DOELTREFFEND GEBED

DOELTREFFEND GEBED

 

 

BIDDEN IN DE NAAM VAN JEZUS

 

 

clip_image002

 

Fil.2:9-1O

1.De allerhoogste naam

Het grote geheim van de kracht van de eerste gemeente lag in het feit dat zij de naam van Jezus gebruikten.

Mat.18:19-20

 

Samenkomen in zijn naam betekent samenkomen in zijn wezen en zijn autoriteit .Christus is het ‘brandpunt’ van ons samen zijn. Wij komen niet samen vanwege onze gemeenschappelijke interesse in godsdienst, maar omdat ons gezamenlijke leven gericht is om Christus Zelf. Met onze verscheidenheid aan menselijke persoonlijkheden en verschillende niveaus van geestelijke groei ontmoeten we elkaar in Hem.

 

2.Zijn naam geeft zijn wezen weer.

clip_image004

God openbaart zijn wezen in zijn namen. Door zijn namen in het hele Oude Testament liet God steeds meer van Zichzelf zien. Abraham die zijn zoon Isaac op het altaar offerde, is Een voorbeeld. Toen hij het mes ophief, bereid om Isaac te offeren, geloofde hij dat God hem weer uit de dood zou opwekken. God kwam op dat moment tussenbeide.

Gen.22:11

 

God gaf Abraham opdracht zijn zoon niet te slachten, omdat Hij nu zeker was van Abrahams relatie met Hem. Maar opdat Abraham toch uitdrukking zou kunnen geven aan zijn toewijding voorzag God in een ander offermiddel.

 

 

Gen.22:13

God openbaarde aan Abraham dat deze ram geen wondervoorziening was van het laatste moment’ voorzieningen’ getroffen. Deze openbaring van God aan Abraham viel samen met de bekendmaking van zijn naam ‘Jahweh Jireh’

 

Gen.22:14

Waar nu voor ons vertaald staat: ‘De Here zal erin voorzien’, staat letterlijk ‘Jahwe Jireh’. Dit kan vertaald worden met ‘de HERE heeft gezien’ of met’ de HERE heeft voorzien’. Deze naam is daarom een openbaring van het wezen van God voor alle generaties als de God die alles ziet en in alles voorziet.

 

3.Kant -en-klare ‘voorzieningen’

 

Op het moment dat Adam door de hand van God geschapen werd en Gods adem hem levend maakte, zelfs nog voordat Adam zijn ogen kon openen, was alles in de schepping al voor hem klaargemaakt. Hij ontwaakte in en wereld die gevuld was met kant-en klare voorzieningen. In al zijn noden was al voorzien, voordat ze konden opkomen.

 

 

Gen.1:29

Als nieuwe schepping in Christus Jezus ben je in de nieuwe wereld van Gods koninkrijk gekomen. In dit koninkrijk staat alles al voor je klaar. Voordat je een nood hebt, is er al in voorzien.

Paulus zei:

Ef.1:3

 

Letterlijk staat hier zelfs ‘alle geestelijke zegen’ zoals het ook in andere vertalingen vertaald wordt. Deze zegeningen zijn niet slechts beperkt tot geestelijke zaken, maar omvatten ook de materiële zegeningen van het leven. Daarom vond Paulus het zo belangrijk dat de rijken begrepen dat zelfs hun rijkdom een gave van God was.

1 TIM.6:17

 

4 De naam van Jezus

 

Geen enkele openbaring van het wezen van God in zijn namen is rijker dan de naam van Jezus. Hoewel de naam ‘Jezus’ (de Here redt) algemeen gebruikt werd in die tijd, kreeg de naam een speciale betekenis doordat God deze koos om er zijn wezen en zijn doel met de mensheid in te openbaren.

Mat.1:21

Iedereen in deze wereld leeft volgens de normen en onder de autoriteit van een of andere god. Waar het om gaat is: Welke god?

