PROFETIE OVER JERUZALEM

PROFETISCH KIJKEN NAAR JERUZALEM

clip_image002

1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel.

Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel

uitspant en de aarde grondvest, en de geest des

mensen in diens binnenste formeert.

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming

voor alle volken in het rond; ja ook tegen

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zacharia 12

 

Inderdaad Jeruzalem is al ontwaakt! (Jes.51:17) Jeruzalem is de heilige stad, en momenteel nog afhankelijk van andere machten. (Efraïm evt. America). Vandaag is de profeet Zacharia brandend actueel. Hij profeteerde over een tijd waarbij God zelf, Zijn stad tot een groot probleem (steen) zou maken voor de Verenigde Naties! Wij kunnen vaststellen dat de wereldpolitiek zich vijandig opstelt tegenover een democratische staat, Israël. Wij beleven vandaag enkele de start van de weeën waarover Jezus sprak in Matth. 24. Begrijpelijk want deze politieke leiders leven in duisternis, dit betekent onwetendheid van de toekomst. Vandaag zien wij opnieuw de grote blindheid van Europa, weerspiegelt door haar minister van Buitenlandse zaken.

Doch de God van Israël, belooft iets aan zijn volk, de landen die met geweld en druk, Jeruzalem zullen aanvallen, zullen zich verwonden. Onder dit verwonden, kunnen wij best begrijpen als rampen voor die volken, die God zal bewerkstelligen. God strijdt met zijn natuurwapens. Tot alle christenen doen wij enkel een oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. De blijde boodschap is enkel voor allen die Jezus hebben aangenoimùen in hun lmeven, want Jezus komt straks terug voor al de zijnen, en zal ze herstellen met een verheerlijkt lichaam. Dat is zo’n lichaam als Adam en Eva hadden voor de zondeval. Een lichaam dat straalt van licht en gezondheid, en niet verder onder de vloek! Eeuwig leven terug! Een lichaam en geest dat enkel nog het “goede” zal kennen!

Een artikel over het actuele welke ons schrijven zal bevestigen kunt u lezen op:

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/4966-europa-verdeel-jeruzalem-netanyahu-beslist-niet

Biblespace Vlaanderen