IRAK EN JEREMIA

Jaren gelden schreven wij over een derde oorlog in Irak. Zou dat nu al kunnen?

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

clip_image001

Let op! Deze studie werd geschreven in 2004. Wij moeten vaststellen dat de profetische woorden, welke God in de Bijbel liet opschrijven,

vandaag snel in vervulling gaan. Dagelijks zien wij beelden van oorlog en terroristische aanslagen, en het lijkt voor velen de “ver van mijn bed show!”. Doch het vuur zal zich uitbreiden zegt God. De profeet Jeremia schreef het volgende in hoofdstuk 49:

clip_image00312 Want zo zegt de HERE: Zie, zij, wie het niet toekwam de beker te drinken, moeten wel drinken; en gij, zoudt gij vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, maar zeker drinken.

13 Want Ik heb gezworen bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN, dat Bosra tot een voorwerp van ontzetting, van smaad, van verstomming en van vervloeking zal worden en dat al zijn steden tot eeuwige puinhopen zullen worden.

14 Een tijding heb ik van de HERE gehoord en een bode is onder de…

View original post 3.075 woorden meer

GODS WEG MET KONING JOSIA

GODS WEG MET KONING JOSIA

clip_image002

 

Nog steeds worden mensen aangeraakt, door de woorden van God, welke zij lezen in de Bijbel. Het brengt de lezer of de hoorder tot nadenken over zijn leven. Door te geloven wat God zegt, gaat het denken van de mens veranderen, genezen, en gezond worden. Gods woord is als zaad dat valt in goede aarde, en het groeit op tot een levend geloof. Eeuwig leven werd als een belofte door Jezus gegeven aan mensen van goede wil! (Marc.4:14). Het ontvangen van de H.G. is de sleutel om de Bijbel te begrijpen, dus helemaal geen theologisch diploma!

Het is goed om het leven van koning Josia te analyseren en te begrijpen wat een nieuw leven met God kan betekenen. (2 Kon.22-23). Soms begrijpen wij niet helemaal welke levensweg God met een ieder persoonlijk wil gaan. Maar wie in de Bijbel gelooft, krijgt licht en inzicht. (Psalm 119,105) Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

(2) Deze koning was radicaal, hij week niet af, hij deed wat recht was in de ogen van God. Hij was een voorbeeld voor iedere christen vandaag, om niet af te wijken van Gods Woord, hij was Bijbelgetrouw.

 

Hij gaf opdracht om te tempel te renoveren, toen hij 18 jaar regeerde, en was dan 26 jaar oud. (8) Tijdens die werken, werd een wonderlijke vondst gedaan, namelijk men vond een boekrol, waarschijnlijk het wetboek Deuteronomium. De boekrol werd tot de koning gebracht en men las het voor. Josia had nog nooit dat wetboek gezien. Het leek verloren en nu teruggevonden, zo werden ook de leerzame boeken van Henoch na vele jaren in 1826 gevonden, in Ethiopië, en voor het publiek te lezen sinds 1928.

 

11 Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen.

 

Het scheuren van de klederen, was een teken van spijt en berouw, en de koning had verdriet. Doch deze koning scheurde ook zijn hart, dat was zijn eigen denken. (Joel2,13) Zo is het nog steeds dat bij een bekering of tot het geloof komen in Jezus, dit met hart en ziel dient te gebeuren, met belijdenis van bewuste zonden.

Anders krijgt men slechts een uiterlijk teken en een schijnbekering. De koning had Gods plan begrepen, als het volk niet wilde luisteren naar Gods geboden.

 

2 Kon.22:19 omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht  des HEREN, toen gij hoorde wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN.

 

God was de koning Josia genadig,

de koning was gebroken van hart.

 

19 De Here is nabij de gebrokene van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Psalm 34

Psa 51:17 (51:19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

Wanneer men de Bijbel leest, kijkt men als in een spiegel. Het is goed om even stil te staan, en na te denken over hoe God over u persoonlijk zou denken. De koning kreeg inzicht, en had begrepen, dat er een verandering diende te komen bij hem en het volk.

