BEKERING VOOR JEZUS WEDERKOMST

“ Bekering voor Jezus’ Wederkomst”

 

clip_image002 

Mattheüs 3:2 en 4:17; Mattheüs 22: 1 -14;  Lucas 14: 15-24; Lucas 21: 25-36;  1 Petrus 4: 7 – 17 – 19. Openbaring 3:4 -6, 20;  Openbaring 19: 6–10.

 

De laatste tijd legt de Heer ons zo duidelijk op het hart te verwijzen naar de Opname van de Bruid, en Wederkomst van Jezus. Ook tijdens onze laatste reis naar  Servië was dit het centrale thema.

Wanneer Jezus met Zijn Dienst op aarde begint, is het eerste waartoe Hij de mensen oproept: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”  Johannes de Doper is Hem hierin – in de geest van Elia – voorgegaan. Voordat Jezus terugkomt, om Gods Koninkrijk op aarde te vestigen en Hij de Koning der koningen zal zijn, zal nogmaals deze oproep in de geest van Elia klinken:

 “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

 Driemaal in de Bijbel betekent: – God is tot het uiterste gegaan. Zijn volheid is bereikt. Hij geeft de laatste tekenen der tijden. Er zijn tekenen gegeven aan zon, maan en sterren: op Rosh Hashana was er een zonsverduistering, op het Loofhuttenfeest zal er een bloedrode maan zijn boven Jeruzalem, “de Ster van Bethlehem”is weer aan de hemel zichtbaar geworden, want de Koning komt.

clip_image004

Deze Koning nodigt jou en mij uit Zijn Koninkrijk binnen te gaan en aan Zijn Maaltijd deel te nemen. De Heer verlangt er naar met ons een hechte gemeenschap te vormen. Een maaltijd in de Bijbel is een verbondsmaaltijd. Het hoogste en intiemste verbond is het huwelijk. Jezus verlangt naar jou en mij, naar Zijn Gemeente, als naar Zijn Bruid.

Maar willen wij ook Zijn Bruid zijn?

Waar is ons hart op gericht?

Want het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen leven zonder God en trotseren Zijn geboden. Als wij maaltijd houden met de wereld, hebben we gemeenschap met haar normen en waarden en zullen we Gods waarschuwingen niet opmerken. De wereld zal er blind voor zijn, wanneer bij God de maat vol is en het einde komt. Zo gebeurde dat bij Noach. Zo zal dat ook nu gebeuren.

Maar wanneer ons hart gericht is op Jezus, de Zoon, en God de Vader, zal men door de Heilige Geest horen en verstaan, dat “wie volhardt tot het einde behouden zal worden.” Matth. 24: 13.

In Mattheüs 22: 1 -14 en Lucas 14: 15-24 lezen we over het einde der tijden. God, de Vader, heeft Zijn maaltijd bereid voor de bruiloft van Zijn Zoon. Alles is gereed:

        HET IS VOLBRACHT.

Door Jezus’ Offer aan het Kruis, ligt de weg open om naar het Vaderhuis te gaan en er deel te nemen aan het Bruiloftsmaal. 

De uitnodigingen zijn verstuurd. De Koning nodigt uit: niet één keer, niet twee keer, maar wel drie keer. Ik geloof dat de eerste uitnodiging met Israël te maken heeft: men wilde niet en  wees Gods heil via Jezus af. Jeruzalem werd verwoest, Israël verstrooid.

Dan zendt de Koning zijn gezanten uit over de hele aarde, naar iedere stam, taal, of natie, om de mensen uit te nodigen voor de Bruiloft van het Lam.

“En allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn Naam geloven,  die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees of van een man, doch uit God geboren zijn.”(Joh. 1: 12,13)  

En bij iedere uitnodiging klonk het: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bereidt u er op voor om de Koning te ontmoeten. Trek de klederen des heils aan.”                                    

 

Nu, aan het einde van de tijd, komt de laatste uitnodiging, die tevens een waarschuwing is. Is ons hart nog steeds op Jezus, de Messias, onze Verlosser gericht ? Heeft Hij de hoogste plaats in ons leven?

Gods plan is klaar. Het Bruiloftsmaal voor Zijn Zoon zal er komen.

Maar dan lezen we in  Mattheüs 22: 8. dat de Koning zegt:

“De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard”

 

Wanneer zijn we het in de ogen van de Koning wel of niet waard om

aan Zijn Maaltijd deel te nemen?

                  In Lucas lezen we dat de genodigden zich beginnen te verontschuldigen. Zij vonden hun eigen zaakjes belangrijker dan de heerlijkheid die God voor hen bereid heeft.

Er werd onderzoek naar gedaan, wanneer de mensen in Nederland gelukkig zijn. Het resultaat was, dat de mensen zich gelukkig voelen, als ze geld hebben en een goede baan. Ook werd er nog over een goede partner gesproken.

Jezus zegt: “Zij vinden hun eigen akker, hun eigen zaken, hun carriëre, hun familie, hun huwelijk, belangrijker dan het Koninkrijk der hemelen. Er zijn allerlei zaken of idolen die belangrijker gevonden worden, dan de Zoon des mensen”.

Soms laten mensen zich zo meeslepen door allerlei menselijke problemen, dat zij het zicht op de hemel zijn kwijt geraakt.

Maar dan klinkt het: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”

clip_image007

Er vindt zoveel plaats in deze wereld, zoveel mensen zijn verdreven van huis en haard. Er vinden grote bosbranden plaats en op andere plaatsen zijn er hevige overstromingen. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan. Daniél 12:1

Maar wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Lucas 21: 28.

Wie zijn het wel waard om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer, het Bruiloftsmaal?

Jezus zegt ons via de brief aan de gemeente van Filadelfia: “Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking , die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houdt vast, wat u hebt, opdat niemand uw kroon neme.” Openbaring 3: 10.

Het zal net als in de tijd van Noach zijn: de Heer redt de zijnen, maar nu niet via een ark, maar door Zijn Gemeente via Zijn engelen op te halen:de Opname.

Wie op de Here steunen, te midden van het onrecht in deze wereld zoals in de dagen van Noach, zal zien dat de ogen des Heren gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. (2 Kronieken 16: 9) Want de diepste verwezenlijking  van dit Woord vindt plaats bij de Opname van Zijn kinderen. 

clip_image009De Koning heeft Zijn dienaren erop uitgezonden om van de kruispunten der wegen, uit de heggen en steggen, mensen uit te nodigen voor het Bruiloftsfeest van Zijn Zoon. Het zijn Joden en heidenen, hoogbegaafden en zwakbegaafden, goede en slechte mensen, lammen en blinden. Zij worden allen uitgenodigd het evangelie in ontvangst te nemen. Er is alleen een punt, waarin ze gelijk zijn: zij moeten zich allemaal bekeren, voordat ze aan het feest mogen deelnemen. Net als tegen de gemeente van Sardes zegt de Heer tegen ons: “Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u.  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”Openbaring 3: 3-5

Petrus zegt tegen ons: Het einde aller dingen is nabij gekomen. Spoedig laat de Bruidegom, Jezus,  Zijn Bruid halen. Dan zal ze zonder vlek of rimpel moeten zijn. Dan zullen haar rechtvaardige daden in de hemel en op de aarde bekend zijn. In  Mattheüs 22 lezen we over iemand zonder bruiloftskleed. Hij was niet in Christus gereinigd en geheiligd. Hij was niet  door Hem vrij gekocht.

Maar alleen voor hen die zich echt bekeerd hebben, wordt het feest.

 

clip_image011

 

clip_image013Bron: Adrie Bos