JERUZALEM EEN WERELDPROBLEEM

JERUZALEM ANNO 2015

 

 

clip_image002

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Zacharia 12

Of wij in deze dagen leven, daar kunnen wij nog moeilijk aan twijfelen. Jeruzalem wordt het grote probleem, de grote steen. Ons land geeft verkeerde signalen en kiest om zich te verzetten tegen Gods land en stad. Als ons land wil strijden tegen God en zijn land, dan zal het zich pijnlijk bezeren! 2015 ziet er niet goed uit. Nog meer bezuinigen, het ECB wil meer macht en Europa federaliseren. Het waren de bankiers die de lijnen trokken voor de wereldoorlog, vandaag mogelijks opnieuw?

clip_image004

TURKIJE GEDWONGEN TOT ACTIE?

De Turkse premier Ahmet Davutoglu had afgelopen weekend tijdens een partijcongres in zijn geboorteplaats Konya een belangrijke ontmoeting met Hamasleider Khalid Mashaal. Na afloop van hun gesprek prees Mashaal Turkije als de absolute leider van de hele moslimwereld, en dankte hij hen voor de spoedige Turkse invasie van Jeruzalem, die tijdens de volgende wereldoorlog zal plaatsvinden. Dit deel van zijn toespraak (2) werd zoals kon worden verwacht weggelaten in de Westerse media.

‘Vandaag in Turkije, morgen in Jeruzalem’

De terroristenleider complimenteerde de heersende islamistische AKP van Erdogan en Davutoglu met ‘de lichtsnelheid waarmee de moslimwereld wordt ontwikkeld’. ‘Allah is met ons, en is met jullie voor de overwinning.’ Mashaal herinnerde het publiek aan de eerdere oorlogen tegen Israël, en eindigde zijn toespraak met een veelzeggende uitnodiging aan het adres van de Turkse leiders: ‘Wij waren welkom in Istanbul en nu in Konya, en morgen zullen wij jullie verwelkomen op de Al-Aqsa (Tempelberg) voor de volgende conferenties.’

Opnieuw laten de Turken duidelijk weten dat ze in het centrum staan van de wereldwijde islamitische jihad en in de niet al te verre toekomst vast van plan zijn om Israël aan te vallen. In het Westen laat de gevestigde orde de bevolking echter nog steeds in de waan dat Turkije een bondgenoot is. Sterker nog, zo’n 2 weken geleden schrapte de EU Hamas van de lijst met terreurorganisaties, een veeg teken dat de Europese elite de kant van Turkije en de islam heeft gekozen.

President Erdogan liet er in een toespraak in november echter geen misverstand over bestaan dat Turkije onze vijand is toen hij zei dat het Westen ‘onze vrienden lijken, maar ons dood willen. Zij willen onze kinderen zien sterven. Hoe lang pikken we dat?’ Eerder die maand bezwoer premier Davutoglu dat Turkije de stad Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee zal ‘verdedigen’ tegen Israël.

Bron:Shoebat.

HERTROUWEN?

BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN BIJBELSTUDIE VLAANDEREN

HERTROUWEN?

clip_image002

Als we bezig zijn met echtscheiding, laten wij niet uit het oog verliezen, Gods wet is klaar en duidelijk :”Gij zult niet echtbreken”.Ex.2O:14.Echtscheiding is uitzondering op de regel,vanwege de hardheid van hart.

1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. 2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. 3 En er kwamen Farizeeen tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt ? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een…

View original post 1.937 woorden meer

BABEL ONDER VUUR?

BABEL ONDER VUUR?

Bijbel lezen straks verboden?

clip_image002

Rev 18:2  En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 3  Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. 4  En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 5  Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. 6  Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

De stad Babel was het centrum van een eerder wereldrijk. Een wereldcentrum van Politiek, Economie, afgoderij en valse godsdienst. Babel betekent “verwarring” of “chaos”.(Jes.21:9/ Jer.50:2) In de geschiedenis heeft satan een warboel geschapen van allerlei leugenachtige godsdiensten met verschillen de namen van afgoden, die elkander afwisselden.  Israël werd door God gestraft om deel te nemen aan al deze afgoderij. Profeten waarschuwden hiervoor en riepen op om te vluchten uit Babel, raak het onheilige niet aan. (Jes.52).  Vlucht uit Babel, komt niet om door ongerechtigheid, laat iedereen zijn leven redden, want Gods wraak komt!

7 Op, redt u naar Sion, gij die woont bij de dochter
van Babel. 8 Want, zo zegt de Here der heerscharen, wiens
heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
volken die u uitgeplunderd hebben (want wie u
aanraakt, raakt zijn oogappel aan): Zach.2

Christenen kunnen geen deel hebben aan valse godsdienst en afgoderij. Gods wraak komt zonder twijfel. De dochter van Babel, voortkomend uit het oude Babel dat zich kenmerkt door het vormen van een wereldse eenheid. Opnieuw bestaat er een streven naar een eenheid, met een Babels profiel. Ook bepaalde denominaties onderschrijven documenten voorgesteld door het Vaticaan.

