DE LIEFDESLAAF

DE LIEFDESLAAF

2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte,

uit het diensthuis, geleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben.Exod;20

Hier zien wij hoe God zich voorstelt aan zijn volk, vooraleer Hij de tien geboden geeft. Hij maakt zich kenbaar als ” de God die U uit Egypte redde”. EGYPTE = het beeld van de wereld. Ook wij zijn een christenvolk uit de heidenen, Hij heeft ons verlost uit de zondemacht van de wereld! Hij verloste ons van een slavernij en gebondenheid aan het wereldse. God kende ons in de tijd dat wij nog geen Bijbelgetrouw christen waren. Toen waren wij nog een slaaf van de zonde.  

WIE IS NU EEN ZONDESLAAF?

clip_image002

Spreuken 5:22

ZIJN ONGERECHTIGHEDEN VANGEN DE GODDELOZE, IN DE STRIKKEN ZIJNER ZONDE RAAKT HIJ VAST. (De koorden van de zonde houden hem vast) Eng.vert.

Johannes 8:30-36 Het volgen van Jezus brengt ware vrijheid, door geloof komt men los van de zondemacht, ook al valt men nog in zonde! Rom.6:15-23 vers 20 de gerechtigheid had geen vat op u.

God stelde zich aan ons voor door Christus. Om onze HEER ( Curios/gezag ) en VERLOSSER van onze gevangenschap van de zonde te mogen zijn. Veel christenen lopen op een been. Deze van Verlosser. Het gezag van de Heer aanvaarden, welke gehoorzaamheid inhoudt, laat men links liggen, en wil zijn vrijheid behouden.

Dit werkt als twee vuurstenen, met één vuursteen kan men geen vuur maken, zonder deze twee elementen kan men nooit een echt vurige christen zijn! Wie Jezus aanneemt dient deze beide te aanvaarden.

 

WAT IS NU EEN LIEFDESLAAF?

clip_image004

2 Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. 3 Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan;

indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. 4 Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. 5 Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, 6 Dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.Exod;21

 

Wij nemen dit voorbeeld om aan te tonen wat wij in feite zijn.

 De liefdeslaaf werd bij de goden d.w.z. rechters gebracht voor de plechtigheid en de bevestiging, dat deze schuldslaaf een vrije slaaf zou worden die zijn heer zou dienen voor de rest van zijn leven! Dus niet meer voor 6 jaar of 50 jaar het jubeljaar, doch tot zijn sterven. Wie een bijbelgetrouw christen is geworden, blijft dit tot zijn stervensdag. Hij behoort tot een gemeente, tot Jezus de gemeente komt halen!

 

ELEMENTEN VAN DE PLECHTIGHEID.

HET OOR.

Een joodse leerling vroeg zijn leraar, waarom de slaaf zijn oor moest geven en waarom deze slaaf niet gebrandmerkt werd als het vee? De Rabbi antwoordde: Dit moest een teken zijn dat de slaaf eerst een slecht oor had voor Gods wet, doch de doorboring tekende hem als een vrijwillige slaaf welke nu geopende oren kreeg. Dit waren dus gehoorzame oren.

 Psalm 4O:7 GEOPENDE OREN

En die liefdeslaaf was nu voor goed aan het diensthuis verbonden.

David had geopende oren, ze waren in overeenstemming met God, het luisteren naar God is een belangrijke factor geweest in het welslagen van David.

Koning Saul gaf daarentegen minder aandacht aan Gods woorden, en het heeft zijn val betekent. Saul bracht wel meer offers, maar God had geen behagen in deze offers. Ongezeglijkheid is zonde der toverij en is afgoderij.

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en

ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des Heren verworpen

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning

meer zult zijn.1 Sam.15

Wie telkens vermaningen, raad of bevel van God in de wind slaat, kan zijn kroon verliezen, als Saul. De Psalm van David zinspeelt hierop. De oren van David waren ontvankelijker en stonden open voor de berisping en de vermaning van de profeet Nathan! God apprecieerde meer het berouw en de belijdenis van David dan al de offers van koning Saul! Er kunnen veel verloren inspanningen gedaan worden door christenen. Ook wij zijn nu een liefdeslaaf van Jezus, wij hebben een vrijwillige keuze gemaakt, wat tegengesteld is met alle religieuze sekten die mensen onder allerlei mogelijke vorm onder dwang willen houden!

 

DE DEUR OF DE DEURPOST.

Het oor diende tegen de deurpost te worden gehouden, en het bloed zal wel daaraan gekomen zijn. Ook bij de exodus uit Egypte diende Gods volk het bloed van het lam aan de deurpost te doen. Het oor werd als het ware vastgepind aan de deur. De deur is te vergelijken met Christus, ” Ik ben de deur van de schaapskooi “

Het oor  moet luisteren naar de betekenis van het bloed van het LAM , wie het offer van Christus aanneemt werd een kind van God en later een zoon van God, die eeuwig in het huis blijft! Iedereen kon het doorboorde oor zien en herkennen dat dit een liefdeslaaf was. Hoe kan men aan een christen zien, dat hij geen christen is enkel met naam. Dit kan enkel worden gezien indien die christen scherp gehoor heeft voor Gods woord, daaruit wil leren, en streven om die smalle weg te begaan. Die smalle weg is er met vallen en opstaan. Doch dat kan pijn doen, maar alles werkt dan mede ten goede!

WIE OREN HEEFT OM TE HOREN, DIE HORE!

clip_image006

 

Biblespace Vlaanderen Online.