GELUKKIG ZIJN ZIJ…

GELUKKIG ZIJN ZIJ…

clip_image002

Tevreden en blij zijn is het kostbaarste wat wij tijdens ons aardse leven kunnen wensen. Velen zoeken om gelukkig te zijn, maar men zoekt dit soms op verkeerde wegen, verkeerde levenswijzen, zoekend in verkeerde begeerten. Wij zien vele mensen die ongelukkig zijn, door tegenslagen, ziekten, werkeloosheid enz. God wil dat ieder mens gelukkig zou zijn. Psalm 119 begint met zaligsprekingen, Jezus sprak over zaligsprekingen om aan te tonen wanneer een mens gelukkig is. Was Paulus een gelukkige apostel?

Ben ik als christen, echt gelukkig?

Wij hebben soms een goeie dag, maar ook een slechte dag die ons ongelukkig kan maken. Paulus kende hiervan de reden of algemene oorzaak! Hij schreef:

21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.Rom.7

 

clip_image004

 

 

Paulus was echt gelukkig, hij verheugde zich in wat God hem leerde door Zijn wet. Waarom dansen Joden met de Thora rollen, hoe komt dat? Hier ligt de bron en de sleutel van het gelukkig zijn op aarde. Wie Jezus persoonlijk heeft leren kennen, is gelukkig, en kent een blijdschap en zegen telkens als hij doet wat Jezus van hem verlangt, naar de gaven die hij kreeg. Wie niet wedergeboren is, die wil van geen wetten horen, en zeker niet van Gods wetten. Dit mag, en dat mag niet…hij wil zijn eigen vrijheid, zijn eigen wil behouden, zijn eigen hartstochten volgen.(Spr.15:21) (Jac.4)

Paulus had ook wel eens een ongelukkig gevoel! Wanneer? Hij stelt vast dat ook bij hem de zonde, of ongehoorzaamheid aan God, aanwezig was. Hij wilde doen wat hem gelukkig maakte, doch hij voelde zich nog steeds gevangen, telkens hij faalde. Oude slechte gewoonten of traditie kunnen een mens ongelukkig maken. Ons karakter werd ook besmet met een falend denken na de zondeval. Daarom schreef hij: Ik ellendig mens!

Zo kent dus iedere christen een geestelijke strijd in zichzelf. Hij wil zijn geluk bewaren iedere dag, die strijd eindigt enkel bij onze laatste adem. Bij iedere strijd zijn winnaars en verliezers.

 

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.Luk.13

Wanneer men een vals geluid hoort hierover in een prediking, wie maakt zich klaar, wie denkt nog aan het heiligen?

8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?1 Kor.14

Waar ligt die kracht om te blijven strijden om gelukkig te worden?

Onze hoop!

 

2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, (Hebr.12)

 

Die kracht ligt in de vervulling van de Bijbelse profetie over opstanding en aanstaande opname van de gemeente. Dit is de hoop van iedere christen. Denk aan Jezus, waar haalde Hij zijn kracht, toen Hij het kruis onder zwaar lijden, verder droeg? Jezus keek naar Zijn overwinning die Hem grote vreugde zou geven.

 

clip_image006

 

Genade!

77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve,

want uw wet is mijn verlustiging.Ps.119

Het begrijpen van Gods plan met de mens, geeft kracht. God wil ieder mens genadig zijn, die gelooft in het offer en het bloed van Zijn zoon. Een aangenomen kind van God, begrijpt dat God hem genadig zal zijn en hij eeuwig leven heeft. Dat kind zal zich verlustigen in Gods wetten en raad, als gevolg van deze grote belofte: de genade. Een christen zal speuren om God welgevallig te zijn. Wij kunnen ons niet verder verheugen in de heidense traditionele kerkfeesten die God nooit heeft ingesteld. Wij zijn toch geënt op de edele olijf.(Rom.11

 

 

De Bijbel lezen, overleggen en begrijpen.

