wat hoort God allemaal ?  Voor een mens onbegrijpelijk dat God alles hoort, en iedereen, Hij is almachtig.

Wij kunnen naar een of half ook nog naar twee luisteren, maar drie is al te veel.

Het eerste wat God wil horen van de mens is dat hij God gelijk geeft, en naar Hem wil luisteren, dat is een zeggen tot God dat hij berouw heeft om te hebben geleefd zonder rekening te houden met God. Zo’n oprecht gebed verandert de mens, dan kan God zich in hem openbaren, en zo ontstaat een wedergeboorte of de doop met de H.Geest.

Vele mensen horen over God, maar daarom zijn ze niet gered, maar na de wedergeboorte beginnen ze God begrijpen ! Dit begrijpen is zeer afhankelijk van het doen.

 

clip_image002

 

Joh 10:27 

Mijn schapen horen naar mijn stem

en Ik ken ze en zij volgen Mij,

 

GOD HOORT NIET NAAR RAAD VAN DE BOOSAARDIGE !

 

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Psalm 1

(Betere vertaling is : boosaardige i.p.v.ongelovige)

 

 

Jes.59

1  Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;

 2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

 

Zolang iemand niet bekeerd is kan God het gebed niet verhoren ! De zonde van de mens brengt scheiding. Op deze wereld wordt veel gebeden, en ieder richt zich naar een god, maar er is maar een ware weg : Jezus ! Geloof in het offer van Jezus, neemt de scheiding weg, en pas dan is de gebedslijn, de Christelijke telefoonlijn, hersteld.

 

16  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 17  Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.   18  Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.  19  Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.  20  Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

clip_image003

Ook als de wedergeborene onrechtmatig denkt of verkeerd bid zal hij niet worden aanhoord. Wij kunnen zeggen er is geen contact, geen verbinding ! God zoekt bidders in geest en in waarheid. Ons gebed moet altijd in overeenstemming zijn met Gods woord (de bijbel )

 

31    Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.  Joh 9

 

 

ALLES WAT WIJ HOREN MOETEN WIJ TOETSEN AAN DE BIJBEL !

 

1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

 2  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

 3  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 1Joh4

Niet alles wat wij horen is de waarheid. Er is in onze dagen bijzonder veel bijgeloof en veel afwijkingen van Gods Woord. Hoe moet je dit allemaal onderscheiden. Mensen die niet belijden dat de H.Geest in de mensen kan komen wonen zijn valse leraars. Ook als men niet gelooft dat Jezus werkelijk de zoon van God is.

Hou het rechte spoor !

DOOFHEID ?

 

clip_image005

 

 

De bijbel leert ons over twee soorten van doofheid :

Ø Het niet kunnen horen

Ø Het niet willen horen.

 

NIET KUNNEN HOREN

Enkele aspecten van de lichamelijke doofheid,

wat zegt God daarover ?

 

Leviticus 19

14  Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here.

 

Wij mogen niet lasterend spreken over een dove in zijn bijzijn, in de mening dat hij het toch niet hoort. Het vloeken begrijpt men hier als misbruik maken en met verachting behandelen.

Hier gaat het over een lichamelijk letsel, dat misschien operatief kan genezen worden.

 

Markus 9

25  En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem.

 26  En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was.

27    Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op.

 

Hieruit mogen wij ook duidelijk besluiten dat doofheid kan veroorzaakt worden door demonen.  Dit soort doofheid is slechts te genezen door bevrijding in Jezus naam.

Al lijkt in ogen van mensen de medische wereld almachtig, hier zijn ze machteloos.

 

NIET WILLEN HOREN

 

Jeremia 6

8  Laat u tuchtigen, Jeruzalem, opdat Ik Mij niet van u losrukke, opdat Ik u niet make tot een woestenij, een onbewoond land!

 9 Zo zegt de Here der heerscharen: Lees, lees het overblijfsel van Israël als een wijnstok na; keer uw hand als een wijngaardenier tot de ranken!

 10  Tot wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen? Zie, hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen.

 

Hier hebben wij een voorbeeld van Gods volk dat NIET WILDE HOREN.  Ze beschimpen, bespotten en verachten de bijbel. Dit is ook zo vandaag, ze hebben ook geen enkel verlangen om te luisteren naar wat God zegt. Het oor is niet geopend (onbesneden). 

Het oor wordt geopend bij het aanvaarden en geloven van Gods Woord, en na belijdenis van zonden.

 

9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet,

diens gebed zelfs is een gruwel.

Spreuken 28

 

Hierboven de tekst van de meest beklagenswaardige doven. Zij die geen oren hebben om te luisteren naar God en toch bidden. Bv : Een niet bijbelgelovige kristen.Het is weliswaar door gebrek aan kennis, dat zij ten gronde gaan zegt Hosea, hier vinden wij dat God de wil van de mens blijft eerbiedigen.

Met gruwel bedoelt God een zeer zware zonde !

 

En 14 aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Mattheus 13

 

De profeet Jesaja moest oordeel aankondigen tegen het volke Israël.

Terwijl Jezus de wonderen en de tekenen deed voor hun ogen begrepen zij niet dat dit een vervulling was van hetgeen geschreven stond. Ze wilden niet begrijpen dat God onder hen woonde !

Het vet worden van het hart betekent dat zij niet meer te bereiken waren en gevoelloos bleven voor wat God hen wilde tonen.

 

Deut 4

27  de Here zal u onder de natien verstrooien en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de Here u brengen zal;

 28  dan zult gij daar goden dienen: werk van mensenhanden, hout en steen, die niet zien, noch horen noch eten noch ruiken.

 29  En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

  

Vele mensen bidden naar goden die doof zijn. Gods volk werd onder de heidenen verstrooid. Heidenen zijn alle volkeren buiten Israel. Denk maar aan de Boedha beelden, Mariabeelden, heiligenbeelden, shiva’s, en zovele anderen.

 

1 Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.

 2  Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.

Psalm 116