GOD VERGEEFT U

GOD IS BARMHARTIG en VERGEEFT

Psalm 103

King David

Koning David had ervaring met zonde en Gods genade. (1) Dit danklied komt recht uit het hart van de koning, als een danklied. Deze psalm toont ons dat wij God loven niet uit traditie, maar bijzonder telkens wij Gods liefde ervaren, in ons dagelijks leven. Hij deed dit met alles wat in zijn vermogen lag.

Waarom God loven?

(3) Koning David begint met het feit dat onze zonden (ongerechtigheden) worden vergeven, na ieder gebed. God vergeeft gaarne! (Ps.86). Er komt telkens blijdschap en rust in het hart terug na vergeving. Wanneer wij een geschenk krijgen, brengt dit tijdelijke blijdschap. Wie zijn zonden beleed, kreeg een geschenk van God, en dat met eeuwige blijdschap, dus zing! Paulus leert ons elkander te vergeven, zoals Christus ons vergeving schenkt.(Ef.4:32). Het gaarne vergeven kan soms grote moeite kosten! Een sorry is goedkoop!

Hij geneest al onze ziekten en kwalen.

Het eerste wat Hij bij de mens geneest, is zijn zondig denken. De mens dient zijn vertrouwen op Hem te stellen. Het zondig denken, is een denken naar de gevallen natuur van de mens na de zondeval. Het is een denken zonder nog rekening te houden met God die de mens schiep. Het kan ook nog een denken zijn over Gods woord, welke men zelf aangepast aan zijn eigen denken, zo kwamen er eigenzinnige dwalingen.

Wij kunnen de vraag stellen: Geneest Hij alle christenen? Een betere vraag zou zijn: Wanneer? Uit de context (4) Hij verlost ons van het graf, uit genade! Inderdaad, hij geeft ons een nieuw perfect verheerlijkt lichaam bij zijn komst, aan iedere christen. Sommige Joodse uitleggers wijzen naar het feit dat hij ook nu ook wel geneest van dodelijke ongeneselijke ziekten. David werd genezen.

Psalm 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalm 41:9 Een dodelijke kwaal is op hem uitgestort, nu hij neerligt, staat hij niet meer op.

Ook Myriam kreeg melaatsheid, door haar kwaadsprekerij, Mozes bad en ze werd genezen. Ze zal dan God de eer en de lof hebben gegeven.

De GENEZENDE

kracht van DE BIJBEL

Water is ook een symbool van Gods woord. Wij lezen ook over het water te Mara. Het was bitter (Ex.15:23) Men wilde er niet van drinken. Vele mensen willen ook de Bijbel niet lezen, kerkboek en kerk kan hen gestolen worden. Het water kan wel eens bitter smaken, een boodschap welke men niet graag wil horen.

Soms gaat men naar eigen begeerte uitleggen. Het bittere water te Mara, was om het vette van de vleespotten uit Egypte, in hun darmen te zuiveren, het leek wel ontsmetting. Doch ontsmetting op een wonde kan pijn veroorzaken! Mozes nam een stuk hout, en het werd drinkbaar. Een chemische reactie, welke men toen niet kende. Het werd drinkbaar en gedronken. Het hout wijst wel op het kruishout dat grote veranderingen in het leven van een mens kan brengen, spontane genezing, en men de Bijbel met liefde gaat lezen!

(5) Nog een reden om God te loven. God verzadigt de ziel met het goede. Betere vertalingen schrijven; Die uw mond vult met het goede. Christus is hier de enige die de mens super blij kan maken door het manna, het geestelijke voedsel. Het manna het brood uit de hemel.

Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Alle dingen die wij leren uit de Bijbel zijn waar en goed! Het is werkelijk voedsel voor onze geest. Wij leven vandaag in een land waarbij er een geestelijke hongersnood heerst. Men zoekt kracht voor de geest in allerlei theorie, of psychische begeleiding zonder resultaten.

De mond vullen, God kan de honger naar Zijn woorden laten opkomen in het hart van wie Hem zoekt. Ons land staat op de kop met haar aantal zelfmoorden. Hier speelt de opvoeding een belangrijke rol. Jonge paarden legt men toom en bit in de mond, om hem te richten, en zijn fierheid in te tomen. (Ps.32:9) Het leren kennen van God, en zijn woorden aanvaarden, is uiterst noodzakelijk. (Spr.2 en 3).

(5b) Dit gedeelte vraagt meer onderzoek. Het Hebreeuwse woord voor mond of ziel spreekt over ouderdom of rijpere leeftijd. De profeet Jesaja gebruikt dat Hebreeuwse woord voor sieraad voor een bruid, als Jeruzalem. (Jes.49:18)

De bruid van Jezus, de bruidegom, maakt zich ook klaar voor Zijn komst. Die christenen worden hongerig naar het profetische woord. Daar verschillende wakkere christenen in de eindtijd hongerig worden, gaan zij ook meer zelf onderzoeken, en de Bijbel meer lezen. Dit laatste werd geprofeteerd door Daniel:

Dani 12:4 Maar gij, Daniel houd de woorden verborgen, en verzegel het

boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Wie ouder wordt, zal in zijn gedachten verjongen, door dat geestelijk voedsel. Hij heeft geleerd van zijn fouten. Hij heeft hoop en krijgt meer inzicht als een arend. Hij ziet alles scherper. Arenden werden als symbool gekozen voor macht en schoonheid.

Jesaja 40:30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

arend jesaja

De arend vliegt het hoogst hemelwaarts! Wie vliegt straks hemelwaarts?

Zing over Hem, over Zijn goedheid voor zijn kinderen!

(11-15) Hier vinden wij vele verschillende vertalingen: Gods Goedheid, genade, liefde. Zijn genade lijkt hier wel onbeperkt voor allen die Hem vrezen. Dit is geen discriminatie tegenover de ongelovigen! Iedereen kan een keuze maken: Voor of tegen Jezus! Hemel of hel. Het wachtwoord voor de hemel is Jezus. Wie dit wachtwoord niet persoonlijk kent, blijft wachtend op de hel. Iedere minuut dat iemand Jezus niet gelooft, neemt het grootste risico wat op Gods aarde bestaat! Hij is al door God geoordeeld.

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wat betekent die vreze des Heren? Deze vreze heeft niets te maken met angst! Deze vreze begint bij het willen luisteren naar Gods wijsheid.(Ps.34) Van het kwade te wijken en het goede na te jagen, zijn de algemene Bijbelse regels. Het is een levenswijze met Gods principes, het is de beste levensovertuiging dat blijdschap geeft in plaats van verdriet en teleurstelling! (Deut.8:6).

Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens,

om de strikken des doods te ontwijken.

(12) Hij vergeeft, ieder die daarom vraagt! Van Oost naar West, dit is de beweging van de zon, ze verdwijnt in het Westen. Zo zijn onze zonden verdwenen, niet meer te zien of te bespeuren, niet meer aan te klagen. Zo vergeeft een vader de mistappen van zijn kinderen. God weet hoe zwak wij zijn, als stof, een zwakke sterveling.

Hij spreekt over onze aardse natuur, afstervend. Hij kent ieder mens die Hem liefheeft, over Hem getuigt, zingt en jubelt.

heli koksijde

Biblespace, 26 mei 2018

 

Eén gedachte over “GOD VERGEEFT U”

Reacties zijn gesloten.