DE LIEFDE VAN PAULUS

DE LIEFDE VAN PAULUS VOOR GODS WET

22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in

de wet Gods, Rom.7

clip_image002

De apostel Paulus schrijft dat hij vreugde heeft in de wet, en zich kan verblijden met alles wat God vraagt en onderwijst. Dit kwam onder invloed van de H. Geest, en de genade welke hij had ontvangen, nadat hij christenen had vervolgd. Hij wilde alles doen naar Gods wil, maar dat lukt hem moeilijk of niet. Allen die Jezus persoonlijk hebben leren kennen, en genade kregen, kennen ook deze wederliefde. De wil is sterk, maar het vlees is zwak: “Ik ellendig mens”!  

De apostel leefde voor zijn bekering, als zoon van een traditionele farizeeër. Zijn eigen denken was in strijd met Gods wet en denken. Dit kwam door de zondeval. Niemand is geboren met een perfect DNA! Dit is het ellendige bij ieder mens, maar er is hoop, de oplossing is er voor wie wil: Jezus zal iedereen wie in Hem gelooft, verlossen van dat zondig lichaam, en dat veranderen naar een verheerlijkt lichaam als Hij wederkomt.

Velen kennen Gods geboden niet, of niet meer, er is vrijheid en wetteloosheid. Ongelovigen kennen zo ook die speciale blijdschap niet. Een ongelovige kan zich niet verblijden met de wetten van God, laat staan of kerk, dit is tegen zijn zondige natuur. Hij zoekt zijn vreugde in het vervullen van zijn begeerten. Een bijbelgetrouw christen, kent daarom een geestelijke strijd in zijn hart, tussen zijn eigen zondige geest en denken, tegenover de Heilige geest die in hem is komen wonen.

HOE DIE BLIJDSCHAP BEWAREN of verliezen?

 

22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u

wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand

ontneemt u uw blijdschap.Joh;16

Bij het volgen van de H. Geest ervaart men die blijdschap. Bij onze eigenzinnigheid of nalatigheid gaat die vreugde verwateren. Allen die van Gods geboden afdwalen,  zal God verwerpen! (Ps.119:118) Zo ontstaan er schijnchristelijkheid, zo ziet God het!  Valse leer is dodelijk vergif, en de geestelijke blijdschap veranderd in nalatigheid, bitterheid of gewoon schijnchristelijk humanisme.

Kenmerk van de eindtijd is geloofsafval. De profeet Ezra neemt de verhouding van het aantal gelovigen tegenover ongelovigen, in de wereld, als “goud en aarde” te vinden op aarde.

Een christen kent soms droefheid, door schuldgevoelens. Ook onnodige schuldgevoelens. Ook satan wil dat iedere christen zwijgt, en zal hem beschuldigen van zonde, en fluisteren: Je bent niet beter dan een ander! Doch de profeten zwegen ook niet! Wie zou de H. Geest kunnen tegenhouden? Ook de antichrist niet!

clip_image004

Door vervolging kan ook droefheid komen, de geschiedenis toonde dit, toen men de Bijbelgetrouwe christenen, ketters en geuzen noemde. Door die blijdschap kon men psalmen zingend naar de brandstapels gaan. Deze brandstapels waren erger dan de onthoofdingen van I.S. Doch precies die blijdschap kon en kan niemand van een christen afnemen. De vervulling van de Apocalyptische profetieën, wijzen steeds sterker op de spoedige wederkomst van de Heer.

77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,

want uw wet is mijn verlustiging. Psalm 119

God is ieder mens genadig, die Gods geboden wil volgen, maar niet altijd kan houden. Daarom veranderd God een mens die zijn zonde belijdt en enkel gelooft in Jezus. Hij is dan een nieuwe schepping geworden, hij begint anders te denken. (2 Kor.5:17).  Met “godsdienstigheid” of religie wordt men geen nieuwe schepping, wel een kerkganger, soms dwangmatig als vroeger! Die God heeft gevonden zal speuren in Gods rijkdom, Zijn woorden, en ontdekken dat dit de enige waarheid is, en zal veel verdriet kunnen voorkomen. Gods hartenwens is dat ieder mens blij en gelukkig zou zijn. Deze wereld leeft in de duisternis, men heeft licht nodig om vrij te worden van wereldse banden! (Psalm 119:105) De psalmist kan zich verblijden in Gods wetten.