Zo kunnen wij begrijpen, dat als een land in de Bijbel niet volledig gelooft, en slechts kerkwetten en afgoderij volgt, dan in een diepe duisternis leeft. Dit is onwetendheid, of geestelijke blindheid, maar met alle gevolgen van dien. Men wil vrede, en een vrede zonder God bestaat niet! Enkel Jezus brengt straks vrede, en geen getekende wapenstilstand, zoals in 1918 voor 20 jaar!

God, waarom moest dit vreselijke ongeluk gebeuren?

Danken wij God om wie Hij echt is, of danken wij God om de dingen die hij ons geeft? Een vraag die erg actueel is in een tijd waarin het nieuws gedomineerd wordt door veel pijn en verdriet. Terwijl ik zondag 28 september op de bank zat, kreeg ik het nieuws te…..

 

Dan gaat men de vraag horen: “Waarom laat God oorlogen toe?”

De koning begrijpt dat God zal reageren en toornig is volgens deze gevonden boekrol.

(14) Hij wil nog meer weten aangaande dat Bijbelboek, en laat de profetes Hulda aanspreken. De profeten Zefanja en Ezechiël werden niet geroepen of waren niet bereikbaar. Zo leren wij dat de Here ook nog minder bekende mensen gebruikt, ook gelovige vrouwen om Zijn wil soms kenbaar te maken.

Deze profetes herhaalt de woorden uit de boekrol zoals ze beschreven staan.

(2 kron.34:22)

Daardoor zullen er vloeken en oordelen komen over het volk en het land. Wij bedenken alle heidense landen met veel afgoderij en het Babels christendom komen onder de vloek. Christenen dienen hun huizen te reinigen van allerlei afgoderij in allerlei vormen.

 

Toch heeft zij hier een persoonlijke profetie voor koning Josia. (2 Kron.34:27,28)

Omwille van zijn berouw en spijt, bij het horen van Gods geboden, zal hij al die oordelen en vloeken welke er zouden komen, niet meer meemaken of zien. Hij zou vroeger sterven.

 

 

 

Waarom zou deze goede koning die God diende,

met hart en ziel vroeger te sterven?

 

Het land Juda is compleet ten onder gaan, na zijn dood.

Vandaag leven ook wij in een tijd die voorafgaat aan de apocalyptische oordelen, God wilde de koning verder meer verdriet besparen.

Hier vinden wij een God van genade voor alle mensen als deze koning, welke spijt en berouw hebben over hun zonden. Deze zonden waren, dat men zijn Schepper vernederde en kwetste door allerlei afgoderij.

Ons Europa lijkt vandaag wel een spiegelbeeld van het koninkrijk van koning Josia. Het heeft niets geleerd uit de geschiedenis, het draagt nog steeds de littekens van de twee wereldoorlogen, en vele families dragen nog het leed van hun verlorenen.

 

De reformatie van koning Josia. (2 Kon.23)

clip_image006

clip_image008Hij liet alles verbranden wat met de afgoderij en wetteloosheid te maken had en in de tempel des Heren stond. Baal, Asjera, en alle tekens van de Dierenriem. (7) Asjera, als hemelkoningin werd geplaatst in de tempel door koning Manasse. Vandaag wordt het Mariabeeld, als koningin des hemels aanbeden en vereerd.

clip_image010

De schandjongens, sodomie werd verboden. Alle tegennatuurlijke seksuele handelen werden bestraft met de doodstraf.

