WEES NIET BEZORGD

Weest in geen ding bezorgd

 

1 Cor.7:32 “ik wilde wel, dat gij zonder zorgen waart.”

 

 

clip_image001

 

Een leven zonder zorgen?

Zorgen zijn niet alleen een verschijnsel van ons modern tijdperk. De apostel Paulus heeft het over bezorgdheid in verschillende van zijn brieven. Aan de Corinthiërs drukt hij deze wens uit: “ik wilde wel, dat gij zonder zorgen waart.”  Aan de Filippenzen beveelt hij: 4:6 “Weest in géén ding bezorgd”! Dit is noch raad of aanbeveling maar bijna een gebod of wet tot zegen. “Weest in geen ding bezorgd” – gebiedende wijs! Volgens Paulus mogen Christenen niet bezorgd zijn! “Gij hebt het gemakkelijk voor het zeggen, Paulus.  Gij kent de zorgen van een gezin niet, Paulus.  Gij moet geen hypotheeklening afbetalen.  Gij zijt niet bang om uw werk te verliezen, Paulus.  Je bent niet gescheiden….Het is niet moeilijk voor u om te bevelen: “Weest in geen ding bezorgd”. Om het in uw eigen woorden uit te drukken, er wordt in al uw noden rijkelijk voorzien.” Niet waar? Als de apostel Paulus deze woorden pende, zat hij in een dodencel in een gevangenis te Rome te wachten op zijn terechtstelling. “Weest in geen ding bezorgd”! “Zou u niet juist móeten bezorgd zijn, Paulus? Hoe gaat de kerk overleven zonder uw leiding en uw onderwijs? Wie gaat het zendingswerk doen als u er niet meer bent? Hoe gaan de christenen volharden zonder uw voorbeeld? U schreef zelf maar vijf jaar geleden dat uw zorg voor al de gemeenten uw grootste dagelijkse beslommering is (2 Cor.11:28). En nu beveelt u: “Weest in geen ding bezorgd”!

 

Zorgen maken het leven van velen kapot. Zij leiden vaak tot stress en depressie en ziekelijk zijn. Maar Gods Woord leert ons duidelijk hoe wij met zorgen moeten omgaan, en nodigt ons herhaaldelijk uit om onze zorgen niet zelf te dragen, afgeven aan de Heer. want Hij wil zeker voor ons zorgen. Christenen mógen niet bezorgd zijn. Bewogen wel; bedroefd wel; maar bezorgd niet! Paulus zegt: “Weest in geen ding bezorgd”. Jezus ook: Mt.6:25-34. 

 

Deze woorden van Jezus bevatten vier ingrediënten

van een leven zonder zorgen.

 

1.         GOD IS ONZE HEMELSE VADER

 

V.26 “Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?”

 

 

Hebt u ooit een bezorgde vogel gezien?

 

God zorgt voor de vogels. Mt.10:29 “Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.” Wij gaan vogels verre te boven! Onze hemelse Vader zorgt voor ons. Het eerste ingrediënt van een zorgeloos leven is God te kènnen als hemelse Vader. Hoe kan men God kennen als Vader? Door Zijn kind te worden. Hoe wordt men een kind van God? Er is maar één manier om een kind te worden, nl. door geboren te worden. “Dan heb ik pech”, denkt u, “want ik ben al geboren”.

Ja, maar de Bijbel zegt dat een mens opnieuw geboren kan worden! Eigenlijk niet dat hij wedergeboren màg worden, maar dat hij wedergeboren móet worden! Jezus zei tegen de oude Nikodemus: Joh.3:7 “Gij … moet wederom geboren worden.” > v.3,9,4-7 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. … 9 Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? … 4 Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? 5 Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.”

