DE BIJBEL EN LUCIFER

clip_image003

Deze eenvoudige Bijbelstudie is gericht om een algemeen overzicht te krijgen in de wereld van het occulte, de wereld van satan. De meerdere jongere kristenen welke op dit vlak nog niet genoeg kennis hebben, is het goed om deze algemene studie door te nemen. Het kan zeker veel diep  verdriet voorkomen, welke onze jeugd kan missen als kiespijn.

HET BELANG VAN DE BIJBELKENNIS TEN OPZICHTE VAN SATANS WERELD.

Wanneer het gaat over satan en zijn leger demonen, merken wij meteen dat de wedergeboren mensen en anderen religieus of ongelovig in twee groepen zijn verdeeld, namelijk :

Eerste groep:

Zij die weinig of helemaal geen kennis hebben van de onzichtbare wereld. Zij zijn te herkennen aan hun reacties en symptomen. Deze dingen belachelijk maken, spotten, of soms kwaad worden. Ze gaan deze bovennatuurlijke verschijnselen bestempelen als een vorm van “bijgeloof”. Dit soort reacties vind men soms ook in gelovige kringen. Gevolgen van ongeloof of agressieve godsdiensten

De ondergang van een ganse samenleving met Israël als voorbeeld:

“Het is gedaan met mijn volk, omdat het niet leren wil, want gij verwerpt Gods Woord, daarom zal ik ook U verwerpen”(Lut.vert)Hos.4

Israël mocht geen priesterfunctie meer vervullen, omdat het Gods woord vergeten was, net zoals het Babelse christendom! Kenmerk van een dergelijke samenleving: Hos.4:2 te vergelijken met anno 2013.

“maar godslastering, liegen, moorden, stelen, en overspel bedrijven, heeft de overhand genomen, en de ene bloedschuld volgt op de andere”.

Tweede groep:

Meer te vinden in gelovige groepen, zij die achter iedere boom al een demoon zien zitten!

Er bestaat een gevaar dat men overdrijft met deze dingen.

Wij als kristenen moeten daarom deze Bijbelkennis bijschaven waar nodig.

Paulus schrijft in 2 COR.2:11 “Zijn gedachten zijn ons niet onbekend”.

DE SATAN IS EEN PERSOON.

Er zijn mensen die niet geloven in het bestaan van de satan, en hem enkel gaan zien als een symbool van het kwaad. Ze geloven niet in hel en duivel, door hun geestelijke blindheid.

God leert in zijn woord helemaal anders:

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult

gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Gen.3

De duivel trok Gods woorden in twijfel, en gaf er zijn eigen vertaling aan! Het werd een ramp voor de mensheid en de ganse schepping.

Jezus leert helemaal anders en werd met de duivel geconfronteerd:

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Matth.4

De duivel zoekt eeuwenlang om aanbeden te worden, schuilt achter vele beelden en symbolen, en beloont mensen die hun ziel verkopen, voor tijdelijk genot en succes op aarde. Die mensen gaan voor de eeuwigheid verloren.

DE SATAN IS EEN SCHEPSEL VAN GOD.

Een verkeerd begrip is gekend : mensen zien de satan als een rivaal van God , even machtig even groot enz… 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.Joh.1

De satan is een schepsel van God , doch hij is opstandig en ongehoorzaam geworden!

HET DOEL VAN SATAN.

Jesaja 14:12-14.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

De satan wil zich aan God gelijkstellen, wat een hoogmoed! De satan wil vereerd en aanbeden worden als God zelf Om het kwaad te ontmaskeren moet men steeds rekening houden met het doel van satan,de uiteindelijke religieuze aanbidding onder dwang! De satan kan geen strijd voeren tegen God direct,doch hij strijd verder tegen de ganse schepping van God. De satan sleept de mensen mee in zijn strijd en in hun tweede dood.

Joh.8:43-47

43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij

mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

De satan gebruikt hier godsdienstige mensen,Joden,volksgenoten van Jezus. Alle mensen die het “WOORD” , De Bijbel niet geloven zoals Jezus het leert, zijn knechten van satan. Hun handelen is leugenachtig, gevaarlijk en dodelijk! 

SATANS KARAKTER.

Zijn naam “Diabolos” betekent ” alles door elkaar draaien” Waarheid en leugen door elkaar draaien, is het karakter van de toekomstige wereldkerk, met de valse profeet beschreven in het boek Openbaring op kop! Oecumenische verleiding : waarheid en leugen. Onbewuste aanbidding van satan groeit vandaag weelderig!

Deut.22:1O Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk!

Dit is een zinnebeeldige voorstelling dat het geestelijke niet samen kan gaan met het vleselijke, op geen enkel vlak!

SATANS KONINKRIJK. Satan is het hoofd der boze geesten. Efeze 2:1-3 “macht der lucht” d.i.demonenwereld met Ufo’s, Aliens, geesten van gestorven reuzen destijds enz.  Ieder geboren mens hoe lief ook, behoort tot een momenteel verloren schepping, tenzij er wedergeboorte komt in het latere leven;ufo

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen

mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,Efeze 2

Demonen zijn gevallen engelen. Demon komt van het Grieks “Daimon” betekent “duivels”/boze geest “Daimonios”= knecht van satan. Let ook op : Het woord Duivel en kwaadspreker in het Grieks

is verwant .De satan kan niet overal tegelijk zijn, vandaar heeft hij zijn trawanten. Demonen, gevallen engelen, ook geesten van overleden reuzen, kunnen mensen beïnvloeden ,besmetten en zich door hen manifesteren. Een bezetene betekent niet in volle bezit van de demon, doch wel een vorm van in- gebruik- name. Een schijnchristen kan nog door een demon gebruikt worden!

Wat kunnen ze ?

-mensen een extreme drang geven om naakt te lopen……of porno te kijken.

-mensen kunnen zich gedrongen voelen naar onreine plaatsen…kerkhof enz.

-kunnen een vreselijke ziekte bij mensen ontketenen.

-Bovennatuurlijke kracht aan een menselijk of dierlijk  lichaam geven.

-De natuur gebruiken om mensen te doen lijden.

– Grote Leugens verspreiden. verwarring brengen in het evangelie, schijnwonderen, enz………

Satan oefent heerschappij “via” zonde. Hij probeert het verstand te verduisteren, opdat men geen inzicht zou krijgen over de realiteit van God, of het kunnen begrijpen van de Bijbel, wat ook uw i.q. mag zijn.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het

bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer

eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het

schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid

van Christus, die het beeld Gods is.2 Cor.4

Satan steelt schapen!

zie Hand.13:8-1O de waarheid verdraaien/dwaling.

zie 2 Thess.2:1-4

De satan wil verkeerde prediking laten brengen, opdat mensen hun bezinning verliezen. De satan zal telkens proberen om kritiek te brengen op goeie boodschappen, goeie predikers, goeie evangelisten. De satan is in staat geestesgaven na te bootsen.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des

satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke

wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor

hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de

waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden

kunnen behouden worden. 2 Thess.

2 Thess.2:9 bedrieglijke tekenen en wonderen daarbij behoren de wonderlijke genezingen door demonen Dit soort praktijken zal toenemen om mensen te verleiden van de waarheid.

SATANS VEROORDELING

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

De wereld is een toneel en een strijd van licht en duisternis, doch er is een blijvende hoop : Geloof in de Bijbel, zoals Jezus het zelf leerde! Laat u niet verleiden door staatskerken!

En U hebt “EEUWIG LEVEN”, je hemel kunt u nooit verdienen!