ONDER EEN VLOEK

ONDER EEN VLOEK?

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met

vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan

zult gij niet begeren en u niet toeeigenen, opdat

gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een

gruwel voor de Here, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat

gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult

het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want

het ligt onder de ban.Deut;7

         

Vandaag stellen vele mensen zich de vraag: Ligt mijn leven soms onder een vloek, want er overkomen mij dingen en gebeurtenissen welke mij veel verdriet bezorgen. Vele mensen horen wij de vraag stellen: “Waarom moet mij dit of dat overkomen?” Op deze vraag kunnen wij ingaan door Bijbelonderzoek en meerdere ervaringen. Ook Israël heeft veel kunnen leren en werd regelmatig beproefd door hun God, onze schepper, Jahweh!

Israël trok op tegen zijn vijanden en overwon, doch kregen duidelijk geboden van God. Ze dienden instructies te volgen in verband met het in bezit nemen van oorlogsbuit. Zij werden geconfronteerd met vele afgodsbeelden en symbolen van de heidenen waarvoor werd geknield en aanbeden. Deze beelden dienden te worden verbrand met vuur. Vuur in de Bijbel heeft een betekenis in de allereerste plaats van reiniging en oordeel. Ook Jezus zal een reiniging uitvoeren bij Zijn terugkomst, het einde voor valse profeten en afgoderij.

2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de

Here der heerscharen, de namen van de afgoden

uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen

gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine

geest zal Ik uit het land wegdoen. Zach.13

Het vernietigen van deze afgodsbeelden was niet zo eenvoudig. Sommige beelden waren uit goud of zilver en begerend waardig. Daarom liet God weten zich niet te laten strikken door de waarde. Zo komt het dat wanneer mensen tot het geloof in Christus komen, moeite hebben om hun afgodsbeelden en allerlei symbolen en attributen uit hun huis te verwijderen. Op deze beelden berust een vloek.

DE BANVLOEK

In vers 26 (bovenaan) staat het woord “Ban” of Banvloek. Alle afgodsbeelden staan onder de vloek van God. Het woord: Vloek in het Hebreeuws wordt hier in het Engels vertaalt als: “a thing devoted tot destruction”.  De uitleg hierover wijst in de richting van vernietigen of ook in het ongeluk storten. Wie dergelijke afgodsbeelden van welke aard ook in huis heeft staan, loopt risico! Ook wanneer u zich daarvan niet bewust bent, of onwetendheid.

Zo kwam ook Israël tot een nederlaag in Ai. (Het koste veel mensenlevens)

 

clip_image002

 

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben

het, die gezondigd heeft tegen de Here, de God

van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld:

21 Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi

stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf

goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte

ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn

tent in de grond verborgen, en wel het zilver

onderaan.

 

25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt

gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk

storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men

verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. Joz.7

 

Deze man Achan kwam persoonlijk onder de vloek, nadat hij de mantel en het zilver, zich toch had toegeëigend. Niemand had het gezien, maar de vloek bleef niet uit. Ook verloor Israël de slag om een klein dorp.

Onze  ervaring leert dat bepaalde voorwerpen, beelden of symbolen in huis een ernstig gevolg kunnen hebben voor wie er woont. Soms geeft men daar geen aandacht aan, als een tekort aan Bijbelstudie, doch de gevolgen blijven niet uit.

Een voorbeeld uit de praktijk, en er zijn nog vele andere:

Een bezorgde vader heeft problemen met een dochtertje van 8 jaar. Dit kind kon niet meer slapen, had dus een zwaar slaapprobleem. Het werd ziek. Onderzoek werd gedaan zonder resultaten. De radeloze vader vroeg hulp aan zijn predikant. En vroeg hen eens te bezoeken voor gebed en hulp. Deze man kwam op bezoek, onderzocht het huis, en de slaapkamer van het meisje. Hij vond er niets dat er zou op kunnen wijzen dat er occulte zaken invloed zouden hebben. Enkel vond hij er een “uil” uit stof gemaakt, met pinkelende oogjes.

Hij dacht neem dit eens weg uit haar slaapkamer, en ziet of het meisje kan slapen en rustig zijn, anders weet ik het ook niet, tenzij mijn gebed werd verhoord. De volgende morgen telefoneert de vader om hem te bedanken, want het kind had goed en lang geslapen. Het probleem was opgelost. Doch niemand had kwalijke vermoedens over die “uil’ en toch bleek dit de reden te zijn. Zo zij er meerdere gevallen welke invloed kunnen hebben, ook waaraan mensen gebonden zijn.

 

Biblespace Vlaanderen Online.

https://biblespace.worpdress.com/.