DE GEESTELIJKE STRIJD

DE GEESTELIJKE STRIJD.

 

clip_image002

Deze wereld kent sinds zijn bestaan weinig dagen van vrede. Op vele plaatsen zijn er oorlogen, aanslagen en strijd. Ook hier in ons land was er veel oorlogsgeweld, daarvan getuigen de vele militaire kerkhoven. Alles omwille van onze vrijheid, welke vandaag opnieuw dreigt verloren te gaan door een welkom aan een toekomstige Sharia wetgeving!

De toekomst ziet er niet beter uit. Want vrede komt er slechts bij de tweede komst van Jezus Christus op aarde om duizend jaar te regeren. De laatste grote strijd zal plaatsvinden in Jeruzalem. De laatste strijd tussen Kaïn en Abel.

 

10 ¶  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6

 

12     Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de  overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der  duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Stat.Vert.

 

Paulus doet een oproep tot de christelijke strijd. Maar deze strijd is een geestelijke strijd. Helemaal anders dan het vechten dat de wereld kent, met verschrikkelijke moordwapens, en mensen die de satan gebruikt als bommen!

De christelijke strijd die Paulus aantoont verschilt van karakter compleet met het aardse vechten. De vijand bij deze strijd zijn niet in de eerste plaats mensen, maar demonische machten met satan, vandaag aanbeden!

Bijzonder is de plaats van de grote strijd is ook niet op aarde, maar in de hemelse gewesten.

 

In feite voeren wij hier een strijd voor God en Zijn gemeente tegen de machten die dit willen vernietigen. Deze strijd kent gevolgen in ons persoonlijk leven en omstandigheden. Deze geestelijke strijd vraagt veel vertrouwen in de ene levende God, de God van Israël, JHWH.

 

Een eerste voorbeeld van letterlijke en geestelijke strijd:

 

De strijd van David met Goliath.

 

Wel een letterlijke strijd, maar we kijken naar het geestelijke aspekt.

1 Samuël 17:4  Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath, uit Gat. Hij was zes el en een span lang.

 

De vijand leek krachtig en groot en schrikwekkend. Dit is het beeld dat wij hier hebben van iemand die onoverwinnelijk leek. Hij was een reus kun je zeggen. Niemand durfde hem te naderen, men keek vol angst. Goliath, een beeld van alle vijanden van Israël samen, welke in de (nabije) toekomst zullen omkomen.

Angst voor de dood en te moeten sterven. Hebben wij angst voor de dood?

 

 

14 ¶  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,

15  en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hebr.2

 

10    Verder zeide de Filistijn: Ik heb heden de slagorden van Israël gehoond,  zeggende: Geeft mij een man, dat wij te samen strijden!

 

Goliath lachte de strijdkrachten van de God van Israël uit. Met andere woorden lachte de wereldse strijder God veertig dagen uit! Vandaag lacht men ook met christenen. Wie met de christenen lacht, lacht met God, en wordt de grote verliezer als Goliath!

 

43  De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden.

 

Goliath vervloekte David bij zijn goden. Ook vandaag nog worden er vloek en spot uitgesproken over de christenen en de Joden. De vijand (satanskerk) bidt opdat de christenen ongelukken, tegenslagen en verdriet zouden overkomen, dan kan men lachen met hun God!

 

45  Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt.

clip_image004

 

Hieruit blijkt nu heel duidelijk waar de sterkste slagkracht ligt, in een zwaard, een speer met een grote mond of een optreden in de naam van Jezus!

Hoe kunnen wij optreden in Jezus naam?

Door ons volle vertrouwen te stellen op Gods woord en Zijn beloften.

Door strijd te voeren met de regels die Jezus ons geeft.

Wanneer wij optreden in eigen kracht, in eigen naam, en met wereldse praktijken dan gaan wij tegen de grond net als Goliath.

 

DE STRIJD VAN GODS VOLK EN DE EGYPTENAREN.

 

Er ontwikkelde zich een enorme strijd tussen de Israëlieten en de Farao op het ogenblik dat Gods volk Egypte wilde verlaten. Zo kent ieder mens een geestelijke strijd wanneer hij vandaag Jezus wil gaan volgen in zijn leven.

