JEZUS GAF KOSTELOOS ADVIES

JEZUS GAF KOSTELOOS ADVIES!

 

1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen. 2  Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. 3  Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.4  Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet een van die is vergeten voor God. 7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.8  Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;

9 maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. 10  En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden. 11  Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.

12  Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.Luc.12

 

Soms hebben wij raad nodig, om te handelen zoals Jezus het wil. Wij zien vandaag een christendom dat lauw is geworden, zwak is geworden. Een Laodicea gemeente, waarbij Jezus zelf aan de deur staat te kloppen van Zijn eigen gemeente. Jezus wist dat het zou gebeuren.

Dat Jezus aan de deur staat, wijst erop dat men Hem heeft verworpen en een “kerkelijk” gezag heeft laten gelden. Zo kent men vandaag een Babels christendom en een Bijbels christendom.

 

clip_image002

 

Jezus heeft raad gegeven aan zijn discipelen, om te bewaren wat Hij heeft gewild.

In deze rede komen er drie aspecten naar voor:

  • De waarschuwing voor gevaren
  • De bemoediging voor hen die willen volgen
  • Het medeleven van Jezus door Zijn Geest in zijn discipelen.

 

Mattheüs 7:15  Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Mattheüs 10:16  Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

 

Vers 1

Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.

 

Jezus draait niet rond de pot. Deze uitspraak is ook niet verkeerd te begrijpen, en is duidelijk. De taal en de stijl van Jezus is zeer transparant. Hij gaat de Farizeeën niet uit de weg tegenover zijn discipelen en het volk. Van compromis is geen sprake, niet oecumenisch!

 

 

Let op voor de huichelarij van uw kerkleiders.

1.hun vals gedrag

Matth.23

29  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 30  en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. 31  Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.

 

Met veel uiterlijk vertoon gaven ze de indruk eerbied te hebben voor de profeten en hun graven. Doch in hun hart hebben ze nooit willen luisteren naar wat God door deze mensen hen duidelijk wilde maken, en waarschuwen.

Let op voor christenen die menen christen te zijn, en godsdienstig, maar de Bijbel en de woorden van Jezus negeren of niet meer kennen.

 

2.hun bijkomende wetten.

 

9  Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. 10 Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten.hebr.13

 

Hier werd gewezen op de valsheid in de leer, het gevaar terug te keren naar tradities.

Ze hebben geen deel aan het offer (altaar) van Jezus. Hun denken is besmet door het verwerpen van de genade, en het naleven van Gods wetten en werken ontstaan uit geloof.

 

Voorbeeld:

clip_image004

 

Eucharistiewetten van de staatskerk.

          De biechtstoel, geen Bijbelgetrouw gegeven.

        Niet meer eten vanaf middernacht, om te mogen deelnemen

        De hostie of het brood niet in de handen nemen

        Knielen om deel te nemen, afgoderij

        Niet op bijten of aanraken, bijgeloof enz.

Vele wijzigingen brachten vele kerkgangers in twijfel, omdat hun denken geen fundament had in de woorden van Jezus, maar in allerlei tradities van kindsaf geleerd. Kerkelijke wetten ontstaan door de invloed van keizer Constantijn, een zonaanbidder. Romeinse officieren offerden op dezelfde wijze ronde koekjes aan hun afgoden.

Jezus leerde de genade en vergeving en geen Babelse ceremonie!

 

Vers 3

Hier leert Jezus zijn discipelen nooit te handelen als de schriftgeleerden, welke in het verborgene samen kwamen, om zelfs moordplannen te smeden, zoals ze zouden doen met Jezus.

Het doet ons wel nog steeds denken aan Kaïn en Abel welke ook samen God dienden en offers brachten. Het offer van Kaïn was een offer op eigen wijze. Men kan God nooit dienen op eigen wijze! De middeleeuwen waren een herhaling.

Kain merkte op dat zijn offer niet aangenomen werd. Babelse christenen merken op dat er andere christenen zijn die vurig zijn en dat hun geloof leeft.

 

 

 

 

Vers 4,5 De bemoediging

In deze bemoediging kijkt Jezus over de grenzen van de dood heen. Hier op aarde komt de macht uit de loop van een geweer, zoals iemand eens sprak. De religieuze macht met een barbaarse doodsbedreiging, hetgeen waarvoor ieder mens vreest.

Voor deze macht leert Jezus moet men niet vrezen, maar wel voor de macht die in handen is van God, na de dood, een tweede dood.

Er bestaat een enorm groot gevaar dat christenen gaan zoeken naar compromissen, zich aansluiten bij de grote wereldkerk, om hun leven te redden, en aldus Jezus gaan verloochenen.

Ook Israël had schrik van zijn buren en zocht compromissen.

 

11  Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan: 12  Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken.

13  De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.Jes.8

 

Spr. 29:25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

 

 

VERS 8, 9  VOORWAARDE EN BELOFTE;

Jezus belijden, getuigen van Jezus, voor Hem willen uitkomen en Hem bekend maken.

Bijbelgetrouwe christenen moeten kleur kunnen bekennen.

Joh.9

19  en zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt, dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20  Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind geboren is;  21  maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet; vraagt het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. 22  Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen.

 

Deze mensen hadden wonderen gezien van Jezus, en durfden niet getuigen van Jezus. De angst voor de gevolgen was hen te sterk en te nadelig. (Broodroof  en dergelijke)

clip_image006W

Wanneer wij vrezen om te getuigen, dan moeten wij bidden om de nodige kracht. Niet radicaal zijn in het getuigen is ook een gevaar. Wie niet meer durft te spreken dat er geen redding is zonder Jezus, is afgevallen!

Angst voor de discriminatiewetten zal niet denkbeeldig zijn.

Vers 11

De H.Geest zal op tijd ons de wijsheid en kracht geven om te getuigen en de menselijke angsten gaan overwinnen. Zo konden de Bijbelgetrouwe christenen zingend de brandstapels naderen. Ze zongen Psalm 23.

Dat was een lof offer brengen!

 

 

BEN JE GELUKKIG?

 

BEN JE GELUKKIG?

 

 

clip_image002

 

 

In deze onrechtvaardige wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen: “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een gelukkige momenten zijn in hun leven.

 

Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.

Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, zaligheid komt van God!

Met een klein voorbeeldje willen we eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

 

        Iemand komt te weten dat hij in een testament staat, en dat hij nog veel zal erven en

        In overvloed zal kunnen leven.

        MAAR, hij heeft het nog niet, hij leeft in een “ zalig toestand, een gelukkige verwachting.

 

Zijn er hier aanwezig die in een testament staan? Eerst wil ik nog even een Bijbeltekst aanhalen die aantoont, dat wie gelooft in Jezus zo’n zalig mens is.

 

16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

Hier zien wij dat ieder wedergeboren christen, door God zelf is overtuigd, hij heeft het woord aangenomen, de H. Geest heeft het bevestigd in zijn hart.

Als mensen overtuigd worden door mensen zelf, dan blijven zij leven met een verborgen twijfel in hun hart.

 

 

 

 

 

 

 

3 Zalig de armen van geest,

want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 

 

clip_image004

 

 

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, of wat achterlijk. Wanneer wij dit even analyseren, dan ligt het accent op “ arm” zijn van geest.

Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en afhankelijkheid, daartegenover zijn de rijken meer geneigd hoogmoedig te zijn, en kunnen vlugger zelfstandig zijn.

Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn.

Jezus bedoelde: Iemand die zich bewust wordt dat een mens zeer beperkt is in zijn bestaan. Bij de zondeval is het hemelse van de mens afgestorven. Lijkt niet meer naar het beeld van God. Hij kon God niet meer zien.

Nu leven wij met een lichaam en een geest. De Bijbel geeft prikkels en invloeden op de mens die zich tot God richt, en Christus leert kennen.

 

De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aannemen.

Dit was zijn antwoord:

24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.

25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

 

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens

Die zich afhankelijk wil stellen, nederig en gehoorzaam wil blijven tegenover God!

 

 

 “amen van geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn tegenover God

Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm, die ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig te zijn. Die leegte is slechts te vullen door Gods Geest.

 

Wat is de grote belofte?: de hemel.

Hoe kun je nu zeker zijn?

Geloof volgende tekst:

 

13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.Efez.1

 

4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 

Wat een paradox, Gelukkig de mensen die treuren!

Hier kan ieder mens nu proeven hoe veel hoger het denken van God is tegenover de mensen. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijke uitleg, maar ook slechts die het gelooft zal het kunnen begrijpen. Geloof is een gave Gods.

 

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten, en barbaarse handelingen.

Anderen zien wij wenen die het slachtoffer zijn geworden van de rampen die over deze wereld komen.

 

God zoekt de mensen, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze zouden luisteren naar Hem! Helaas…men wil niet luisteren, en God zendt een ernstige valse godsdienst.(Jesaja)

Mozes stond met zijn rug tegen de zee, en voor hem een geweldig leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het  op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mensen op wonderlijke wijze aanraken en verlossen.

 

Zalig die treuren.

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost worden!

God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

 

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zonde aanwezig is, en dat vindt hij jammer, hij wil wel, maar faalt, en moet telkens weer opstaan.

Een Bijbelgetrouw christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren of geloven wat God zelf zegt.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen, en misschien zijn eigen kinderen, die  ook niet willen luisteren!

 

 

5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.Ps.126

 

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie brengt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet willen luisteren naar God! God blijft ook de vrije wil van de mens respecteren! Maar hij gaat door, hij stopt niet, hij geeft het niet op, hij is zeker van de beloften.

 

Jezus weende uitzonderlijk!

 

Lukas 19

41  En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,

42  en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.

43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen (19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen,

 

Jezus weende over zijn uitverkoren volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen aardse manier.

 

 

R.GAYTANT

Oudste.

http://biblespace.org/.

GOD WERKT OOK!

GOD IS AAN HET WERK!

 

Je suis Charlie….en het gevolg!

 

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen,

voorzeker vergaderen het overblijfsel van

Israel. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een

kooi, als een kudde in het midden der weide. Het

zal er gonzen van mensen. Micha 2

 

KIV05 - 20020906 - KIEV, UKRAINE : A group of ultra-orthodox hasid Jews carry their luggage as they arrive to a prayer at the grave of Rabin Nachman, founder of Bratslav Hasidism, in Uman, a small Ukrainian town some 200 km from Kiev, 06 September 2002. Some 10,000 ultra-orthodox hasid Jews, pilgrims from different countries of the world, arrived in Uman today to pray near the grave and celebrate the Jewish New Year that begins on Friday evening. Rabin Nachman died in 1920. EPA PHOTO EPA/SERGEI SUPINSKY/ss mda

 

Gods volk keert terug naar hun beloofde land.

Euro-commissaris Cecilia Malmström, is voorstander voor meer migratie en enkele weken geleden heeft zij de weg vrijgemaakt voor de Turken. De Turken hoeven over drie jaar een visum voor Europa niet meer aan te vragen. Over drie jaar mogen zij zich vrij begeven in heel de Europese unie. Dit zal een tsunami van islamisering over het Europese continent met zich meebrengen. Over drie jaar zijn we terug bij af en glijden we stilaan terug naar de middeleeuwen toe.

 http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Bevestigd-NAVO-lid-Turkije-levert-wapens-en-raketten-aan-ISIS-en-Al-Qaeda

 

BIJBELSTUDIE HET BOEK DANIEL

HET BIJBELBOEK DANIEL

clip_image012.png

De profeet Daniël werd geboren in Jeruzalem, tijdens de regering van koning Josia ongeveer 630 v. Chr. Zijn naam betekent : “ God zal rechtspreken:” Het wetboek werd daarna gevonden en de hervormingen van de koning werden nog drastischer. Alle afgodsbeelden werden weggehaald uit Jeruzalem.

Daniel zal zeker onder de indruk zijn geweest van dit gebeuren!

De profeet, afkomstig uit adellijke familie, werd ongeveer op een leeftijd van 20 jaar door de troepen van Nebukadnezar, naar Babel weggevoerd. Wij bestuderen het boek met een exegese van de bijzonderste verzen in elk hoofdstuk.

 

HOOFDSTUK 1

KAART HEBREEUWS

Jeruzalem werd belegerd door de koning van Babel en beroofd van het heilig tempelgerei. Het werd gebracht naar aan afgodentempel in het land Sinear. Het land Sinear is het huidige Irak.

( Gen.10:10). De koning zocht de bekwaamste mensen uit, als wetenschappers, geleerden, en met kennis om later te dienen in zijn paleis.(3)

Deze mensen werden onderwezen in de gebruiken en de taal van de Chaldeeën. Ondanks dit had God een plan met Daniël. (4) De koning zou ze na drie jaar in dienst nemen. (5).

 

Daniel en zijn vrienden behoorden bij deze groep mensen, en men gaf ze nieuwe namen. Daniel werd Beltesassar genoemd. (6)

Beltesassar betekent: “ bescherm zijn leven”.

 

Een eerste beschreven reactie van Daniel was, een principe, de spijzigingswetten te mogen naleven vanuit de bijbel. Geen onreine spijze en drank van de koning. Hij vroeg daarom de toelating aan de overste van de hovelingen. (8)

 

Velen vragen zich af waarom toch de joden hun eigen spijswetten ernstig nemen, namelijk het kosjer eten. Doch de achterliggende reden is dat God met dit volk een unieke weg bewandelt. God beschermt hen tegen allerlei uitroeiing, hetzij door agressie van ander volkeren of door epidemieën die ganse volkeren konden verloren doen gaan. Ziekten kunnen afkomstig zijn door slechte of besmette voeding. Onreine dieren houden de meeste risico’s in, bij de laatste wetenschappelijke ontdekkingen.

 

(9) God zelf zorgde voor de toelating. De overste dacht dat de koning zou weigeren. Daniel wil het de koning bewijzen, dat wat hij wil naleven het beste en gezondste is aangaande voeding en drank.(13)

(15) Daniel kreeg gelijk! (16) Ze aten slechts groenten!  Geen onrein vlees of vlees dat aan de afgoden werd geofferd, dit was daar een Babelse gewoonte.

Wanneer Daniel van deze spijzen zou hebben gegeten, zou dit zijn geweten hebben kunnen bezwaard. Dat op zichzelf zou niet goed zijn voor de gezondheid.

(18-20) De koning stelde groot vertrouwen in Daniel en zijn vrienden over de staatszaken.

 

HOOFDSTUK 2

 

De wereldgeschiedenis in een droom!

WERELDGESCHIEDENIS

 

Nebukadnessar een toenmalige wereldleider kunnen wij zeggen kreeg een droom. Deze droom trof al zijn aandacht en hij wil zijn droom begrijpen het lijkt hem geen gewone droom door bezigheden. (2) Hij roept zijn geleerden ( waarzeggers) en magiërs of wijzen genoemd. Men hield zich bijzonder bezig met astrologie in die dagen. (3).

In Israël dit soort mensen ter dood veroordeelt. De koning stelt deze mensen op barbaarse wijze leven of dood voor ogen, afhankelijk of ze zijn droom al dan niet kunnen uitleggen.(5-11)

De droom kon door deze mensen niet worden uitgelegd en de koning gaf opdracht deze mensen om te brengen. Dit gebeuren bracht ook Daniel en zijn vrienden in nood.

 

Daniel kende maar een uitweg : Bidden tot de God des hemels! (14-18).

Daniel kreeg een visioen, geen droom en werd uitermate met blijdschap vervult.

God hoorde het gebed en gaf een openbaring over de droom die het paleis op zijn grondvesten deed daveren! Doch Daniël redde mensenlevens door zijn gebeden.

