GEEN TIJD VOOR GEBED

GEEN TIJD OM TE BIDDEN?

 

clip_image002

 

Het gebedsleven van een christen is wel zeer belangrijk. Bijzonder het persoonlijk gebedsleven. Wanneer het bidden verminderd in een gemeente dan is dat als een motor die niet op volle toeren draait, maar traag en niet genoeg om te rijden, maar stil te blijven staan.

 

Wij stellen de vraag hoe het komt dat de gemeente niet gezond groeit, maar dat heeft redenen. Er zijn twee zaken namelijk het gebed moet vermeerdert worden en er moet iets gedaan worden. De satan heeft het liefs dat er niets word gedaan!

Wanneer het gebedsleven verzwakt dan heeft dat redenen, en in de Bijbel staan er redenen welke aantonen hoe het komt dat er niet meer spontaan gebeden wordt.

 

Eerste reden dat men niet bidt: ongeloof

 

clip_image004

Ps.14

1 Voor de koorleider. Van David. (-) De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. 

2  De HERE ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een, die God zoekt. 

3  Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet , zelfs niet een. 

4 Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid die mijn volk opeten, als aten zij brood? De HERE roepen zij niet aan.

 

 

Iemand die niet bidt, is iemand die niet gelooft en vertrouwt op God. Men zoekt God niet, die hemel en aarde schiep, ook al gebeuren er ongelukken en misdaden. Het volk is afgeweken.

Toch kijkt de enige levende God, die van Israël, uit naar iemand die Hem aanroept.

Wij zien dat er twee bewegingen moeten zijn, de eerste is aanwezig, de kant van God, de tweede beweging moet komen van de kant van de mens.

Ook God kijkt vandaag naar Vlaanderen, om te zien of er een ziel is die Hem zoekt.

 

Een tweede reden dat men niet bidt: Op zichzelf vertrouwen.

 

Jeremia 17

5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt; 

6  hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. 

7  Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is ; 

8       hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

 

 

Ook dit is een reden, dat er weinig of niet gebeden wordt, namelijk het vertrouwen stellen op zichzelf of andere mensen in aanzien, en het “vlees” van de wereld, de wetenschap en vermogen van de mens.

Hoe meer iemand bezit, hoe meer hij op zijn vermogen zal vertrouwen. Hoe minder iemand heeft hoe meer hij zich afhankelijk voelt van God, en ook hoe vlugger hij zal bidden en meer gaat bidden en ervaren.

Men kan ook vertrouwen op zichzelf, op zijn kennis, wijsheid en zijn kunnen, doch ook dit is een reden waarom hij minder gaat bidden.

Ook wanneer wij ziek worden, wat doen wij eerst bidden of de dokter bellen?

 

Derde reden dat men niet goed bidt: dienen van andere goden.

 

Deut.32

16  Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij Hem; 

17  zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend , nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. 

18    De Rots, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht.

 

Psalmen 115:4 Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden;

 

Wanneer God geen aandacht meer genoeg krijgt, dan verminderd ook het gebedsleven, dan voelt God zich niet meer op de eerste plaats in uw persoonlijk leven. Wanneer andere dingen belangrijker gaan worden van Hij, dan zijn wij bezig met ons te verwijderen van Hem en geven wij geen acht meer, wij veronachtzamen Hem.

 

Men vergat vlug de wonderen die Hij deed om hen uit Egypte te halen. Voor ons betekent dit, dat wij niet te vlug mogen vergeten dat God ons uit deze wereld trok, die leeft voor zichzelf. Wij zijn tot geloof gekomen, wij hebben geen eigen belangen meer in deze wereld. De vleespotten zijn voorbij, tenzij wij opnieuw liever slaaf gaan worden voor de wereldse luxe en welvaart welke ons kan afhouden van God,

 

Vierde reden dat men niet bidt: schuldgevoel door ongehoorzaamheid aan het woord.

 

 Gen.3

9  En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? 

10  En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven , dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 

12    Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

 

Wanneer men hoort over Gods woord, dan heeft de zondige mens de neiging om zich te verbergen voor God. Weg te kruipen, zich verwijderen. Wie in een zondige toestand blijft leven heeft ook geen zin meer om te bidden. Dit bidden is een spreken met God, en God met de mens door het woord.