clip_image008

24 Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging, zij zijn mijn raadslieden. 25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.Ps.119

 

Gods woorden, zijn het advies voor alle gelovigen. Gods raadgevingen zijn kosteloos, doch zeer betrouwbaar. (Ps.19:11,12) Ze helpen ons “gelukkig zijn” te bewaren. Wij dienen ons door Gods woord te laten vermanen, dat voorkomt verdriet en het ongelukkig zijn. Ons lichaam komt uit het stof en zal tot stof terugkeren, vergankelijk. (Gen.3:19)

Onze ziel en ons lichaam zoekt zich te verblijden met alle begeerten van en voor het lichaam. Toch kunnen al deze wensen ook teleurstellen. Wij kunnen gevangen zijn door ons zondig denken, of eigen zinnigheid. (Spr.28:26) De Bijbel lezen en begrijpen is de gezonde voeding voor ons geestelijk en ons gezond denken, het geestelijk denken. De woorden van Jezus zijn wonderlijke raadgevingen, Hij is toch de “Wonderbare raadsman”! (Jes.9:5)

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps.119

 

De satan probeert altijd om het lezen in de Bijbel van de christenen te verhinderen. Hij plaatste de Bijbel een bepaalde tijd op de verboden lectuur! Dit is normaal want daar vinden wij de valstrikken die er liggen om christenen te vangen als vogels. Mensen worden soms vergeleken met vogels, zoals de struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Dit zijn mensen die de realiteit van het leven niet kunnen verdragen of niet willen inzien.

5 Schiet een vogel neer op het klapnet op de aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is? Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat het iets vangt? Amos 3

 

Het lokaas voor de mens is de geldzucht, aardse rijkdom, vermogen en luxe. Hij wordt erdoor gevangen. Christenen maken zich daarvan langzaam los, want zij lezen over de gevaren ervan. Er vallen meer christenen af in onze welvaartstijd, dan tijdens de middeleeuwen met de brandstapels!

Dwaalleraars ontdekt men door de Bijbel te lezen, te begrijpen of te bestuderen. Een geestelijk boek kan leerzaam zijn, maar mag het dagelijks Bijbellezen niet verhinderen. De Bijbel lezen is je dagelijks laten adviseren door God zelf!

 

.God helpt ons om gelukkig te zijn.

70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. 72 De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.Ps.119

De psalmschrijver is een gelukkig mens. Hij is gelukkig door te weten wat God wilt. Hij kent een ander soort blijdschap, dan welke de goddeloze kent.

De mens die God niet persoonlijk kent, heeft een “vet hart”, dit betekent dat je hem moeilijk kan bereiken in zijn denken. Een vet hart is ongelovigheid. (Ps.73:7-9)

7 Hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over; 8 Zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte; 9 Ze zetten een mond op tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde.Ps.73

Het denken van de ongelovige is vervult met al het aantrekkelijke wat de wereld te bieden heeft. Zijn denken (hart+ogen) is gericht op aards genot in al zijn vormen. (2 Tim.3:4)

Koning David schrijft over al zijn ervaringen welke hij had. Hij laat weten dat hij niet altijd klaar was om te leren van God. Hij kende tijden van angst en van vreugde. Doch er zijn bepaalde zaken waar wij niet leergierig naar zijn. David werd verdrukt. Wij kunnen ook David als Israël zien. God laat soms toe dat wij worden beproefd. Hij heeft daar een bedoeling mee, Hij wil ons iets leren.

God wil ons gelukkig zien, pas dan kan Hij ons gebruiken.

 

 

Hij gaf in het nieuwe verbond een nieuwe wet:

 

4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

 

U kunt reageren, en zeggen: “Here, ik kan mij niet altijd gelukkig voelen!” Toch staat hier niet “Als het u goed uitkomt!”, Neen! Altijd! Het gaat toch ons verstand te boven. Ja dat klopt, maar :

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal

uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

clip_image010