De koning vraagt aan Daniel of hij zijn droom kan uitleggen (26). Daniel maakt duidelijk dat zijn God geheimenissen kan openbaren aan zijn kinderen!

God heeft alle wereldgebeuren onder controle. God stelt koningen aan en af.

God geeft enkel de ware gelovigen wijsheid, inzicht en kracht.

De profeet maakt duidelijk dat hij de droom kan uitleggen, maar niet door zijn eigen wijsheid! (30).

 

(31) Daniel geeft uitleg over de zeer merkwaardige droom, die ons vandaag helpt bij het begrijpen van de profetieën over het toekomstig wereldgebeuren.

Het beeld waarover de koning had gedroomd kon dan nog niet worden begrepen. Het boek Daniel was een verzegeld boek. Het zou slechts worden begrepen in de eindtijd. Zo kunnen wij aan de hand van deze schets in bijlage het statenbeeld begrijpen als de complete wereldgeschiedenis.

Of mensen het geloven of niet, maar zo zal het zijn.

 BabRijk

 (38) Het gouden hoofd stond voor het Babylonische wereldrijk, met de gekende symbolen van goud en leeuw. Vele landen hebben ook dezelfde symbolen overgenomen. België, Vlaanderen heeft zijn leeuw als symbool.

Het goud wijst op een zekere vorm van rijkdom. In die tijd werd ook de profeet Ezechiël weggevoerd naar Babel en profeteerde naar de verre toekomst de ondergang van alle Israëls vijandig gezinde landen.

 

Borst en armen waren van zilver, dit stond voor het Medo-Perizche werelrijk.

Dit rijk zou minder zijn of kleiner. Minder machtig door de verdeeldheid van Meden en Perzen. Zij beelden de beide armen uit in zilver.

Het was de Perziër (Iran) Cyrus of Kores genoemd, die een eind maakte aan het Babylonische rijk.

De profeten Nehemia en Ezra keerden terug naar Jeruzalem voor de herbouw. Wij vinden ook Koningin Esther getrouwd met de Perzische koning Ahasveros.

 

 griekse rijk vier delen

Buik en lendenen waren van koperbrons, dit stond voor het Griekse wereldrijk. Alexander de Grote begint zijn veroveringen. De Griekse beschaving veroverde de hele wereld. Grieks werd ook een wereldtaal. In Judea worstelde men om niet onder invloed te komen van al de Griekse afgoden.

Benen van ijzer en voeten van ijzer en leem, dit staat voor het Romeinse wereldrijk.

Het ijzer vergeleken met de vorige metalen is wel harder, maar minder in kwaliteit. Dit zou kunnen wijzen naar wreedheid, onmenselijkheid en meedogenloosheid van de besturende keizers, die dachten een god te zijn. Het geloof in het Romeinse Rijk

bestond uit verschillende goden met elk hun eigen taak. Wat wij nu kennen als de “eigen gemaakte heiligen”. Hun oppergod was Jupiter.De tijdsgeest is vandaag: dezelfde verschillende goden ( lees godsdiensten) in één tempel samen brengen.

De oecumenische gedachte voor de wereldkerk welke vandaag in opgang is!

 

Dit rijk kende al vroeg een scheuring in 364 n.Chr.

Er kwam een Oost.R.R. met Constantinopel en een West.R.R. met Rome.

Keizer Constantijn verhuisde van Rome naar Constantinopel onder druk van islamitische families te Rome! Het was deze keizer die de kinderdoop instelde en het christendom tot een Romeinse staatskerk maakte, wat een begin was van het naamchristendom. Hij was ook het opperhoofd van deze staatskerk, hij als stichter van de katholieke kerk noemde het Pontifex Maximus, wat later door de pausen werd overgenomen.

 

Het rijkere westen verplaatste zich later naar Amerika.

Het Oosten met Constantinopel trok hoger op naar Rusland toe door volksverhuizingen naar aanleiding van pestepidemieën.

Zo kwam dan dit Romeinse Rijk uit de kijker te vallen, en verdween ogenschijnlijk, doch het harde karakter veranderde stelselmatig minder.

Uiteindelijk hebben wij dan een nieuwe vorm, deze van de tien tenen.

 

Deze tien tenen zijn enkel een hervormd nieuw Romeins Rijk. Het heeft nu een ander karakter, het ijzer en het leem. Minder ijzer wijst erop dat het onmenselijke karakter van de regeringsleiders zal afnemen.

Het leem wijst naar de democratische regeringen, spraakzaam,maar zwak en onstabiel zijn. Echter is het ijzer ook een beeld van dictatuur als van de keizers.

Ontegensprekelijk zijn de westerse regeringen democratisch en de oosterse machthebbers dictatoriaal. Toch komt het tot een compromis tussen deze vormen.

Het Europa van vandaag is niet te besturen met zoveel landen. Er bestaat een sterk vermoeden dat er een herschikking zal komen, maar ik denk op wereldniveau.

Maar hoe kijken wij naar het Oude Romeinse Rijk? Geografisch? Economisch? Religieus?  Welke basis nemen wij om de samenstelling van de tien landen beter te begrijpen?

Wellicht mogen wij niet nalaten te kijken naar de tijdsgeest van de globalisatie. Deze wereld is kleiner geworden door de hedendaagse technologische mogelijkheden.

 

Wij weten dat de antichrist de volmacht zal krijgen van deze tien wereld regerende staten, of zal de wereld in tien delen worden onderverdeeld in tien machtsblokken?

 

De antichrist zal uiteindelijk zijn doel willen bereiken. Zijn doel is ons als christenen bekend: de aanbidding als een god! (Vatis Can) Onthoofding voor wie niet wil!

Godsdienst als basis is al niet meer uit te sluiten.

 Dus komt er zeker een soort wereldkerk, het religieuze Babel.

Dus een verzoening tussen Katholieken, Protestanten, Evangelische, Boeddhisten, Moslims en nog vele anderen. Hiernaast een oecumenische dienst te Mechelen voor eenheid, religieuze mondialisering.

Economie en kapitaal als basis ook niet uit te sluiten, dus compromissen in de wereldhandel moeten er komen.

Daniël 11:31  Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

 

EEN STEEN KWAM LOS UIT EEN BERGHELLING.

 

Deze steen die de ganse wereldgeschiedenis zal hernieuwen is Jezus Christus.

De koning der koningen komt en zal regeren!

 

44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,

45  juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Daniel 2

 

De tijd van het duizend jarig rijk is dan aangebroken. De antichrist en de valse profeet zullen hun macht verliezen en door God levend worden verwezen naar de hel! Jezus Christus zal hier duizend jaar zelf regeren vanuit Jeruzalem. De natuur zal diepgrondig worden hersteld. Een algemene vrede zal er zijn in de ganse natuur van mens en dier.

 

 

HOOFDSTUK 3

 

DE INWIJDINGSDIENST VAN HET AFGODSBEELD VAN NEBUKADNEZAR.

 

De Inwijding van een groot, afgodsbeeld volledig in goud. Inwijden was een Babylonisch gebruik dat kan gezien worden als inzegenen. Het zegenen van voorwerpen of dieren is geen christelijk bijbels gebruik. Het beeld diende men te zien als een machtsbeeld van de koning, met wereldmacht, welke regeerde over alle volken. Het was tevens een beeld van een wereldkerk, opgericht door Nebukadnezar zelf, om zich te laten aanbidden. Nebukadnezar betekent

 “ Nebu is de vorst van de goden”

Anderen spreken over het behouden van de kroon.

Onder de joden was er een overblijfsel die deze heidense religie niet wilden aannemen en verlangden met hart en ziel om terug te keren naar hun land.

Ze weenden aan Babels stromen, en de Babylonieërs wilden dat de Joden ook meezongen in de algemene eredienst.

Psalm 137:4 toont dat ze dat zeker niet wilden.

 

1 ¶  Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedachten.

2  Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers;

3  want daar begeerden zij die ons gevangen hielden, van ons een lied, en zij die ons mishandelden, vreugdebetoon: Zingt ons een der liederen van Sion.

4  Hoe zouden wij des HEREN lied zingen op vreemde grond?Psalm 137

 

De Joden kwamen samen in een huis, en hielden daar hun eigen eredienst. Zo ontstonden dan ook later de synagogen. Jesaja 42:6  Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën:

Hoe zouden Bijbelgetrouwe christenen dan samenkomsten bijwonen met allerlei andere godsdiensten? Het nieuwe Babel krijgt in onze dagen ook al vorm.

Wij lezen dat deze eredienst verplicht werd aan alle inwoners van welk volk ze ook waren, of welke god ze ook aanbaden.

 Wanneer de muziek (5) begon diende iedereen te buigen voor dit gouden beeld. Er zal een prachtig concert zijn geweest, die de zielen emotioneel zal verleid hebben. Muziek kan mensen voldoende beïnvloeden en hun gevoelens veranderen. ( Foto Babylonische harp)

 

Dit zal zich herhalen in de toekomst:

 

Openbaring 13:8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.

 

Weigeraars (6) werden terechtgesteld door in de vurige oven te worden geworpen!

Het werd dus een verplichte staatsgodsdienst. Het beeld dat Nebukadnezar voorstelde diende te worden aanbeden. Er was wel een zekere vrijheid van de verschillende godsdiensten, maar dat beeld was als het hoofd van alle godsdiensten.

Onder het komende antichristelijke regime, zullen de christenen onthoofd worden als ze ook het beeld niet willen aanbidden of het merkteken willen aannemen!

 

JOODSE GELOVIGEN WERDEN BESCHULDIGD

 

(8)Chaldeeuwse priesters deden controle, en bemerkten dat er drie waren die niet bogen voor het gouden afgodsbeeld.

De joden stonden nu toch echt voor hete vuren, als nu de brandoven. In de toekomst zal dat de grote verdrukking zijn waaruit ze zullen worden gered door hun koning, Jezus Christus! Ze hadden een goede keuze gemaakt, ze bleven hun God trouw en bogen niet voor aan afgodsbeeld. Ze bleven trouw, eerst was het om de spijswetten, nu de afgoderij.  (Foto Babylonische priester)

 

Er werd klacht neergelegd bij de koning.(12).

De koning wilde toch de reden wel weten, en wilde hen nog een tweede kans geven (15) Wie zou u redden van de vuuroven?

Slechts het ware geloof mag beproefd worden. Alle andere godsdiensten buigen voor Nebukadnezar uit angst voor vervolging en doodstraf. Dus was er slechts een schijn van godsdienstvrijheid. Ook deze soort van godsdienstvrijheid wil men vandaag in Europese wetten leggen. De superkerken willen opnieuw hun macht. Dit lijkt erop alsof alle kerkorganisaties in de nabije toekomst in eenzelfde stroom zullen terechtkomen, met staatstoezicht.

Niet erkende godsdiensten zullen als sekten worden aanzien en verboden, bijzonder fundamentele christenen.

 

Het geloof van deze drie Joodse mannen was zeer sterk.

 

17  Als het moet, dan is onze God, dien wij vereren, machtig genoeg, om ons uit de gloeiende vuuroven te redden, en zal Hij ons ook uit uw hand verlossen, o koning.

 

Wij stellen vast dat ze bereid zijn te sterven in plaats van de buigen. Hun vertrouwen stellen zij in de grote macht van hun God!

Ze weten dat al die andere goden valse goden zijn, waarin de massa gaat geloven.

Ze respecteren ook de wil van God.(18).  Er is een levende gedachte bij hen aanwezig: Uw wil geschiedde! Liever sterven dan mee te lopen met een massa ongelovige kerklopers.

 

De woede van een aardse koning en een

toeziende God in de hemel!

 

Deze onschuldige joodse mannen werden veroordeeld, ze wilden de overheid niet gehoorzamen, welke hen tot afgoderij leidde. Ze gaven geen gehoor aan de staatsgodsdienst van Nebukadnezar met de vele afgodsbeelden, zoals Marduk enz.( zie foto )

 

Handelingen 5:29  Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.

 

Wanneer de overheidswetten ingaan tegen Gods woord en geboden, dan zal een ware Bijbelgetrouwe christen God gehoorzamen en niet de overheid!

Velen zullen dan hun excuses ook zoeken in de Bijbel en zeggen :

 

Romeinen 13:1  Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.

 

De mannen werden in de vuuroven gegooid. Deze ovens werden ook gebruikt voor het maken van bakstenen. De eerste slachtoffers waren de dienaren van de koning! (22). De oven brandde te geweldig.

Wij lezen nergens over de rouw over hen. Gestorven zijn in overheidsdienst had blijkbaar ook geen enkele waarde. Maar wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan en blijft niet ongestraft.

 

 DE GODDELIJKE REDDING VAN DEZE JOODSE MANNEN UIT DE VUUROVEN.

 

God laat de koning met eigen ogen zien hoe Hij deze trouwe joodse gelovigen

in deze helse vlammen beschermd. Ze liepen ongebonden, vrij rond. God toonde Zijn macht waarin deze drie mannen op vertrouwden. De koning mocht de vierde man zien, gelijkend op een zoon van God. (25)

Niemand anders dan Jezus zal zijn volk Israël redden uit de laatste wereldbrand, de laatste beproeving van Gods volk, waarbij alle volkeren strijden tegen Israël.

 

Jeremia 17:7  Gezegend de man die op den Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is!

 

(27) Alle regeringsleden en kerkleiders konden nu zelf gaan kijken en zien dat deze mannen ongedeerd waren. Een satraap was een gouverneur. Ze konden allen beseffen dat er maar één levende God bestaat, de God van Israël. Dat er maar één verlosser en God is. Doch toen en ook vandaag wil de wereld dat niet geloven.( Foto : Assyrische hogepriester)

 

6  Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Hebr.13

 

Nebukadnezar kwam door al dit gebeuren niet tot geloof in de God van Israël. Doch hij prees die God omdat hij geen god kende die zo verlossen kon.

Niemand mocht een kwaad woord spreken over deze God. De koning had eerst de wijsheid van God leren kennen en nu Zijn macht.

Wij lezen ook niet dat de koning de andere afgoden laat verwijderen of dat men nu niet meer verplicht is te buigen voor zijn gouden beeld.

De geschiedenis zal zich herhalen.

 

14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is.

15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Openbar.13

 

De valse profeet, een paus of een andere kerkleider of moslimleider, zal in de toekomst vragen om een beeld te maken voor de antichristelijke wereldleider.

Dit beeld zal wel verband houden met een occult of satanisch beeld!

Dit is niet vreemd aan het Vaticaan.

 

HOOFDSTUK 4

 

Nebukadnezar brengt voor de schijn lof aan de God van Israël en de ganse wereld mag het horen! Hij heeft nu al zoveel tekenen en wonderen en machtige daden gezien. Keizer Constantijn werd zogenaamd christen, maar schafte de afgoderij niet af! Schone schijn van deze koningen. Tekenen en wonderen zijn niet hetzelfde volgens de Joodse taaldeskundigen.

Tekenen kunnen gebeurtenissen zijn of omstandigheden, hetzij natuurlijk of bovennatuurlijk als bewijs van Gods handelen in het menselijk handelen. Het zijn geen voortekenen als bij de heidenen.

Wonderen zijn bovennatuurlijke natuurkrachten of natuurwonderen, mirakels. Alle andere afgoden staan nu duidelijk in de schaduw en zijn niets meer dan kunstwerken uit steen!