 

Afgodspriesters werden door Josia verboden en werden werkloos. (10) Hij verhinderde dat er nog mensen hun kinderen door het vuur zouden laten gaan. Dit gebeurde bij de Moloch afgod. Hij verbood het wijden van dieren aan de zonnegod.(11) Vandaag worden ook hier nog dieren, auto’s enz. gewijd door de staatspriesters. (16) Josia liet de beenderen van de afgodspriesters uitgraven om ze te verbanden, als straf van God, crematie dus. God kijkt dus anders naar een crematie, dan de mensen, het is een vloek. Bij het ontstaan van België stond er bij wet de doodstraf op lijkverbranding! Later gewijzigd.

 

(17,18) De graven van Gods profeten werden respectvol met rust gelaten. Alle dodenbezweerders, mediums en alle waarzeggers werden verwijderd.(24) Alle vormen van waarzeggerij en bijgeloof, komen ook hier meer en meer terug, welke wijst op onzekerheid en ongerustheid van het volk voor de toekomst. (Gen.31,19)

 

 

 

clip_image014De teraphim huisgoden werden verwijderd, jaren later vervangen door het naamchristendom onder de vorm van de heiligenbeelden, welke men ook in huis kon plaatsen.

 

 Hoe dacht God over koning Josia?

 

25 Vóór hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de HERE keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht, naar de gehele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke niet op. 26 Doch de HERE keerde Zich niet af van zijn hevig brandende toorn, die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee Manasse Hem gekrenkt had. 2 Kon.23

  

Het kan altijd even goed zijn deze vraag te stellen: Hoe denkt God over mij? Zijn wij ook zo uniek in zijn ogen? Ja, want daarom noemde Paulus alle wedergeboren christenen heiligen. Heiligverklaringen staan niet in de Bijbel!

(2 Kron.35,20) Koning Josia stierf vooraleer de woede van God over Juda kwam. Hij kwam in botsing met de Farao, doch deze wilde Josia met rust laten. Josia vertrouwde de woorden van de Farao niet, welke beweerde dat God hem zond. Het lijkt altijd moeilijk in omstandigheden te geloven wat een ongelovige regeringsleider spreekt in de naam van God. De farao wilde het leger van de Assyriërs steunen in hun strijd tegen de Babyloniërs.

Josia trok incognito of onherkenbaar op, blijkbaar was dit toch tegen de wil van God. Hij vertrouwde op zichzelf en hij werd zwaargewond, in het dal van Megiddo en stierf in Jeruzalem. Hij raadpleegde de Heer niet alvorens op te trekken zoals koning David dat deed. De profeet Jeremia maakte een klaaglied voor Koning Josia.

 

 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, wij kunnen Hem niet altijd begrijpen, doch na de dood van koning Josia, kwamen de oordelen, en de zoon van Josia deed wat kwaad was in de ogen des Heren…. en Juda ging ten onder. Zo leren wij dat alle omstandigheden  medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. (Rom).

 

Vg.Br. R.GAYTANT

 

 

LAAT U ZICH VERLEIDEN

 LAAT U ZICH VERLEIDEN?

Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst liet verleiden. Hoe laat een mens zich soms verleiden? Het verhaal van Adam en Eva is door iedereen gekend, maar niet allen hebben het begrepen.

De vrouw liet zich verleiden, want wat ze zag aan die boom was goed om te eten, een streling voor het oog, het zou de ogen van Eva openen, een “eye-opener” en een bron van wijsheid worden. Zou je kunnen weerstaan? De satan wilde al heel vroeg Gods schepping vernielen.

Het Hebreeuwse woord dat werd gebruikt voor “ een bron van wijsheid” is “le-haskil”. Dit woord heeft verschillende betekenissen. Het betekent ook: kennis en leren. De meest bekende Bijbelleraar Rashi, wijst erop, dat de satan haar verleidde, met de gedachte dat ze goddelijk zou worden, enkel door de vrucht van de boom te eten. Anderen leren dat er een aaneenschakeling zou komen tussen de sterke lust van de ogen en de wens van het hart. Het zou een nieuwe begeerte veroorzaken in de geest van de mens.