 

De eerste geboorte is de vleselijke geboorte. De wedergeboorte is een geestelijke geboorte, wedergeboorte genaamd. Hoe gebeurt dat? Toen wij “vleselijk” geboren werden, hoefden wij helemaal niets te doen. Papa en Mama zorgden ervoor dat wij ter wereld kwamen! Zij vroegen helemaal niet of wij wilden geboren worden, of wij zin hadden om hier op deze triestige aarde te komen wonen. Wij hadden er helemaal niets in te vertellen. Bij geestelijke geboorte is dit anders. God wil Zijn geestelijk leven in ons verwekken, maar niet tegen onze wil en onze medewerking in. Toen de engel Gabriël de maagd Maria kwam vertellen dat God haar uitverkoren had om Zijn eniggeboren Zoon, de Messias, Jezus, te baren, wachtte de Heilige Geest op haar besluit vooraleer haar te bevruchten. Pas nadat zij antwoordde: Luc.1:38 “mij geschiede naar uw woord.”, pas nadat zij bewust koos voor Gods wil en plan voor haar leven, werd “geestelijk” leven in haar verwekt. God verplicht ons niet om wedergeboren te worden. Hij nodigt ons daartoe uit. Maar als wij het voorbeeld van Maria volgen, in de Heer geloven, Hem onze zonden  eerst te belijden, en Hem om vergeving en eeuwig leven vragen, bewerkt Gods Heilige Geest wedergeboorte in ons. Wij krijgen dan de gave des Geestes! Wij worden wedergeboren door de Heilige Geest. God wordt onze Vader en wij worden Zijn kinderen.

 

2.        DE HEER VOORZIET

 

Geestelijke wedergeboorte is het eerste ingrediënt van een zorgeloos leven. Vv.31-32 bevatten het tweede:

 

 “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 … Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.”.  In v.27 zegt Jezus: “Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?”  

 

 

 

m.a.w.: bezorgdheid helpt niks.  In v.30 zegt Jezus dat bezorgdheid “kleingeloof” is: “Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?” In v.32 gaat de Heer een stap verder, en zegt dat bezorgdheid eigenlijk “ongeloof” is: “naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit.” 

 

Het tweede item naar een zorgeloos leven: geloven dat God voorziet.  De Bijbel is vol van verhalen over Gods voorzienigheid. Op de vraag van zijn zoon, Isaäk: Gen.22:7 “waar is het lam ten brandoffer?” antwoordde vader Abraham: v.8 “God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer” > v.13 “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon.” God voorzag meer dan 2.000.000 Israëlieten 40 jaren lang van eten en drinken en de woestijn, zodat Mozes tegen het einde van hun tocht kon zeggen: Dt.2:7 “de Here, uw God, heeft … uw tocht door deze grote woestijn gekend; deze veertig jaar was de Here, uw God, met u, gij hebt aan niets gebrek gehad.”; 8:4 “Het kleed dat gij draagt, is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig jaar.”  Tegen het einde van zijn leven zei koning David: Ps.37:25 “Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood”. 

 

In 1 Kon.17 lezen wij hoe God voor de profeet Elia zorgde.  V.1 van dat hoofdstuk vertelt hoe de profeet Elia aan de godvergeten koning Achab van Israël verkondigde dat er tot nader bericht geen regen meer in zijn land zal vallen.  Vv.2-4 “Daarna kwam het woord des Heren tot hem: 3 Ga vanhier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 4 Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.”

 

Het bevel van de Heer aan de profeet Elia was niet logisch.  Kerit is strikt genomen geen beek, maar een “wadi”, een droge beekbedding, waar water slechts af en toe stroomt, na hevige regenval. Logischerwijze zal Elia daar niet lang van kunnen drinken. Als het niet meer regent, zal de beek Kerit snel opdrogen. En wat zal hij eten? De beek Kerit stroomt door een diepe kloof in de onherbergzame woestijn van Judea, waar zomertemperaturen overdag 50° C. kunnen bereiken, terwijl het er ’s nachts kan vriezen. Daar groeit praktisch niets. Het is ver van de bewoonde wereld. God zegt Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.”  Maar kan dit waar zijn? Raven behoren tot de lijst van vogelsoorten die God Zelf onrein verklaard heeft (Lev.11:15). Zou God echt vogels gebruiken die Hij Zelf “onrein” verklaard heeft om Zijn profeet eten te brengen? Bovendien: raven zijn vleesetende roofvogels, die zo zelfzuchtig zijn dat zij soms zelfs het voedsel eten dat zij voor hun eigen jong zochten.

