BEN JE GELUKKIG?

 

BEN JE GELUKKIG?

 

 

clip_image002

 

 

In deze onrechtvaardige wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen: “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een gelukkige momenten zijn in hun leven.

 

Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.

Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, zaligheid komt van God!

Met een klein voorbeeldje willen we eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

 

        Iemand komt te weten dat hij in een testament staat, en dat hij nog veel zal erven en

        In overvloed zal kunnen leven.

        MAAR, hij heeft het nog niet, hij leeft in een “ zalig toestand, een gelukkige verwachting.

 

Zijn er hier aanwezig die in een testament staan? Eerst wil ik nog even een Bijbeltekst aanhalen die aantoont, dat wie gelooft in Jezus zo’n zalig mens is.

 

16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

Hier zien wij dat ieder wedergeboren christen, door God zelf is overtuigd, hij heeft het woord aangenomen, de H. Geest heeft het bevestigd in zijn hart.

Als mensen overtuigd worden door mensen zelf, dan blijven zij leven met een verborgen twijfel in hun hart.

 

 

 

 

 

 

 

3 Zalig de armen van geest,

want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 

 

clip_image004

 

 

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, of wat achterlijk. Wanneer wij dit even analyseren, dan ligt het accent op “ arm” zijn van geest.

Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en afhankelijkheid, daartegenover zijn de rijken meer geneigd hoogmoedig te zijn, en kunnen vlugger zelfstandig zijn.

Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn.

Jezus bedoelde: Iemand die zich bewust wordt dat een mens zeer beperkt is in zijn bestaan. Bij de zondeval is het hemelse van de mens afgestorven. Lijkt niet meer naar het beeld van God. Hij kon God niet meer zien.

Nu leven wij met een lichaam en een geest. De Bijbel geeft prikkels en invloeden op de mens die zich tot God richt, en Christus leert kennen.

 

De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aannemen.

Dit was zijn antwoord:

24  Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.

25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

 

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens

Die zich afhankelijk wil stellen, nederig en gehoorzaam wil blijven tegenover God!

 

 

 “amen van geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn tegenover God

Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm, die ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig te zijn. Die leegte is slechts te vullen door Gods Geest.

 

Wat is de grote belofte?: de hemel.

Hoe kun je nu zeker zijn?

Geloof volgende tekst:

 

13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

14  die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.Efez.1

 

4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 

Wat een paradox, Gelukkig de mensen die treuren!

Hier kan ieder mens nu proeven hoe veel hoger het denken van God is tegenover de mensen. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijke uitleg, maar ook slechts die het gelooft zal het kunnen begrijpen. Geloof is een gave Gods.

 

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten, en barbaarse handelingen.

Anderen zien wij wenen die het slachtoffer zijn geworden van de rampen die over deze wereld komen.

 

God zoekt de mensen, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze zouden luisteren naar Hem! Helaas…men wil niet luisteren, en God zendt een ernstige valse godsdienst.(Jesaja)

Mozes stond met zijn rug tegen de zee, en voor hem een geweldig leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het  op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mensen op wonderlijke wijze aanraken en verlossen.

 

Zalig die treuren.

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost worden!

God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

 

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zonde aanwezig is, en dat vindt hij jammer, hij wil wel, maar faalt, en moet telkens weer opstaan.

Een Bijbelgetrouw christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren of geloven wat God zelf zegt.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen, en misschien zijn eigen kinderen, die  ook niet willen luisteren!

 

 

5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6  Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.Ps.126

 

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie brengt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet willen luisteren naar God! God blijft ook de vrije wil van de mens respecteren! Maar hij gaat door, hij stopt niet, hij geeft het niet op, hij is zeker van de beloften.

 

Jezus weende uitzonderlijk!

 

Lukas 19

41  En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,

42  en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.

43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen (19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen,

 

Jezus weende over zijn uitverkoren volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen aardse manier.

 

 

R.GAYTANT

Oudste.

http://biblespace.wordpress;com/.