 

OPNIEUW DROMEN EN VISIOENEN

 

 (4) De koning krijgt opnieuw vele visioenen en dromen die zijn aandacht trekken. Hij roept als naar gewoonte zijn geleerden en astrologen samen om meer uitleg te krijgen. Opnieuw bewijst hij hiermee nog steeds geestelijk blind te zijn en al de wonderen hebben hem nog niets geleerd.

Zijn geleerden falen opnieuw in het geven van een goede uitleg. Hij roept opnieuw Daniël als hoofd der wijzen. Beltesassar de nieuwe naam van Daniël betekent: “ Bescherm zijn leven”

Een droom over een enorm grote schone en voedzame boom, Een wachter uit de hemel, is een engel met de bedoeling “wakker te maken”

( Cfr.Hebr.) (8-12).

De boom diende omgehakt te worden enkel de wortelstomp mocht over blijven.

(19) Daniel is ontzet over deze dromen.

Uitleg over de angstwekkende dromen geeft Daniël toch door aan de koning!

 

De boom was een beeld van koningschap. Mensen worden ook vergeleken met bomen in de Bijbel. (Richt.9:8, Hoogl.2:3 Marc.8:24).

Hooglied 2:3  Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. Iedereen kende hem over de toenmalige wereld, dat is wereldmacht. De boom, Nebukadnezar, leidde een rijke en welvarende staat, het was goed voor mens en dier.

De wachter. De wachter kan een engel of een profeet zijn.

Ezechiël 3:17  Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israels aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Er kwam een boodschap uit de hemel, een hemelse beslissing was gevallen de koning zou zijn koningschap verliezen! Hij zou uit de maatschappij worden gestoten. Hij zou bij de dieren terecht komen.

De boomstronk: Het koninkrijk zou nog een mogelijkheid krijgen om nieuwe scheuten te krijgen, indien de koning de macht van de hemel zou erkennen.

Met ijzer en koper zou de stronk aan banden worden gelegd.

 

Job 14:7  Want voor een boom blijft er nog hoop; wordt die omgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege.

 

Het koper en ijzer werd gebruikt voor mensen die krankzinnig werden, op die manier werden ze indien nodig gebonden en naar het platte land gebracht. Ze aten slechts groenten en wassen gebeurde door de dauw des hemels!

(28) Deze droom is voor de koning werkelijkheid geworden. Daniël gaf hem de raad om het misschien te voorkomen door het onrecht te bestrijden en een sociale rechtvaardigheid in te voeren. Het helpen van de armen, bedelaars enz. Maar de goede werken veranderenden niets aan Gods oordeel.

 

Een jaar later na deze droom kwam alles werkelijkheid.

 

(29) De koning was nog steeds even hoogmoedig, hij doet een toespraak waarin hij zichzelf feliciteert, hij toont al zijn werken en de pracht en de praal in zijn paleis. Zijn paleis zou als een soort citadel zijn geweest met goed uitzicht. Hij had een pronkdolk waarop hij fier was. Hij kreeg graag applaus en complimenten. Hij dacht slechts aan zichzelf. Hij hoort de stemmen van de armen die bedelen aan zijn paleispoorten. Anderen zeiden dat hij zijn geld beter had gegeven aan de armen, maar dan hoort hij een stem uit de hemel!

Op dat ogenblik komt er een luide stem uit de hemel: Uw koningschap is ten einde!

En het voorspelde gaat in vervulling.                

Hij werd krankzinnig en men moet hem verwijderen, hij reageert als een dier, hij verliest op dat ogenblik zijn verstand en kan niet meer regeren, zeven jaar of maanden lang, deze tijd is niet duidelijk.

Zijn ziekte zou blijven totdat hij de God des hemels erkent als de God die hem het koningschap kan geven of wegnemen!

(33). Hij leefde als een dier zoals was voorspeld. Zijn uiterlijk werd beschreven, hij at als de runderen, dit wijst erop dat hij niet alleen krankzinnig was geworden. Hij werd dus afgezonderd zoals men deed met de melaatsen.

Er bestonden nog geen psychiatrische instellingen als nu. Deze geestesziekte heet vandaag Boanthropy.

Het zijn mensen die zich werkelijk inbeelden een dier te zijn, meestal een runs als een os.

 De King James Bijbelvertaling spreekt aldus: Laat zijn hart veranderd worden in het hart van een dier.(16) Hij verloor zijn verstand en kreeg het geestelijke vermogen van een dier.

Vroeger geloofde men niet in dit soort van geestesverwarring, de goddeloze psychiaters welke de bijbel niet aanvaarden als de waarheid, moeten vandaag toegeven dat deze ziekte werkelijk bestaat en men deze ziekte probeert te behandelen!

 

(34) Na de verlopen tijd slaat hij zijn ogen op naar de hemel. Dit is een prachtig bekeringsbeeld voor ieder mens. Vanaf dat ogenblik kan een mens gezond, rationeel denken, als de mens zijn Schepper wil erkennen. Velen moeten eerst op het ziekbed komen om te denken en te zien naar de hemel.

 

De koning kreeg zijn verstand terug, zijn dierlijk verstand verdween, en hij loofde de God van de hemel. Hij had begrepen dat God een eeuwige heerschappij heeft. Dat God almachtig is en doet met Zijn schepping wat Hij wil en ook met de aardbewoners.

 

De koning verhoogde de God des hemels. Nebukadnezar had zijn eigen grote zonde ingezien, zijn hoogmoed en egoïsme. Hier zouden wij toch kunnen zeggen dat deze koning is gaan geloven in de God van Israël. We zien wat God met hem had moeten doen om hem te vernederen en zijn verstand terug te geven. (37).

Hierin ligt een wijze raad, dat hoogmoed aan de basis kan liggen van een depressie of een geestesziekte.

 

18   Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

19   Het is beter nederig van geest te zijn met de armen, dan buit te delen met de hovaardigen. Spreuken 16

 

Hieronder de beste medicatie voor depressieve mensen. Dit geneesmiddel werkt slechts als de mens bereid is zijn levenstijl te wijzigen naar de normen van Jezus.

Die dit leest moet niet wachten tot het te laat is!

 

28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matth.11

 

HOOFDSTUK 5

MENE, MENE, TEKEL UFARSIN

 

Na koning Nebukadnezar kwam zijn zoon (?) Belsazar aan de macht daarna de ondergang van het Babylonische wereldrijk.

Belsazar nodigde alle machtshebbers uit voor een groot feest. Dit was 23 jaar na de dood van Nebukadnezar. (1) Daarbij wilde hij het gouden gerief uit Gods tempel gebruiken voor het drinken van wijn op dit grote wijnfeest. Dit feest was een oogstfeest van de druiven, het werd het Bacchusfeest genoemd. Bacchus was de god van de wijn.

Bacchus is Dionysos in het Grieks. De vrouwelijke volgelingen van Bacchus waren gekleed in dierenvellen en klimopkransen. Dansgroepen en orkesten waren voor die dagen aanwezig. Deze zaal werd later door archeologen blootgelegd.

Er werd daarbij veel van de beste wijnen gedronken, het werd een nacht van veel plezier, genot en seks, maar had een zeer bitter einde.

Deze koning had weinig geleerd van Nebukadnezar. Opgegroeid in weelde en allerlei genot, dacht deze koning dat alles kon en mocht, alles lag in zijn macht! Nochtans kon hij veel hebben geleerd over de God van Israël. Doch helaas hij prees de afgoden van goud en zilver, ijzer hout en steen.(4). De heilige bekers uit de tempel van Jeruzalem behoorden toe aan de levende God! Door zijn houding werd het je grootste heiligschennis!

Vandaag is het niet anders, men dient nog steeds de Mammon, boven de levende God. Voor geld buigt de ongelovige mens zich heel diep ten koste van alles wat hem lief is, tot zijn gezondheid toe! God laat niet met zich spotten. ( Spr.1:25,26). De koning is te ver gegaan, God kent grenzen met Zijn geduld! De wijze woorden van Daniël hebben niet geholpen. Zo is het ook vandaag de mensen willen niet meer luisteren naar de wijze geestelijke woorden uit de bijbel. Het lezen van de bijbel gaat achteruit.Zo komen er momenten dat God zelf ingrijpt in het leven van een mens, zoals hier bij de koning van Babel. Wie de Heer verwerpt gaat ten onder!

(5) De hand des Heren welke een beeld is van Gods almacht verscheen en schreef. Een mens moet begrijpen dat God diepgrondig kan ingrijpen in het leven van een mens. (6) De koning veranderde van kleur! Hij was nog een en al een beeld van angst. Alle goddelozen zullen in de grote verdrukking ook zo beven.

 

Joël 2:6  Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst.

Naar de gewoonte riep hij de raad van wijzen samen om uitleg over het gebeuren te krijgen. Opnieuw staan de paranormalen en astrologen beschaamd met een mond vol tanden. Ook vandaag lopen er nog steeds veel mensen naar kwakzalvers en waarzeggers en magnetiseurs wanneer ze in de problemen komen. Het kost veel geld. Ze zoeken raad bij de goddelozen, in plaats van in de bijbel!

(10) De koningin, weduwe van de vorige koning, komt in de feestzaal, ze wijst ogenblikkelijk naar de Joodse profeet Daniël. Daniël en deze koningin waren dus niet aanwezig op dit feest! Zij herinnerde zich heel goed het wonderlijke gebeuren van de overleden koning Nebukadnezar.

De profeet Daniël was dan geen hoofd meer der wijzen, wellicht opzij gezet en een andere functie gekregen door de nieuwe koning. (13).

De nieuwe koning, Belsazar, deed grote beloften aan Daniël om opnieuw een hoge positie te krijgen in het land. (16).

Daniël wijst de beloften van de koning van de hand. Hij is immers al 85 jaar. Maar hij laat de koning weten hoe het met zijn vader is vergaan. Hoe God heeft ingegrepen in zijn leven.

Hoe God zijn vader heeft vernedert voor iedereen.

(22) Belsazar wist al deze dingen die zijn vader waren overkomen. Maar hij had daar niets van geleerd. Hij wist over de God des hemels, doch hield daar geen rekening mee.

Hij durft zelfs al het tempelgerei gebruiken voor zijn groot afgodenfeest! Hij voelde zich God op aarde, zo hoogmoedig.

 

Spreuken 16:5 Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.

Lukas 1:52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,

 

Daniël legt als volgt de geschreven woorden uit welke op de muur stonden:

 

Mene, mene, tekel ufarsin!

    

Mene: Betekent tellen. De dagen van het koninkrijk waren geteld en er is nu een einde aan gesteld.

Tekel: Betekent wegen. Dus gewogen en te licht bevonden.

Ufarsin: Meervoud van “peres” welke betekent het koninkrijk zal worden verdeeld en in de macht van de Meden en Perzen worden gegeven.

Ook de profeet Jeremia had het einde van Babel geprofeteerd:

10 Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. ( Jer.29)

 

Dit gebeurde één jaar na de dood van koning Belsazar.

De profeet Daniël werd verhoogd met een koninklijke functie, purper en een gouden keten werd hem gegeven. Purper was koninklijk, ook nog ten tijde van Jezus, welke men om te spotten ook een purperen kleed gaf!

De reactie van de koning kon anders zijn geweest tegenover Daniël, die vooraf de geschenken en alle eer afwees. 

De koning werd in dezelfde nacht vermoord bij een verrassingsaanval van het Perzische leger met de koning Kores aan het hoofd.

Deze koning kende het jaarlijkse Bacchusfeest bij de Babyloniërs, het duurde dagen en daarbij werd veel gedronken en gefuifd. Dat was de zwakte van de Babylonische machthebbers.

 Ook dit werd voorspeld door de profeet Jeremia 51

 

38  Tezamen brullen zij als jonge leeuwen, zij grommen als leeuwenwelpen;

39  als zij verhit zijn, zal Ik hun een drinkgelag aanrichten en hen dronken maken, opdat zij in onmacht neervallen en inslapen tot een eeuwige slaap en niet ontwaken, luidt het woord des HEREN.

 

De leeuw stond symbool voor Babel. De jonge leeuwen drinken geen wijn. Ze staan dan ook symbool voor de dronken Babyloniërs. Ze zouden neergeveld worden en sterven op een feest ( drinkgelag). De profeet voorspelde het gebeuren, maar heeft het zelf nooit meegemaakt, want hij leefde daarvoor.

Vandaag leven wij ook in een soort geestelijk Babylon, met dronken “Belsassars” genietend van drank, eten, en seks. Zoals in de dagen van Noach voor de zondvloed.

 

Lukas 21:34  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome,

 

Niet alleen alcohol, drugs, zegt Jezus maar ook, zorgen maken voor levensonderhoud. Vandaag kennen wij werkeloosheid en uitzichtloosheid die de mensen moedeloos maken en depressief!

Het gouden hoofd van het standbeeld voor de wereldgeschiedenis was gevallen, het einde van het Babylonische wereldrijk.

 

HOOFDSTUK 6

 

DANIËL, EEN MOEDIGE GELOOFSHELD

 

prof daniel

Na het einde van het Babylonische rijk kwam nu het Medisch-Perzische rijk. Darius de Meder werd koning over het ganse rijk. Hij was 62 jaar en regeerde van 521-486 v.Chr. Hij regeerde samen met koningKores, de Pers. Darius was de schoonvader van Cyrus. Kores is de Hebreeuwse naam voor Cyrus!

De profeet Daniël behoorde opnieuw bij de drie rijksbestuurders. (3).

 

De trouwe profeet Daniël komt onder druk!

 

Dit vers laat opnieuw zien dat Daniël een buitengewone geest had. De koning wilde hem nog meer macht geven, doch er kwam hierover tegenstand.

Zijn collega’s werden jaloers. Zij zochten een voorwendsel om Daniël te kunnen aanklagen. De satan gebruikt altijd mensen om te kunnen aanklagen. Deze mensen zochten om toch maar Daniël op een overtreding te kunnen vinden. Vandaag vinden wij nog steeds dezelfde tendens in het antisemitisme uit jaloersheid.

Zo wordt ook vandaag Israël in een kwaad daglicht gezet door de media.

Er zijn altijd mensen die proberen om de christenen aan te klagen. Men heeft ook nooit Jezus gespaard om Hem aan te klagen.

( Marc.3:2). Bijbelgetrouwe christenen moeten letten op de onberispelijke houding van de profeet Daniël.

Onberispelijkheid nastreven is noodzaak, bijzonder vandaag, want de opname staat voor de deur!

 

Spreuken 2:7  Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen,

Goddelijke hulp en bescherming is afhankelijk van het gedrag van de bijbelgelovige.

 

 1 Corinthiërs 1:8  Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.

 

Onberispelijk mogen wij begrijpen als een vorm van volmaaktheid. Wij moeten streven naar onze volmaaktheid. Zo zullen wij dan onberispelijk staan bij de Here, omdat hij ons onberispelijk zal maken.

 

Efeziërs 5:27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.

 

Een vlek of een rimpel is een beeld van de zonde, en niemand krijgt graag rimpels!

 

Rimpels spreken van verouderen, het verwelken als een bloem. Een lelie is zeer prachtig, maar kent toch zijn einde. Ons einde is de dood en dat wilde God niet! Hij geeft nu een complete oplossing!

Welke strijd wordt er niet gevoerd tegen rimpels? Zo moet ook de strijd tegen de zonde zijn, steeds proberend, kostelijk en opofferend. Hoe ouder christenen worden des te beter zien zij hun eigen zonden. De overwinning zal Jezus geven, een rimpelloos en vlekkeloos lichaam, om bij God te mogen wonen!

 

HET WETTELIJK VERBOD TE BIDDEN TOT DE GOD VAN ISRAËL.

