GODS WEG MET KONING JOSIA

GODS WEG MET KONING JOSIA

clip_image002

 

Nog steeds worden mensen aangeraakt, door de woorden van God, welke zij lezen in de Bijbel. Het brengt de lezer of de hoorder tot nadenken over zijn leven. Door te geloven wat God zegt, gaat het denken van de mens veranderen, genezen, en gezond worden. Gods woord is als zaad dat valt in goede aarde, en het groeit op tot een levend geloof. Eeuwig leven werd als een belofte door Jezus gegeven aan mensen van goede wil! (Marc.4:14). Het ontvangen van de H.G. is de sleutel om de Bijbel te begrijpen, dus helemaal geen theologisch diploma!

Het is goed om het leven van koning Josia te analyseren en te begrijpen wat een nieuw leven met God kan betekenen. (2 Kon.22-23). Soms begrijpen wij niet helemaal welke levensweg God met een ieder persoonlijk wil gaan. Maar wie in de Bijbel gelooft, krijgt licht en inzicht. (Psalm 119,105) Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

(2) Deze koning was radicaal, hij week niet af, hij deed wat recht was in de ogen van God. Hij was een voorbeeld voor iedere christen vandaag, om niet af te wijken van Gods Woord, hij was Bijbelgetrouw.

 

Hij gaf opdracht om te tempel te renoveren, toen hij 18 jaar regeerde, en was dan 26 jaar oud. (8) Tijdens die werken, werd een wonderlijke vondst gedaan, namelijk men vond een boekrol, waarschijnlijk het wetboek Deuteronomium. De boekrol werd tot de koning gebracht en men las het voor. Josia had nog nooit dat wetboek gezien. Het leek verloren en nu teruggevonden, zo werden ook de leerzame boeken van Henoch na vele jaren in 1826 gevonden, in Ethiopië, en voor het publiek te lezen sinds 1928.

 

11 Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen.

 

Het scheuren van de klederen, was een teken van spijt en berouw, en de koning had verdriet. Doch deze koning scheurde ook zijn hart, dat was zijn eigen denken. (Joel2,13) Zo is het nog steeds dat bij een bekering of tot het geloof komen in Jezus, dit met hart en ziel dient te gebeuren, met belijdenis van bewuste zonden.

Anders krijgt men slechts een uiterlijk teken en een schijnbekering. De koning had Gods plan begrepen, als het volk niet wilde luisteren naar Gods geboden.

 

2 Kon.22:19 omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht  des HEREN, toen gij hoorde wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN.

 

God was de koning Josia genadig,

de koning was gebroken van hart.

 

19 De Here is nabij de gebrokene van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Psalm 34

Psa 51:17 (51:19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

Wanneer men de Bijbel leest, kijkt men als in een spiegel. Het is goed om even stil te staan, en na te denken over hoe God over u persoonlijk zou denken. De koning kreeg inzicht, en had begrepen, dat er een verandering diende te komen bij hem en het volk.

Zo kunnen wij begrijpen, dat als een land in de Bijbel niet volledig gelooft, en slechts kerkwetten en afgoderij volgt, dan in een diepe duisternis leeft. Dit is onwetendheid, of geestelijke blindheid, maar met alle gevolgen van dien. Men wil vrede, en een vrede zonder God bestaat niet! Enkel Jezus brengt straks vrede, en geen getekende wapenstilstand, zoals in 1918 voor 20 jaar!

God, waarom moest dit vreselijke ongeluk gebeuren?

Danken wij God om wie Hij echt is, of danken wij God om de dingen die hij ons geeft? Een vraag die erg actueel is in een tijd waarin het nieuws gedomineerd wordt door veel pijn en verdriet. Terwijl ik zondag 28 september op de bank zat, kreeg ik het nieuws te…..

 

Dan gaat men de vraag horen: “Waarom laat God oorlogen toe?”

De koning begrijpt dat God zal reageren en toornig is volgens deze gevonden boekrol.

(14) Hij wil nog meer weten aangaande dat Bijbelboek, en laat de profetes Hulda aanspreken. De profeten Zefanja en Ezechiël werden niet geroepen of waren niet bereikbaar. Zo leren wij dat de Here ook nog minder bekende mensen gebruikt, ook gelovige vrouwen om Zijn wil soms kenbaar te maken.

Deze profetes herhaalt de woorden uit de boekrol zoals ze beschreven staan.

(2 kron.34:22)

Daardoor zullen er vloeken en oordelen komen over het volk en het land. Wij bedenken alle heidense landen met veel afgoderij en het Babels christendom komen onder de vloek. Christenen dienen hun huizen te reinigen van allerlei afgoderij in allerlei vormen.

