DE ZIEKEN ZALVEN

 

 

 

 

DE ZIEKENZALVING

image

Is er iemand bij u ziek?

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.17  Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;18  en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Jacobus 5

Jacobus geeft algemene richtlijnen voor een christelijke levensstijl. Hij leer wat ze moeten doen, wanneer er iemand ernstig ziek is in hun gemeente. Hij spreekt hier duidelijk over het ziek zijn van het lichaam. In vers 13 heeft hij het over de lijdende mensen, en daar gaat het over gemeenteleden welke geestelijke problemen hebben, als verdriet, depressie, enz.

 

Laat de oudsten komen, dit zijn de broeders die hun gemeente leiden. Het initiatief gaat wel uit van de zieke broeder of zuster zelf. Dit gebeurt pas na doktersbezoek zonder resultaat of zonder genezing!  Hier zijn het geen gelovigen met de “gave van genezing” die gevraagd worden.(1 Kor.12:9).

De zieke kan de hand van God zien in zijn ziekte, en de oorzaak bedenken van de ziekte. De zieke wil steeds afhankelijk blijven van God voor zijn genezing.

De oude Egyptenaren dachten steeds dat ziekte ontstond door zonden als jaloersheid, nijd, ruzie enz. Zij aanbaden dan de god Isis en smeekten om genezing.

Mirjam sprak kwaad over haar broer Mozes, en ze kreeg melaatsheid. Zondige gedachten maken ook toxische stoffen aan in de hersenen, en kunnen het lichaam verzieken.

Wij houden wel rekening, dat er in de tijd van Jacobus niet de middelen en mogelijkheden waren zoals wij deze vandaag kennen, en er bestond ook geen sociale wetgeving.

De oudsten treden op als vertegenwoordigers van de ganse gemeente.

 

 

 

Het gebed.

De Oudsten dienen de Heer te aanroepen en te bidden om genezing voor de zieke.

Ieder gebed dient een gelovig gebed te zijn. Men mag niet twijfelen, maar wel verhoring verwachten.

6  Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7  Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8  innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.  Jacobus 1

 

Men mag niet twijfelen aan de vergeving, wanneer men om vergeving bidt. Men mag niet twijfelen dat God alles kan en wil genezen onder Zijn voorwaarden. Wie twijfelt, behoort tot de ongelovigen.

Het elkaar vergeven, is ook een noodzaak, in ruzie leven met een broeder of een zuster is een hinder tot genezing. Jacobus gaat toch uit van de gedachte dat ziekte veroorzaakt wordt door de persoonlijke zonden van de mens. Opgekropte woede, jaloersheid, nijd kunnen een mens ziek maken. Wij nemen enkele voorbeelden waarbij de Bijbel duidelijk aantoont dat er een direct verband kan bestaan tussen de ziekte en zonde.

 

1  Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden.2  Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.3  Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.4  Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. 5  Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: “Ik zal de HERE alles opbiechten” en toen hebt U mijn schuld vergeven.Psalm 32

 

Koning David werd ziek en depressief. Zolang David zijn zonde niet beleed bleef hij ziek. God sprak tot zijn geweten en dat maakte hem depressief. Hij at niet meer en vermagerde. (4). Hier vinden wij een rechtstreeks verband tussen een persoonlijke zonde en zijn ziekte.

Zo zien wij dat wij al onze zonden moeten belijden, want God kent ze toch alle.

Mt 6:12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Vergeven is een must, niet gemakkelijk, maar nodig ook tegenover hen die ons kwaad hebben gedaan. Zonde belijden duurt een christenleven lang!

 

Meer en meer begint men in te zien, dat het menselijke weerstandvermogen tegenover ziekten sterk afhankelijk is van de vraag of hij/zij in vrede leeft met zichzelf of met zijn medemens.

Deze “deskundige” gedachte stemt overeen met de Bijbelse gedachte van vergeving.

Vergeving is soms de enige doeltreffende therapie!

 

13  En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. 14  Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. 15  De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. Joh.5

 

Wat deze man van zonde had gedaan is niet vermeld, wij vermoeden slechts dat het toch ernstig was, omdat de man daar al achtendertig jaar lang ziek of lam lag. Jezus genas hem op wonderlijke wijze.

Jezus waarschuwt hem, de zonde na te laten, en “iets ergers” zou de dood kunnen betekenen. Die man ging toch Jezus aanklagen voor zijn opdracht om zijn matras te dragen op sabbat!  Genezing is geen garantie voor behoud! Zo zijn er nog voorbeelden in de Bijbel die duidelijk het verband tussen zonde en ziekte bevestigen, al is dit niet altijd het geval.

 

De zalving.(14).

Dit gebeurt met olie, en olie is een beeld van de H.Geest. De zalving doet men “In de naam des Heren” d.i. Jezus Christus. De olie heeft geen enkele medische  betekenis hier in dit geval. Hoe zou olie kanker kunnen genezen? Deze handeling is naar de wil van Jezus, en laat verstaan dat het enkel Hij is die laat genezen.

Het zalven op zich was vroeger een teken van vreugde. Er werd ook daarom voor de feesten, geurige olie toegevoegd aan de olijfolie.

Een samenkomst organiseren voor het zalven van de zieke christenen strookt niet met de bedoeling van de apostel Jacobus en zorgde voor onnodige verwarring.

 

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken,

en de Here zal hem oprichten

 

Het gebed is het bijzonderste bij een ziekenzalving. Deze tekst draagt geen  spectaculair gebeuren in zich, waarbij de zieke terstond geneest! Toch is een ogenblikkelijke genezing nooit uitgesloten.

 

De apostel heeft het geschreven onder zijn algemene richtlijnen voor de christenen. De belofte dat de zieke zal genezen wijst naar een genezingsproces, ook al is men ongeneeslijk ziek! Dit wonderlijk gebeuren is er ook nog vandaag onder de Bijbelgetrouwe christenen. Onder de eerste christenen werden ook niet allen genezen, want wie zijn zonde niet wil nalaten, verhinderd het genezingsproces. Het weigeren van doeltreffende medicatie is uit de boze! Hizkia werd genezen, na zijn gebed, met de toenmalige middelen!

Wie zich laat zalven stelt een daad van geloof, wie er niet in gelooft zal zich toch niet laten zalven of voor hem laten bidden. Oudsten moeten in vertrouwen bidden, en Gods wil aanvaarden.

Het gebed van een rechtvaardige.

 

Hierover bestaat veel misbegrip. Velen denken aan een goed en eerlijk mens. Een rechtvaardige in Gods ogen is een mens die door God werd gerechtvaardigd, door in Jezus en Zijn Woord te gaan geloven! Wie de Bijbel niet gelooft van kaft tot kaft, is niet gerechtvaardigd. Wie twijfelt, moet bidden dat God hem zelf overtuigd.(Rom.8). Een wedergeboren christen is iemand als Noach, hij volgde de maten van God op, voor zijn ark, en werd gered. Als men zijn eigen “maten” wil gebruiken om zijn redding te bouwen, die zal vroeg of laat verdrinken.

 

Jacobus verwijst naar Elia!

 

Elia een mens als wij, bad dat het niet zou regenen, opdat het volk zich zou bekeren! En God bekrachtigde zijn gebed, en het regende een tijd niet. Geen regen was geen zegen voor het volk. Water is nodig om te leven, de Bijbel voor eeuwig leven!

Wil u zegen ontvangen?

 

 

R.GAYTANT

Voorganger