Een andere betekenis kan zijn: Het eten van deze boom zou succes in je leven brengen.

clip_image002

De vraag die wij ons kunnen stellen: Wat zou nu de transformatie zijn na het eten van die verboden vrucht?

Wij kunnen vast stellen dat ze na het eten, “wisten” dat ze naakt waren, en niet eerst door het zien. Een blinde die naakt is, weet het maar ziet het niet. Ze hadden maar één gebod te gehoorzamen, maar lieten zich verleiden tot hun eigenzinnige vrijheid van handelen. Hun schaamte zou zich blijvend laten herinneren aan hun zonde en meteen aan hun schuldgevoelens. Ze werden in feite geestelijk en lichamelijk naakt!

De ogen van hun hart werden geopend. Het gevolg was dat er een sterke drang was ontstaan bij beiden tot geslachtsgemeenschap, seks! Wij kunnen besluiten, dat ze feitelijk hun controle over hun geslachtsorganen waren verloren. Dit is er gekomen omdat men Gods gebod had overtreden, na hun misleiding door de satan. Daarom kunnen wij begrijpen dat de satan in de eindtijd, onze tijd, een grote invloed heeft op de mensen en gezinnen! Overspel is zoals in de tijd voor de zondvloed.

Door die val, was God Zijn controle over de mens verloren, en zo verloor de mens zijn controle over zijn geslachtorganen. Die zondige natuur van de mens is gebleven door Adam. Maar vergeving door Christus. Daarom is na overspel, de eerste moeilijke stap, te vergeven.

14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matth.6

 

  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. Openbar.16

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

KAIN EN ABEL

KAIN EN ABEL.

clip_image002

 

-De Bijbel leert ons duidelijk dat er op deze aarde twee

 soorten mensen leven. n.l. gelovigen en ongelovigen.

 

-Toen Jezus stierf op Golgotha Was ene mens aan de rechterzijde en ene aan de linkerzijde, De ene kwam tot geloof en de andere

begon te spotten.

 

-De dag van de opname staat voor de deur en dan zal precies opnieuw weer hetzelfde gebeuren, ene zal aangenomen worden en ene zal achtergelaten worden.

 

-De mens kan inderdaad twee wegen bewandelen:

 de brede weg naar de hel: EEN LEVEN NAAR EIGEN WIL of principes

 de smalle weg naar de hemel! EEN LEVEN NAAR GODS WIL

 

 

-VANDAAG ZIEN WIJ TWEE MENSEN DIE EEN OFFER BRENGEN AAN GOD

 

Kain en Abel.

 

KAIN = SMID OF STERKE

 

ABEL = ADEMTOCHT, IJDELHEID, OF ZWAKKE

 

Laat ons zeggen naar wereldse normen een STERKE EN EEN ZWAKKE.

 

HET OFFER.

 

a/ Wij moeten voor ogen houden dat er voor de Sinai (wet)

   nog zondoffers of schuldoffers werden gebracht.

 

b/ Voor de zondeval was er ook geen sprake van offers.

 

c/ Het was hier wel in dit geval een ZOEKEN NAAR GODS AANGEZICHT.

   EEN ZOEKEN NAAR CONTACT MET GOD. Het bestaande contact

   Was verbroken! Het offer was een roepen (bidden) op God !

 

d/ De mensen wisten nog niets van een oplossing voor de

   contractbreuk met God.

 

Vandaag zoeken de mensen nog altijd contact met GOD

          contact met het bovennatuurlijke.

          In vele godsdiensten worden vele offers gebracht

          om opnieuw vrede met God te vinden, Helaas

 

          God gaf JEZUS, de enige weg ! Het enige VOLMAAKTE OFFER

          HET LAM GODS.

          Zij die Jezus nog niet aangenomen hebben zijn “Kains”

          Zij die hem wel hebben aangenomen zijn “Abels”.

 

                                                            

 

 

WELKE WAREN DE VERSCHILLEN TUSSEN KAIN EN ABEL VOOR GOD?