 

21 ¶  Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide tot hen: Trekt heen, haalt kleinvee voor uw geslachten en slacht het Pascha.

22  Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen.

23  En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.Exod.12

 

Gods volk diende geloof op te brengen in hun strijd. Hun vertrouwen was tweedelig. Eerst dienden ze te geloven dat ze zouden verlost worden uit Egypte.

Ten tweede dat ze niet zouden sterven, zoals de eerstgeborenen van Egypte!

 

Het enige wat ze dienden te doen was te geloven in wat van hen werd gevraagd, het slachten van een lam en in het bloed dat bescherming zou geven.

Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, wij geloven in het bloed van het Lam Gods, Jezus dat voor ons geslacht werd op Golgotha!

Wij zullen verlost worden uit ons aardse lichaam, en een hemels lichaam en onze hemelse zegeningen ontvangen.

 

De Rode zee.

Geloof was nodig om de eerste stappen te zetten op het zand van de rode zee.

De angst om te sterven was ook hier overwonnen.

Deze weg die God hen had bereid dienden zij enkel te volgen om te vluchten uit de slavernij van Egypte.

Dezelfde weg recht door zee was voor Gods volk een weg naar een nieuw leven, toch een moeilijke weg door de woestijn.

Maar dezelfde weg was voor de wereldse strijders een complete ondergang, de wereldse mensen met Farao als hoofd verloor de strijd, net als Goliath!

 

De strijd tegen Amalek.

De eerste vijand die ze ontmoeten in de woestijn. Opnieuw een strijd. Om je hoop te verliezen zou je kunnen zeggen.

Hoe werd nu deze strijd gewonnen?

 

11  En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.

12  Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.

13  Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. Exod.17

 

De overwinning voor Israël kwam door de geestelijke wapens te gebruiken, het gebed in vertrouwen op God. Verzwakking in het gebedsleven is oorzaak van lijden en verlies op het strijdtoneel voor Gods volk.

Amalek gebruikte enkel de militaire tactieken.

3  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4  want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

5  Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

1 joh.5

 

Het doel van de christelijke strijd ligt hem in het feit, dat het gaat over hun zegeningen in de hemelse gewesten.

 

Efeziërs 1:3  Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

 

Efeziërs 3:10  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,

 

Efeziërs 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

De strijd van de christenen ligt hem in de overwinning van hun zonden, maar BIJZONDER omwille van hun zegeningen die klaar liggen. Geen enkele christen zal ooit al zijn zonden overwinnen. Hij blijft een verloste zondaar en geen heilige in de zin van “die doet niets meer verkeerd” dit is een  leugenachtige katholieke gedachte!

Op alle mogelijke wijzen probeert de satan de christenen te ontmoedigen en hun zegeningen te ontnemen. Hij zet de christenen tegen elkaar op, opdat ze hun zegeningen uiteindelijk zouden gaan verliezen, die klaar liggen in de hemelse gewesten.

1 ¶  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3  Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4  Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Col.3

 

Christenen die niet bezig zijn met de dingen van boven, die niet hopen en geloven op de dingen van boven, hebben de geestelijke christenstrijd niet begrepen.

Maar de satan weet heel goed waarover het gaat!

Hij wil alle christenen ontmoedigen met wapens als kommer en zorgen en vele vuurtjes maken van leugenachtige kwaadsprekerij.

 

3  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.

4  Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.

5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. 2 Tim.2

 

Wanneer wij onze uitrusting aan hebben dan zijn wij safe.

Een onderdeel van deze uitrusting was het harnas van de gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd door God zelf, door geloof in Jezus!

De satan gebruikt mensen om te wijzen naar uw vroegere zonden, naar de zonden die je nog doet.  Maar een verkeerde stap, een zonde, kan het werk van Christus in u is begonnen, niet tegenhouden of stoppen!

Jezus riep: Het is volbracht! Het reinigende bloed is een feit geworden!

 

Filippenzen 1:6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

 

 

Br.Vg.R.Gaytant