BIJBEL EN MAGIE

clip_image001

BIJBEL EN MAGISCHE KRACHTEN

Vandaag stellen wij een heropleving van het paganisme vast. Het is afkomstig van de oude religies, zoals in Babel. Het woord magie komt van het Griekse “Magikos” Dit zijn al de vormen van magische kunsten, hekserij,  satanisme waaronder astrologie, spiritisme, waarzeggerij, bijgeloof enz. Zoroastrische priesters beoefenden dit soort praktijken. Zoroaster was een Perzische profeet in het oude Perzië, en zo kwam het ook tot religieuze cultuur, het paganisme, een heidense afgoderij. Ook in Egypte bestond deze cultuur.  Magie wordt meestal bedreven door vouwen, omdat het samengaat met overspel, en seksuele losbandigheden. Het gaat erom bij magie om de mensen hun gedachten bovennatuurlijk te manipuleren met behulp van demonische machten.

De profeet Ezechiël waarschuwde in Gods naam, voor zulke gebruiken, om zijn volk te beschermen, hij deed dit voor de Babylonische ballingschap, een oordeel van God. Wij kunnen die tijd goed vergelijken met onze hedendaagse tijd, waar dwaalleer, vele zielen vangt, door valse evangelisten onder demonische belasting! Valse profeten met valse genezingswonderen!

Ware profeten spraken in het verleden en vandaag eerst negentig procent over de wet en overtuiging van zonde, en dan tien procent over de genade die God wil geven aan wie wil.

clip_image00317 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. 20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven, 23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.13

Ze profeteren naar eigen inzichten. Dit is niets anders dan waarzeggen en voorspellen. Daarom wie als christen profetieën uitspreekt, en achteraf blijken het leugens te zijn, dit zijn dan valse profeten! Of ze hebben dit of dat in hun verbeelding en fantasie gezien enz.

7 Hebt gij dan geen bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des HEREN, terwijl Ik niet gesproken had? Ezech.13

 

Er komt een vloek over vrouwen die magische praktijken toepassen met de toverbanden, en amuletten dragen. Het woord: Amulet betekent: bezwerend fluisteren. Vloeken kunnen ook worden uitgesproken over allerlei voorwerpen. Amuletten worden ook verkocht als geluksbrengers.

Deze vrouwen kleden zich speciaal met eigengemaakte hoeden. Hun amuletten waren kleine beeldjes van afgoden. clip_image005

Bv. Isis, een pagan, als moedergodin, symbool van vruchtbaarheid, doorgedrongen tot de andere volkeren, de Romeinen maakten het beeld met een soort tamboerijn in de hand, waarbij dit eveneens doordrong tot in het katholicisme, onder de koning der hemel, de maagd Maria! zie afbeeldingen

Die magische toverbanden gebruikte men wellicht letterlijk om de hoofden van jong en oud te omwinden, als een ritueel. Doch men probeert in feite de mensen hun geest demonisch te beïnvloeden, te verblinden en te misleiden.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

2 Cor.4

Ook de kinderen. Bedenk hoeveel kinderen en jeugd er al belast en verblind zijn door de films en boeken van H. Potter. Let erop hoe men in de tekenfilms, mensenoffers toont, als een normale zaak. Angst voor de dood wordt weggenomen, door een reïncarnatieleugen. De vader van H. Potter keerde terug in een dier! (Hebr.9:27).

clip_image007Zielen vangen, is mensen laten omkomen, door ziekte ongeluk en dergelijke, als gevolg van de duistere machten, en de gevaren niet meer inzien.

Ze dienen andere goden, vandaar de ontheiliging waarover de profeet spreekt. Ze verdienen veel geld met die zondige praktijken.

Die vrouwen leiden ook de rituele magische diensten en ze bedriegen het volk door leugenachtige waarzeggerij, en verkopen betoverde en vervloekte  amuletten, die de geest van de mens binden en occult belasten! Hun godsdienstige cultuur is vals, velen gaan verloren, vandaar ook waarschuwingen in het N.T. door Paulus in

Efeze: 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, (Dwaling=volksbedrog via de TV en sociale media)

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,1 Tim.4

Men wil en zoekt wel een godsdienst en een kerk, maar geen echte bekering. Men zoekt mensen te behagen, en de kerk wordt soms enkel nog een gezellige club. God zal oordelen over deze zielenvangers, welke Zijn volk ombrengen, en hun eigen soort bewaren.