 

 

HOE DACHT KAIN?

 

Kain geloofde niet wat God had gezegd!

 God had gezegd dat de aarde vervloekt was.

 Deze man geloofde Gods Woord niet dat hij hoorde via zijn ouders  en van zijn broer Abel!

 

 

Kain was de man die veel en hard werkte en beroepskennis had, wij kunnen zeggen, landbouwingenieur!

 Was fier op zijn eigen kennen en kunnen.

 Dat kunnen groeit uit tot een gedachte “bekwaam om zichzelf ook te kunnen verlossen van zondig leven. Hemel verdienen!

 voorbeeld: zichzelf geselen, boete doen, goede werken, een kruis en afgoden dragen in processies, kerkregeltjes volgen, enz…

 

Kain bracht een offer van zijn eigen werk, een vrucht van wat

 in de macht van satan was gekomen!

 Hij geloofde niet dat de aarde vervloekt was, toch brengt hij

 zo’n offer.

DE APOSTEL JOHANNES SCHRIJFT: 1 JOH.3:11-12

 

WANT DIT IS DE VERKONDIGING DIE GIJ VAN DEN BEGINNE GEHOORD HEBT : DAT WIJ ELKANDER ZOUDEN LIEFHEBBEN!

NIET GELIJK KAIN :HIJ WAS UIT DE BOZE EN VERMOORDDE ZIJN BROEDER,EN WAAROM VERMOORDDE HIJ HEM ? OMDAT ZIJN WERKEN BOOS WAREN EN DIE VAN ZIJN BROEDER RECHTVAARDIG.

 

 

 

Offer God geen oneerlijk verdiend geld !Bid God niet wanneer het niet in overeenstemming is met ZIJN WOORD.

Kain dacht God welgevallig te zijn en God te kunnen dienen

zoals hij dat wilde, zonder te luisteren naar God of te luisteren vandaag naar de paus.

Vandaag zijn er vele kristenen, die God willen dienen, op hun eigenzinnige manier of lust! Niet zoals de Bijbel leert !

 

 

 

HET OFFER VERWORPEN!

 

De rook van Kains offer sloeg neerwaarts! steeg niet op! Miste zijn doel. Onverhoorde bede, waardeloos.

Mensen die in de kerk zitten en niet geloven in Gods Woord kunnen bidden, maar hun gebed stijgt nooit op!

gevolg: Ze ontvangen de vloek van Kain, een vloek in plaats van zegen! Repetitief bidden is nutteloos!

 

 

VERS 6: Waarom een betrokken gelaat ?

 

Kain was kwaad en agressief! Omdat God niet aan zijn kant stond!

Kain werd een moordenaar van zijn gelovige broeder welke Jahweh diende, de God van Israël!

VERS 9:   een leugenaar (loog tegen God)”Ik weet het niet!”

Kain was een ongelovige, godsdienstige oorlogsman!

bv: De kruistochten met Godfried van bouillon, ! Moslimterroristen vandaag, enz.

                                    

 

GOD WAARSCHUWT VOOR ONHEILIGE OFFERS en VALSE AANBIDDING

 

1/Koning Saul moest zeven dagen wachten alvorens te

  offeren, hij wachtte niet, want het volk was bevende

  van angst. Ongehoorzaamheid koste hem zijn kroon. Valse aanbidding kan een christen zijn kroon kosten.

2/Matth.5 leert ons wanneer wij ruzie met broeder of

  zuster in de Here hebben, wij het eerst in orde               moeten maken alvorens te offeren! Zing niet halleluja met nijd in je hart, en boosheid op je broer of zuster.

 

 3/Maleachi 1:6-8

Wie blinde, zieke dieren (noodslachtingen)of kreupele

dieren als offer brengt is de HERE NIET WELGEVALLIG!

 

 

HOE DACHT ABEL?