Wanneer men leest in de Bijbel, is dit een luisteren naar God, en dan ontstaat er verlangen om te bidden.

 

 

 

Vijfde reden dat men niet bidt: ruzie in relaties.

 

 

1Petr.3

7  Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk , en bewijst haar eer, daar zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens,  opdat uw gebeden niet belemmerd worden .

 

7  Van uw kant, mannen, moet u in het huwelijksleven begrip tonen voor uw vrouw, want zij behoort tot het zwakkere geslacht. U moet eerbied voor haar hebben, omdat zij met u zal delen in de gave van het leven. Zo zal niets uw gebed in de weg staan.(GNB)

Bij ruzies in het gezin, is er gevaar dat er niet gebeden wordt. Doch als er gebeden wordt, dan worden deze gebeden belemmerd .

Samen bidden met een broeder of zuster waarmede u overhoop ligt heeft geen zin.

 

DE GEVOLGEN VAN EEN ARMZALIG GEBEDSLEVEN

 

 

1.     Vervreemden van God

Joh.15

6        Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

 

 

 

 

Uit het oog uit het hart wordt wel eens gezegd.

Wanneer wij de Bijbel uit het oog verliezen, dan gaat God als het ware uit het hart. Ons hart is ons denken, wanneer wij in de Bijbel lezen, dan drinken wij. Dat drinken is nodig precies als in de woestijn. Ook wanneer men geen dorst heeft moet men drinken, anders dreigt er stervensgevaar door uitdroging.

Dus of men nu zin heeft of niet, is Bijbellezen noodzaak, bijzonder in onze dagen.

Vervreemden van God betekent in feite dat de wereldse dingen de bovenhand halen en wij geen tijd meer vinden om God te zoeken in gebed, zo wordt men een moderne afgodendienaar!

 

 

2.Gods oordeel.

Jeremia 10

21  Want verdwaasd zijn de herders, de HERE zoeken zij niet; daarom hebben zij geen verstand en is heel hun kudde verstrooid. 22  Hoor een gerucht! Zie, het komt! Een groot geraas uit het Noorderland, om de steden van Juda te maken tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen. Ik weet, o HERE, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.

Israël is opnieuw ons tot voorbeeld.

 

 

 

Men zocht de Here niet meer, wil zeggen men bad niet meer. De gevolgen waren hier oordeel. De wereld, toen nam Babel het hart van Israël!

Wanneer een christen niet meer bidt, zijn Bijbel niet meer leest, geen gemeenschap heeft met broeders en zusters, dan mag hij problemen verwachten.

 

3.Geestelijke armoede en problemen met anderen.

 

Jacobus4

2  U verlangt naar iets wat u niet hebt; u bent tot moord geneigd en jaloers en dat levert u niets op. U bent strijdlustig en oorlogszuchtig. Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.

3  Of u bidt Hem er wel om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet.

4       Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit gelijk betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, kiest God als zijn vijand.(boek)

 

1 ¶ Waar komen toch al die vechtpartijen en ruzies bij u vandaan? Is het niet van uw hartstochten, die u niet met rust laten?

2  U zet ergens uw zinnen op, maar u krijgt het niet en doet er een moord voor. U wilt iets hebben maar kunt het niet bemachtigen. En dan ontstaan er ruzies en vechtpartijen. Toch krijgt u het niet, omdat u er niet om bidt.

3  En als u erom bidt, krijgt u het nog niet, want u bidt verkeerd; u wilt alleen maar uw hartstochten bevredigen.

4  Ontrouw volk! Weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld goede vrienden wil zijn, maakt zichzelf tot vijand van God.

5       Denk niet dat de Schrift zonder reden zegt: De geest die hij in ons liet wonen, eist hij geheel voor zichzelf op.(GNB)

 

 

Inderdaad het gevolg van een arm gebedsleven, is dat er ook geen ervaringen worden opgedaan. Men vergeet HOE te bidden.

Men weet niet meer dat wij bidden moeten in Geest en waarheid. De Geest die in ons woont, zal ons niet leiden naar een gebed dat toegeeft aan onze hartstochten, een zucht naar welvaart en rijkdom.