 

Neen: het bevel aan Elia: verberg u bij de beek Kerit, … 4 Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.” lijkt eerder op een list van de duivel dan leiding van de Heer.  

 

Toch wàs het God, Die sprak.  “Verberg u bij de beek Kerit, … 4 Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.”  “Kerit” betekent “scheiding”.  “Scheiding” is de toegangspoort tot Gods voorziening: 2 Cor.6:14-15 (“Het Boek”) “Verbindt u niet aan mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten?

Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden?” 17-18 (N.B.G.) “gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.”.  Wat God Elia vroeg, was niet logisch, maar hij nam Gods uitdaging aan. Elia: vv.5-6 “ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 6 De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek.”  1 Kon.18:2b,5 “De honger … was sterk in Samaria. … 5 Achab zeide tot (de hofmaarschalk) Obadja: Trek het land door naar alle waterbronnen en naar alle beken; misschien zullen wij gras vinden, zodat wij paarden en muildieren in het leven kunnen houden en geen deel van het vee behoeven af te maken.” Mens en dier leden honger en dorst, maar de profeet Elia, die verkoos om op de Heer en Zijn Woord te vertrouwen, werd overvloed van brood, vlees en dank voorzien.

 

Wij vergeten soms dat God almachtig is wanneer er hongersnood in onze levenservaring dreigt. Wij panikeren wanneer wij in nood komen te staan. “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 … Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.”.  God is Ef.3:20 “bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”.  Nog een vers van de pen van Paulus in zijn dodencel te Rome: Fil.4:19 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” Niet alleen voorziening, maar heerlijke voorziening! Niet naar menselijke middelen en mogelijkheden, maar “naar zijn rijkdom”.  God doet niet krenterig voor Zijn kinderen. Jezus zei: Joh.10:10b “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”. God voorzag overvloedig voor Elia: “De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek.” De geboortedorpsgenoten van Elia die hard moesten zwoegen in het arme Tisbe in Gilead aten slechts in tijden van overvloed meestal slechts voedselarme gerstebrood en vrijwel nooit vlees, maar de profeet van de Heer, die Gods Woord gehoorzaamde en op de Heer vertrouwde, werd tijdens een hongersnood, gratis, tweemaal per dag, bovennatuurlijk, overvloedig voorzien van brood en vlees.  Gen.18:14

 

“Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?”; Mt.19:26 “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”; God is “bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”.

 

Elia werd overvloedig voorzien, maar hij moest wel eerst naar Kerit gaan. Is er iets waar u zich van moet scheiden? Van een bepaalde zonde misschien, of een bepaalde persoon.  Misschien moet u een einde maken aan een relatie die een ongelijk span is. Misschien moet u zich scheiden van een bepaalde groep, of een bepaalde opvatting, of een bepaalde houding. Zolang u God niet vertrouwt en bij Kerit gaat vertoeven, kan u geen volledige goddelijke voorziening verwachten. Uw leven zal altijd gekenmerkt blijven door geldzorgen en zorgen om levensonderhoud zoals: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?”