 

(7) Via een nieuwe wetgeving met listige bedoelingen door de jaloerse collega’s van Daniël, probeerde men de profeet om te brengen. De tijdelijke wet kwam er en de koning aanvaardde deze religieuze wet met doodstraf bij overtreding! (9)

Dit alles gebeurde blijkbaar bij afwezigheid van Daniël. Het zou anders te vroeg ontdekt zijn geweest. Zo zijn er nog steeds landen die de bijbel verbieden, en naar de toekomst toe zal men meer en meer antichristelijke wetten stemmen. Christenen, die alleen in de bijbel willen geloven zullen onder politieke druk komen als deze profeet! Daniël mocht niet meer bidden tot zijn God!

 

Wat is de reactie van Daniël toen hij over deze satanische wet hoorde?

(10) De profeet is zwaar onder de indruk van deze wet. Zijn ziel zal wel bezorgd zijn geworden, maar hij vlucht naar zijn Toevlucht!

Hij stapt naar huis en gaat bidden zoals altijd, en iedereen mag het zien en horen! Daniël was wellicht de eerste die deze wet overtrad! Je moet God meer gehoorzamen dan mensen, was toen al gekend.

Een christen die in nood is, gaat bidden en gebed vragen op de samenkomst. Wie zou hem het bidden verbieden?

(11) De medebestuurders stappen naar de koning, hun plan blijkt heel vlot te zijn geslaagd. (14) De koning werd bedroefd over dit incident, en ondernam nog pogingen, maar helaas! De doodstraf kon niet worden verhinderd.

 

De profeet, meer dan tachtig jaar oud werd ter dood veroordeeld op basis van deze gestemde wet. (16) De koning hoopte echt dat de God van Daniël hem zou redden en sprak deze wens uit!

(17) De put met de hongerige leeuwen werd verzegeld! Een terneergeslagen en onmachtige koning keert naar zijn paleis, wellicht overdenkend wat vroeger is gebeurd met Daniël en zijn vrienden. Hij vast en hoopt.

(18) De koning ging nuchter ( vastend) naar bed, hij at niet meer die avond, en kon de slaap niet vinden, zo onrustig was zijn ziel. Zijn vasten kon ook zijn, dat er geen vrouw bij hem zou slapen die nacht.

(20) Een bekommerde koning gaat naar de leeuwenkuil. Deze heidense koning geeft blijk van geloof in de God van Daniël, anders zou hij geen stappen hebben gezet in de richting van de profeet!

Deze koning zag uit naar de macht van de God van Daniël. Hij had precies verwachtingen!

(21) Daniël leefde en gaf antwoord aan de koning. Het wonder was geschied, en iedereen kon het horen. Het is nog steeds de God van Israël die beslist over leven en dood! Niemand sterft of leeft buiten Hem, ook vandaag!

De leeuwen hadden hem geen kwaad kunnen doen, ze werden machteloos gemaakt.

God is een schild voor onberispelijken! Daniël verklaart onschuldig te zijn voor de levende God.

Daniël werd bevrijd van de leeuwen, en van de doodstraf, en de koning was blij, zeer blij! (23)

(24) Uit dit vers blijkt dat de koning het ganse bedrog had doorzien en begrepen.

Wie een put maakt voor een ander valt er zelf in. De vijanden van Daniël verklaarden dat de leeuwen geen honger hadden. Dit werd de aanleiding dat deze mensen met hun gezinnen in de leeuwenkuil werden geworpen!Telkens als het om de kinderen Gods gaat, zien wij dat God beschermt.

God liet wel toe dat Daniël in de kuil werd geworpen, pas dan kon God Zijn almacht laten zien. In de toekomst zal God ook Zijn volk Israël naar de heidense leeuwen (presidenten en eersteministers) werpen, maar allen die hun God trouw zijn gebleven  zullen daaruit (slag van Armageddon) gered worden!

(26) De koning gaf bevel in zijn koninkrijk, eerbied en ontzag zou hebben voor de God van Daniël. De koning sprak met lof over de God van Daniël. (28) De Perzische Koning Cyrus, werd Cores in het Hebreeuws genoemd. Het was deze koning die in feite het Babylonische rijk ten val bracht.(Cyruscylinder gevonden).

 

HOOFDSTUK 7

 

Dit hoofdstuk staat nauw in verband met Daniel hoofdstuk 2. Het boek Daniel kreeg veel aandacht van de eerste christenen, alhoewel dat het boek heel bijzonder voorzien is voor de eindtijd. Men vond een voorstelling van Daniel tussen de leeuwen in de Romeinse catacomben! Ook de drie vrienden van Daniel stond er op de muren afgebeeld.

 Daniel krijgt opnieuw visioenen, (1) en hij schreef ze zorgvuldig op. God had daar zeker een bedoeling mee. Ja, Gods woord is voor alle tijden en is zeer hoopgevend.

(3) Die zee, is de zee van de volken op aarde ( Openbar.17:15) en die dieren stellen koninkrijken of machthebbers voor.(2) Wanneer de vier winden, beeld van ophitsende politieke overtuigingen, die de volkeren strijdvaardig maken, zo beginnen de wereldrijken te ontstaan.

Vier grote dieren komen te voorschijn uit de volkerenzee.

In de studie van Daniel 2, kwamen wij al deze wereldrijken tegen in de vorm van het standbeeld.

Toch is het belangrijk te kijken naar de kenmerken van deze dieren, die licht brengen op deze wereldrijken, bijzonder het laatste. Ieder wereldrijk had zijn eigen cultuur en stijl.

Het eerste dier, het Babylonische rijk vinden wij als een gevleugelde leeuw. (4)

Dat rijk kwam te voorschijn als een leeuw, het vernietigde de tempel in Jeruzalem,en het bracht Gods volk in ballingschap. Dit was voorspeld!

5 Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan!

6  Steekt omhoog het signaal: naar Sion! Bergt u, blijft niet staan! Want het onheil breng Ik uit het Noorden, een groot verderf;

een leeuw is opgerezen uit zijn struikgewas, een verderver der volken is opgebroken, uitgegaan uit zijn plaats, om uw land tot een woestenij te maken; uw steden zullen verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn.

8  Omgordt u hierom met rouwgewaad, weeklaagt en jammert, want de brandende toorn des HEREN keert zich niet van ons af. Jeremia 4

 

(4) De vleugels werden uitgerukt, dit symboliseert de val van Babylonië. Het verloor zijn leeuwenkracht. Het had geen vleugels meer om snelle overwinningen te maken. Dat rijk viel bijna zonder slag of stoot in één nacht. Het kreeg opnieuw een eenvoudig mensenhart. Het was gedaan met de leeuwenkracht en roof.

(5) Het tweede dier geleek op een beer. Dit was het Perzische Rijk. 

Dit rijk had geen snelle militaire macht. Lomp als een beer en barbaars. De drie ribben in zijn muil symboliseren zijn veroverde landen nl. Babylon, Lydië en Egypte.

De Perzen hadden weinig rijkdom, daarom deden ze zich tegoed aan wat in hun handen viel. Ze waren gewoon van in spelonken te leven het waren in feite barbaren.

Daniel hoort ze zeggen: “eet veel vlees”. Men hitste Cyrus (Kores) op om nog meer te veroveren. Cyrus was bloeddorstig, maar kwam om in een strijd tegen de Amazonen. Hij werd onthoofd, en zijn hoofd werd gedompeld in een emmer met bloed, dit was zijn einde.

(6) Het derde dier was als een panter. Vier vleugels en vier koppen. De vier vleugels wijzen enkel op een zeer snelle militaire aanvalskracht. De vier hoofden kwamen na de val van Alexander de Grote. Het rijk viel uiteen in vier delen, en kreeg vier machthebbers.

 

(7) Daniel zag verder het vierde dier.

 

 Niet meer te vergelijken met een bestaand dier. Het Romeinse wereldrijk kwam. Schrikwekkend, vreselijk en ijzeren tanden, een machtige militaire machine. Het gelijkt meer op een monster dan op een dier, gruwelijk. Meedogenloze en ijzerharde keizers die dachten als God te zijn.

Het had tien horens.

De profeet was in studie over deze 10 horens. Horens zijn ook een beeld van macht en kracht. Hieronder lezen wij wat onder macht van gelovigen werd verstaan.

 

Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. (1 Sam.2).

 

Hanna bedoelde dat haar macht, zeg, geloofskracht zeer sterk was geworden. Hier in dit geval “in de Heer”.

Ze kende de macht van het gebed.

 

 

(8) Daniël ziet in de loop van dit Romeinse Rijk met al zijn metamorfoses, een machtswijziging. Het kent twee godsdiensten: de christenen en de moslims. Een kleine horen komt te voorschijn in de wereldpolitiek. Drie andere politieke leiders verloren hun macht.

 

Deze kleine hoorn zal een regeringsleider zijn, welke zal aangenomen worden door de overige. Een grote meerderheid van uitleggers beschrijven deze kleine hoorn als de komende antichristelijke wereldleider. Een kleine hoorn laat ons denken aan een klein staatje. Rome is klein, en heeft toch een grote politieke invloed in de wereld. Tijd brengt raad. Andere kleine staten hebben minder invloed op de wereldpolitiek.

controle camera

 

(8b) Ogen als mensenogen. De profeet schrijft dit belangrijke gegeven op. Hij zag ogen in die hoorn, die hoorn betekent politieke macht. Een machtig systeem van de wereldoverheid met camera’s die alles kunnen controleren, deze camera’s gelijken op ogen nietwaar? Een ongeëvenaard wereldwijd controlesysteem onder leiding van een antichristelijke “vredevorst” die het volk verleiden zal!

Een mond vol onbeschaamdheid! (Can.Vert.) Hij zal zich uitgeven als de grote Messias of Christus. Het lijkt me inderdaad een soort politicus van de laatste generatie, weinig tact!

(9-10) In de hemel worden de oordeelstronen opgesteld, Gods rechtbank. De Oude van dagen, God zette zich neer. De boeken werden geopend. Een stroom van vuur betekent een ganse reeks oordelen.

Vuur is in de Bijbel een beeld van oordeel en reiniging. De vierschaar is het gerechtshof.

(11) Het laatste dier (beest) werd gedood. Ook de andere dieren kregen hun levensduur. (13) Jezus komt tot bij God, en kreeg Koninklijke macht over alle volkeren. Zijn koninkrijk zal blijven bestaan.

(15-17) De profeet is zwaar onder de indruk van alles wat hij heeft gezien. Hij is nieuwsgierig en gaat tot bij iemand van deze bijzondere hemelse vergadering om nog meer uitleg te krijgen.

De vier dieren zijn de koningen van wereldrijken die uit de aarde opkomen.

Dan zullen de heiligen (Gods volk) de wereldmacht ontvangen. (18)

(19-20) Opnieuw heeft Daniel bijzondere belangstelling voor dat vierde dier, het Romeinse Rijk. Dit wereldrijk was en zal zeer verschillend zijn van de andere wereldrijken. IJzeren tanden en koperen klauwen, deze beeldspraak staat voor de hardheid van het regeren. Het koper uiterlijk schoon, maar hier hartverscheurend.

(21) De antichrist gaat strijden tegen Gods volk, en vele Joden zullen nog de dood vinden onder deze tiran. Dit zal enkel blijven duren totdat God daar een einde aan stelt, en de macht geeft aan zijn volk.

(23) (24) Dat vierde dier zal de wereld veroveren, verslinden, vermorzelen en vertreden. Dat was het opkomende Romeinse Rijk. De bijbel leert ons dat dit rijk zou ondergaan en terugkeren onder een andere vorm.  Op.17 Deze terugkomst zal gezien worden door de ongelovigen. Rome komt opnieuw op het wereldtoneel.

 

 

8  Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.Openbaring 17

 

In de eindtijd komen er tien regeringsleiders uit landen die behoorden tot het Romeinse Rijk. Dit zal een federatie zijn van tien landen, als eindresultaat van Europa en het M.O. Er komt zeker nog een nieuwe machtsconcentratie, een echte nieuwe wereldorde. Dan komt de antichrist, die kleine hoorn. ( zie 8). Hij zal er in slagen een valse vrede in het M.O. te brengen. Wij weten uit de geschiedenis dat Europa dictators kan voortbrengen, nl. Napoleon, Hitler, enz. Europa zucht naar een grote leider.

 

(25) Deze wereldleider zal zich verzetten tegen de levende God, de God van Israël.

Hij zal strijden tegen Gods volk, Israël. De gemeente is dan allang opgenomen, en zal deze dingen niet meemaken. Hij zal proberen tijd en wet te veranderen. Nieuwe antichristelijke wetten, zoals wij vandaag al het begin daarvan kunnen vaststellen. Hij zal zijn eigen godsdienst prediken, en Gods volk verdrukken.

Een tijd, tijden, en een halve tijd betekent: drie en een half jaar. De tweede helft van de laatste jaarweek. Een jaarweek is zeven jaar.

(26) Dan komt het einde van de verleidende antichrist. (27) Dan komt Gods volk aan de macht over de gehele wereld met Jezus als koning.

 

2 Thessalonicen 2:8  Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

 

HOOFDSTUK 8

dan_8_ram_he-goat

 

HET VISIOEN VAN DE RAM EN DE BOK.

 

Opnieuw kreeg de profeet Daniel een wonderlijk gezicht uit de hemel over de toekomst van onze wereld in de eindtijd. Wat duidelijk opvalt, is dat Daniel een zeer goede plaatsbeschrijving geeft van waar hij het gezicht heeft ontvangen.

Waarom hij dit deed, zal de nabije toekomst uitwijzen.

(2) Hij bevindt op de burcht “Susa”, in het gewest Elam. Susa betekent lelie.

 Elam is vandaag een provincie in het huidige Iran. Het is ook de plaats waar vandaag de omstreden nucleaire installaties staan van Iran. Hij zit bij de rivier Ulai, bij Susan, vandaag zou deze rivier Karun heten. Hij zit op de grens tussen Irak en Koeweit.

Over Elam (Iran) lezen wij nog een merkwaardige profetie, die wij vandaag in het oog dienen te houden.

 

35  Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, 36  en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.

37  Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan, Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des HEREN, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat Ik hen verdelgd heb,

38  Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des HEREN.

39  Maar in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des HEREN. Jeremia 49.

 

WAT ZAG DE PROFEET?

 

(3) Hij zag een ram met twee groter horens voor de Ulairivier staan. Het dier ging in de aanval, naar het Westen Noorden en ten Zuiden.

Niemand kon hem tegenhouden. Het maakte zich groot.

(5) Verder zag hij een geitenbok vanuit het Westen komen. Al heel vroeg in de wereldgeschiedenis werden de Grieken “Aegeadae” genoemd en dit betekent “het geitenvolk” Bijzonder hierbij staat, dat deze de aarde niet aanraakte. Het dier had een opvallende horen tussen zijn ogen staan.

Het vloog met al zijn macht en kracht op de geitenbok in. (6).

(7) De ram verloor de strijd en zijn horen of anders gezegd zijn militaire slagkracht.

De geitenbok, het Griekse rijk werd een supermacht. Zijn grote horen tussen zijn ogen brak af en er kwamen vier horens in de plaats.(8).

Opnieuw kwam er dan een kleine horen te voorschijn, hij werd groot, wil zeggen sterk.

