Stop met wachten op WO3 – Het is Agenda 2030 — Frontnieuws

Ik was laatst een artikel over de Tweede Wereldoorlog aan het lezen op een Hongaars mediakanaal, toen ik op deze alinea stuitte: “De opdracht van de Amerikaanse 15e luchtmacht was, onder andere, om de olieraffinaderijen en militaire installaties in Hongarije te vernietigen en lam te leggen, evenals de transportinfrastructuur, vooral de spoorwegen. Deze doelstellingen werden…

Stop met wachten op WO3 – Het is Agenda 2030 — Frontnieuws

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

 

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,Marc.4

Een geheim blijft meestal onder enkele personen, of ieder kan een persoonlijk, geheim bewaren. De discipelen van Jezus begrepen bepaalde geheimen van God, omdat zij dit kregen, maar anderen werd het gegeven in gelijkenissen om na te denken.

De gelijkenis van de zaaier toont aan welke mensen de woorden van Jezus zouden geloven en welke mensen niet. Het is een geheim, hoe mensen Jezus persoonlijk leren kennen, omdat het werk is van God die de mens benadert. Zonder geloof kan niemand het geheim van de Bijbel begrijpen! De theoloog die niet wil geloven dat Jezus over het water liep, zou zich beter nuttig maken als timmerman en zwijgen!

Het geheim van de opstanding.

Toen Jezus op aarde was, en predikte, kwam er veel publiek om te luisteren, velen hadden interesse, en velen kwamen voor de sensatie en het zien van tekenen en wonderen, anderen enkel om genezen te worden, enz. Maar wie geloofde in de opstanding van doden?

Op een bepaald moment wilde Jezus zijn discipelen een geheimenis bekend maken, toch nam hij slechts enkele discipelen met Hem mede.

2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen,3 en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.4 En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.Marcus.9

Had Jezus enkel over een geheimenis gesproken, dan was er een mogelijkheid, dat zijn discipelen zoiets bijzonders nooit zouden kunnen geloven. Zoals vandaag weinig mensen geloven wat in de Bijbel staat. Zoals vele mensen uit onwetendheid spreken: niemand is ooit uit de dood teruggekeerd! Zo spreken alle verloren en misleide zielen die niet zijn wedergeboren uit water en Geest.

Doch hier openbaarde Jezus een geheimenis:

Hij veranderde ter plaatse van natuur voor hun ogen en sprak met mensen die ook hadden geloofd wat God sprak, zoals Mozes,en Elia, en later vele anderen. Daar bevestigde God dat Jezus zijn zoon was! Deze discipelen wisten vanaf dat ogenblik dat Jezus bovennatuurlijk was, en de mensen die geloven wat God duidelijk maakt, zullen ook een onsterfelijk lichaam krijgen.

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Wat een geheimenis, dat er mensen zullen zijn, die hun overleden geliefden, en vrienden, die volgens de Bijbel, in Christus geloofden, zullen terugzien, wat een onbeschrijfelijke vreugde zal dat zijn, het lijkt sprookjestaal, en toch zal het zo zijn. Vervolgde en vermoorde christenen zullen allen elkander terugzien, en hun moordenaars kennen een tweede dood!

Jezus stond lichamelijk op uit de dood.

6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.Marc.16

Een deel van het Joodse volk was die gekruiste Jezus al vergeten, kruisigingen waren er al meer bij de Romeinse barbaren. De nieuwsberichten waren al zo ongeloofwaardig als vandaag, de leugen dat men het lichaam van Jezus had gestolen, zal wel voorpaginanieuws zijn geworden. Toch is er het bewijs vandaag, dat Jezus leeft, en ook vandaag nog mensen veranderd, aanraakt en geheimen laat verkondigen!

Een verzwegen geheimenis, die je ook niet hoort op de radio of ziet op TV ziet!

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.Col.4

Indien het geheimenis van Christus niet waar zou zijn, of niet heel belangrijk, wie zou dan daarvoor in de gevangenis willen zitten, of zijn leven op het spel zetten?

In de eerstkomende jaren komt er een

Bijbels geheimenis aan het licht!

clip_image00651 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.1 Cor.15

De plotse opname van de kleine gemeente van Christus Jezus in de lucht! Dit zal zijn als een dief in de nacht……….voor de ongelovigen!

Er staan dus uitzonderlijke gebeurtenissen voor de deur, waarbij de goddeloze wereld verstomd en verbijsterd zal staan, vol onbegrip. Wat men niet wilde geloven, zoals de zondvloed, maar kwam er toch. Zo is het ook vandaag. Velen geloven niet dat er een geheime opstanding voor de deur staat, van gestorven mensen, die Jezus persoonlijk leerden kennen in hun leven.

Niet iedereen zal sterven, wanneer dit geheimenis zich voltrekt. Zij die nog in leven zijn, zullen plots een verheerlijkt lichaam krijgen, net zoals Jezus, die zo’n lichaam toonde aan zijn leerlingen! Wat een zalige gebeurtenis zal dat zijn, bijzonder voor hen met gezondheidsproblemen!