 

 

 

 

 

 

3.        ZOEKT EERST HET KONINKRIJK VAN GOD

 

 

Het eerste element van een zorgeloos leven is: God als Vader kennen. Het tweede is: onvoorwaardelijk op Hem en Zijn Woord vertrouwen. Ik bèn wedergeboren, ik vertrouw echt op de Heer, ik gehoorzaam Zijn Woord wel, maar ik heb toch nog altijd allerlei zorgen.  V.33 bevat het derde ingrediënt die wij nodig hebben om Gods belofte en bevel van een leven zonder zorgen te leiden: “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”  “Ja, maar ik zoek Gods Koninkrijk, en ik zoek Zijn gerechtigheid, en toch heb ik al de rest niet gekregen”. Broeders en zusters, let goed op, Jezus zegt niet: “zoekt Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Hij zegt: “zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” 

 

Sinds een tiental jaren bereid ik mijn preken voor met behulp van de computer. Een computer is een geweldig instrument, maar hij was mij toen ik daar leerde mee werken, verschrikkelijk koppig. Als ik mijn computer opstart, vroeg hij om mijn wachtwoord, bestaande uit 7 letters. Als ik maar één letter verkeerd intik, doet hij niks! Zelfs indien de 6 andere letters volkomen juist zijn. Ik zou denken: dan zou hij 6/7den correct moeten functioneren. Maar nee toch, hij werkt alleen indien hij 100% correct geprogrammeerd wordt. 99% is niet genoeg. Dan doet hij niets, helemaal niets. Zo is het ook met Gods Woord. Wij ontvangen wat God belooft alleen wanneer wij de instructies nauwkeurig volgen Wanneer wij het woordje “eerst” weglaten, zetten wij de rest van de tekst volledig buiten spel. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent dat wij de Heer de eerste plaats geven in alles wat wij doen, hebben en zijn. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent dat wij niet alleen naar de kerk komen indien wij niets anders te doen hebben, of wanneer de spreker of het programma ons goed vinden. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent dat wij niet pas gaan bidden en de Bijbel lezen als wij tijd hebben. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent niet: geven slechts wat er overschiet. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent niet dat wij die geboden van de Heer selecteren die wij gemakkelijk kunnen gehoorzamen, of dat wij Zijn wil doen alleen wanneer het ons best uitkomt. Wij geven altijd  voorrang in ons leven aan wat wij belangrijk vinden. Als de Heer de belangrijkste plaats in ons leven bekleedt, willen wij Hem altijd voorrang geven.  “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent Gods wil doen i.p.v. onze eigen wil. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent gemeenschap met God en Zijn kinderen kiezen boven gemeenschap met onbekeerden. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk” betekent werken voor de Heer i.p.v. onszelf te verrijken. “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid” is het derde ingrediënt naar een zorgeloos leven:  “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”    

 

 

 

 

 

4.       LEEF ÉÉN DAG TEGELIJK

 

Over het laatste ingrediënt zal ik heel kort zijn: v.34

 

“Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”

 

Sommige christenen genieten niet van hun christelijk leven vandaag, omdat zij gevangen zitten in hun zonden en tegenslagen van gisteren.  Nog een vers van Paulus vanuit zijn dodencel: Fil.3:14 “één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”  Als wij een zorgeloos leven willen leiden, moeten wij de zorgen, zonden en tegenslagen van gisteren loslaten, anders zullen zij ons heden voor altijd blijven versomberen.  Andere gelovigen genieten niet van hun leven als christen vandaag, omdat zij bang zijn voor morgen.  Zinloos, eigenlijk, zoals Jakobus schrijft: Jac.4:14 “gij weet niet eens, hoe morgen uw leven zijn zal!”

 

BESLUIT

 

“Ik wilde wel, dat gij zonder zorgen waart.”  Ik gebruikte de concordantie in het Bijbelprogramma op mijn computer om alle verzen in de Bijbel te zoeken die over zorg spreken.  Hier zijn nog enkele die ik in deze prediking niet verwerkte:

 

Ps.55:22 “Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen”;

 

Mt.10:19 “Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet”; Marc.4:19 de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.”; Luc.10:41 “Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts één”; 21:34 “Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik.”;   Rom.13:14 “doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.”; 1 Petr.5:7 “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”  Dit laatste is een uitnodiging die deze boodschap van mooie theorie in praktijk kan veranderen.  U hoeft niet naar huis te gaan met alleen een zucht: “als het maar waar kon zijn; als ik ook maar echt al mijn zorgen kon kwijtraken!” “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”  De Heer nodigt ons uit om al onze zorgen op Hem te werpen, zodat wij niet hoeven te zorgen, omdat Hij zorgt.