Waarom uitgaan uit Babel?

 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen,
gevallen is de grote ( stad) Babylon en zij is
geworden een woonplaats van duivelen, een
schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats
van alle onrein en verfoeid gevogelte,
3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij
al de volken gedronken hebben en de koningen
der aarde met haar gehoereerd hebben en de
kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de
macht harer weelderigheid.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:
Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen
gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt
van haar plagen.
5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan
de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid
gedacht. Openbar.18

Deze plagen kunnen wijzen naar allerlei mogelijkheden, bedenk hoe

God zijn volk uit Egypte verloste. Doch soms komt uit de vertalingen een volgende gedachte voort: Besmetting. Besmetting van het gezonde denken, een ziekelijk denken welke een éénheid zal scheppen tussen allerlei godsdiensten, met hulp uit de politieke wereld. Zo kwam het destijds ook onder keizer Constantijn, en ware christenen scheurden zich af, en werden opnieuw vervolgd! Doch werden behouden! Zij vormden geen ongelijk span met ongelovigen, religieuzen, of wettelozen.  Je kunt Christus niet dienen onder een regime van de komende Antichrist.

9 Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is
niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een
ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn
oordeel en het verheft zich tot de wolken.Jer.51

22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met
haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking,
indien zij zich niet van haar werken bekeren. Open.2

Tot alle wedergeboren christenen:

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure
der verzoeking, die over de gehele wereld komen
zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Openb.3

clip_image012_thumb.jpg

Wij verwijzen naar een artikel : http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/ISIS-vaardigt-nieuwe-wet-uit-Bijbellezers-worden-gexecuteerd

 

Wij verwijzen naar Biblespace: https://biblespace.files.wordpress.com/2014/11/openbaring-2014.pdf

 

 

 

NOG EEN KORTE TIJD

NOG EEN ZEER KORTE TIJD, EN HIJ DIE KOMT,

ZAL KOMEN EN NIET UITBLIJVEN. Hebr.10:37

 

In de tijd dat er nog slaven waren in de V.S., zei iemand tegen zo’n negerslaaf na het overlijden van zijn meester: “ Tom, ik hoop dat je meester nu in de hemel is”.

Het antwoord van Tom was heel eenvoudig. De neger zei zonder enkele vorm van verbittering: “ Ik ben bang dat hij daar niet naartoe is gegaan, want ik heb hem daar nooit over horen spreken. Als mijn meester van plan was op reis te gaan, was hij al weken van tevoren bezig met de voorbereidingen. Maar nu heb ik nooit gemerkt dat hij zich klaar maakte voor de reis naar de hemel”.

 

In de woorden van deze eenvoudige neger ligt een diepe waarheid. Het is helemaal niet moeilijk je gereed te maken voor de hemel: We moeten dan Jezus als Redder aannemen, en Hem zien  als de weg daarheen.

De Heere Jezus heeft van de hemel gezegd dat het een plaats is met veel woningen. Hij is er heengegaan om voor elke gelovige een plaats klaar te maken.

Anderzijds is er ook een andere plaats, een poel van zwavel en vuur, een soort tweede dood, dit is voor hen die leven en geen rekening willen houden met God, misschien wel veel reizen, maar De bijzonderste reis vergeten!

Jezus beloofde gauw te zullen komen om alle ware gelovigen op te halen, bent u, die dit leest ook klaar voor deze reis?

 

clip_image002

 

Biblespace Vlaanderen Online

DE FEESTDAGEN

BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN BIJBELSTUDIE VLAANDEREN

clip_image001

feestdag

De feestdagen komen of zijn alweer voorbij, voor velen zijn deze dagen, dagen geweest van eten, drinken en dansen rond de traditionele heidense groene boom. Voor anderen zijn deze dagen misschien voorbijgegaan in alle stilte en eenzaamheid.

Mogen wij toch eens de vraag stellen: Wat vind nu God over feestdagen, is Hij een feestvierder? God vindt, als men gaat feesten, dat er daar toch redenen voor moeten zijn. Gods volk, Israel is een volk dat weet wat feesten betekent. Zijn dan de Joodse feesten zo uniek?

Wij mogen al zeggen dat het feesten zijn die God zelf instelde, eerst voor Zijn volk Israel, maar later krijgen die feesten betekenis voor alle heidenen, die de God van Israel hebben leren kennen, door Jezus Christus!

Exodus 5:1 Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de HERE, de God van Israel: laat mijn volk gaan om te…

View original post 1.615 woorden meer