Zijn macht reikte tot de hemel. Je kunt zeggen een sterrenleger. Een leger in het heelal. Een leger van ufo’s? Vroeger dacht men dit symbolisch te moeten bekijken. Vandaag is men bezig met het heelal te bewapenen! China schoot onlangs met een raket zijn eigen weerstation uit de ruimte! De kleine horen trok op ten Zuiden, het Oosten en het Sieraad (Israel). (10) Het deed sterren van de hemel vallen als het ware. Hij streed tegen de Vorst van de hemelmachten!

 

Vers 11 en 12 geven duidelijk licht over wat deze hoorn doet, namelijk het offer doen ophouden dat aan God van Israel werd gebracht.

Tevens het afschaffen van de eredienst, en de tempel te ontwijden en te vernietigen.

Zie Daniel 11:31.

Dit alles wijst duidelijk naar de persoon van de antichrist.

De waarheid, de Bijbel en het evangelie, verdween schijnbaar en het kwaad kon in alle vrijheid regeren!

Daniel hoort in zijn visioen het gesprek van “heiligen”, dit zijn gelovige Joden!

(13) Hoelang zal Gods volk deze toestand zonder offers moeten verdragen? Dat was de vraag.

Een andere heilige gaf het antwoord: 2300 avond en morgenoffers! (14)

Nog 1150 dagen en de tempel zou in Jeruzalem mogen worden hersteld! Deze periode is moeilijk te plaatsen.

(15) Daniel wil er meer van begrijpen, en hij hoort een stem die opdracht geeft aan de engel Gabriel om uitleg te geven aan de profeet!

 

DE PROFEET DANIEL KRIJGT DE WARE UITLEG

OVER HET MERKWAARDIGE VISIOEN!

 

 (17) time of the end: de eindtijd, de laatste jaarweek. Een jaarweek is 7 jaar.

(19a) last end: in het laatst van de gramschap, de tweede helft van de laatste jaarweek. Dit is de grote benauwdheid van Israel, de oordeelstijd.

(19b) the end: het tijdstip van het einde.  

Hier moeten voldoende aandacht aan besteden. Met de eindtijd mogen wij bijna zeker begrijpen dat dit de eerste helft is van de laatste jaarweek is. De tijd tussen de opname van de gemeente en de zichtbare wederkomst van Jezus voor Zijn verdrukte volk, Israël!

 

 

(20) De ram is het beeld van al de koningen van Meden en Perzen. (Iran/Irak).

De harige geitenbok is Griekenland, en de horen, is de eerste koning van dat land.(21)

Deze eerste koning was Alexander de Grote. Deze koning stierf op 32 jarige leeftijd. Onder de Grieken mag men de heidenen verstaan.

Al wie Grieks sprak was gezien als heiden! ( Lucas 21:24) Na deze horen die afbrak, kwamen er vier horens en dit zijn vier zwakke koninkrijken die uit dat rijk zullen komen. (22). Deze vier koningen of koninkrijken kwamen ten val.

Wij bevinden ons zeker in de tijd van het vierde beest, het Romeinse Rijk in zijn laatste jaren. Binnen enkele jaren zal een unie van tien staten worden opgericht. Dit kan evengoed een herschikking zijn van Europa!

Hoe komen we dan nu opnieuw terecht in het derde rijk?

In vorig hoofdstuk zagen wij dat de wereldrijken werden vergeleken met dieren. Deze dieren kregen elk hun levensduur. Ze zijn dus nooit helemaal ten onder gegaan!

 Zo zien wij vandaag opnieuw op het wereldtoneel, oude wereldmachten die precies herleven. Irak, het oude Babylonië. Iran, het oude Perzië.

Het derde wereldrijk, het Griekse viel uiteen en er kwam Turkije,Egypte en Syrië! Het Assyrische rijk beweegt vandaag opnieuw.  Het Assur van vroeger. Het is zeer opmerkelijk dat wij in Micha 5:4-5 kunnen lezen dat Assur het land zal betreden, bij de tweede komst van Jezus! (23) Nadat de tijd voorbij is van de Roomse keizers, de boosdoeners, komt er na lange tijd een nieuwe grote leider.

 

 

Deze nieuwe werelddictator, noemt God, de antichrist! (24) Deze koning, of staatshoofd, met inbegrip van de paus, die zal sluw en listig zijn, en zeer slagvaardig tegenover zijn vijanden. De paus riep vroeger ook nog eens een leger op! Naar de toekomst toe dienen wij nauwkeurig te letten op de gedragingen van Syrië en Libanon! Vandaag zijn er troepenbewegingen en herbewapening, opstand, met Israël als doel! Ondanks aanwezigheid van Westerse troepen. De laatste W.O. zal onmenselijk zijn, God wordt uitgedaagd!

 

 

 

Vanwaar komt de antichristelijke wereldleider zelf?

 

En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.

Openbar.11:7

 

De afgrond “abyssos” staat in verbinding met de plaats van gestorvenen en boze geesten! Het volk Israel komt ten val. Er zal slechts een gelovig overblijfsel zijn.

Hij wil een nieuwe Holocaust ontwikkelen!

Zijn kracht is niet van zichzelf. Zijn ontvangen kracht en macht zal paranormaal en satanisch zijn.

Hij wordt zo hoogmoedig dat hij zal willen strijden tegen God zelf. Hij zal sterven zonder tussenkomst van mensen.

 

1 Johannes 4:3  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Over dit visioen diende Daniel toen niet spreken, omdat het gaat over een verre toekomst voor zijn volk. Dit visioen is werkelijk voor de komende jaren.

Zo kunnen wij vandaag al zonder moeite waarnemen dat de wereld zich tegen Israël keert, bijzonder door het eenzijdige nieuws in de Westerse, Arabische en andere uitgekochte Tv-zenders!

(27) Daniel werd ziek van dit visioen. Wij kunnen ons de vraag stellen deze gebeurtenissen zullen zeker verschrikkelijk zijn geweest.

 

1 Petrus 4:17  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

 

HOOFDSTUK 9

Hier vinden wij een prachtig voorbeeld van de profeet over zijn geloofsleven. Deze profeet had zijn dagelijks werk en was daarnaast ook dagelijks bezig met zijn God. (2) Daniel las in de Bijbelboeken. Hier was hij aan het lezen in het boek Jeremia, hoofdstuk 25:1-14. Deze profeet had de verwoesting van Jeruzalem voorspeld en de Babylonische ballingschap van zeventig jaar voor het Joodse volk. ( 2 kron.36:21). Jeremia, sprak in de naam van God, maar het volk wilde niet luisteren, noch veranderen van gedachten! (Jer.25:3).

Daniël wist welke profeten hij kon geloven; hij kon onderscheid maken tussen de ware en valse profeten van zijn tijd. Rembrandt schilderde een treurende Jeremia over Jeruzalem.

Daniel leest dat zijn volk en andere volkeren, als Syrië, Phenicië, Judea en Egypte zouden worden veroverd. Dit zou zeventig jaren duren. Hier geeft God een perfecte aangeduide tijd.

Daniel begreep dat deze tijd nu om was. Het woord heeft Daniël zodanig aangesproken en heeft zoveel invloed op hem, dat het hem grote blijdschap gaf, hij liet er zijn eten voor staan. Er was nog geen bevel gegeven van koning Darius (Kores) dat de Joden terug naar hun land mochten terugkeren en vrij werden. Het was dan nog even wachten tot God Zijn woord in vervulling liet gaan.

Zo leven vandaag de Bijbelgetrouwe christenen, die heel aandachtig Gods woord lezen, met een gelijkaardige gedachte, hopende op de vervulling van de plotse onzichtbare wederkomst van Jezus om Zijn gemeente van deze aarde weg te nemen.

 

HET GEBED VAN DE PROFEET DANIEL

 

DANIEL BIDT

Deze geestelijke blijdschap van de profeet Daniël leidde tot een bidden en vasten. Bijzonder vinden wij dat hij bad om vergeving voor de ongehoorzaamheid van zijn volk. De weerspannigheid van het volk en de afgoderij.

(5) Afgeweken van uw geboden, deze zonde bracht hen naar religieuze wetten en ceremoniën die God nooit had gewild.

Reeds lang wijkt het algemene christendom af van de Bijbel, Gods woord.

Men wilde niet luisteren naar mensen, profeten, die God zond. Ook vandaag luistert men liever naar filosofen en theologen die het gezag van de Bijbel verwerpen.

Daniel maakt God bekend dat hij beschaamd is voor het gedrag van zijn volk.(7).

De profeet kent God en weet dat God barmhartig en vergevend is, hij stelt zijn vertrouwen volledig op Hem en Zijn verbond!(9)

God wachtte op zondebelijdenis, en dat was het dat Daniël nu deed voor zijn volk.

Als men zijn kinderen straft moet men hen heel duidelijk maken waarom en dat er vergeving dient gevraagd, om een einde temaken aan de straf, een uitgestorte vloek staat er! (11).God laat geen ongehoorzaamheid van zijn kinderen zomaar voorbijgaan, Hij is wakker!(14). Doe Uw aangezicht lichten betekent, dat God genadig zou willen omzien. Het omgekeerde is dat God zijn aangezicht verbergt en het gebed niet zou verhoren. (17). Hij vraagt dat God zou kijken naar de verwoeste stad, waarover Zijn naam is uitgeroepen, Jeruzalem!

Het bidden van Daniël is volledig gebaseerd op de barmhartigheid van God voor zijn volk. Wij moeten beroep doen op Gods barmhartigheid in onze gebeden! Zijn gebed werd in hetzelfde jaar nog verhoord!

Daniel wordt plots in zijn bidden onderbroken door een boodschapper Gods. Deze dingen gebeuren nog, wanneer men intens gaat bidden, dat er gedachten gaan opkomen waarbij God soms ons iets duidelijk wil maken, of op iets gaat wijzen.

Hij krijgt klaar inzicht over wat hij had gelezen. Maar deze engel Gabriel laat weten dat Daniël bij God als een zeer bemind man is aangeschreven! (23)

God heeft lief wie Zijn geboden wil bewaren!

Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan…

Bij het begin van zijn smeekbede deed de profeet schuldbelijdenis!

Schuldbelijdenis is voor een mens de deur tot een nieuw leven, ook vandaag nog.

Zo stond er nieuw leven voor de deur voor Gods volk.

(24) God heeft een tijd van 70 jaarweken bepaald, dat zijn 490 jaren, waarbij Gods volk, en Jeruzalem door God zelf gestraft zou worden, voor hun goddeloos leven, en andere goden na te lopen. Daarna komt er tijd van eeuwige gerechtigheid en een gezalfde.

 

Genesis 49:10  De heersersstaf zal Juda niet worden ontnomen tot Silo komt, aan wie alle mensen zullen gehoorzamen.

Silo betekent de Joodse Messias, en dat is niemand anders dan Jezus Christus!

De staf in het Hebreeuws: “sjebet”, was een beeld van macht en identiteit van de stam. Hier de stam Juda.

Dit betekent dat deze volkstam, Israël, niet zou kunnen verdwijnen eer de Messias is teruggekeerd. Joden zijn niet uit te roeien, ook nu niet, al wil de gehele wereld dit, door de systematische massamanipulatie van de hedendaagse Europese media.

tijdsbalk daniel

 

De tijdsbalk van de zeventig jaarweken.

De oude Joden rekenden in jaarweken, zeven jaar, en het zevende was het sabbatsjaar. (Het braak laten liggen van landbouwgrond).

Een jaarweek betekent in het Hebreeuws: shavua, zevental dagen,zevental jaren, in het Grieks: “heptade”, eenheid van zeven. Anders gezegd, een week van jaren.

In 445 v.Chr. werd Jeruzalem opgebouwd en gebleven tot ongeveer 30 n.Chr.

Men mag niet verwarren tussen de tempelbouw en de opbouw van Jeruzalem.

In deze tijdspanne liggen de 69 jaarweken. 7 jaarweken voor de opbouw van tempel en Jeruzalem en 62 jaarweken beginnen na de opbouw van Jeruzalem. (Ezra 5).

( Er is duidelijk een verschil in onze tijdsrekening, de Bijbel rekent 360 dagen in een jaar en onze Juliaanse kalender telt er 365 dagen. Dan nog het verschil door de schrikkeljaren).

Deze 62 jaarweken eindigen met de dood van Jezus Christus, de gezalfde. (26)

Dit tijdstip is zeer belangrijk in de wereldgeschiedenis. Wij leven vandaag zeker niet precies in 2007.

 

                                                                     satan

 

 

                                                                          geboorte  hemelvaart

445 vC      ?                                                      0  30 nC                                 opname                                             Satan                                   komst van de Heer

 

 

 

 

 

 

einde tijden

der heidenen

 

 

 

 

 

 

3,5 jaren (1)

3,5 jaren (2)

 

 

49 jaren

434 jaren

 

 

Gemeente

Antichrist

Grote verdrukking

1000 jaren

eeuwigheid

7 weken

62 weken

 

 

verborgenheid

70ste

jaarweek

 

 

483

prof.  jaren

 

 

 

7

prof. jaren

 

 

70 jaarweken van Daniël 9:24 =         490 profetische jaren

 

 

 

De tempelbouw begon in de maand Nisan, en Jezus stierf in de maand Nisan, de maand waarin ieder jaar het Pascha werd gevierd. Nisan is voor ons hier maart/april.

Dus eindigden deze 69 jaarweken in ongeveer 32 n.Chr. De bouw van de tweede tempel staat te lezen in Haggai 1:1-8.

Een zeer bekende Joodse leraar Maimonides wilde geen verdere uitleg geven voor de 70 jaarweken, omdat vele joden zouden kunnen begrijpen of vermoeden dat Jezus toch de Messias zou zijn!

(27) Dan komt er een vorst die een verbond, een zevenjarig vredesverbond zal sluiten met Israel. (Jesaja 28:15). Deze vorst hier beschreven is de antichrist.

1 Johannes 2:22  Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

 

Hier begint de laatste jaarweek voor Israël.

Halverwege de zeven jaar zal hij dat verbond zwaar schenden door het verbieden of het veranderen van de tempeldienst naar een dienst van de nieuwe Romeinse wereldkerk! Dit zal gebeuren door het plaatsen van een afgodsbeeld, een beeld van de antichrist zelf.

De antichrist wil uiteindelijk aanbeden worden, dit is zijn grote doel.

 

15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16  (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen. Matth.24

 

Onder de gruwel der verwoesting begrijpen wij een afgodsbeeld. Gruwel in het Hebreeuws is “shikkutz”, een beeld van hogere ideeën. Een occult afgodsbeeld waarbij alle godsdiensten zich erin kunnen terugvinden! Afgod met mensenoffers niet uitgesloten!

Onder een Syrische koning werd vroeger reeds de tempel ontwijd door een beeld van Zeus erin te plaatsen. Zeus kwam ook voor in de gedaante van een witte stier.

Zeus en Jupiter behoorden tot een engelenreeks die allen verwezen naar een grote engelmacht.

zeus_1_lg

Zeus was de engelvorst van het vroegere Romeinse rijk, ook gekend als Jupiter.  Het altaar van Zeus staat nu in Duitsland, als troon van satan. De komende valse profeet zal allen verleiden, door de tekenen die hij zal doen. (Op.13:14). De valse profeet is het beest uit de aarde. De aarde te zien als de Romeinse oikoumenè. (vlg W. Ouweneel).

 

 Het verhaal vertelt dat Zeus verliefd werd op Europa, een mooie jongedame. Samen met haar vriendinnen speelde Europa op een strand. Toevallig kwam Zeus voorbij en werd verliefd op haar. Om haar te kunnen benaderen veranderde hij zichzelf in een spierwitte stier. Nietsvermoedend speelde Europa met de stier en ging zelfs op zijn rug zitten. Op dit moment ging Zeus er vandoor en ontvoerde Europa. Hij liep namelijk de zee in, met Europa nog steeds op zijn rug, en zwom door totdat ze op Kreta aankwamen. Hier werden Zeus en Europa een paar, en Europa kreeg 3 kinderen van Zeus, waaronder Minas, nog een beroemdheid uit de Griekse mythologie.