 

Welk ingrediënt van het zorgeloze leven mankeert u? Wedergeboorte? U kan vandaag geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, Hem uw zonden belijden en u tot Hem bekeren. Dan wordt God ook ùw hemelse Vader. Hij geeft u meteen het eeuwige leven en u hoeft voortaan nooit meer bang te zijn voor de dood, de hel of de toekomst. Of is vertrouwen in Gods voorziening het ontbrekende ingrediënt in uw leven.

U bent bang dat u het niet haalt, dat het u niet lukt, dat het slecht afloopt, dat u niet toekomt? “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”  In àl uw behoefte! Weliswaar niet noodzakelijk in al uw wensen, maar wel in al uw behoeften.

 

 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

 

als u uw vertrouwen in Hem stelt i.p.v. in uzelf, uw vrienden of uw omstandigheden. Of is het ontbrekende ingrediënt onverdeelde toewijding – Jezus de eerste plaats geven in uw leven? “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”   “Ik wilde wel, dat gij zonder zorgen waart.”   

 

 

R.GAYTANT

JERUZALEM OORZAAK VAN OORLOG

JERUZALEM

 

clip_image002

 

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming

voor alle volken in het rond; ja ook tegen

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zach.12

 

Wij stellen vast dat er bepaalde uitspraken werden gedaan in de V.N. aangaande de tempelberg en Jeruzalem. Christenen kunnen zich verheugen met dit nieuws, want het bevestigt opnieuw dat de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. De berichten wijzen in de richting dat ook de wederkomst van Christus langzaam maar zeker nadert. Doch eerst zullen er nog andere profetieën in vervulling gaan. God is aan het werk, en wakkere christenen hebben het door. De God van Israël zal opnieuw laten zien hoe groot Hij is!  Wee allen die God uitdagen! (Wee is een vloek) Zijn gerechtigheid zal alle ongerechtigheid laten verdwijnen, want er komt een nieuwe wereld. Wees blij want de opname is nabij!

Wij verwijzen naar: http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/VN-ontzegt-Joden-recht-op-Tempelberg-en-Jeruzalem-en-geeft-deze-aan-islam

 http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/President-Erdogan-belooft-in-toespraak-Turkse-invasie-van-Jeruzalem

 

Biblespace Vlaanderen Online

GEZOND OF ZONDIG DENKEN

JEZUS RAAKT HET VERSTAND AAN!

 

 

 

clip_image002

 

 

 

Ieder jaar vieren wij Pasen en herinnert zich de christenheid al meer dan tweeduizend jaar, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Telkens met blijdschap kunnen wij luisteren naar deze blijde boodschap van de opstanding van Jezus Christus.

Alle gestorven wedergeboren christenen, ook zij die we kennen, wachten met blijdschap om ook deze opstanding te beleven, (Johannes 11:25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,) de gelovige christenen van vandaag wachten al meer naar de dag van de opstanding, de dag van de opname.

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen, het feest van vergeving, verzoening en eeuwig leven.

Wij willen vandaag nadenken over de gesprekken van de teleurgestelde Emmausgangers.

Twee mensen zijn op weg naar huis, en vertellen over de verschrikkelijke onrechtvaardige terechtstelling van Jezus de Nazarener, hun koning,en over Zijn opstanding.

 

 LUCAS 24: 13-35

 

è Wat hier al opvalt is, dat er vandaag ook zoveel gebeurt in deze wereld, maar vlug is alles vergeten. De communicatie is vandaag zeer goed. Doch waarover deze mensen hier spreken daar wordt er vandaag nog steeds van gesproken, tweeduizend jaar lang! De opstanding van Jezus in het hart van een mens is daar de oorzaak van.

 

Wie waren deze mensen uit Emmaus?