 

clip_image005

 

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.

DOELTREFFEND GEBED

DOELTREFFEND GEBED

 

 

BIDDEN IN DE NAAM VAN JEZUS

 

 

clip_image002

 

Fil.2:9-1O

1.De allerhoogste naam

Het grote geheim van de kracht van de eerste gemeente lag in het feit dat zij de naam van Jezus gebruikten.

Mat.18:19-20

 

Samenkomen in zijn naam betekent samenkomen in zijn wezen en zijn autoriteit .Christus is het ‘brandpunt’ van ons samen zijn. Wij komen niet samen vanwege onze gemeenschappelijke interesse in godsdienst, maar omdat ons gezamenlijke leven gericht is om Christus Zelf. Met onze verscheidenheid aan menselijke persoonlijkheden en verschillende niveaus van geestelijke groei ontmoeten we elkaar in Hem.

 

2.Zijn naam geeft zijn wezen weer.

clip_image004

God openbaart zijn wezen in zijn namen. Door zijn namen in het hele Oude Testament liet God steeds meer van Zichzelf zien. Abraham die zijn zoon Isaac op het altaar offerde, is Een voorbeeld. Toen hij het mes ophief, bereid om Isaac te offeren, geloofde hij dat God hem weer uit de dood zou opwekken. God kwam op dat moment tussenbeide.

Gen.22:11

 

God gaf Abraham opdracht zijn zoon niet te slachten, omdat Hij nu zeker was van Abrahams relatie met Hem. Maar opdat Abraham toch uitdrukking zou kunnen geven aan zijn toewijding voorzag God in een ander offermiddel.

 

 

Gen.22:13

God openbaarde aan Abraham dat deze ram geen wondervoorziening was van het laatste moment’ voorzieningen’ getroffen. Deze openbaring van God aan Abraham viel samen met de bekendmaking van zijn naam ‘Jahweh Jireh’

 

Gen.22:14

Waar nu voor ons vertaald staat: ‘De Here zal erin voorzien’, staat letterlijk ‘Jahwe Jireh’. Dit kan vertaald worden met ‘de HERE heeft gezien’ of met’ de HERE heeft voorzien’. Deze naam is daarom een openbaring van het wezen van God voor alle generaties als de God die alles ziet en in alles voorziet.

 

3.Kant -en-klare ‘voorzieningen’

 

Op het moment dat Adam door de hand van God geschapen werd en Gods adem hem levend maakte, zelfs nog voordat Adam zijn ogen kon openen, was alles in de schepping al voor hem klaargemaakt. Hij ontwaakte in en wereld die gevuld was met kant-en klare voorzieningen. In al zijn noden was al voorzien, voordat ze konden opkomen.

 

 

Gen.1:29

Als nieuwe schepping in Christus Jezus ben je in de nieuwe wereld van Gods koninkrijk gekomen. In dit koninkrijk staat alles al voor je klaar. Voordat je een nood hebt, is er al in voorzien.

Paulus zei:

Ef.1:3

 

Letterlijk staat hier zelfs ‘alle geestelijke zegen’ zoals het ook in andere vertalingen vertaald wordt. Deze zegeningen zijn niet slechts beperkt tot geestelijke zaken, maar omvatten ook de materiële zegeningen van het leven. Daarom vond Paulus het zo belangrijk dat de rijken begrepen dat zelfs hun rijkdom een gave van God was.

1 TIM.6:17

 

4 De naam van Jezus

 

Geen enkele openbaring van het wezen van God in zijn namen is rijker dan de naam van Jezus. Hoewel de naam ‘Jezus’ (de Here redt) algemeen gebruikt werd in die tijd, kreeg de naam een speciale betekenis doordat God deze koos om er zijn wezen en zijn doel met de mensheid in te openbaren.

Mat.1:21

Iedereen in deze wereld leeft volgens de normen en onder de autoriteit van een of andere god. Waar het om gaat is: Welke god?