Wakkere christenen stellen zich de vraag hierover:

Wanneer zal dit gebeuren?

Slapende en misleide christenen stellen zich die vraag niet.

Wij dienen rekening te houden dat God, Zijn volk, Israël, een tijd lang ter zijde heeft gezet. Vandaag leven wij in een tijd, waarbij wij vaststellen dat God de draad met Zijn volk opnieuw aan het opnemen is, en dit sinds het ontstaan van Israël in 1948. Ook zien wij dat het M.O. een kruitvat is geworden, en wellicht Israël in het nauw zal komen, en de tijd van de zevenjarige “benauwdheid van Jacob” begint, ook de laatste wereldoorlog, die Jezus zal beëindigen, anders was er geen leven meer op aarde!

Wie ontkomt aan ’s werelds meest rampzalige tijd ooit?

Mensen die enkel geloofden in Jezus, en niet in ongeloofwaardige staatsgodsdiensten, en geen afgoden dienden.

Mensen die enkel geloofden wat de Bijbel leert, en zich daar naar richten.

Mensen die vergeving vroegen en kregen, door geloof in het offer van Christus en wedergeboren werden.

Mensen die hopen, en verlost zijn van de “komende toorn” van God!

1Th 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1Th 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.

<

p align=”center”>Wie oren heeft, die hore!

clip_image008

Israël zal zijn gasexport naar Europa opvoeren naarmate de energiecrisis verergert — Brabosh.com

Israël zal zijn gasexport naar Europa opvoeren naarmate de energiecrisis van het continent erger lijkt te worden. De wereldwijde energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen doordat de oorlog in Oekraïne en de pre-pandemische vraag de groothandelsprijzen van gas en olie hebben doen stijgen. De Europese Commissie schat dat de groothandelskosten voor elektriciteit in het […]

Israël zal zijn gasexport naar Europa opvoeren naarmate de energiecrisis verergert — Brabosh.com

DOELTREFFEND GEBED

DOELTREFFEND GEBED

 

 

BIDDEN IN DE NAAM VAN JEZUS

 

 

clip_image002

 

Fil.2:9-1O

1.De allerhoogste naam

Het grote geheim van de kracht van de eerste gemeente lag in het feit dat zij de naam van Jezus gebruikten.

Mat.18:19-20

 

Samenkomen in zijn naam betekent samenkomen in zijn wezen en zijn autoriteit .Christus is het ‘brandpunt’ van ons samen zijn. Wij komen niet samen vanwege onze gemeenschappelijke interesse in godsdienst, maar omdat ons gezamenlijke leven gericht is om Christus Zelf. Met onze verscheidenheid aan menselijke persoonlijkheden en verschillende niveaus van geestelijke groei ontmoeten we elkaar in Hem.

 

2.Zijn naam geeft zijn wezen weer.

clip_image004

God openbaart zijn wezen in zijn namen. Door zijn namen in het hele Oude Testament liet God steeds meer van Zichzelf zien. Abraham die zijn zoon Isaac op het altaar offerde, is Een voorbeeld. Toen hij het mes ophief, bereid om Isaac te offeren, geloofde hij dat God hem weer uit de dood zou opwekken. God kwam op dat moment tussenbeide.

Gen.22:11

 

God gaf Abraham opdracht zijn zoon niet te slachten, omdat Hij nu zeker was van Abrahams relatie met Hem. Maar opdat Abraham toch uitdrukking zou kunnen geven aan zijn toewijding voorzag God in een ander offermiddel.

 

 

Gen.22:13

God openbaarde aan Abraham dat deze ram geen wondervoorziening was van het laatste moment’ voorzieningen’ getroffen. Deze openbaring van God aan Abraham viel samen met de bekendmaking van zijn naam ‘Jahweh Jireh’

 

Gen.22:14

Waar nu voor ons vertaald staat: ‘De Here zal erin voorzien’, staat letterlijk ‘Jahwe Jireh’. Dit kan vertaald worden met ‘de HERE heeft gezien’ of met’ de HERE heeft voorzien’. Deze naam is daarom een openbaring van het wezen van God voor alle generaties als de God die alles ziet en in alles voorziet.

 

3.Kant -en-klare ‘voorzieningen’

 

Op het moment dat Adam door de hand van God geschapen werd en Gods adem hem levend maakte, zelfs nog voordat Adam zijn ogen kon openen, was alles in de schepping al voor hem klaargemaakt. Hij ontwaakte in en wereld die gevuld was met kant-en klare voorzieningen. In al zijn noden was al voorzien, voordat ze konden opkomen.

 

 

Gen.1:29

Als nieuwe schepping in Christus Jezus ben je in de nieuwe wereld van Gods koninkrijk gekomen. In dit koninkrijk staat alles al voor je klaar. Voordat je een nood hebt, is er al in voorzien.

Paulus zei:

Ef.1:3

 

Letterlijk staat hier zelfs ‘alle geestelijke zegen’ zoals het ook in andere vertalingen vertaald wordt. Deze zegeningen zijn niet slechts beperkt tot geestelijke zaken, maar omvatten ook de materiële zegeningen van het leven. Daarom vond Paulus het zo belangrijk dat de rijken begrepen dat zelfs hun rijkdom een gave van God was.