 

Abel had gehoord van zijn ouders HOE GOD ZELF VOOR

EEN voorlopige OPLOSSING HAD GEZORGD, toen ze naakt waren, toen ze de gevolgen van zonde droegen.

Hij had gehoord dat God een onschuldig dier diende te slachten.

 

HET PRINCIPE: Abel had geleerd dat God zelf zorgde voor

Een oplossing van de gevallen mens, met zijn zondige natuur, door ongehoorzaamheid.

 

LES  Wanneer wij een probleem hebben, proberen wij altijd

      dat zelf eerst op te lossen: DIT IS EEN KAIN-PRINCIPE

      God wil dat wij eerst dienen te offeren voor ons handelen:

      BIDDEN IN VERTROUWEN DAT HIJ HET wil OPLOSSEN !

 

VERTROUWEN IN JEZUS MACHT

 

VOORBEELD: Een zeeschip kwam hard in de stormproblemen, en helemaal vooraan stond een tienjarig manneke, en keek druipnat naar de hoog slaande golven. De medepassagiers riepen op hem om snel terug te komen, en hij wilde niet! Ze riepen hem: waarom? Geen angst? Hij riep terug: Weet gij dan niet dat mijn vader hier de kapitein is! Is God ook uw kapitein?

 

Abel slachtte een lam. Abel ging Kain achterna (De Kains willen altijd de ereplaatsen) om te offeren, Abel wilde echt contact met God krijgen, en nam een LAM

Iets dat niet onder de macht van satan was gekomen!

offerde MET IETS DAT NAAR GODS WIL WAS.

 

Abel was een geloofsheld.

Hebr 11:4

 

Wij kunnen leren van Abel, waarvan zijn naam “zwakke” betekent

toch in Gods ogen een “STERKE HELD ” is, want hij geloofde de woorden van God !

 

 

4.De satan wilde Abel doen zwijgen!

 

Inderdaad, satan vervulde het hart van de schijngelovige

Kain, en sloeg Abel dood!

 

Waarom? Omdat Abel zou zwijgen van wat God had gesproken!

Tevergeefs.6OOO jaar na dit gebeuren, hoort men nog steeds de stemmen van Abel.

 

Vandaag nog steeds hetzelfde!

-In landen zelfs als Rusland, Islamlanden, vandaag, mogen er wel kains leven maar geen “Abels”

 

-Hoelang werd de Bijbel hier niet verboden of het zwijgen opgelegd.

 

-Hoeveel Abels zijn er niet vermoord op de brandstapels

 tijdens de middeleeuwen, en vandaag opnieuw.

 De kains leven nog steeds, en hebben eeuwig leven!

 

 

 

 

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID.

 

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 2 Thess.2

 

Momenteel leven wij, in een goddeloze maatschappij waarbij vele nieuwe wetten komen. Advocaten dien zich te specialiseren, en nieuwe vormen van rechtbanken ontstaan. Ongerechtigheid vinden wij overal, begrijpelijk, ieder mens is een geboren zondaar! Onze redder Jezus werd vermoord door wettelozen! (Hand.2,23).

De apostel Paulus heeft het hier over het geheimenis van wetteloosheid! Onder het woord wetteloosheid dient men hier niet alleen zonder de “wet” van Mozes te begrijpen, maar zonder alle onderwijs welke God de mens wil geven. De mens welke Gods raad en Zijn Woord niet wil geloven en aanvaarden, verwijdert zich van Zijn Schepper. Gods geduld is ten einde.

Wat begreep dan Paulus onder die geheime wetteloosheid?

