LEVEN OF DOOD

LEVEN OF DOOD

clip_image002

 

 

Lucas 8:40-56 (1991) Vele mensen in deze wereld zoeken hulp of hebben hulp gezocht wanneer zij in nood verkeren. Mensen zijn dan nederig, wanneer het “kunnen” en het “kennen” en de mammon niet meer baten. In deze passage zien wij twee mensen in grote nood, de ene was een Schriftgeleerde Jairus en de andere een onbekende zieke vrouw tussen een nieuwsgierig publiek. Wij hebben een blijde boodschap vandaag! Jezus is de man die ieders persoonlijke noden kent. Hij kan helpen. Dit deed Hij om zijn volk te tonen dat Hij de Messias was. Doch na al die vele wonderen koos het volk toch voor Barnabas, een moordenaar. Het volk werd gemanipuleerd, net als vandaag.

 

                WAARUIT BESTOND HET GELOOF VAN DEZE MENSEN?

Daar waren mensen die hun vertrouwen hadden gesteld op die “Jezus”. De Schriftgeleerde smeekte aan de voeten van Jezus. Andere Schriftgeleerden zullen met dit gebaar niet gelukkig zijn geweest. Wie niet gelooft gaat niet knielen voor Jezus. Ook een zieke vrouw viel aan de voeten van Jezus, toen ze hem had aangeraakt. Ze was ongeneeslijk ziek. Zo kennen wij nog steeds ziekten die men niet kan genezen. Deze vrouw werd onmiddellijk verlost van haar kwaal! Wij lezen hier niet over een genezingsproces. Jezus vroeg niet om nu reclame te maken voor zijn persoon!(56)

 

Men aanvaardt Jezus als HEER en VERLOSSER!

Een christen is iemand die twee elementen heeft aangenomen. Hij gelooft in de Bijbel, als het woord van God. Christenen die het gezag van de Bijbel niet aannemen, en daarvoor een staatskerk in de plaats nemen, verwerpen Jezus als “Heer”. Het andere element is “Verlosser” of redder van de eeuwige dood! Adam stierf door ongehoorzaamheid, daarom moet ieder mens ook sterven, rijk of arm. Je kunt best begrijpen dat Adam en Eva twee mensen waren die ooit het grootste verdriet dat er bestaat, hebben ervaren. Ze ontdekten dat ze plots een huid kregen als de dieren. Hun lichaam was veranderd en sterfelijk geworden. Met andere woorden, ze kwamen terecht in een andere wereld. Christenen spreken of schrijven graag over “vuur” en levendig geloof. Om vuur te verwekken had men in de oudheid twee vuurstenen nodig, en door deze twee voldoende tegen elkaar te wrijven, kwam er vuur. Zo zijn christenen die een van deze twee niet aanvaarden, niet vurig.

 

 

HOE KWAMEN DEZE MENSEN TOT ZO’N GELOVIG BIDDEN TOT JEZUS?

 

Deze mensen die Jezus volgden, waren hoogstwaarschijnlijk de stille getuigen geweest van de wonderbare genezing van de lamme. Deze mensen zullen geluisterd hebben naar de woorden die Jezus daar zal hebben gesproken bij de lamme tegen al het volk ! Het begint duidelijk bij het WILLEN HOREN.

Mensen die willen luisteren, maken hier hun eerste stap.

 

Deze mensen hebben de macht van Jezus gezien, Jezus is nog

steeds dezelfde, wij vandaag kunnen over zijn macht lezen

Ook kunnen en mogen wij bidden omdat mensen die willen zijn GROTE

KRACHT zouden mogen ervaren!

 

 

Deze mensen hebben de woorden van Jezus onthouden: Vergeven!

 

24 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des

mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven

– zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op,

neem uw bed op en ga naar uw huis.Luc.5

 

Nog steeds moeten wij deze beloften onthouden, en bidden in

geloof dat God zijn beloften waar maakt en ons vergeving geeft!

Vandaag is er een reëel gevaar, dat men meer geloof hecht aan de woorden van theologen, filosofen en soms evangelisten, dan aan de eigenlijke woorden van JEZUS Zo ontstaan er andere evangelies zonder kracht. Deze mensen zetten beide de stap tot Jezus elk op zijn manier Jairus kwam openlijk in het publiek

De vrouw kwam niet gemerkt, maar bereikte haar doel.

         

 

WIJ ZIEN STAPPEN IN GELOOF VAN JAIRUS EN DE VROUW

 

Het lijken wel dezelfde stappen als Petrus op het water. Wie dit ook niet wil geloven, hoe zou hij dan genezing ontvangen? Het zijn hier beide hopeloze gevallen:

1/Een stervende dochter 2/Een ongeneeslijke kwaal

De man ten einde raad en de vrouw door de specialisten opgeheven.

 

Als de wereld de mens niet meer kan helpen, dan is er maar oplossing: JEZUS CHRISTUS! Alle andere goden zijn gestorven en niet opgestaan. Mohammed is dood! Boeddha is dood! enz…dus ook geen oplossingen enkel teleurstellingen.

De satan wil het geloof breken van de schriftgeleerde: de dochter is gestorven :TE LAAT!

       

Nooit te laat bij Jezus! Nog steeds zo!

 

Het geduld gaat samen met geloof; Jairus moest wachten omwille van “de vrouw”!

Zonder geduld komt men in paniek als een ongelovige. Hoe groter het probleem, of beproeving, des te groter de blijdschap achteraf.

 

DE ZEGEN OP HET GELOVIG GEBED

 

Deze beiden hebben zegen ontvangen de ene krijgt zijn kind terug! HOEVELEN ZOUDEN DAT VANDAAG NIET WILLEN. de andere word verlost van een ongeneeslijke kwaal en werd rein!

 

WIE JEZUS AANRAAKT STAAT VERSTELD!

 

Al wie Jezus aanraken zullen wij dat ook meemaken, doch slechts door geloof op HEM!

 

HOE JEZUS AANRAKEN?

Jezus aanraken kan op twee manieren : Er tegen aanlopen door met Hem mee te lopen dan gaat er geen kracht van Hem uit! Hem doelbewust aanraken in geloof, dan gaat er kracht van Hem uit.

 

Wat raakte die vrouw aan?

clip_image004

   Ze raakte de KWAST aan van zijn kleed.

   Dit heeft een betekenis n.l. NUM.15:38 Jezus droeg de gedenkkwasten!

  Wie Gods geboden aanraakt, zal kracht ontvangen. De vrouw streefde ernaar om die kwast aan te raken. Wie zich inspant om Gods raad en geboden te vinden en na te streven, die zal de kracht van Gods woorden ondervinden naar ziel en lichaam!

 

 

Kwast betekent : TSITSCHI  getalswaarde: 6OO Gemaakt met 8 draden met 5 knopen samen 613 Er zijn in de wet van Mozes 613 geboden gegeven!

Wij moeten geen angst hebben maar geloof Deze vrouw overwon haar angst omdat het door iedereen zou geweten zijn, doch Jezus deed ze het openbaar maken!

Wij moeten de mensen die ONREIN zijn van zond en bij Jezus witte kwasten brengen!

 

 

In Jezus naam….

 

 

clip_image006

 

Biblespace Vlaanderen Online