 

Zij waren diegenen die dicht bij de apostelen werkten, zo waren er nog die behoorden tot de grotere kring die bij Jezus thuishoorden. Deze gelovigen zijn wel teleurgesteld door de dingen die nu zijn gebeurd, die Jezus, hun hoop was nu gestorven. Blijkbaar opgestaan, maar ze hadden Hem niet gezien.

Jezus gaat met hen meewandelen, en ze herkennen Hem niet eens.

Doch er stond: hun ogen waren bevangen. Alle niet wedergeboren mensen zijn nog geestelijk blind, ze weten wel van Jezus, maar kennen Hem niet persoonlijk. Je kunt theoloog zijn of ieder zondag preken, en Jezus niet kennen! Voor hen is Jezus dood.

Om Hem te kunnen herkennen is een openbaring van Jezus nodig!

 

Een somber en duister gelaat.

 

Ze zijn verdrietig, eerder bedroefd precies mensen zonder hoop of toekomst. Ze hadden grote verwachtingen gehad. ( lees vers 21) Hij zou Israël verlossen.

Het leek nu wel voorbij, voor hen die hun hoop op Jezus hadden gezet. Het is altijd triestig wanneer men zijn hoop verliest.

 

 

 

Weet u dit niet? v.18

 

Kleopas hield het niet voor mogelijk dat er nu iemand was die van dit hele gebeuren niets wist, iedereen sprak ervan en had er de mond van vol, en nu komt er iemand die van niets weet! Hieruit kunnen wij weten dat dit gebeuren wereldnieuws was van toen!

Wie weet van vandaag niet van de tsunamiramp?

Voor Kleopas was het bevreemd dat Jezus dat niet wist. Het doet hem denken.

 

Jezus vraagt naar het onderwerp!

v.19-21

Hier nu luistert Jezus hoe ze over Hem denken.

Welk beeld hadden zij van Jezus. Jezus wilde dit weten.

Ook wil Jezus weten vandaag hoe u over Hem denkt, bijzonder wat Hij voor U betekent.

Voor hen was hij een PROFEET, Machtig in werk en woord voor God. Dan hoe de overpriesters Hem ter dood lieten brengen.

Ze leefden in de hoop dat Hij Israël zou verlossen! Ze dachten dat de Schriftgeleerden verkeerd waren, en Jezus gelijk had. Jezus werd gekruisigd door de jaloersheid van de Schriftgeleerden.

Vraag eens aan iemand hoe hij denkt over Jezus, en je weet of hij Hem kent!

 

Zij hadden gehoord dat Hij leeft, maar……

 

Vers 22-24

De Emmausgangers hadden dus al een verhaal gehoord dat Jezus zou zijn  opgestaan. Enige vrouwen zouden engelen hebben gezien die zegden dat Hij leefde.

Zij waren dus op weg naar huis, en keerden niet terug om eens zelf te weten wat er nu was. Hun emoties zullen een rol hebben gespeeld in hun geloofsleven.

 

Wanneer men vandaag u zou zeggen: Ik heb een engel gezien en hij zei mij dit of dat, hoe zou u reageren. De meeste zouden zoals de Emmausgangers wel eens hun schouders ophalen en verder gaan. Opgelet voor engelenverhalen! Het keert terug. Galaten 1:8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Bij deze mensen zien wij niet dat ze dat verhaal eens zouden hebben getoetst aan de bijbel, want ze hadden toch wel hun bijbel mee of misschien hadden ze nog geen bijbel.

Herinnerden zij zich ook niets meer van wat Jezus had gesproken? Vergeten?

 

Een opgestane Jezus wijst naar de

profetie in de schriften!

v.25

Jezus wijst er niet op dat ze naar die engelen dienden te luisteren, maar gaf

een waarschuwende vinger, dat ze niet alles geloofden wat de profeten over Jezus hadden geschreven.