Wat is heimelijk? Het dient verborgen te blijven voor het grote publiek. Het is een verborgen inspiratie welke wordt aangedreven door de gevallen engelen. Voor de tijd van Mozes was er nog geen wet, enkel veel Egyptische afgoderij welke het volk kende. Afgoden en symbolen waar demonen zich schuilden en verborgen waren voor het oog van het volk. Deze demonen misleiden mensen tot een slaafse en mysterieuze aanbidding. Al het aardse leven kwam in strijd met zijn Schepper, bedenk de zondeval en de jaloersheid van Kaïn tegenover Abel, welke tot moord leidde! Er was geen liefde tot de waarheid bij Kaïn, enkel valse traditionele godsdienstigheid. Kaïn offerde op zijn eigen wijze, een eigenzinnig offer, welke God afwees! Dit is wat ook vandaag nog steeds gebeurt, een mysterieuze godsdienst, op weg naar een wereldkerk, een nieuw Babel met een Bileams loon! (Judas 1) New Age…

Wij willen even kijken hoe die mysterieuze wetteloosheid is ontstaan?

Ongehoorzaamheid en opstandigheid aan God vinden wij al voor de zondeval in de hemel, met grote en diepgaande gevolgen voor de ganse schepping. Want wij weten dat tot nog toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is! (Rom.8,22) Paulus schrijft over barensnood, dit wijst op een komend nieuwe schepping in harmonie met God, in vrede en gerechtigheid.

ONZICHTBARE ONTROUWE ENGELEN VEROORZAKEN

DOOD EN VERNIELING (Corona?)

clip_image002

 

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Gen.6

5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft;6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; Judas.

9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

clip_image004

 

Gevallen engelen willen nog steeds de schepping van God vernietigen. Bijzonder de kroon van Gods schepping de mens! Er werden drie soorten reuzen geboren. De verkrachtingen door deze ontrouwe engelen gebeurden voor de zondvloed, in de dagen van Noach. Deze barbaarse reuzen begonnen later mensen te verslinden. Deze “zonen van de hemel” (Gn. Zonen Gods) bezondigden zich ook aan onschuldige dieren zo schreef de profeet Henoch.

Zijn boeken bleven verborgen en zijn uiteindelijk vele jaren later teruggevonden en in 1821 voor het eerst vertaald in het Engels. Ook het boek: Boek der geheimen van Henoch. Ook denken wij aan het boek Daniel, waarbij de inhoud verborgen en verzegeld bleef tot de eindtijd.(Dan.12,4)

 

Henoch profeteerde dat de zondvloed zou beginnen bij het sterven van zijn zoon Methusalah. Naar het boek Henoch is meer dan honderd maal verwezen door apostelen en profeten. Het geeft ons nog een beter profetisch inzicht.

 

Henoch noemde de werking van deze

ontrouwe engelen “wetteloosheid!

clip_image006

 

clip_image008

Hier vinden wij het sterrenbeeld van de boogschutter. Corona is begonnen tijdens dit beeld. De ganse wereld lijkt in de macht te zijn gekomen van deze ruiter. Eind 2019 begon Covid 19 !

Openbaring 6:2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende
en om te overwinnen.

 

 

Henoch 7:5 Ze begonnen te zondigen tegen vogels, tegen dieren, reptielen, en tegen de vissen, ze verslonden elkaars vlees en drinken hun bloed. 6. Dan klaagde de aarde over deze wettelozen.

Zo kunnen wij begrijpen dat er wezens ontstonden half mens, half dier, monsters! Dit is een beeld van geheime wetteloosheid, zoals God het ziet! Zo leerden en leren die afgevallen engelen in het geheim hoe de mens wapens kon maken. Vandaag ook biologische en chemische wapens, welke allerlei ziekten kunnen verspreiden.

Azazel, Lucifer, leerde allerlei kunst, banspreuken, magie, astrologie, enorme hoererij, voortekenen enz. Zo hebben vele uitvindingen hun oorsprong uit het occulte.

En de wereld was veranderd schreef de profeet Henoch.

