ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !

clip_image002

 

Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in een God. Ze ontvangen geen zegen. Begrijpelijk er is maar één God, je gaat toch ook niet naar de garage om bloembollen te kopen !

Toch kunnen wij vaststellen dat de ongelovige in doodsangsten gaat roepen op « God », denk maar aan de ernstige vliegtuigenproblemen tijdens een vlucht.

 

Wij willen even zien in Gods woord, wat wij terugvinden over het aanroepen van de Here door zijn aangenomen kinderen. Waarom aanroepen mensen God ? Wanneer roepen ze naar God ?  Stelt God voorwaarden aan het gebed ?  Heeft God iets beloofd aan mensen die Hem aanroepen ? Wij gaan ons oor eens te luisteren leggen bij onze levende God JHWH zelf.

 

Wat betekent nu het “aanroepen” ?

 

Wij denken snel aan bidden, maar het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt wil feiltelijk zeggen of vertaald worden als :” iemand lastig vallen”.

Iemand lastig vallen , is  zijn nood uitdrukken en een oplossing zoeken. Dat wil God, Hij is geen mens.

 

Gen. 4:26  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. 

 

Set ? De derde zoon van Adam, wiens naam “plaatsvervanger” (voor Abel) betekent en wiens nakomelingen, de Sethieten zijn, en stonden tegenover de verworpen Kaïnieten. (Lucas 3:38  Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.) De stamboom van Jezus.)

 

 

Hier vinden wij de mens die voor het eerst begint met gebed.

 

Enos, betekent: “de zwakke mens”; Want in tegenstelling tot de overmoedige Kaïnieten  vervulden zij het gevoel van menselijke onmacht en nietigheid, en dit

gevoel dreef hem tot de dienst en hulp van God. Toen de afval van God in Kaïn’s geslacht hoe langer hoe meer openbaar werd, begon men, in het geslacht van Seth, de naam des Heeren  bij openlijke samenkomsten te aanroepen. Zij aanriepen met opgeheven handen, niet met gevouwen handen, veel vroeger bad men met de houding zoals hun afgodsbeelden werden afgebeeld.

 

Hier vinden wij de strijd met Abel en Kain terug. De eerste godsdienstoorlog, Abel de gelovige en Kain de schijngelovige, de kerkganger.

Wij kunnen vaststellen dat er het meest wordt gebeden wanneer de mens zich onmachtig begint te voelen, en wij geen uitweg meer hebben. Zo ontstonden de amuletten ter bescherming! Op zulke ogenblikken voelen wij ons het meest afhankelijk van de Heere, en dit verliep zo de ganse wereldgeschiedenis door.

 

Handelingen 9:21  En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

 

Paulus was in feite een bekeerde Kain !

 

1 Cor.1:2  Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

 

Wij stellen vast dat de eerste christenen werden genoemd als mensen die de naam van Jezus aanriepen. Ze waren gekenmerkt door wat het volk opmerkte. Het bidden en hun vertrouwen stellen op die Jezus. Wie zich wil vergelijken met de eerste christenen dient te beginnen met het bekeringsgebed. Dit is een aanroepen van Jezus om vergeving, en geloven in zijn genade, wat ook uw zonden waren, enkel uw ongeloof wordt niet vergeven.

 

WAAROM MOETEN WIJ GOD OF JEZUS AANROEPEN ?

 

Ps. 105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 

God vraagt het ons !  Als God het vraagt daar heeft hij zeker wel een reden voor, wij vermoeden dat het nodig zal zijn. God vraagt geen dingen die nutteloos zouden zijn. Wij moeten weten dat het niet mag afhangen van onze eigen zin, of wij Hem aanroepen,(bidden) Hem loven prijzen. Waar zouden wij het recht halen , om neen te zeggen tegen God, onze schepper. God is onze Vader, dan mag Hij toch wel iets vragen aan ons ? Of wie zijn wij wel ? Wij zijn geschapen om Hem te loven en alles te doen tot Zijn eer.

 

Klaagliederen 3:57  Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep;

Gij hebt gezegd: Vrees niet!

