EERST ZIEN EN DAN GELOVEN-THOMAS

 

EERST ZIEN, EN DAN GELOVEN?

clip_image002

Eerst zien en dan geloven…een uitdrukking welke gebruikt word door de ongelovige mens, meestal de mens welke telkens een bewijs nodig heeft om te geloven. Jammer hij heeft geen begrip van wat er is in de geestelijke wereld. In de Bijbel vinden wij ook zo iemand, maar deze werd uiteindelijk toch een echte apostel, namelijk Thomas. Beter bekend in de volkstaal, als de “ongelovige Thomas”. Zijn naam heeft de betekenis in het Aramees “Toma” : de tweeling, van hieruit ontstond er een ander begrip: “Met de beide voeten op de grond blijven staan”.

Thomas was een moedige man!

Hoewel we weinig lezen over deze man, toch zien wij dat hij moedig van karakter was. Dit kwam aan het licht, toen Jezus omwille van zijn gestorven vriend Lazarus, terug naar Judea wilde gaan.

Laten wij weder naar Judea gaan. 8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? Joh. 11

Jezus wist dat zijn vriend Lazarus was gestorven, en hij zou hem opwekken. Allen die in Jezus geloven, en zijn vriend al werden, of vandaag zullen worden, zullen eens door Jezus worden opgewekt met een verheerlijkt lichaam. (Joh.6,40) Daarom zijn er mensen die Jezus in hun leven hebben leren kennen, en Hij is hun beste vriend geworden. Allen die in Hem geloven zoals de Bijbel leert, hebben eeuwig leven ontvangen! De nabije toekomst zal dit aantonen. Ieder die niet in Jezus wil geloven is in de ogen van God een ongelovige, een verloren ziel.

14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, 15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan. 16 Tomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven.Joh.11

Wij vinden hier drie opmerkelijke punten bij Thomas. Liefde: Hij hield van Jezus, want hij was bereid met hem te sterven. Trouw: Deze Thomas bleef heel nieuwsgierig in de woorden en de daden van Jezus en volgde. Nu hoorde hij over het opwekken van doden, dat gaf hem moed en hoop. Hij was nog nooit teleurgesteld in Jezus! Moed: Hij bemoedigde meteen zijn medeleerlingen. Het begin van vertrouwen op Jezus overwint angstige gevoelens. Angstige gevoelens zijn menselijk maar wel te overwinnen. Angst in het hart van een mens komt nooit van God. Het is een spontane reactie bij een mens welke ontstaat in de hersenen, doch er is een oplossing.

Ook Jezus zelf kreeg angst en overwon zijn angsten:

Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, Hebr.5,7

Lazarus was al vier dagen gestorven en begraven! Indien Thomas volledig ongelovig zou zijn geweest, zou hij zijn leven niet op het spel zetten, om in het voetspoor van Jezus te gaan. Nu wilde hij weten hoe machtig zijn meester wel was, hij nam daarvoor de risico’s. Dat was de grote uitdaging in zijn leven, dit zou nadien ook zijn denken en leven gaan veranderen.

Had Jezus macht over de dood?

Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie

2 Tim.1,10

 

De apostel Thomas geloofde toen niet in sprookjes en vele sjamanistische verhaaltjes, hij had een nuchter denkpatroon. Thomas had al veel gezien, het leek wel de wetenschapper te zijn van zijn tijd.

Thomas was een zeer aandachtige discipel!

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh.14

 

Het lijkt ons wel dat die Thomas vandaag geen enkele Bijbelstudie over Jezus wilde verliezen! Wat is hij hier een voorbeeld voor vele christenen vandaag. Bij zulk een belangrijk onderwerp horen wij de andere discipelen niet, ze luisteren stil, en zijn afwachtend. Wat je niet begrijpt, kan ook de aandacht laten verdwijnen. Soms lezen de mensen wel de Bijbel, maar als niemand het uitlegt, dan hebben we een probleem. (Hand.8,30) Kaarsjes branden en met wierook zwaaien, vraagt geen uitleg!

