WONDEREN VAN GOD OF SATAN

WONDEREN VAN GOD OF SATAN?

 

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten

opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen

doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen

zouden verleiden.Matth;24

 

Onze hedendaagse maatschappij heeft grote moeite om echt geloof te onderscheiden van vals geloof. Het brengt strijd en veel verdriet voort. Velen zoeken naar een eenheid door allerlei compromissen. Zo is er ook een ander soort christendom ontstaan, welke een nieuwe betekenis en naam heeft gegeven aan Jezus Christus. Een Christus die wij niet in de Bijbel vinden, daar is het : Yahshua! Ook Paulus waarschuwt voor misleiding:

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,2 Thess.2

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in

werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het

ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.2 Thess.2

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here,

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en

in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw

naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

 

Er is sprake van een verborgen wetteloosheid. Dit komt niet van God. De satan hekelt de wetten van God. Het is belangrijk het manifesteren van wetteloosheid of vrijheid te begrijpen. Men dient voorbereid te zijn op wat nog komen moet. Zonder de Geest te hebben ontvangen, zal men onmogelijk onderscheid kunnen maken, en de duivelse geheimenissen van Romeinse, Babylonische hoer ontdekken. Wie de Geest niet heeft zal haar volgen!

 

MISLEIDENDE WONDEREN EN TEKENEN

GELOVEN DOOR ZIEN OF HOREN?

clip_image002Velen zullen worden verleid.(Matth.24,5) Zo dienen wij de vraag te stellen: Kan satan ook wonderen, tekenen en genezingen doen? Wij kunnen vaststellen dat de bedoeling van de satan is om mensen af te brengen van Gods wetten, en dit gebeurt in alle kerken. Er is een mix van allerlei leerstellingen, een voedingsbodem voor discussie, onverschilligheid en voor geloofsafval.

De satan heeft macht om te misleiden met wonderen! De wonderen van de Heer zijn te onderscheiden.

De wonderen van satan slaan op het “zien” het waarneembare door de ogen. Hetzij via allerlei mogelijkheden, met religieuze beelden, bedevaartsoorden, predikers welke men aanbidt, en nog vele andere.

God doet wonderen via Zijn Woord! Dat woord, de Bijbel heeft wonderlijke kracht, en verandert het hart van de mens die wil horen! Het is door het horen dat iemand tot geloof komt in Hem. God doet een wonder in het hart van de mens, die hoort over Jezus. Niet door hem te zien! Het grootste wonder dat de mens ooit heeft gezien, is de opstanding van Jezus, het Woord.

 Waarom zouden er nu nog wonderen en tekenen dienen te gebeuren in onze generatie door de Heer? Al zijn er nog wonderen, maar ze leiden niet tot geloof. Demonen gaan uit om de ganse wereld te verleiden, dit betekent ze zoeken de grote massa bijeenkomsten. Ze strijden tegen de naam ABBA. En gebruiken een mens die zich “vader” laat noemen in het Vaticaan! De apostel Paulus laat weten dat er een ernstige valse leer zou komen, en dan nog gezonden door God zelf als een oordeel voor allen die de echte Bijbelse waarheid hebben verworpen.(2 Thess.2)

9 En gij zult op aarde niemand uw vader noemen,

want een is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.Matth.23

Daarom vinden wij ook vele andere namen in de Griekse of Egyptische mythologie, waar goden worden aanbeden onder allerlei namen. Pseudo – profeten zijn vandaag ijverig bezig, en krijgen demonische krachten, om bedrieglijke wonderen te verrichten. Werken van het vlees noemt de Bijbel dit. Het vlees haat Jahweh en zijn geboden. Onze generatie aanbidt, bewust of onbewust de satan!

http://www.religie.eu/AAP-wereldreligies/2.art.R.K/1.watishetVaticaanwerkelijk/WathetVaticaanwerkelijkis.htm

Je aanbidt de god van de dood OF de God van het leven!

clip_image004clip_image006

                                 

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in

werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het

ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.2 Thess.2

7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden

der profetie van dit boek bewaart! Openbar.22