 

Micha 4:5

 

5 Gemeenschappelijk leven.

 

Naarmate het wezen van Jezus ons onze levens meer tot uitdrukking komt, zal er meer kracht liggen in het uitspreken van zijn naam.Door te geloven in de Heer  Jezus wandel je in zijn naam, dat wil zeggen, leef je voor altijd in zijn wezen je deelt nu in zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn geloof en zijn vrede. Jouw geest beschikt nu over alles wat Hij is door het Woord, dat in je leeft.

2 Petr.1:3-4

 

6.Het gebruik van zijn naam in je gebed

 

Wat je bent, heeft invloed op Gods antwoord op datgene wat je vraagt. Het is beslist noodzakelijk dat je JJn bent met het wezen van de naam die je gebruikt.

Paulus werd lastig gevallen door een slavin met een waarzeggende geest. Ze liep maar achter hem aan en waar hij ook ging, riep ze luid:

“Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen.”

Hand.16:17

Wat ze zei was waar, maar ze was in haar wezen niet een met wat zij proclameerde. Paulus onderscheidde dat en toen het hem teveel werd, draaide hij zich om en zei hij tegen de geest:

Hand.16:18

 

De demonen moesten Paulus gehoorzamen net zoals zij Jezus moesten gehoorzamen. Want Paulus gebruikte de autoriteit die in die naam lag en hij leefde in de naam die hij gebruikte.

 

7.Bezweren of bezeren?

 

 

Aan de andere kant waren er ook mensen die hetzelfde probeerden te doen, met een afschuwelijk afwijkend resultaat.

Hand.19:13-16

 

Deze mannen leefden niet in overeenstemming met het wezen van degene wiens naam zij gebruikten.Voor hen was de naam van Jezus niet meer dan een magische formule om wonderen te verrichten. God stond niet achter het gebruik van de naam, omdat Hij niet achter de mensen kon staan die deze naam op hun lippen namen. Alleen mensen met een zuiver leven kunnen de naam met kracht gebruiken.

 

8.De koning vertegenwoordigen

 

Voordat Jezus naar zijn Vader terugkeerde, legde Hij zijn discipelen uit dat zij zijn permanente vertegenwoordigers op aarde zouden zijn. Hij gaf hun niet alleen de opdracht om de wereld in te gaan met het goede nieuws van het evangelie, maar Hij gaf hun ook zijn persoonlijk gezag om dat te doen. En Het gebruik van zijn naam zou hun de zekerheid geven, dat het antwoord uit de hemel in overeenstemming zou zijn met hun woorden.

Marc.16:15, 17

 

Hij nodigde hen uit voor zijn Vader te verschijnen in de autoriteit die in zijn naam ligt besloten.

 

JOH.15:16

 

Toen Jezus zag dat de enorme draagwijdte van wat Hij zei niet tot hen doordrong, herhaalde Hij wat Hij had gezegd. Hij benadrukte het feit dat zij Hem aan zijn woord mochten houden om volledig antwoord van God te ontvangen.

 

Joh.16:23-24

Door zijn naam zo zonder beperkingen aan ons te geven zei Jezus eigenlijk : ‘Als je deze naam gebruikt, wanneer dan ook, waar dan ook en voor wat dan ook, zal Ik Mijzelf openbaren als volledig een met jou.

 

Als je voor de troon van je Vader in de hemel staat en zegt: ‘Vader, ik vraag U dit in de naam van Jezus’, dan is het alsof Jezus daar Zelf staat en zegt:  ‘Vader, ik vraag U dit te doen.’ .Wanneer je ook maar bidt in de naam van Jezus, ziet de Vader jou als de Zoon.

 

9.Over het gehele heelal

 

 

Paulus had zo’n duidelijke openbaring ontvangen over de autoriteit die in de naam van Jezus besloten ligt, dat hij die naam verkondigt als de hoogste naam in het heelal.

 

Fil.2:9-11

 

Wanneer je in je gebed de naam van Jezus gebruikt, moet alles buigen voor die naam als je bidt in de naam van Jezus, klem je aan God vast met zijn leven en zijn gezag. Als zijn vertegenwoordiger ben je daarom in die naam alles wat Hij is.

 

Het gebed in de naam van Jezus vindt ingang bij God en bij de mensen

 

 

 

Biblespace Vlaanderen