GEVOLGEN VOOR MENSEN DIE ZICH AAN MAGIE EN AFGODERIJ BEZONDIGEN.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.Deut.18

Dit gebod is nog steeds geldig, ook voor christenen. Een gans volk kan zich onder een vloek brengen door zulke praktijken. Men heeft nu van die praktijken een wetenschap gemaakt! Leraars en professors komen onder invloed van de occulte machten.

Waarzeggerij komt voor onder vele vormen: kaartleggen, voortekenen, glazen bol, handlezen, iriscopie, astrologie, geesten oproepen, enz.

Dit soort praktijken kunnen gevolgen hebben : spookverschijnselen, klopgeesten, geruis, demonisch bezoek. Een huis kan een vloek dragen waar zulke zonden plaatsvonden.

18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.Num.14

De gevolgen van al deze occulte praktijken, kunnen doordringen tot de nageslachten. Wij kunnen denken aan erfelijke ziekten, sociale gevolgen, van rijke familie naar arme familie, families die achtervolgd worden door tegenslagen en ongelukken, in de ene familie komen er velen tot geloof en in andere families niemand, enz.

Bezoeking doen over het nageslacht, wat is dit? Een voorbeeld: De profeet Jeremia schrijft klaar en duidelijk het volgende:

32 daarom zo zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft.Jer.29

Semaja was een valse profeet ten tijde van Jeremia. Zijn straf sloeg op zijn nageslacht, die de bevrijding van zeventig jaar ballingschap niet zou mogen meemaken. Zij zouden als straf Jeruzalem nooit binnengaan, of zijn geslacht zou uitsterven.

Zijn straf was niet omdat hij Jeremia leugenachtig maakte, maar wel dat hij had geprofeteerd naar zijn eigen fantasie, en de mensen valse verwachtingen voorspeld!

Koning Saul werd weerspannig tegenover de Here, hij bracht vervloekte offers. Dit was even erg als de zonde van hekserij, magie. De profeet Samuel liet hem weten dat hij geen koning meer zou blijven, en dus ook het nageslacht niet meer.

Opvoeding is van groot belang. (Jer.9:14). Kinderen zijn zeer afhankelijk van hun opvoeding. Vandaag meestal op school, onthaalmoeders, grootouders en dan de ouders. De vloek van het voorgeslacht is sterk afhankelijk van hoe men zijn kinderen leert.

Kinderen kunnen opgevoed worden in het licht van de Bijbel, of naar goddeloze normen, m.a.w. zegen of vloek!

De vloek van onze voorouders kan worden weggenomen:

8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt.9 Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Psalm 79

Daniël 9:16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Onbeleden zonden van voorouders blijven voor Gods aangezicht. Koning David en ook de profeet Daniel baden om vergeving voor alle zonden van de voorouders.

Zo kunnen de vloek daardoor ontstaan worden verbroken en niet verder werken op het nageslacht. Zulk een oprecht gebed kan zonder veel omhaal tot een grote zegen worden. Het kan een grote verandering brengen in uw gezondheid, de levensomstandigheden en uw geestelijk leven.

Andere mogelijke gevolgen van afgoderij en occulte praktijken:

Geestelijke onreinheid: Ziekelijk denken, kwade gedachten, rusteloosheid, angsten, zelfmoordneigingen, nachtmerries, stemmen horen, agressief worden, grote leugens, enz.

Lichamelijke en sociale vloeken als weerslag: Lees Deut.28:16-30

Allerlei ziekten die de dood ,kunnen veroorzaken, enz. Tegenslagen, verlies van werk, onvruchtbaarheid, vee en dieren die sterven, slechte oogst, geldverlies, geen gebedsverhoringen meer…(koperen hemel) regens van poeder en stof die dodelijk zijn. enz.

clip_image011

24 De HERE zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. Deut.28

Bv.: Schadelijk fijn stof is een vorm van luchtvervuiling van chemische samenstelling. Verspreiding van dodelijke virussen als Corona vandaag!

 

Ook is het mogelijk de moedwillige verspreiding van chemische stoffen in de atmosfeer met vliegtuigen. Militaire acties of andere. Soms te zien in de lucht.

HOME