Vandaag zien wij een gelijkaardige evolutie, nieuwe uitvindingen, nieuwe wapens voor massavernietiging, occulte praktijken, hekserijen, met vervloekingen welke meer en meer toenemen. Barbaarse onthoofdingen, mensen klagen. Vrije seks en muziekfestivals. (Matth.24,38). Bewuste en onbewuste aanbidding van satan via verleidende popmuziek, videoclips en schijnbaar onschuldige computerspelletjes. Wie zich ermee bezig houdt wordt gebonden. Boeken van Harry Potter leren kinderen vloeken uit te spreken!

Wij vinden in een a.v. van Ezechiël 28:13

clip_image010

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen enclip_image012 diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

De vertaling van Rabbi  Moshe Eisemann : your drums and wind instruments were within you

12 En harpen en luiten, trommelen en pijpen, en wijn zijn in hun maaltijden; maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner handen.(Stat.Vert. Jongbloed) Jes.5

Jezus gaf deze tekenen over Zijn wederkomst…

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Matth.24

Wij zien vandaag voor onze ogen dat ook onze hedendaagse wereld aan het veranderen is in een zee van wetteloosheid. Deze wereld wordt even oordeelsrijp als de tijd voor de zondvloed. Weinig ware bekeringen, schijnbekeringen, spot, teveel verlokkende en verleidende ongerechtigheid. Geldzuchtigheid enz.

clip_image014De profeet Henoch (9:6) laat weten dat alle ongerechtigheden aan de mensen werden geleerd door Azazel. Ook bepaalde geheimen heeft de afgevallen Azazel onthuld, welke gemaakt waren in de hemel. God zou ingrijpen en liet dit weten door de profeet (10:7) Want Ik zal de aarde herstellen, zodat niet alle kinderen der mensen zullen worden vernietigd door de kennis die de wachters bekend gemaakt hebben en geleerd aan hun zonen.  Dit was de profetie van de zondvloed.

13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6

Ook het boek Leviticus verwijst naar allerlei gruweldaden in Egypte en Kanaan. (Lev.18,27,28)

Wij kunnen nu best begrijpen dat wij leven in een gelijkaardige tijd, van geweldenarij of terrorisme. Jezus, zal de schepping herstellen, na de oordeelstijd, de laatste jaarweek door Daniel, en dan duizend jaar regeren vanuit Jeruzalem. Zo beseffen wij waarom er uiteindelijk politiek en militair zal gestreden worden omwille van Jeruzalem.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zach.12

 

De wetteloze.

clip_image016

 Wie die wetteloze is met zijn aankomend en verplicht merkteken, een biochip 666, weet niemand! Dat merkteken lijkt wel op de “Bismillah” vandaar veel verwarring door sommige slechte uitleggers welke nu komen met  616.

clip_image018Lezend van links naar rechts is de eerste Griekse letter χ (uitgesproken als “chi”) die een numerieke waarde heft van 600. De middelste Griekse letter, ξ wordt uitgesproken “xi”, heeft een numerieke waarde van 60. De derde Griekse letter, ς, wordt uitgesproken als “stigma.” Hoewel de numerieke waarde is veranderd sinds de eerste eeuw, in de eerste eeuw had de letter stigma een numerieke waarde van 6. Als we deze drie letters aan elkaar zetten krijgen we Χξς, dat een numerieke waarde vertegenwoordigd van 600 + 60 + 6 = 666.

VN en wereldmachten vechten om controle over het internet!

Zolang de gemeente van Christus op aarde nog aanwezig is, kan die mens, met zijn (onzichtbare, heimelijke) dierlijke eigenschappen zich niet openbaren. Vandaar dat de Bijbel spreekt over twee beesten, een uit de aarde en een uit de zee. (Openbar.13) Dus zijn dit mensen die niet meer zijn geschapen naar het beeld of gelijkenis van God. (Gen.1,26)  Print deze studie uit, want in de toekomst zal de vrijheid zijn verdwenen! De NWO komt er straks, na de opname!

 

Biblespace Vlaanderen 

https://biblespace.org

 R.GAYTANT, Evangelist