Zeus zoals hiernaast afgebeeld is een afgod uit de Griekse mythologie. Zo is het best mogelijk dat de wereldgodsdiensten allianties zullen maken, en zich zullen verenigen rond een symbool of een afgod komen uit de oude (Griekse?) verdichtsels.

2 Timotheüs 4:4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

 

De huidige Paus onderstreept het grote belang van de oecumenische gedachte.

Een gruwel, een symbool, die een grote, onverwachte verwoesting zal veroorzaken, is de oecumenische gedachte. Het verwoesten van Israël, zal worden verhinderd door de wederkomst van Jezus Christus op de tempelberg in Jeruzalem. De antichrist zal alle Joden die hem niet willen aanbidden, zwaar vervolgen en laten vermoorden. De Valse profeet en de antichrist komen dan levend in de hel, als de eerste hellebewoners!

Dit is dan de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob.

 

 

HOOFDSTUK 10

 

De profeet krijgt opnieuw een openbaring, deze openbaring had betrekking met een “grote nood”. Deze openbaring werd heel zorgvuldig en gedetailleerd opgeschreven.

(2) Voor dit gezicht was Daniel was begonnen met een beperkte vasten (3) en bedreef rouw, 21 dagen lang. Deze openbaring was een inleiding voor de laatste hoofdstukken van dit boek.Het was toen de tijd van Nieuwjaar in Babel.

 Deze tijd viel tevens op dezelfde tijd waarbij de Joden het Pascha vierden.

Een verdrietige Daniel, zevenentachtig jaar, begon zijn vasten kort na de Babelse Nieuwjaarsfeesten.

 

De koning had de bouw van de tempel uitgesteld. (Afb.hieronder)

Koning Kores had twee jaar terug toelating gegeven voor de herbouw.

Daniel had weinig zin om te feesten, hij was eerder verdrietig, want weinig volk was al teruggekeerd naar Israel, mensen bleven, want er was nog een zekere welvaart.

Ook de tempelbouw werd gestaakt! ( Ezra 4:1-5).

(1)   

Het gezicht zou gaan over een “grote nood” (NBG). Stat.Vert. vertaalt “een gezette grote tijd”.

 

In het Hebreeuws staat er “ grote verdrukking of ellende”.

De grote verdrukking is ons gekend als de laatste jaarweek, vervolging van het Joodse volk en dezen die na de genadetijd echte christen werden.

Nu zou Daniel nog beter kunnen begrijpen wat hij zag in de vorige hoofdstukken 7 en 8. ( Dan.7:27).

 

Wat ziet Daniel aan de rivier Tigris?

 

Daniel ziet er opnieuw de engel Gabriël. Anderen denken aan de persoon van Jezus, doch Hij draagt de gouden gordel over de borst. (Openb.1:13).

Zijn lichaam is turkoois, dit is het kleur van een schitterende steen genoemd Tarshisch. (Ezech.1:16). Calvijn vertaalde chrysoliet, en dit is wel de beste vertaling. Joden spreken over Tarshisch, dit is een geel blinkende steen. Het is dezelfde steen terug te vinden op het borstschild van de hogepriester, Chrysoliet.

 

Chrysoliet komt uit het Grieks, “Khrusos”, dat goud betekent en “Lithos” betekent doorschijnend. Toen Jezus na Zijn opstanding werd gezien was zijn uiterlijk als de bliksem.(Matth.28:3).

Al deze aanwijzingen wijzen op een hemels lichaam, ook wij krijgen bij de opname een  hemels lichaam.

Daniel kon de engel zien. Zijn gezelschap konden niets waarnemen, maar voelden de aanwezigheid van een bovenaards wezen, werden angstig, vluchten en verborgen zich.

 

(8) Daniel zelf verliest een ogenblik het bewustzijn bij het horen spreken van deze engel! (9) De engel richt hem op en deelt mede dat hij tot hem is gezonden.

Daniel krijgt nu nog meer uitleg als gevolg van zijn gebed.

Mensen die op God vertrouwen krijgen bescherming en hulp van engelen (Ps.34:8).

 

(13) De engel Gabriel, kreeg hulp van de engel Michaël, beschermengel van Israël voor zijn 21 dagen tegenstand bij de Perzische koning. De geschapen engel, Michael is zeker Jezus niet, zoals de Russelieten leren.

Deze Perzische koning is hier niet Kores, een mens kan geen engel, boodschapper van God tegenhouden. Maar deze is een beeld van de satan. De satan wilde verhinderen dat de boodschap tot bij Daniël zou komen. Ook wordt de satan de overste van deze wereld genoemd.(Joh.12:31).

(Afb.Kores).

God staat momenteel nog steeds toe dat satanische machten, strijd kunnen voeren in de hemelse gewesten, maar het einde daarvan is in zicht!

 

 

Onze verhoorde gebeden, gaan niet altijd terstond in vervulling!

In Perzië heeft een engelenvorst grote invloed gehad, ook vandaag zien wij deze duivelse invloed.

Deze hemelse strijd heeft zijn afspiegeling op aarde, waarbij mensen tegen elkaar worden opgezet, voor of tegen Jezus Christus!

Gabriel maakt heel duidelijk dat dit gezicht alles te maken heeft met Gods volk in het laatste der dagen. Ook hadden de 21 dagen vasten en gebed van Daniel grote invloed voor de strijd in de hemelse gewesten voor zijn volk. Volgens de Joden heeft ieder land ook zijn beschermengel. ( Deut.32:8).

 

(15) Daniel werd sprakeloos na het horen van deze profetische woorden over zijn volk Israel in het laatste der dagen. Wij bedenken alleen nog maar de holocaust en huiveren over dit grote kwaad. Na een aanraking door de man die voor hem stond kon hij opnieuw spreken. (18) Daniel werd voor de tweede maal aangeraakt om op krachten te komen.

 

Daniel kreeg kracht door te luisteren naar de uitleg van de engel. Onder deze laatste kracht moet men de geestelijke kracht begrijpen.

Het niet begrijpen van Gods profetische woorden kan ongerustheid brengen in het hart van de bijbelgelovige mens, daarom kreeg hij meer en beter geestelijk inzicht.

Bijbelstudies en Bijbeluitleg zijn van groot belang voor ons geestelijk leven.

 

Weet u waarom ik tot u gekomen ben? (20).

 

De engel maakt duidelijk dat hij de strijd verder zal zetten tegen de koning van Perzië. De aardse Perzische koning zou aangezet worden om groot onheil te brengen over Gods volk.

Onder Perzië mogen wij nu het huidige land Iran begrijpen.

Dan zal de vorst van Griekenland komen, ook een engel, en dan krijg ik enkel de steun van Uw vorst Michaël.

 

Door het gebed van Daniel gebruikt God de Griekse engelenvorst om de Perzische koning tot bedaren te brengen.

Doch wij mogen niet vergeten dat alles wat Daniel heeft opgeschreven, bijzonder voor de Joden en de laatste christenen van de eindtijd is!

In het volgende hoofdstukken krijgen ook wij meer inzicht. Wij moeten nu wel onthouden dat deze profetie zeker voor onze tijd is bedoeld.

 

HOOFDSTUK 11

 

Wij vinden in dit hoofdstuk verschillende perioden, waaronder het volk van God, Israël, leefde onder de verschillende vreemde en bezettende machten. Vele profetieën zijn vervuld door de geschiedenis heen, en andere dienen nog vervuld te worden. Niet de ganse geschiedenis is opgeschreven, enkel wat met Israël heeft te maken.

 

Vers 1-3 : GODS VOLK TIJDENS HET MEDO- PERZISCHE RIJK.

De profeet Daniel was adviseur van Darius de Meder, de Perzische koning.

Hij profeteerde dat er nog drie Perzische koningen zouden regeren. De vierde, Xerxes, zou zeer rijk en machtig worden, en zijn bedoeling zou zijn, Griekenland in te nemen.(2). Dit lukte niet, en het Perzische rijk brokkelde helemaal af.

 

Vers 3-4 GODS VOLK TIJDENS HET GRIEKSE RIJK.

 

(3-4) Daniel maakt hier een sprong van 130 jaar vooruit! De heldhaftige koning hier beschreven, is Alexander de Grote, de Macedoniër, waarvan zijn rijk uiteenviel in vier delen. (Dan.7:6). Een van Alexander’s gezegdes die wij ook nu nog kennen is: “de knoop doorhakken”. Na de vroege dood van Alexander de Grote ( foto) kwamen vier generaals, aan de macht en bestuurden het Griekse rijk tijdelijk verder. (Daniel 8:8). Onder deze generaals waren Ptolomeus en Seleucus, en deze streden voortdurend tegen elkaar, zo werd Juda een slagveld. Daniel profeteert verder over slechts twee van deze vier landen, omdat slechts dezen te maken hebben met Gods volk. De twee waren: Egypte en Syrië. De vier rijken waren: Syrië,Egypte,Griekenland en Klein-Azië.

In het vorige hoofdstuk vers 14 werd vermeld dat Daniel inzicht zou krijgen enkel aangaande het lijden en de toekomst van zijn volk tot het einde der tijden.

Het noorden met Damascus, daar regeerden de Seleuciden onder leiding van Seleucus. In het zuiden lag Egypte en daar regeerden dan de Ptolemeeën.

 

Vers 5-15 GODS VOLK ONDER DE OORLOGEN TUSSEN NOORD EN ZUID

 

Deze beschreven oorlogen duurden ongeveer 150 jaar. Israël kwam steeds onder de macht van een van deze beide koningen, en was meteen ook het slachtoffer.

(5). De koning van het zuiden. De windrichtingen dienen altijd te worden begrepen ten opzichte van Israël. Op deze wijze kunnen wij ook ontdekken wie de koning van het zuiden is, namelijk denken wij aan Saoedi-Arabië ! (zie ook vers 8)

Onder de koning van het noorden dienen wij het huidige Syrië te verstaan. Het verre noorden is Rusland in de Bijbel.

 

(6) Na vele jaren kwam er een zeer tijdelijke overeenkomst via een huwelijk tussen noord en zuid. (Berenice en Antiochus Syrische vorst). (7) De beschreven spruit uit haar wortels is de broeder van Berenice, zij werd vermoord.

Deze overvalt uit wraak het paleis van Antiochus, de koning van het noorden, en neemt een enorme waardevolle buit van zilver mee!

(9) Over een zodadelijk terugslaan van het noorden is niets in de geschiedenis bekend. (11) ( 13) Opnieuw oorlog tussen Egypte en Syrië wordt door Daniel voorspelt. (14) Hier kunnen wij lezen dat Gods volk zich aan de kant schaart van de koning van het noorden. Ze doen dit met losbandige zonen, Joden die zich niet meer aan de wet van Mozes hielden. “Pheretzim”  als losbandig vertaalt, betekent eigenlijk, verwoestende zonen. (15) Later kwam Antiochus Epifanes, koning van het noorden en nam de versterkte stad, Jeruzalem in. Hij bouwde een altaar en liet er offers van zwijnen brengen, in de tempel, voor de Joden een afschuwelijke gruwel! Er kwam krachtig verzet, de Makkabeeën, zij streden voor hun geloof, doch zij zouden struikelen profeteerde Daniël. De koning van het zuiden verloor de strijd.

 

Vers 16- 28 ISRAËL ONDER HET ROMEINSE RIJK

 

“En hij die optrekt”, dat was Rome. De Romeinen maakten een einde aan deze voortdurende oorlogen tussen Egypte en Syrië.

Dit was de opkomst van het Romeinse rijk, welke op zijn beurt dan het sieraadland bezette, dit was Israël. De tempel werd verwoest, door Jezus geprofeteerd. (18) Hij veroverd vele kustlanden, zo kwam het Romeinse Rijk stilaan op zijn hoogtepunt. Dit was de gekende Julius Caesar. (19) Caesar kwam terug naar Rome, en werd daar vermoord.

De afperser was keizer Augustus, beval de volkstelling, blijkbaar om belastingen te kunnen heffen.(20) Dan reisden Jozef en Maria naar Bethlehem, waar dan Jezus werd geboren. Augustus stierf daarna met een natuurlijke dood.

Dan kwam een “veracht man”.Dit zou dan Tiberius (foto) zijn geweest, die op listige wijze keizer werd. (22). Tiberius was een bedrieger, hij sloot verbonden en verbrak ze achteraf, voegde op deze wijze landen toe, en maakte ze tot Romeinse provincies.

Velen kwamen onder zijn macht door moord en bedrog.

 

 

“Ja, ook een vorst van het verbond”. Jezus werd beschuldigd en vermoord onder het regime van deze keizer, Tiberius.

God sloot verbonden met Noach, Mozes, verbonden met Israël. God sloot een nieuw verbond (N.T.) met Zijn volk, door Jezus Christus. Dit verbond werd door de Joden niet aangenomen!

(24) Tiberius liet zijn soldaten muiten. Wat ze veroverden mochten ze tevens persoonlijk behouden en onder elkaar verdelen, op die wijze betaalde hij hun soldij!

(25-28) Deze verzen geven het verval van het Romeinse rijk aan door onderlinge strijd. Marcus Antonius had zijn legers in Egypte, en verloor de strijd met Octavianus.

De legers van Marcus hadden hem in de steek gelaten bij een slag te Actium.

 

 

Vers 29-39 ISRAËL, TIJDENS en NA HET INSTORTEN VAN

HET ROMEINSE RIJK

 

Volgens het boek van de profeet Daniël, is het Romeinse Rijk nooit helemaal ten onder gegaan. Het kende wel een diepgaande scheuring in Oost en West. Het verloor wel zijn politieke en militaire macht, maar het Romeinse karakter met godsdienstige inslag leefde verder, tot op heden. Wij kunnen spreken van het verdere geestelijke tijdperk van het Romeinse rijk, tot op vandaag.

Opnieuw lezen wij dat de koning van het noorden, Antiochus, het zuiden wilde binnenvallen, maar het liep fataal af door de dreigende oorlogschepen van de Kittieërs. Deze Kittieërs zouden Romeinen zijn geweest, met drieriemers. Hij keert terug en verbreekt het verbond met Gods volk. Nooit is de reden van zijn terugkeer bekend geworden in de geschiedenis. Kittieërs waren in feite nakomelingen van Jawan, de Grieken, bewonders van de eilanden in de Middellandse zee.

Hij, Antiochus, voorloper van de antichrist, laat de tempel ontheiligen, laat de Joodse offers ophouden, en richt een gruwel der verwoesting op. ( zie verder).

 

 

Mattheüs 24:15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan

Dit tijdstip gaf Jezus aan als het begin van de grote verdrukking voor Israël!

De opstandige gelovigen probeert hij door vleierijen tot afval te brengen. Dit zal mislukken, want “het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.” (32).

Toch zullen ze een tijdlang verliezen lijden, eer allen tot inzicht zijn gekomen.

Keizer Constantijn stelde vast, dat Rome heel sterk verzwakte, en het christendom steeds sterker werd. Hij kon het tij op politiek vlak niet keren, en kwam met een listig compromis te voorschijn. Constantijn werd schijnchristen, en stichtte de Katholieke kerk! Hij bleef aanbidder van de heidense drie-enige zonnegod!

