UW PERSOONLIJK EXODUS

UW PERSOONLIJKE EXODUS

clip_image002

In de laatste jaren kunnen wij vaststellen, dat opnieuw veel van Gods volk terug naar hun eigen land Israël terugkeren, hetzij door moeilijke omstandigheden of persoonlijke beslissingen. God is aan het werk, ver boven het menselijke denken, enkel kan de mens hier iets begrijpen door te luisteren naar Gods profeten, zoals een ware profeet Micha, boerenzoon, welke net als iedereen die de Messias voor Israël en de heiland voor de volkeren verwachtende was.

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. Micha 2

exodus 2014

Door Exodus 12 te lezen kunnen wij een blik werpen over hoe God werkzaam was en nog is. Hij werkt wonderlijk in het leven van mensen die God op een dag persoonlijk hebben leren kennen.

(4,5) Mozes gaf opdracht een gaaf lam te slachten, voor het vallen van de avond, en het bloed aan de deurposten te strijken van ieder huis waar men het lam zal eten. Dit ter bescherming voor de verderfengel. Wij vinden hier een ware geloofsbasis tot behoud en bescherming per familie.

Er zullen ook verschillende emoties zijn geweest onder al die families rond de tafel. De ene familie was angstig bij het eten, na al die vorige plagen en rampen te hebben gezien. Een andere familie geloofde wat meer in het bloed welke aan de deurposten was bestreken, en bleef rustig afwachtend. Doch beide families werden behouden, daar vielen geen doden. Onze gevoelens mogen geen invloed hebben voor al wie handelt in geloof, in vertrouwen op Gods woorden en het bloed van het Lam!

 

clip_image004

 

Dat gaaf lam, het profetisch beeld van het Lam Gods, Christus. Hij stierf in de duisternis, welke plots kwam tot het negende uur! (Marc.15:33)

Het offer was geen traditioneel offer aan Tamuz, met Babelse zonsaanbidding. Zo ontstond het kruisigen van mensen op een houten T, later overgenomen door de Romeinen als terechtstelling van meestal politieke tegenstanders. Jezus was geen offer voor de zon, maar een voorzien offer tot vergeving van alle zonden, een offer voor alle mensen, geboren uit Gods genade! ( 1 Joh.2,2)

 

EEN CHRISTEN IS VRIJGEKOCHT UIT DE ZONDESLAVERNIJ!

 

18  want gij weet, dat gij niet met vergankelijk zilver of goud zijt vrijgekocht uit uw ijdele levenswandel, die van uw vaders stamt, 19  maar door het kostbaar bloed van christus, als van een lam zonder vlek of gebrek.1 Petr.1

 

Een christen is iemand “die zeker weet” dat hij is vrijgekocht, uit deze vergankelijke wereld. Egypte is het beeld van een goddeloze wereld, met wereldse principes, begeerten en verlangens.

clip_image006Wedergeboren christenen zijn verlost of bevrijd uit de zondemacht, zoals ook Gods volk werd verlost uit de macht van de sterke slavendrijver Farao. Bij rijpe christenen is het verlangen naar wereldse rijkdom, eer en macht, en al het begeerlijke sterk afgenomen.

Rond het gouden kalf dansen verdwijnt langzaam maar zeker! Echte bevrijding is meer dan een verandering van levensovertuiging. God zelf begeleid de christen in zijn levensweg naar het hemelse Jeruzalem. Dat is pas Godsvrucht! Deze christenen hebben een verlangen naar de wederkomst, andere christenen twijfelen en beginnen daarmede te spotten!

(8) Het lam diende te worden geconsumeerd in dezelfde nacht en in huiselijke gemeenschap. Samen eten en drinken is een Bijbels beeld van gemeenschap met elkaar te hebben in familieverband. Ook Jezus toonde aan wie behoorde tot zijn familie, een teken van gemeenschap:

 

47  men zei hem: zie, uw moeder en broeders staan buiten, en willen U spreken.

48  maar hij antwoordde aan die hem dit zeiden: wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders?49  en hij strekte de hand naar zijn leerlingen uit en sprak: ziedaar mijn moeder en broeders;50  want wie de wil van mijn vader volbrengt, die in de hemelen is, hij is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

 

Verder toonde Jezus aan wat Hij met die het gemeenschapsverband bedoelde, en koppelde daaraan een grote belofte!

 

53  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Tenzij dat gij eet het  vlees van de Mensen Zoon, en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in  u 54  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en  Ik zal hem ten jongsten dage opwekken;

55  want mijn vlees is de ware spijs, en mijn bloed is de ware drank.56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.

De apostel Paulus waarschuwde duidelijk de Corinthiërs, om geen gemeenschap te hebben met allerlei andere afgodische rituelen of  on-Bijbelse samenkomsten, dit om niet in gemeenschap te komen met boze geesten. Ook vandaag horen wij over samenkomsten van “naamchristenen”, met een demonische verblindende werkingen. (1 Kor.10,20)

 

MET HAAST ETEN?

 

 11  Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN Pascha.

12  Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! (Exod.12)

 

Haastig eten, dat is ongezond! De Hebreeuwse vertaling leert ons, en ook te zien in de context, dat het hier niet gaat om een eten als snel te slokken als een hond. Het betekent wel: Klaar staan om snel te kunnen vertrekken, om snel Egypte te kunnen verlaten. Om snel alle wereldse begeerten na te laten. Haastig betekent hier: geen tijd verliezen om te veranderen van gedachten en bezig te zijn met de dingen van boven!  Dit is enkel voor hen die beweren christen te zijn en Gods geest te hebben ontvangen.

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Col.3

 

Het eten van het lamsvlees was wel noodzakelijk, opdat ze later een beter begrip zouden hebben over wat “genade” in Gods ogen betekent. Het zou voor hen een blijvende herinnering worden. De satan zoekt vandaag om de betekenis van die genade, in verwarring te brengen. Hij wil dit tot een eenvoudige levensstijl van wetteloosheid, zo kan hij zijn doel bereiken: een valse eenheid een ongelijk span onder christenen! (Ef.5,18)(2 Cor.6,14) Hij predikt een valse vrijheid!

 

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderf, 2 Thess.2,3

 

Voor christenen is Pesach geen paasfeest, maar wel een herdenking, aan de dag dat iemand tot persoonlijk geloof kwam door te begrijpen en te aanvaarden wat het bloed van Jezus betekende: Vergeving en genade door God gegeven aan mensen van goede wil! Het werd de dag van een Bijbelse geboorte uit water en geest, dit is onze persoonlijke exodus. (Joh.3,5) Allen die deze genade aannemen zullen ook worden behouden en beschermd! Jezus vierde het Pesach, en leerde niets over een katholiek of protestants paasfeest!

De eerste christenen bleven de Joodse feestdagen aan huis vieren, doch met een beter inzicht van de betekenis met deze feesten, maar werden later hun huizen afgenomen door de machthebbers van de R.K.K. indien ze dit bleven vasthouden!

 

Daarom begrijpen wij waarom ook Bijbelgetrouwe christenen, net als het Joodse volk toen, steeds vertrekkensklaar dienen te zijn vanaf die bijzondere dag. Iedere wedergeboren christen weet meestal de dag dat hij Jezus als zijn verlosser en Heer aanvaarde en geloofde in die vergeving. In een oorbiecht komt er geen vergeving van God!

clip_image008Ja verlost uit de slavernij van een zondig leven, verlost van een leven zonder zin of doel, en een nieuw, eeuwig leven tegemoet gaande.

 

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.Matth.24