Jezus sprak veel over toekomstige gebeurtenissen die niemand ooit had gehoord of gezien. Wie zou dan hebben geloofd in een opstanding van Jezus zelf, in Zijn hemelvaart? In Zijn terugkomst? Wie gelooft vandaag in een opstanding en de geheime opname? Ook nog niet gezien of gehoord. Daarom komen er de spotters onder de christenen zoals ook geprofeteerd!

Het is de vraag van Thomas welke een zeer bijzonder antwoord van de Here uitlokt!

5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat;

hoe weten wij dan de weg?

 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven!

“Wij weten niet”…Thomas was wel zeer leerzaam en stelde scherpe vragen. Niet alle christenen zijn zo leerzaam als Thomas, de satan steelt van velen hun tijd! Al heeft Thomas de naam van ongelovig te zijn, zijn latere levensweg bewees duidelijk het tegendeel. Het groot verlangen naar de aanwezigheid van Jezus leefde heel diep bij Thomas. Hij wilde telkens zijn waar Jezus was, of zou komen. Zo is het ook de wil van God om bij de mensen te wonen. Wij kunnen de vraag stellen: Is het ook ons verlangen om Jezus te ervaren in ons leven? Hoe is het met onze gebedsverhoringen? De Bijbel lezen is luisteren naar Jezus, luisteren wij voldoende? Het verlangen van bruid naar de bruidegom is wederzijds. De apostel Johannes kende het verlangen van God om bij de mensen te wonen:

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan

Een ander discipel Filipus, vroeg eerder een teken, zoals: toon ons de Vader. Thomas had het begrepen dat het om een levensweg, een levensstijl ging, een smalle moeilijke weg in vertrouwen op Jezus.

MIJN HEER EN MIJN GOD!

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’  Joh.20

Thomas zocht zekerheden. Hij was niet zomaar te overtuigen, hij was geen meeloper. Hij zou niet naar een kerk gaan zonder Jezus te ervaren! Hij zag Hem op wonderlijke wijze binnenkomen door gesloten deuren. Jezus wist al wat Thomas vooraf had gezegd! De geschiedenis, en het heden leert dat men het volk veel kan wijsmaken en manipuleren. Medialeugens slikt men vandaag, als zijn het koekebroodjes!

 

 

THOMAS ALS SYMBOOL VOOR ISRAEL?

Nergens lezen wij dat Jezus zijn handelen kwalijk nam, of hem een sterke vermaning gaf voor zijn ongelovig denken.  Jezus heeft geduld met mensen welke langzaal tot geloof in Hem komen. Jezus kende het menselijke  type Thomas, staat Thomas hier niet als symbool voor Israël? Jezus, gebruikte het voor alle mensen die het zouden lezen, na zijn hemelvaart. Het duurde nog een week, op de achtste dag nadat de andere apostelen Hem hadden gezien, eer Hij hem aan Thomas openbaarde! Thomas had nu één enkele samenkomst verloren, mogelijks teleurgesteld na de dood van Jezus. Israël heeft nog steeds moeite te geloven in hun Messias, Jezus.

Wat zal er in het hart zijn omgegaan, nadat hij had gehoord, dat zijn vrienden Hem hadden ontmoet en met eigen ogen gezien! Zijn hart zal boordevol met twijfels zijn geweest, dat kunnen we veronderstellen. Jezus liet hem niet in de steek met zijn twijfels.

clip_image004

De reactie van Thomas: “Mijn Heer en mijn God”!  Jezus bestrafte hem niet voor deze uitspraak, ook al was dat godslastering in de ogen van de Joden, hij had de waarheid gesproken. Ook Messiaanse gelovigen veranderen deze tekst niet! Jezus werd zijn God! Er staat niet dat hij zijn vinger in de zijde van Jezus legde, hij zag en het was voldoende! Schilderijen misleiden!

Jezus antwoord is duidelijk: 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Gezegend zullen allen zijn die in Jezus geloven, zonder hem ter zien! Ieder wedergeboren christen kent deze zegen: geloofszekerheid, en geen twijfel meer!

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8,16

 

Biblespace Vlaanderen. https://biblespace.wordpress.com/.

clip_image006

Vg.R.GAYTANT