Dit waren Isis, Horus en Semirames! Hij bewerkte wel een huwelijk tussen het christendom en het heidense Rome met zijn afgoden. Het symbool ontstond na de droom van Constantijn. Zo kwam het dat de heilige dag op zondag kwam en niet verder op zaterdag, de sabbat zoals de eerste christenen! 325 na Chr.! Zo kwam er een ernstige scheuring onder de christenen, daar men afdeed van het zuivere evangelie.

De kinderdoop werd verplichtend onder Constantijn, ook dit is er nog steeds als gevolg van deze dwaling in de katholieke kerk! (33-34) Door huichelarij kregen naamchristenen, kerkleiders, macht en vele voordelen van deze antichristelijke Keizer Constantijn. Wie zou nog durven spreken dat afval onmogelijk is, enkel de blinden. Deze naamchristenen zetten toen de deuren open voor Griekse filosofen en gnostici. Griekse gedachten stroomden het christendom binnen. Stellingen van Plato, als “onsterfelijkheid van de ziel”, het priesterschap en dergelijke kwamen als vergif het christendom binnen.

 

Kerk en staat verenigden zich.

Zo zijn er vandaag nog steeds de gevolgen van vast te stellen in onze landen, verder nog, men bouwt vandaag de wereldkerk (Babel) met politieke steun!

Verder kwam het klimaat van de middeleeuwen.

Een godsdienstige en politiek Rome voerde een meedogenloze strijd, een inquisitie tegen de Bijbelgetrouwe christenen. Waldenzen, Albigenzen of Katharen en vele anderen zijn daarvan de historische getuigen.(36-37)

Waldez, een welstellende man, kwam tot geloof door een rondtrekkende prediker in Turijn. Hij gaf al zijn bezit aan de armen en zette zich in voor het evangelie, hij werd door de Paus vervolgd! Zijn volgelingen werden zwaar vervolgd.

 

(39) Bisschoppen werden aangesteld, en zendelingen uitgestuurd om onder druk Roomse invloed te hebben op gebieden, om ze daarna tot bisdommen te maken, en deze gebieden aan het rijk toe te voegen.

Hij beloofde hen tot heersers te maken.(39) Kerkelijke macht gedekt door de mondiale politiek.

Wat een valse manier van evangeliseren! Dit herhaalt zich vandaag met evangelist Warren.  Onder deze koning begrijpen wij de komende antichrist. Hij is de grootste vijand van Israël. 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,4  de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2 Thess.2

Hij, de antichrist zal zich verzetten tegen alle andere godsdiensten. Onder “De lieveling der vrouwen” kan Christus (?) worden begrepen. Wij bedenken de maagden in Mattheus 25 (38) Hij, de antichrist wil de god der vestingen laten vereren!

 

Wie of wat is deze god der vestingen?

 

Dit is de gruwel der verwoesting. Na onderzoek vonden wij “Maüzzim” in een andere vertaling, als een god der krachten of oorlog. Dit woord is de vertaling van het woord “ Fortresses” wat burcht, fort of paleis betekent. Het verwijst naar het paleis van Sargon. Sargon was de koning van Assur

(Syrië). ( Jesaja 20:1). Deze god is satan, zonder enige twijfel. Satan wil aanbeden worden.

 

Bij verder onderzoek blijkt dat Openbaring 12:9 hier nog meer uitleg geeft:

9  En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Het symbool van de grote draak is terug te vinden in Rome of Vaticaanstad!

Het woord Vaticaan komt voort van het Romeinse woord “ Mons vaticana”. Dit was een begraafplaats van de terdoodveroordeelden, tijdens de christenvervolgingen.

Vaticaan komt voort van “Vatis” welke aanbidden, of vergoddelijken betekent en “Can” betekent : slang of draak. Beeld van de afgod Marduk uit Babylon. Dus een vergoddelijkte draak. Vaticaanstad is de plaats waar de satan aanbeden wordt! Dit zal in de toekomst verplicht gebeuren in de tempel te Jeruzalem! De tempel wordt als een paleis van de satan. Dat zal de gruwel der verwoesting zijn voor Gods volk.

Het wapenschild van het Vaticaan.(Foto)

  

Vers 40-45 ISRAEL IN DE EINDTIJD, DE LAATSTE VELDSLAG, ARMAGEDDON.

 

De koning van het noorden, van Syrië of Rusland komt in botsing met de koning van het zuiden. Deze koning kan Saoedi-Arabië zijn welke I.S. steunt samen met 34 landen. De antichrist is beschreven als de kleine hoorn, paus? (Dan.8)  Een hoorn wijst naar de adel of bekroonden. (foto) Let op de kleine hoorn op de kroon.

Syrië wordt momenteel zwaar bewapend en gesteund door Rusland, het verre noorden. Israël zal eerst worden onder de voet gelopen door de inval vanuit het noorden, doch overwint .(41). Hier gaat volgens sommigen Ezechiël 38:9 in vervulling. Gog in het land Magog. Hierbij wordt Rusland, als leider in de laatste wereldoorlog betrokken. Ook Egypte zal niet ontkomen aan deze oorlog.

(44) Nieuwsberichten uit het oosten, en het noorden brengen de antichrist, de koning van het noorden, tot hevige moordpartijen in Israël, een laatste Holocaust. Het Beest moet wijken voor de koningen van het Noorden en deze van het oosten.  De antichrist is gelegerd bij Jeruzalem en wijkt uit naar de vlakte van Jizreël, in het Hebreeuws genaamd “Armageddon”, heuvel van Megiddo. Zijn einde is nu heel nabij, in de allerlaatste veldslag, profeteert Daniël eeuwen terug!

 

HOOFDSTUK 12

 

(1) De aartsengel Michaël, de grote bewaarengel van Israël, zal strijden in de hemelse gewesten. Hij zal het volk Israël bijstaan in een laatste afschuwelijke strijd. Deze laatste wereldoorlog zal de ergste zijn die er ooit op aarde was. Niemand kan nog twijfelen aan het gebruik van chemisch en atomair vuur! Grote natuurrampen zullen Gods oordeel bevestigen. Deze tijd staat beschreven als een tijd van de “grote benauwdheid” van Jacob, lees Israël.

Wij hebben deze tijd al besproken als de grote verdrukking, de tweede helft van de laatste jaarweek, hetzij drie en een half jaar. (Jeremia 30:7).

Een overblijfsel van Israël zal kunnen ontkomen en zich bekeren. Wie zal daarbij behoren? Allen die in het boek zijn beschreven. Hier gaat het over “het boek des levens”. Wie staat daar in? Staat u daarin? Wij laten Gods woord het zelf uitleggen.

 

Filippenzen 4:3  Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens.

Openbaring 3:5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Openbaring 13:8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.

Openbaring 20:15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

 

Het boek des levens is het boek van Jezus. Allen die tot geloof in Jezus zijn gekomen staan erin met hun naam en voornaam en niet met een nummer of code!

Ze hebben gestreden voor het evangelie. (Fil.) In de grote verdrukking zullen allen die het merkteken ( een soort biochip) van de antichrist geweigerd hebben in het boek des levens staan. Wie niet in dit levensboek staat gaat naar de hel! En u kunt het nu al weten!

Jezus profeteerde duidelijk voor Zijn volk het volgende:

 

Markus 13:14  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.)

Alle joden die dan geloven wat Jezus heeft gezegd, zullen behouden worden. Zij die zijn woorden niet willen geloven zullen omkomen in deze laatste strijd.

Christenen maken deze dingen niet mee, want dit profetisch boek en de gezichten die Daniël heeft gezien, zijn duidelijk voor zijn volk.

(2).Hier is sprake van een opstanding uit de doden. Wij moeten voorzichtig zijn met deze opstanding. Wij weten dat Daniël nog niets afwist van de gemeente. “Velen” zullen opstaan, dus niet allen. Deze opstanding zal voor de ene mens “eeuwig leven” zijn en voor de andere, ongelovige, een eeuwig ongelukkig en pijnlijk bestaan.

Over de ongelovigen werd niets verder meer geschreven.

 

 

 

 

Maar over die mensen welke eeuwig leven hebben, krijgt men meer uitleg:

Gelovigen, zijn verstandig in Gods ogen.

Verstandige mensen in de Bijbel, zijn niet de geleerden, maar wel zij die in hun aards bestaan vertrouwden op God.

Lukas 12:20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?(lees dit hoofdstuk)

Dwazen zijn, ongelovigen, die nooit nadenken over de dood, ze zullen ook nooit de zin van het leven begrijpen.

Gelovigen stralen.

Dit wijst inderdaad op hun hemels lichaam dat ze hebben gekregen bij deze opstanding. Ons aards lichaam ligt onder de zonde, daarom sterft het ook.

Gelovigen zijn vruchtbaar.

Hier is sprake dat ze geestelijke vruchten hebben gehad, namelijk, ze hebben anderen tot gerechtigheid hebben gebracht.

Er is sprake van wat ze hebben gedaan tijdens hun leven op aarde, wat in de ogen van God belangrijk was.

Daar is geen sprake meer of je president was of straatveger op aarde!

 

(4) De profeet krijgt een opdracht uit de hemel, namelijk al wat hij hoorde en zag en werd opgeschreven, diende hij zorgvuldig te bewaren, het zou heel belangrijk worden voor zijn volk, Israël in de eindtijd!

Het is duidelijk dat dit boek nog zeer belangrijk zal worden voor Gods volk.

Gods volk zal het onderzoeken en bestuderen.

(5) Daniël ziet nog twee anderen aan de rivier, elk aan een oever staan ze.

Er werd een vraag gesteld aan de “man” die boven het water van de rivier stond.

 

“Hoelang zal die laatste wereldoorlog

tegen Israël duren?” Wie won, David of Goliath?

 

“Wonderbare dingen” Hieronder dienen wij het volgende te begrijpen.

Het waren onbegrijpelijke dingen, een onbegrijpelijk kwaad waarbij de mens stil staat en toeziet. Wanneer men vandaag iemand vermoord voor een sigaret, dan is dit onbegrijpelijk voor normale mensen.

Zo moet de mens weten dat de toekomst nog veel erger zal zijn, wanneer de ganse wereld zich keert tegen Israël.

(7) Deze “man” antwoordde biddend: drie en een halfjaar lang, tot de macht van Israël zal zijn verbroken. Onder deze man denk ik Jezus, de koning der Joden, te mogen verstaan. Hij staat boven de wateren, die een symbolisch beeld is van de volkeren. (8) De profeet Daniël begreep deze toekomstige dingen niet. Inderdaad de kennis zou vermeerderen, en kunnen begrepen worden in de oordeelstijd voor Gods volk, na de bedeling van de genade. Wat zou de afloop zijn van mijn volk, wilde Daniël weten. (9).

Begrijpelijk, bijzonder als hij had gehoord dat slechts een einde aan die verdrukking van zijn volk zou komen, als zijn volk geen enkele eigen staatsmacht meer had.

Maar de profeet krijgt op deze vraag geen rechtstreeks antwoord. Ook niet dat  Christus, duizend jaar zou komen regeren. En het land van zijn totale ondergang zou redden, en verder alle andere landen ter wereld zou leiden vanuit Jeruzalem!

 

Micha 4:2  en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

 

(10). Daniël krijgt toch troostende woorden, want hij hoort dat er velen nog van zijn volk zullen zuiveren en louteren. Toch mogen wij nog bekeringen verwachten onder Gods volk.

 

Openbaring 22:11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

 

De goddelozen zullen verder hun leven gaan en zich niet storen aan wat hun God leert. God gaf ons een beschrijving, van hoe de mens zou leven in de eindtijd, onze hedendaagse tijd: 2 Tim. 3:4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

 

( 11) Bij herhaling wordt nog eens verteld, dat die tijd precies 3,5 jaar zou duren, vanaf de dag dat het laatste offer in de tempel werd gebracht en de gruwel der verwoesting er staat. (12) Na 1335 dagen zal de opgerichte gruwel zeker zijn verdwenen, en het gericht over de volkeren zal voltrokken worden.

Gods volk zal de dag van de zichtbare wederkomst van Jezus Christus, hun Messias, op aarde precies kennen!

Dat zal hen dan ook bemoedigen. Degenen die de woorden van God door de profeet Daniël geschreven zullen geloven, zullen ook volharden tot het einde!

Markus 13:13  En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

 

Joel 3:13  DE LAATSTE WERELDOORLOG EINDIGT IN ISRAEL!

 

11  Maak u klaar en verzamel u, alle omringende volken. Ja, HERE, laat nú Uw dappere strijders daarheen afdalen.

12  Laten alle volken zich verzamelen in het ‘Dal waar de HERE oordeelt’, want daar zal Ik zitten om hen allemaal te vonnissen.

13  Sla de sikkel er nu in, want het is tijd om te oogsten. Vooruit, trap de druiven plat in de perskuip, want hij is boordevol en stroomt zelfs over van de goddeloosheid van die mensen.

14  Massa’s mensen wachten in het dal op hun vonnis. Want de dag van de HERE komt eraan in het ‘Dal van het Oordeel’.(foto) Joel 3 (Boekvertaling)

God zal een keer brengen in het lot van Israël! Hij verzamelt alle vijandige legers naar Israël, naar het dal van Josafat.

Daar spreekt God dat ze Zijn land verdeelden.

God zal de grenzen van Israël herstellen, al is de ganse wereld daartegen!

Het land Israël behoort God toe, de wereld keert zich ten strijde tegen de God van Israël.

 

Een nooit geziene veldslag zal plaatsvinden, als Jezus terugkomt. Het dal zal als een perskuip worden van bloed. Jezus Christus zal een schuilplaats zijn voor zijn volk.

Het is het dal der beslissing, hier eindigt de laatste wereldoorlog.

Jezus zal blijven wonen op Sion! Eindelijk een echte en blijvende vrede!

(13) De man maakt hem duidelijk, dat hij zal sterven alvorens al deze profetieën zouden vervuld worden. Zo zijn er vele christenen geweest, die de dag van de opname nog graag hadden willen meemaken. Tenslotte is dit ook de levende Bijbelse hoop van iedere Bijbelgetrouwe christen. Let erop, zij die de opname en de zichtbare wederkomst van Jezus in onze dagen verwerpen, bewerken de afval, die aan de wederkomst voorafgaat!

 

3   Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, 4  En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 2 Petrus 3

 

 

 

 

Maranatha!

 

 

DE LIEFDESLAAF

DE LIEFDESLAAF

2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte,

uit het diensthuis, geleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben.Exod;20

Hier zien wij hoe God zich voorstelt aan zijn volk, vooraleer Hij de tien geboden geeft. Hij maakt zich kenbaar als ” de God die U uit Egypte redde”. EGYPTE = het beeld van de wereld. Ook wij zijn een christenvolk uit de heidenen, Hij heeft ons verlost uit de zondemacht van de wereld! Hij verloste ons van een slavernij en gebondenheid aan het wereldse. God kende ons in de tijd dat wij nog geen Bijbelgetrouw christen waren. Toen waren wij nog een slaaf van de zonde.  

WIE IS NU EEN ZONDESLAAF?

clip_image002

Spreuken 5:22

ZIJN ONGERECHTIGHEDEN VANGEN DE GODDELOZE, IN DE STRIKKEN ZIJNER ZONDE RAAKT HIJ VAST. (De koorden van de zonde houden hem vast) Eng.vert.

Johannes 8:30-36 Het volgen van Jezus brengt ware vrijheid, door geloof komt men los van de zondemacht, ook al valt men nog in zonde! Rom.6:15-23 vers 20 de gerechtigheid had geen vat op u.

