MALEACHIE EINDTIJD EN WEDERKOMST

MALEACHI ZAG DE WEDERKOMST

VAN CHRISTUS

clip_image002

Opnieuw komt Israël, Gods volk, vandaag in de media, met vele echte en valse oorlogsgeruchten. Daarbij horen of zien wij commentaar op TV van eenzijdige berichtgeving. Vandaag willen wij even luisteren, naar een echte woordvoerder van God. Die woordvoerder, is de profeet Maleachi, zijn naam betekent “boodschapper” of engel. Deze profeet trad op na de Babylonische ballingschap. Israël leefde toen in een crisissfeer van zedelijkheid, veel overspel, economie en ontrouw aan hun God.

God laat weten dat Hij zijn volk heeft liefgehad! (1) Wat een uitspraak nadat Hij zijn volk bestrafte met een wegvoering, een zware beproeving. Gods volk was onverschillig geworden voor die liefde van God. Niemand is gesteld op beproevingen, tegenslagen, velen begrijpen niet, ook die zich christenen noemen begrijpen niet, dat zulke dingen kunnen medewerken ten goede! (Rom.8:28). Doch Gods volk was afvallig en ontrouw geworden. Het luisterde niet, dus het werkte niet mede ten goede. Het volk stelt dan de vraag:

Hoe hebt U ons uw liefde getoond? Hier klinkt opnieuw opstandigheid en onbegrip vanuit hun harten. Doch God was hen genadig, en liet hen uit genade terugkeren naar hun eigen land.

Onze westerse “christenheid” en ongelovigheid herdenkt zijn wereldoorlogen, maar hebben ze zich bekeerd naar een Bijbels i.p.v. van een vals Babels christendom? Zij zeggen net als Israël: Waar is Zijn liefde?

Waarom ligt ons Vlaanderen bezaaid met soldaten lijken van overal?  

Engelsen komen nu nog wenen over hun jonge mensen welke hier stierven. Ziet God het niet? Ook ons Vlaanderen kent God niet, enkel een Babels vals traditioneel christendom. God respecteert de vrije wil van de mens. Vroeger deed hij dit ook met Esau en Jacob, het huidige Israël. De strijd tussen goed en kwaad zet zich verder, doch er komt een einde….

 

 

 

JACOB EN ESAU

clip_image004

(3,5) De profeet herhaalt de woorden van God aangaande de strijd tussen Jacob en Esau. Deze eindstrijd lijkt wel de laatste wereldoorlog. (4) Esau, lees Edom, zijn nakomelingen werden arm en werden toen verwoest, het bouwt opnieuw, doch God zal het afbreken, omwille van hun onverschilligheid. God zal volgens Obadja dit soort volk uitroeien.

Deze tweelingbroers hebben eens hun keuze gemaakt uit hun vrije wil tegenover God. Zo dient ieder mens eens in zijn leven zijn keuze te maken tegenover Jezus Christus, die zijn leven gaf uit liefde. Jacob koos voor de liefde tot God, zijn erfenis het eerste geboorterecht was belangrijk, ook bij een christen! (1 Petr.1,4- Hebr.9,15) Esau, beeld van ongelovigheid, onverschilligheid, beroepsmatig geen tijd voor God, en God haat de onverschilligheid. Alle mensen waarbij de liefde voor allerlei genot groter is dan hun liefde tot God, handelen als een Esau. (2 Tim.3:4).

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig

als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht

verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Hebr.12

Jacob kreeg het “beloofde” land, (Jer.3:19) Esau en zijn nakomelingen Edom kregen het gebergte Seir, doch het wil vandaag Israël moordend veroveren. Daartegenover staat er een God die groot is ook buiten het gebied van Israël! (5)

ISRAEL HAD ONWAARDIGE PRIESTERS

(6,14) Maleachi overtuigde Israël, dat ze een slecht gedrag hadden, gebrekkige offers, kleingeld, drinkgeld geven, de naam van God ontheiligen door hem te plaatsen tussen andere heidense goden. God zond een vloek onder de priesters van Israël, hun zegeningen werden tot een vloek. (Spr.15,8) Wat Israël deed, doen nu ook de naamchristenen, de ceremoniële zegeningen van hun priesters, worden tot vloek. Bedenk destijds het offeren van zwijnen, tegen de pest, in de R.K.K. (1980)

HUWELIJKEN NIET TOT ZEGEN

(2:10,16) Maleachi verwijst ook naar het huwelijk. Ingezegend, maar niet tot zegen, het merendeel werd ontrouw, hielden geen rekening dat God getuige was bij hun huwelijksverbond, en hun eerste gemeenschap! De profeet waarschuwde om niet ontrouw te worden, want God haat overspelig gedrag.

In de Hebreeuwse vertaling vinden wij opnieuw een nuance. God haat dat de man zijn vrouw zou wegzenden voor een kleine ruzie, probleem of onverdraagzaamheid. Doch als hij zijn vrouw blijvend zou haten, dan pas is het beter te scheiden, opdat er geen wortel van valsheid in de het hart van de man zou ontstaan. God haat duidelijk vleselijk en/of geestelijk overspel!