 

Toch heeft zij hier een persoonlijke profetie voor koning Josia. (2 Kron.34:27,28)

Omwille van zijn berouw en spijt, bij het horen van Gods geboden, zal hij al die oordelen en vloeken welke er zouden komen, niet meer meemaken of zien. Hij zou vroeger sterven.

 

 

 

Waarom zou deze goede koning die God diende,

met hart en ziel vroeger te sterven?

 

Het land Juda is compleet ten onder gaan, na zijn dood.

Vandaag leven ook wij in een tijd die voorafgaat aan de apocalyptische oordelen, God wilde de koning verder meer verdriet besparen.

Hier vinden wij een God van genade voor alle mensen als deze koning, welke spijt en berouw hebben over hun zonden. Deze zonden waren, dat men zijn Schepper vernederde en kwetste door allerlei afgoderij.

Ons Europa lijkt vandaag wel een spiegelbeeld van het koninkrijk van koning Josia. Het heeft niets geleerd uit de geschiedenis, het draagt nog steeds de littekens van de twee wereldoorlogen, en vele families dragen nog het leed van hun verlorenen.

 

De reformatie van koning Josia. (2 Kon.23)

clip_image006

clip_image008Hij liet alles verbranden wat met de afgoderij en wetteloosheid te maken had en in de tempel des Heren stond. Baal, Asjera, en alle tekens van de Dierenriem. (7) Asjera, als hemelkoningin werd geplaatst in de tempel door koning Manasse. Vandaag wordt het Mariabeeld, als koningin des hemels aanbeden en vereerd.

clip_image010

De schandjongens, sodomie werd verboden. Alle tegennatuurlijke seksuele handelen werden bestraft met de doodstraf.

 

Afgodspriesters werden door Josia verboden en werden werkloos. (10) Hij verhinderde dat er nog mensen hun kinderen door het vuur zouden laten gaan. Dit gebeurde bij de Moloch afgod. Hij verbood het wijden van dieren aan de zonnegod.(11) Vandaag worden ook hier nog dieren, auto’s enz. gewijd door de staatspriesters. (16) Josia liet de beenderen van de afgodspriesters uitgraven om ze te verbanden, als straf van God, crematie dus. God kijkt dus anders naar een crematie, dan de mensen, het is een vloek. Bij het ontstaan van België stond er bij wet de doodstraf op lijkverbranding! Later gewijzigd.

 

(17,18) De graven van Gods profeten werden respectvol met rust gelaten. Alle dodenbezweerders, mediums en alle waarzeggers werden verwijderd.(24) Alle vormen van waarzeggerij en bijgeloof, komen ook hier meer en meer terug, welke wijst op onzekerheid en ongerustheid van het volk voor de toekomst. (Gen.31,19)

 

 

 

clip_image014De teraphim huisgoden werden verwijderd, jaren later vervangen door het naamchristendom onder de vorm van de heiligenbeelden, welke men ook in huis kon plaatsen.

 

 Hoe dacht God over koning Josia?

 

25 Vóór hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de HERE keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht, naar de gehele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke niet op. 26 Doch de HERE keerde Zich niet af van zijn hevig brandende toorn, die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee Manasse Hem gekrenkt had. 2 Kon.23

  

Het kan altijd even goed zijn deze vraag te stellen: Hoe denkt God over mij? Zijn wij ook zo uniek in zijn ogen? Ja, want daarom noemde Paulus alle wedergeboren christenen heiligen. Heiligverklaringen staan niet in de Bijbel!

(2 Kron.35,20) Koning Josia stierf vooraleer de woede van God over Juda kwam. Hij kwam in botsing met de Farao, doch deze wilde Josia met rust laten. Josia vertrouwde de woorden van de Farao niet, welke beweerde dat God hem zond. Het lijkt altijd moeilijk in omstandigheden te geloven wat een ongelovige regeringsleider spreekt in de naam van God. De farao wilde het leger van de Assyriërs steunen in hun strijd tegen de Babyloniërs.

Josia trok incognito of onherkenbaar op, blijkbaar was dit toch tegen de wil van God. Hij vertrouwde op zichzelf en hij werd zwaargewond, in het dal van Megiddo en stierf in Jeruzalem. Hij raadpleegde de Heer niet alvorens op te trekken zoals koning David dat deed. De profeet Jeremia maakte een klaaglied voor Koning Josia.

 

 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, wij kunnen Hem niet altijd begrijpen, doch na de dood van koning Josia, kwamen de oordelen, en de zoon van Josia deed wat kwaad was in de ogen des Heren…. en Juda ging ten onder. Zo leren wij dat alle omstandigheden  medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. (Rom).

 

Vg.Br. R.GAYTANT