God stelde zich aan ons voor door Christus. Om onze HEER ( Curios/gezag ) en VERLOSSER van onze gevangenschap van de zonde te mogen zijn. Veel christenen lopen op een been. Deze van Verlosser. Het gezag van de Heer aanvaarden, welke gehoorzaamheid inhoudt, laat men links liggen, en wil zijn vrijheid behouden.

Dit werkt als twee vuurstenen, met één vuursteen kan men geen vuur maken, zonder deze twee elementen kan men nooit een echt vurige christen zijn! Wie Jezus aanneemt dient deze beide te aanvaarden.

 

WAT IS NU EEN LIEFDESLAAF?

clip_image004

2 Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. 3 Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan;

indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. 4 Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. 5 Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, 6 Dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.Exod;21

 

Wij nemen dit voorbeeld om aan te tonen wat wij in feite zijn.

 De liefdeslaaf werd bij de goden d.w.z. rechters gebracht voor de plechtigheid en de bevestiging, dat deze schuldslaaf een vrije slaaf zou worden die zijn heer zou dienen voor de rest van zijn leven! Dus niet meer voor 6 jaar of 50 jaar het jubeljaar, doch tot zijn sterven. Wie een bijbelgetrouw christen is geworden, blijft dit tot zijn stervensdag. Hij behoort tot een gemeente, tot Jezus de gemeente komt halen!

 

ELEMENTEN VAN DE PLECHTIGHEID.

HET OOR.

Een joodse leerling vroeg zijn leraar, waarom de slaaf zijn oor moest geven en waarom deze slaaf niet gebrandmerkt werd als het vee? De Rabbi antwoordde: Dit moest een teken zijn dat de slaaf eerst een slecht oor had voor Gods wet, doch de doorboring tekende hem als een vrijwillige slaaf welke nu geopende oren kreeg. Dit waren dus gehoorzame oren.

 Psalm 4O:7 GEOPENDE OREN

En die liefdeslaaf was nu voor goed aan het diensthuis verbonden.

David had geopende oren, ze waren in overeenstemming met God, het luisteren naar God is een belangrijke factor geweest in het welslagen van David.

Koning Saul gaf daarentegen minder aandacht aan Gods woorden, en het heeft zijn val betekent. Saul bracht wel meer offers, maar God had geen behagen in deze offers. Ongezeglijkheid is zonde der toverij en is afgoderij.

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en

ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des Heren verworpen

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning

meer zult zijn.1 Sam.15

Wie telkens vermaningen, raad of bevel van God in de wind slaat, kan zijn kroon verliezen, als Saul. De Psalm van David zinspeelt hierop. De oren van David waren ontvankelijker en stonden open voor de berisping en de vermaning van de profeet Nathan! God apprecieerde meer het berouw en de belijdenis van David dan al de offers van koning Saul! Er kunnen veel verloren inspanningen gedaan worden door christenen. Ook wij zijn nu een liefdeslaaf van Jezus, wij hebben een vrijwillige keuze gemaakt, wat tegengesteld is met alle religieuze sekten die mensen onder allerlei mogelijke vorm onder dwang willen houden!

 

DE DEUR OF DE DEURPOST.

Het oor diende tegen de deurpost te worden gehouden, en het bloed zal wel daaraan gekomen zijn. Ook bij de exodus uit Egypte diende Gods volk het bloed van het lam aan de deurpost te doen. Het oor werd als het ware vastgepind aan de deur. De deur is te vergelijken met Christus, ” Ik ben de deur van de schaapskooi “

Het oor  moet luisteren naar de betekenis van het bloed van het LAM , wie het offer van Christus aanneemt werd een kind van God en later een zoon van God, die eeuwig in het huis blijft! Iedereen kon het doorboorde oor zien en herkennen dat dit een liefdeslaaf was. Hoe kan men aan een christen zien, dat hij geen christen is enkel met naam. Dit kan enkel worden gezien indien die christen scherp gehoor heeft voor Gods woord, daaruit wil leren, en streven om die smalle weg te begaan. Die smalle weg is er met vallen en opstaan. Doch dat kan pijn doen, maar alles werkt dan mede ten goede!

WIE OREN HEEFT OM TE HOREN, DIE HORE!

clip_image006

 

Biblespace Vlaanderen Online.

 

 

 

 

GENADE ?

GENADE

 

         Psalm 118

 

Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en

na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden.

Anderen leggen uit dat deze psalm ook werd geschreven voor de herbouw van de tempel.

De inhoud van de psalm is een bemoediging voor ons allen die soms wel beproefd worden op eender welke wijze. Het was de geliefkoosde psalm van Luther, omdat deze psalm hem vele malen had gesterkt. De Here is telkens onze verlosser.

 

1- 4. De goedheid van God.

Deze psalm begint met een danken voor de goedheid van God.

Men was blij door de behaalde overwinningen, en men had ondervonden dat de

genade van God blijft duren, David bleef Hem trouw.

Wie looft er de Here?

Israël, dan Het huis van Aaron, en dan wie de Here vrezen

Gods Volk, dan de priesters, en dan de gemeente! Het loven van God komt uit een spontaan hart. Het loven en prijzen komt voort doordat men de goedheid van God in zijn leven waarneemt. Denk aan de vele genezen mensen die Jezus genas, ze loofden en prezen Hem in de tempel! Ze hadden een reden! Ook wij hebben redenen!  Onze redding.

 

clip_image0025 Mijn benauwdheden en zorgen

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN.

David geeft zijn gemoedstoestand te kennen:

ANGSTIG zag geen uitweg meer, tenzij door de Here;

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID = NAUW

De satan kan de mensen in het nauw drijven precies als met Mozes en het

volk toen ze voor de Rode zee stonden en achtervolgt waren door het leger van de Farao!

Dit betekent voor vandaag:

in het nauw door financiële moeilijkheden

in het nauw door ziekte

in het nauw door verlies van werk, of faillissement.

in het nauw door echtscheiding of overspel.

Angstig voor geruchten van komende oorlogen.

Dit zijn toestanden die mensen zodanig in het nauw kunnen drijven dat ze zichzelf soms

van het leven willen beroven. Zorgen maken de mens ziek. Het is slecht voor zijn geestelijk leven.

 

DE HEER HEEFT GEANTWOORD.( vers 5b)

Dit is een gebedsverhoring. Wie niet bidt, is een verliezer. God laat zijn kinderen niet in de steek, allen die Hem vrezen, God belooft gebedsverhoring. 16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jac.5:14)

 

clip_image004I

N DE RUIMTE GESTELD ( v.5c)

 

Tegenover het woord “NAUW” vinden wij “RUIMTE!

God zorgt voor ontspanning, neemt de spanning weg en geeft een gerust gemoed.

Het enige wat God ons vraagt is op Hem te vertrouwen en op Hem alleen!

Het is soms nodig dat God mensen in het nauw laat komen, opdat ze tot geloof in Jezus zouden komen.

GOD WIL ALTIJD DE EERSTE ZIJN DIE ONZE NOOD WIL HOREN.

Meestal lopen wij eerst met onze noden naar onze huwelijkspartner, onze dichtste vriend enz…of naar mensen die belangrijk of deskundig zijn in de maatschappij.

 

6 / 7  Wie vertrouwt, verdringt angsten.

Wat een overtuiging van de schrijver! Wat een geloof!

David steunt volledig met zijn hart op de ALMACHT van zijn God!

Voor ons als Bijbelgetrouwe christen mogen wij in feite geen angsten hebben, niet van mensen.

clip_image006

In het nauw gedreven: 3 Voorbeelden:

 

Jacob: Wat zou Esau mij doen?

David: Wat zou Goliath mij doen?

Daniel: Wat zouden de leeuwen mij doen?

Ons vertrouwen op Gods beloften overwint innerlijke angsten. Sommige toestanden zijn er om ons geloof te toetsen!

 

 

LEES ROM.8:31 :”ALS GOD VOOR ONS IS, WIE ZOU TEGEN ONS ZIJN?

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

De Here is met mij, onder mijn helpers ( v.7)

God gebruikt meestal mensen die op Hem vertrouwen, om zijn kinderen te helpen en bij te staan David had ondervonden dat God mensen gebruikt.

Spreuken 16:7 Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Dit is voor hen die hun levenswijze aanpassen aan Gods wil. Eerst geeft God genade aan de mens die wil, dan zal die mens streven te leven naar de richtlijnen van God en behouden worden.

 

 

8 / 9  vertrouw niet op “een lange arm”!

Op mensen zien en vertrouwen brengt teleurstelling!  Voor christenen bestaat er een gevaar op mensen te gaan vertrouwen, en niet verder op Gods Woord!

 

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. 7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; Jer.

 

10 /12  Israels vijanden verslaan !

 

ZIJ WERDEN ALS EEN DOORNENVUUR UITGEBLUST

Doornenvuur kan veel lawaai en geknetter geven, maar is ook heel rap

uitgeblust. Het wapengekletter en grootspraak van Israëls vijanden?

Dit spreekt hier over David, die zijn vijanden overwon. Ook in David zien wij een beeld van Israël, welke in de eindtijd, na veel schade zal overwinnen. Wij bedenken deze psalm 118, als een lofprijzing bij loofhuttenfeest. De grote (oogst) schare vanuit de grote verdrukking.

De zondige begeerten (vijanden) in deze wereld kunnen vurig op ons afkomen

doch in geloof vlug overwonnen. Wie niet vervult is van de H.Geest, loopt gevaar door de wereld overwonnen te worden. Vrienden van Paulus verlieten hem door een grotere liefde te krijgen voor de lusten van de wereld.

 

13/16 Wat is mijn sterkte?

Om dit te weten moeten wij onszelf eens controleren, als wij plots in moeilijkheden komen; Aan wat denken wij het eerst?

Is het Jezus? Kristelijke vreugde in het hart is kijken naar Jezus macht.

Hier is een kristelijke vreugde in het hart van de gelovigen.De rechterhand is Jezus!

 

Hoe ontstaat geestelijke vreugde?

 

clip_image008

 

1/ Bewustheid dat men gered is………….JES.61:1O10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

2/ Overwinning op de zonde……………..PS 32:11 Van David. Een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; P s a l m 3 2

   (bekeringsgebed).

3/ Bijbeluitleg………………………JER.15:1616 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.

4/ Getuigen en evangelieprediking….(ook zonder vrucht)..hand.8:86 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

 

 

18.Wij sterven nnoit buiten Gods wil om!

De ure van ons sterven is door God bepaald, Hij zal niet toelaten dat iemand sterft,

onder zijn kinderen, als dat niet zou medewerken ten goede.

Wij hebben soms vele vraagtekens over het sterven van iemand, maar God kent

het antwoord, en Zijn denken is veel hoger dan het onze.Het is genade voor iedere dag dat wij leven. Maar God wil dat ieder mens leeft tot zijn eer!

 

19/23 Zou de steen God zijn, Christus zijn?

 

Jezus haalt deze psalm aan in MATTH.21:42-43. 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

 

           

Biblespace Vlaanderen Online

 

ONDER EEN VLOEK

ONDER EEN VLOEK?

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met

vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan

zult gij niet begeren en u niet toeeigenen, opdat

gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een

gruwel voor de Here, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat

gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult

het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want

het ligt onder de ban.Deut;7

         

Vandaag stellen vele mensen zich de vraag: Ligt mijn leven soms onder een vloek, want er overkomen mij dingen en gebeurtenissen welke mij veel verdriet bezorgen. Vele mensen horen wij de vraag stellen: “Waarom moet mij dit of dat overkomen?” Op deze vraag kunnen wij ingaan door Bijbelonderzoek en meerdere ervaringen. Ook Israël heeft veel kunnen leren en werd regelmatig beproefd door hun God, onze schepper, Jahweh!

Israël trok op tegen zijn vijanden en overwon, doch kregen duidelijk geboden van God. Ze dienden instructies te volgen in verband met het in bezit nemen van oorlogsbuit. Zij werden geconfronteerd met vele afgodsbeelden en symbolen van de heidenen waarvoor werd geknield en aanbeden. Deze beelden dienden te worden verbrand met vuur. Vuur in de Bijbel heeft een betekenis in de allereerste plaats van reiniging en oordeel. Ook Jezus zal een reiniging uitvoeren bij Zijn terugkomst, het einde voor valse profeten en afgoderij.

2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de

Here der heerscharen, de namen van de afgoden

uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen

gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine

geest zal Ik uit het land wegdoen. Zach.13

Het vernietigen van deze afgodsbeelden was niet zo eenvoudig. Sommige beelden waren uit goud of zilver en begerend waardig. Daarom liet God weten zich niet te laten strikken door de waarde. Zo komt het dat wanneer mensen tot het geloof in Christus komen, moeite hebben om hun afgodsbeelden en allerlei symbolen en attributen uit hun huis te verwijderen. Op deze beelden berust een vloek.

DE BANVLOEK

In vers 26 (bovenaan) staat het woord “Ban” of Banvloek. Alle afgodsbeelden staan onder de vloek van God. Het woord: Vloek in het Hebreeuws wordt hier in het Engels vertaalt als: “a thing devoted tot destruction”.  De uitleg hierover wijst in de richting van vernietigen of ook in het ongeluk storten. Wie dergelijke afgodsbeelden van welke aard ook in huis heeft staan, loopt risico! Ook wanneer u zich daarvan niet bewust bent, of onwetendheid.

Zo kwam ook Israël tot een nederlaag in Ai. (Het koste veel mensenlevens)

 

clip_image002

 

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben

het, die gezondigd heeft tegen de Here, de God

van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld:

21 Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi

stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf

goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte

ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn

tent in de grond verborgen, en wel het zilver

onderaan.

 

25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt

gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk

storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men

verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. Joz.7

 

Deze man Achan kwam persoonlijk onder de vloek, nadat hij de mantel en het zilver, zich toch had toegeëigend. Niemand had het gezien, maar de vloek bleef niet uit. Ook verloor Israël de slag om een klein dorp.

Onze  ervaring leert dat bepaalde voorwerpen, beelden of symbolen in huis een ernstig gevolg kunnen hebben voor wie er woont. Soms geeft men daar geen aandacht aan, als een tekort aan Bijbelstudie, doch de gevolgen blijven niet uit.

Een voorbeeld uit de praktijk, en er zijn nog vele andere:

Een bezorgde vader heeft problemen met een dochtertje van 8 jaar. Dit kind kon niet meer slapen, had dus een zwaar slaapprobleem. Het werd ziek. Onderzoek werd gedaan zonder resultaten. De radeloze vader vroeg hulp aan zijn predikant. En vroeg hen eens te bezoeken voor gebed en hulp. Deze man kwam op bezoek, onderzocht het huis, en de slaapkamer van het meisje. Hij vond er niets dat er zou op kunnen wijzen dat er occulte zaken invloed zouden hebben. Enkel vond hij er een “uil” uit stof gemaakt, met pinkelende oogjes.

Hij dacht neem dit eens weg uit haar slaapkamer, en ziet of het meisje kan slapen en rustig zijn, anders weet ik het ook niet, tenzij mijn gebed werd verhoord. De volgende morgen telefoneert de vader om hem te bedanken, want het kind had goed en lang geslapen. Het probleem was opgelost. Doch niemand had kwalijke vermoedens over die “uil’ en toch bleek dit de reden te zijn. Zo zij er meerdere gevallen welke invloed kunnen hebben, ook waaraan mensen gebonden zijn.

 

Biblespace Vlaanderen Online.

https://biblespace.worpdress.com/.