 

God laat zijn aanwezigheid merken.

Hier is er sprake , als iemand God aanroept hij Gods nabijheid ervaart. Als God zegt vrees niet, dan wil dat zeggen : Vertrouw op Mij alles komt in orde !

God is niet als  politiekers : veel beloven en weinig geven, dat doet de zotten in vreugde leven ! God stelt niemand teleur die naar Hem gaat.

 

Ps. 17:6  Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort;

o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.

 

Hier vinden wij de grote reden waarom een mens God moet aanroepen. Wij hebben een God die antwoord geeft, een God die leeft, een God die laat gebeuren wat wij vragen, andere godsdiensten kennen dit niet, of ervaren de werking van hun vader,  de satan, welke zich verschuilt achter allerlei afgoden.

Al wie God aanroept staat niet te spreken tegen de muur. Dit is de sterkte van ons gebed, wij moeten daarom ons gebed ook opvolgen. Wanneer wij geen antwoord krijgen, kan dat zijn omdat wij in zonde leven, of niet in waarheid, of naar eigen begeerten, bidden.Of wij zoeken in eigen kracht de oplossing te vinden.

 

WANNEER ROEPEN WIJ AAN ?

 

 

Ps. 88:9  Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan,

o Here, ik breid mijn handen naar U uit.

clip_image004

 

Hier vinden wij dat dagelijks aanroepen niet uitzonderlijk is. Wie niet dagelijks bid zal wel vlug afzwakken, maar de Here kent daarvoor wel oplossingen, wanneer zijn kinderen denken Hem niet nodig te hebben om gelukkig te leven.

Wij als Gods kinderen moeten meer en meer begrijpen dat wij zo afhankelijk van Hem zijn. Vanuit beproevingen komen de beste ervaringen.

 

Denk maar hoe kinderen afhankelijk zijn van hun ouders, voor alles en nog wat hebben zijn vader of moeder nodig. Ook de gehuwde zusters moeten afhankelijk zijn van hun man, daarom dragen de zusters normaal lang haar of een hoofdbedekking als teken van hun afhankelijkheid.(Gr.Kata)

 

Ps. 86:7  Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord.

GNB

Ps. 18:6  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

 

Hier lezen wij dat wij aanroepen in benauwdheden en angsten. Als wij het niet meer zien zitten. Dit is heel normaal ! Wanneer wij mensen horen spreken die depresief zijn dan is beste antwoord: Roep de Here aan ! Zoekt Hem en Zijn wil.

Wij moeten de mensen leren hoe ze moeten bidden, maar eerst moeten zij de Here leren kennen, anders is het bidden ademen in de lucht !

Het bekeringdsgebed uit het hart,is het eerste wat God zal zegenen !

 

VOORWAARDEN OM HEM TE AANROEPEN.

 

Ø  De wedergeboorte en geloof

Romeinen 10:14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

Psalmen 145:18  De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

 

 

De eerste voorwaarde is heel normaal, de mens moet Hem persoonlijk leren kennen. Hier is er een aanduiding dat wij de mensen moeten spreken over onze Heiland, Jezus.

Het hart van de mensen moet worden aangesproken.

Wij kunnen geen omeletten maken zonder eiren te breken. De Bijbel is een zwaard, het kan kwetsen, maar het kent de olie van de Geest om te helen ! Kerkgangers zijn er al veel te veel.

 

clip_image005

 

Zefanja 3:9  Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal laten spreken; mij alleen zullen zij allen aanroepen, mij zullen zij eensgezind vereren.

 

Het aanroepen moet eerlijk uit het hart komen, werkelijk gemeend zijn. Geen schone schijn,  “mij alleen” wijst duidelijk dat er maar een weg is tot God Jezus.God is heilig, uniek er is er maar één !

Er is slechts een naam gegeven !

Filippensen 2:9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

 

 

BELOFTEN VOOR WIE HEM AANROEPEN

 

Joël 2:32  En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Romeinen 10:13  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

 

Biblespace Vlaanderen

2014