Psalmen 119:130  Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

 

Jezus, toont hen eerst en vooral dat de Messias eerst moest lijden en dan de heerlijkheid zou krijgen volgens de schriften. Ze hadden de Bijbelse hoop niet goed begrepen, met nu alle gevolgen vandien. Schriftkennis is van groot belang! Opdat mensen werkelijk tot geloof en inzicht zouden komen moeten wij de schriften kunnen uitleggen.

Jezus, wees naar wat over Hem stond geschreven. v.26,27.

Hadden zij niet ALLES geloofd van wat er stond geschreven? Ze hadden het kunnen weten!

Vandaag zijn er veel theologen en voorgangers die niet ALLES geloven wat er staat geschreven! Wat een gevaar!

Soms geloven zij niet dat Jezus over het water liep. Ze geven er dan een geestelijke betekenis aan of zwijgen er helemaal over!

 

De Bijbel kan het hart brandend maken.

 

Deze mensen hadden iets gehoord dat hun denken had aangeraakt. Ze hadden iets beginnen te begrijpen. Eerst door de woorden van Jezus, doch nu aan de tafel brak Jezus het brood zelf als Gastheer.

Hierbij gebeurt het dat ze Jezus herkenden! Hoe wonderlijk lijkt dit te zijn. Eerst een onherkenbaar optreden van Jezus, daarna wel. Blindheid verdwijnt bij het kruis van Golgotha.

Hun ogen werden geopend. Het gevolg hiervan is dat het nu niet meer nodig was dat ze Jezus nog verder lichamelijk zagen, vandaar dat Hij plots weg was.

Je zou kunnen zeggen dat is toch onbeleefd, eten en plots weg! Doch hierin ligt een grote betekenis voor ons mensen van vandaag, ook wij zagen Hem niet, maar geloven evengoed als de eerste discipelen.

Mensen herkennen slechts Jezus wanneer zij over Hem horen en geloven wat er staat. v.32 Het woord uitleggen kan het hart, het denken van de mens brandend van blijdschap maken.

v.45 Het verstand dient door Jezus geopend om de schrift te kunnen verstaan.

 

 

Terug naar Jeruzalem!

 

Nu is er pas geloof en blijdschap aanwezig, nu kunnen ze wel getuigen, dat Jezus is opgestaan. Hun ogen zijn open. Ze gaan prediken, ze zoeken de andere discipelen op en vertellen hun ervaringen op weg naar Emmaus.

Christenen zijn blijde mensen, of zouden dat moeten zijn.

Hun somber gelaat en hart is weg, hun verdriet is ook weg. Het zijn andere mensen geworden. Hun geloof is levendig geworden;

 

Johannes 5:39  Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

 

 

Wat een ommekeer zal dit niet geweest zijn in het leven van deze mensen.

Eerst zagen ze hoe de overpriesters en de farizeeërs hadden gehandeld met Jezus, doch het waren ook dezelfde mensen die het volk leerden vanuit de schriften. De bestudeerden de schriften, maar NU hadden ze iemand gehoord die de schriften uitlegde als nooit tevoren.

Dit is precies zoals vandaag een katholiek tot geloof komt en nu een brandend geloof in hun hart kennen.

 

 1 Thessalonicen 4:14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

 

https://biblespace.wordpress.com/.

 

 

MICHA KLEINE PROFEET GROTE KRACHT

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

MICHA, EEN KLEINE PROFEET MET

GROTE KRACHT VAN GOD.

clip_image001

De profeet Michawas een profeet die woonde op het platteland. Jesaja was daartegen een inwoner van Jeruzalem. Micha spreekt over zijn volk, de mensen op de buiten. Stierf op 48 jaar, God zorgde voor de weduwe met een wonder van de vermenigvuldiging met de olie. Micha was wel waarschijnlijk een leerling van Jesaja.

1 En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob en leidslieden van het huis Israëls, moest gij het recht niet kennen?2 Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente;

3 ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. Micha 3

Micha richt zich tot de regeringsleiders, en spreekt tot het volk dat ze…

View original post 1.462 woorden meer