70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.Ps.119

 

De Thora, de wet, woord stamt uit het Hebreeuwse werkwoord “onderwijzen:” en “openbaren”. De Geest kan u iets openbaren, en u Bijbeltekst beter laten begrijpen. De wet is in feite een reeks van geordende Goddelijke openbaringen voor het welzijn van de mensheid. Iets leren van God, geeft telkens een ervaring van die bijzondere blijdschap door ervaring, dit is meer dan humanitaire “theologie”! Telkens wanneer een mens ingaat op Gods verlangen, zal hij die vreugde ervaren en “gelukkig” zijn. (Ps.119:110,112)

 

Als een “kind van God” niet wil leren, dan krijgt hij beproevingen enz. De vraag wordt dan gesteld: Waarom Here? Wie die vraag stelt, is even tot stilstand gekomen, en denkt na en dient te begrijpen dat God hem liefheeft! Denk aan de roede  van de vader!

 

6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon,

die Hij aanneemt. Hebr.12

 

Dit is de echte bijbelschool van Jezus, en duurt de rest van zijn leven, tenzij hij afvalt, dan komt eeuwig leven, een beloofde kroon en geen aards diploma. De blijdschap herhaalt zich na het leren, de toepassing in het dagelijks leven. (3 Joh.1)

De apostel Paulus schrijft naar de christenen te Colosse, om eensgezind te zijn, en zich niet bezorgd te maken over iets, maar te bidden. Eensgezindheid in de leer kan door samenspraak, overleg en biddend onderzoek. Dan geeft de Heer ook een opdracht. Het klinkt als een wet in het N.T.:

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal

ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De

Here is nabij.Fil.4

clip_image008

Eenvoudig om deze verzen te begrijpen, maar toch zo moeilijk om doen! Zich verblijden kan veel moeite kosten, in dagen van verdriet, treurigheid of depressie. Een plant welke zonder water valt, laat zijn bladeren hangen! Dit betekent dat die plant echt is. Ook een lauwe christen heeft water nodig, iemand met troostende, opwekkende woorden vanuit Gods woord. Hij kan dan opnieuw blij en vriendelijk zijn. Hij zal blijdschap ervaren, want zoals Paulus schrijft: “want de Here is nabij.” Een namaakplant lijkt altijd mooi van uitzicht en gedrag, ook een namaakchristen of kerkganger.

De profeet Jeremia had verdriet door de handelingen en reacties van zijn vervolgers. God troostte hem en hij werd terug blij! (Jeremia 15:15,16)

Koning Belsazar verloor zijn kroon!

clip_image010

Wanneer de liefde tot Gods geboden verzwakt, dan komt er meer zonde in het leven van die christen. Het is de zonde welke de geestelijke blijdschap laat verdwijnen. Zo komt er  een verlangen naar werelds genot als koning Belsazar. Verlies je Koninklijke kroon niet! (Fil.4:1- Jac.1,12- Openbar.3:11) Denk aan de vijandige Koning Belsazar hij genoot van wat hij had gestolen uit Gods tempel. (Dan.5:1,5)

clip_image012

Koning David verloor zijn blijdschap.

De zwakke koning genoot van overspel. Hij stal de vrouw van Uria, een medewerker en was medeplichtig aan diens dood. Hij verloor zijn blijdschap. Hij bad dringend om vergeving, en voor die heilige geestelijke vreugde wat hij ervoer. Hij bad:

Psa 51:10  (51:12) Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

13 Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw

Heilige Geest niet van mij; 14 Hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een

gewillige geest mij schragen.Ps.51

HET LISTIG WERK VAN SATAN

 

De satan wil dat Bijbelgetrouwe christenen hun blijdschap verliezen, want ook daarin ligt hun kracht! Zonder die blijdschap kan God een christen moeilijk gebruiken. Daarom gebruikt de satan ook geld, eer, politiek, en welvaart, om een wereldse of vleselijke blijdschap te laten primeren. Hij zoekt daarbij uw tijd te stelen. (Verloren internet bezoeken)

Hij wil werelds genot geven om zijn doel te bereiken. Zo verzocht hij ook Jezus, door de macht over al de aardse koninkrijken aan te bieden. Zo komen er velen tot geloofsafval. Het aardse genot is goed, maar mag niet primeren boven het hemelse genot, die heilige blijdschap door Christus! (2 Tim.3,4) (1 Tim.4,3)

clip_image014Simson

Simson verloor zijn trouwe geest EN KRACHT bij Delila, zijn lang haar stond als symbool van zijn trouw aan Gods wetten, werd zwak en wisselde hij dit voor seks! Hij verloor zijn super kracht en werd blind, symbool voor geestelijke blindheid van Israël, doch God was voor hem genadig!

 

Genade!

 

clip_image016

Genade is al te vinden in het oude verbond. De profeet Jesaja kende ook die heilige blijdschap, die God geeft, aan alle zondaars, die hun verloren levensstatuut, levenslot, hebben ingezien en hun falen, belijden. Jezus vergeeft altijd, zoals hij de misdadiger die bij Hem op Golgotha stierf, maar bewust was van zijn zonden, en zijn schuld erkende.

10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. Jes.61

 

 

Biblespace Vlaanderen Online

https://biblespace.wordpress.com/.