1 TIM.6:17

 

4 De naam van Jezus

 

Geen enkele openbaring van het wezen van God in zijn namen is rijker dan de naam van Jezus. Hoewel de naam ‘Jezus’ (de Here redt) algemeen gebruikt werd in die tijd, kreeg de naam een speciale betekenis doordat God deze koos om er zijn wezen en zijn doel met de mensheid in te openbaren.

Mat.1:21

Iedereen in deze wereld leeft volgens de normen en onder de autoriteit van een of andere god. Waar het om gaat is: Welke god?

 

Micha 4:5

 

5 Gemeenschappelijk leven.

 

Naarmate het wezen van Jezus ons onze levens meer tot uitdrukking komt, zal er meer kracht liggen in het uitspreken van zijn naam.Door te geloven in de Heer  Jezus wandel je in zijn naam, dat wil zeggen, leef je voor altijd in zijn wezen je deelt nu in zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn geloof en zijn vrede. Jouw geest beschikt nu over alles wat Hij is door het Woord, dat in je leeft.

2 Petr.1:3-4

 

6.Het gebruik van zijn naam in je gebed

 

Wat je bent, heeft invloed op Gods antwoord op datgene wat je vraagt. Het is beslist noodzakelijk dat je JJn bent met het wezen van de naam die je gebruikt.

Paulus werd lastig gevallen door een slavin met een waarzeggende geest. Ze liep maar achter hem aan en waar hij ook ging, riep ze luid:

“Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen.”

Hand.16:17

Wat ze zei was waar, maar ze was in haar wezen niet een met wat zij proclameerde. Paulus onderscheidde dat en toen het hem teveel werd, draaide hij zich om en zei hij tegen de geest:

Hand.16:18

 

De demonen moesten Paulus gehoorzamen net zoals zij Jezus moesten gehoorzamen. Want Paulus gebruikte de autoriteit die in die naam lag en hij leefde in de naam die hij gebruikte.

 

7.Bezweren of bezeren?

 

 

Aan de andere kant waren er ook mensen die hetzelfde probeerden te doen, met een afschuwelijk afwijkend resultaat.

Hand.19:13-16

 

Deze mannen leefden niet in overeenstemming met het wezen van degene wiens naam zij gebruikten.Voor hen was de naam van Jezus niet meer dan een magische formule om wonderen te verrichten. God stond niet achter het gebruik van de naam, omdat Hij niet achter de mensen kon staan die deze naam op hun lippen namen. Alleen mensen met een zuiver leven kunnen de naam met kracht gebruiken.

 

8.De koning vertegenwoordigen

 

Voordat Jezus naar zijn Vader terugkeerde, legde Hij zijn discipelen uit dat zij zijn permanente vertegenwoordigers op aarde zouden zijn. Hij gaf hun niet alleen de opdracht om de wereld in te gaan met het goede nieuws van het evangelie, maar Hij gaf hun ook zijn persoonlijk gezag om dat te doen. En Het gebruik van zijn naam zou hun de zekerheid geven, dat het antwoord uit de hemel in overeenstemming zou zijn met hun woorden.

Marc.16:15, 17

 

Hij nodigde hen uit voor zijn Vader te verschijnen in de autoriteit die in zijn naam ligt besloten.

 

JOH.15:16

 

Toen Jezus zag dat de enorme draagwijdte van wat Hij zei niet tot hen doordrong, herhaalde Hij wat Hij had gezegd. Hij benadrukte het feit dat zij Hem aan zijn woord mochten houden om volledig antwoord van God te ontvangen.

 

Joh.16:23-24

Door zijn naam zo zonder beperkingen aan ons te geven zei Jezus eigenlijk : ‘Als je deze naam gebruikt, wanneer dan ook, waar dan ook en voor wat dan ook, zal Ik Mijzelf openbaren als volledig een met jou.

 

Als je voor de troon van je Vader in de hemel staat en zegt: ‘Vader, ik vraag U dit in de naam van Jezus’, dan is het alsof Jezus daar Zelf staat en zegt:  ‘Vader, ik vraag U dit te doen.’ .Wanneer je ook maar bidt in de naam van Jezus, ziet de Vader jou als de Zoon.

 

9.Over het gehele heelal

 

 

Paulus had zo’n duidelijke openbaring ontvangen over de autoriteit die in de naam van Jezus besloten ligt, dat hij die naam verkondigt als de hoogste naam in het heelal.

 

Fil.2:9-11

 

Wanneer je in je gebed de naam van Jezus gebruikt, moet alles buigen voor die naam als je bidt in de naam van Jezus, klem je aan God vast met zijn leven en zijn gezag. Als zijn vertegenwoordiger ben je daarom in die naam alles wat Hij is.

 

Het gebed in de naam van Jezus vindt ingang bij God en bij de mensen

 

 

 

Biblespace Vlaanderen