EINDELIJK KOMT ER GERECHTIGHEID

Maleachi profeteerde de wederkomst van de “Engel des verbonds” Jezus! (17, 3:2) (3:1) De bode was vroeger Johannes de doper. Het lijkt een tijd waar Israël de Here zou zoeken. Tijdens de Romeinse bezetting verwachtte het volk de Messias, maar ze herkenden Hem niet allemaal.

Die komst zal een reinigende, genezende en bevrijdende werking hebben. Daarom stelt zich de profeet de vraag: Wie zal dit overleven? Alle goddeloosheid onder Zijn volk verdwijnt. Opnieuw nieuwe priesters welke offers brengen en handelen naar de wil van God.(3:5) Er komt een einde aan alle ongerechtigheid van deze wereld. Neen, zegt de ongelovige “ Het is altijd zo geweest” dit gezegde zal definitief voorbij zijn. De tijd van de overspelige, de magiërs, de fraudeurs, van hen die armoede veroorzaken, enz. is dan voorbij!

EEN LAATSTE WAARSCHUWING….VOOR ISRAEL EN DE WERELD

(3:6,18) Luister naar mij spreekt God tot zijn volk. Hou mijn geboden, verander eens van  gedachten en keert terug tot Mij. Volg mijn raad, beroof Mij niet, dan zullen alle volkeren u gelukkig prijzen, opdat gij een  natie van welbehagen zijt! (13) Stopt toch te denken dat God dienen, nutteloos en tevergeefs zou zijn. Zo redeneert de grote meerderheid vandaag, alle godsdiensten krijgen de schuld van crisis en oorlog. Het valt de hoogmoedige ongelovige schijnbaar nog goed mee, zij denken dat het ook zonder God kan. ZE geloven misschien in een nieuwe “big bang” leugen? Een wereldleider zal worden aanbeden, schijnbaar, een nieuwe redder van deze wereld.

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Op.13,8  

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Op.20,15

Er komt een tijd dat ieder mens op aarde nog leeft de antichrist zal aanbidden. Waar zijn dan de anderen die hem niet wilden aanbidden? Die zijn “chip” niet zal aanvaarden? Waar zijn zij die de Here vreesden, en Zijn naam eerden, of niet ontheiligden?

(16) ER kwam reactie: Er werd een gedenkboek, met notities, voor het aangezicht van God geschreven, ten gunste van allen die de Here vrezen! Zij die God dienen zullen Zijn eigendom zijn. (1 Cor.6,20) “Voor Zijn aangezicht” betekent: in de hemel!

Welk boek vinden dan wij hier?

Welke mensen werden er hier opgeschreven in de hemel? (voor het aangezicht van God) De apostel Petrus verwijst naar mensen die Jezus hebben aangenomen, en die Zijn naam niet willen ontheiligen! Ontheiligen betekent Jezus gelijk stellen met andere goden, dit is een oecumenisch en antichristelijk denken. Velen zullen hier worden misleid. Jezus bad: “Uw naam worde geheiligd” Het boek vinden wij ook hier:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Op.3,5

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:1 Petr.2:9

EEN NIEUWE TIJD…………..

Mal.3 : 18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

Hier vinden wij een heel belangrijk tijdstip terug. Wie God diende is plots verdwenen! Dan komt het overblijfsel van Israël tot een radicale bekering. De dag van de opname, een dag waarbij God al Zijn kinderen, de gemeente zal sparen voordat die oordeelsdag komt!

Vers 17, is speciaal en er is sprake over een andere dag! Laat u niet misleiden door de perikopen door de vertalers opgesteld.

De CJB vertaling en Rashi, vertalen: “They will be mine, says Adonai, “on the day when I compose my own special treasureDit kan worden vertaald als: “ een speciale verzameling”? Als een schat. Het plots wegbrengen van een schat, naar een verborgen plaats.

De opname zal inderdaad de dag zijn van een speciale verzameling, opstanding, van christenen. Hij zal ze op hun plaats brengen, positioneren. Daarna, zal het heel duidelijk zijn wie echt geloofde in Jezus, en wie niet, wie Jezus toebehoorde, wedergeboren was, en wie niet!

DE DAG VAN ZIJN ZICHTBARE WEDERKOMST.

(4:1,6) Mensen gaan verbranden als stoppels. Stoppels zijn de steeltjes na de graanoogst op het veld. In de ogen van God is een mens zeer klein. Het lijkt mogelijks een gevolg te zijn van een nucleaire aanval, of een spuwende vulkaan. Denk er zelf maar over na. De Bijbel legt zichzelf uit!  Ook de profeet Obadja schreef over een oordeel over die “stoppels”, doch dan als een einde van Edom, de nakomelingen van Esau!

 

clip_image006Obadja 18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Wij hebben een aanknopingspunt, een tijd vooraf waarbij de profeet Elia, de vuurprofeet de wederkomst zal aankondigen. Hij zal zijn volk tot inzicht brengen. Openbar. 11:3 Daar komen de twee profeten, Elia en Henoch, beiden stierven niet.

Alle die niet in Jezus wilden geloven, zoals de Bijbel dit leert, komen om, ze zullen zijn als stof onder de voeten van hen die zijn naam vreesden en dan samen met Christus delen in Zijn zichtbare wederkomst met blijdschap.(2)

R.GAYTANT

Evangelist Biblespace Vlaanderen

13 juli 2014