 

Micha 4:5

 

5 Gemeenschappelijk leven.

 

Naarmate het wezen van Jezus ons onze levens meer tot uitdrukking komt, zal er meer kracht liggen in het uitspreken van zijn naam.Door te geloven in de Heer  Jezus wandel je in zijn naam, dat wil zeggen, leef je voor altijd in zijn wezen je deelt nu in zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn geloof en zijn vrede. Jouw geest beschikt nu over alles wat Hij is door het Woord, dat in je leeft.

2 Petr.1:3-4

 

6.Het gebruik van zijn naam in je gebed

 

Wat je bent, heeft invloed op Gods antwoord op datgene wat je vraagt. Het is beslist noodzakelijk dat je JJn bent met het wezen van de naam die je gebruikt.

Paulus werd lastig gevallen door een slavin met een waarzeggende geest. Ze liep maar achter hem aan en waar hij ook ging, riep ze luid:

“Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen.”

Hand.16:17

Wat ze zei was waar, maar ze was in haar wezen niet een met wat zij proclameerde. Paulus onderscheidde dat en toen het hem teveel werd, draaide hij zich om en zei hij tegen de geest:

Hand.16:18

 

De demonen moesten Paulus gehoorzamen net zoals zij Jezus moesten gehoorzamen. Want Paulus gebruikte de autoriteit die in die naam lag en hij leefde in de naam die hij gebruikte.

 

7.Bezweren of bezeren?

 

 

Aan de andere kant waren er ook mensen die hetzelfde probeerden te doen, met een afschuwelijk afwijkend resultaat.

Hand.19:13-16

 

Deze mannen leefden niet in overeenstemming met het wezen van degene wiens naam zij gebruikten.Voor hen was de naam van Jezus niet meer dan een magische formule om wonderen te verrichten. God stond niet achter het gebruik van de naam, omdat Hij niet achter de mensen kon staan die deze naam op hun lippen namen. Alleen mensen met een zuiver leven kunnen de naam met kracht gebruiken.

 

8.De koning vertegenwoordigen

 

Voordat Jezus naar zijn Vader terugkeerde, legde Hij zijn discipelen uit dat zij zijn permanente vertegenwoordigers op aarde zouden zijn. Hij gaf hun niet alleen de opdracht om de wereld in te gaan met het goede nieuws van het evangelie, maar Hij gaf hun ook zijn persoonlijk gezag om dat te doen. En Het gebruik van zijn naam zou hun de zekerheid geven, dat het antwoord uit de hemel in overeenstemming zou zijn met hun woorden.

Marc.16:15, 17

 

Hij nodigde hen uit voor zijn Vader te verschijnen in de autoriteit die in zijn naam ligt besloten.

 

JOH.15:16

 

Toen Jezus zag dat de enorme draagwijdte van wat Hij zei niet tot hen doordrong, herhaalde Hij wat Hij had gezegd. Hij benadrukte het feit dat zij Hem aan zijn woord mochten houden om volledig antwoord van God te ontvangen.

 

Joh.16:23-24

Door zijn naam zo zonder beperkingen aan ons te geven zei Jezus eigenlijk : ‘Als je deze naam gebruikt, wanneer dan ook, waar dan ook en voor wat dan ook, zal Ik Mijzelf openbaren als volledig een met jou.

 

Als je voor de troon van je Vader in de hemel staat en zegt: ‘Vader, ik vraag U dit in de naam van Jezus’, dan is het alsof Jezus daar Zelf staat en zegt:  ‘Vader, ik vraag U dit te doen.’ .Wanneer je ook maar bidt in de naam van Jezus, ziet de Vader jou als de Zoon.

 

9.Over het gehele heelal

 

 

Paulus had zo’n duidelijke openbaring ontvangen over de autoriteit die in de naam van Jezus besloten ligt, dat hij die naam verkondigt als de hoogste naam in het heelal.

 

Fil.2:9-11

 

Wanneer je in je gebed de naam van Jezus gebruikt, moet alles buigen voor die naam als je bidt in de naam van Jezus, klem je aan God vast met zijn leven en zijn gezag. Als zijn vertegenwoordiger ben je daarom in die naam alles wat Hij is.

 

Het gebed in de naam van Jezus vindt ingang bij God en bij de mensen

 

 

 

Biblespace Vlaanderen