DE ZONDE VAN EVA

DE ZONDE VAN EVA!

Depressief.jpg

Vandaag leven wij in een rampzalige tijd en we zien pijnlijke beelden na aardbevingen, overstromingen met een zondvloedkarakter enz. Doch de grootste ramp welke de mens ooit kende, was zeker de zondeval, een gevolg van ongehoorzaamheid aan zijn Schepper: De zondeval was geen appeltje bijten of een sprookje! Deze humanitaire ramp heeft tot vandaag nog steeds zijn gevolgen, zoals de sterfelijkheid van de mens en het ontroostbare verdriet met bittere tranen. Deze eerste mensen kregen een ander lichaam, dat diende te eten en drinken om in leven te blijven. Kleding want het kon koud krijgen. Geen spontaan contact meer met de Schepper. Werden nog meer aangevallen door de satan, die hen wilde vermoorden enz.

OORDEEL 2013

Doch er is hoop! God heeft een reddingsplan! Laten wij even dieper nadenken over hoe deze eerste mensen, pas geschapen naar Gods beeld met onsterfelijkheid, hoorden zij wat later over een straf van God als “sterven”, want God sterft niet en is eeuwig, men noemt Hem de eeuwige.(1 Tim.6:16)

Gen 3:1  De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

 

Men vertaald met “slang” wat symbool staat voor de duivel, satan, draak, hoofd van alle afgevallen engelen. Wie in zijn bestaan niet gelooft is al door hem gevangen. Hij kan zich in alle gedaanten voordoen, net een kameleon, je merkt hem niet direct op. Het feit dat hij kan spreken en preken bewijst zijn vele mogelijkheden.

Hij benadert de vrouw met een listige vraag, over wat God had gesproken. Dit is zijn eerste zet om te zien in hoeverre Eva geloofde wat God had gezegd. Zo is het ook vandaag nog, de satan wil weten of u alles gelooft wat in de Bijbel staat, want dat is Gods woord! God geeft daarin raad, geboden en verboden. De satan wil weten of Eva ook het gezag van Gods woorden zal aanvaarden, en wil haar sluw leiden tot opstandigheid zoals hij.

Eva werd getest over haar Bijbelkennis. Ze faalde, want God had gezegd dat ze van “die” boom niet mocht van eten. Maar niet dat ze de boom niet mocht aanraken. Eva voegde toe aan God woorden. Dat was een eigen gemaakte wet, zoals vandaag vele on-Bijbelse kerkelijke wetten. (2,3). Het is heel belangrijk in het aardse leven dat men goed weet wat God wil, dit om gelukkig te zijn, want dat is Gods bedoeling geweest. Eva had Gods wil al half vergeten!

De duivel maakte gebruik van haar onvoldoende kennis, haar lauwheid, haar onverschilligheid, en hij liegt, door te zeggen dat ze niet zou sterven.

Zo predikt hij, satan, als een engel des lichts, ook vandaag tot vele mensen dat er geen hel bestaat, terwijl dit zijn laatste eigen bestemming is, de poel van vuur.

Onvoldoende kennis is als de onvoldoende olie bij de dwaze maagden. (4) Ze zou niet sterven bij het aanraken van de boom. Zo begon Eva eerst te twijfelen aan wat God sprak. Het is een uiterst gevaarlijk pad wanneer men gaat twijfelen, aan Gods onfeilbare woord.

Sommige Rabbijnen leggen de grondtekst uit, al zou satan haar hebben geduwd tot tegen de “verboden” boom. Er gebeurde natuurlijk niets, Eva stierf niet, en ze begreep ook niet ten volle wat sterven was. Eva had nog nooit een dode gezien. Ook wij, mensen kunnen vandaag al moeilijk een begrip vormen over de hel of die tweede dood, waarvan God spreekt. Ze kwam op een dwaalweg, door een listige vermenging van leugen en waarheid.

Satan gebruikt nog steeds dezelfde verleidingstechnieken, de Bijbel, Gods woorden in vraag stellen, aanvechten en liegen. Satan haalde Bijbelteksten aan, om Jezus te beproeven, zou hij het vandaag niet doen met Gods kinderen nu hij nog weinig tijd heeft? Valse Bijbels drukken, valse predikers met eigenmachtige uitleg, en het toevoegen of afdoen van Gods woorden. Satan wil mensen duwen, onder dwang, naar zijn kerk, en zoekt om zelf te worden aanbeden. (Openb.22,18) Dit met als gevolg geen toegang meer tot de boom des levens, eeuwig leven.  

Gen 3:6  En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Eva geloofde en vertrouwde nu op de satan, die zich vandaag kan voordoen als de super christen, als magiër, en straks als “de” antichrist. Nu was ze overtuigd dat ze ook niet zou sterven bij het eten. Eva kende snel een valse geruststelling, ze was overtuigd en kwam niet meer terug op de woorden en geboden van God. Sommigen denken dat ze behouden zijn, maar hun wandel klopt niet. Ze zette de volgende fatale stap, ze at, ze genoot, en verleidde ook nog Adam, om te genieten.

Die boom kent toch eigenaardige kenmerken, die men niet allemaal letterlijk kan aanvaarden. De vrucht van de boom is begrijpelijk, maar er staat niet appelboom, of vijgenboom. Het Latijn voor appelboom is “malus”, wat ook kwaad betekent.

Een “lust” om naar te kijken en “begeerlijk” en om “verstandig” te worden. Het lijkt wel dat deze drie verleidende elementen terug te vinden zijn voor iedere Internet bezoeker! “Verstandig” of “geleerde” mensen komen moeilijk tot geloof in Jezus, door hovaardigheid. De apostel Johannes haalt dezelfde kenmerken aan voor een werelds ongelovig denkpatroon!

 

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes,

de begeerte der ogen en een hovaardig leven,

is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar

wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.1 Joh.2

Deze boom heeft precies kenmerken van een levend wezen? Die aantrekkelijke boom was begeerlijk en een lust voor het oog. Verstandig makend, leerzaam. Mensen worden regelmatig vergeleken met bomen in de Bijbel.

De andere boom, de boom des levens wordt door de Joden ook gezien als de boom van Isai. Jezus was een rijs uit die boom en dat klopt! (Jes.11:1,2)

Zo werd Eva ergens overspelig tegenover God, ze begaf zich in de omgeving van de door God verboden boom. Sommigen wijzen naar een seksueel overspel van Eva met de opdringerige satan. Dat overspelig “eten” of “genieten” van de vruichtbaarheid van de boom, kan men vinden in spreuken met de gepaste context!

19 De weg van de adelaar langs de hemel en de weg

van de slang op de rots, de weg van een schip in

volle zee en de weg van een man bij een jonge

vrouw. 20 Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt

haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.Spr.30

Voor vele christenen hangt er nog steeds een taboe rond seks, al is het helemaal geen zonde binnen het huwelijk. Het verbieden van normale seks, of huwelijk is zonde. In bovenstaande tekst wordt “eten” symbolisch gebruikt als buitenechtelijk gemeenschap te hebben.

Zo kwamen er twee zaadlijnen ontstaan:Gelovigen in Jezus enerzijds, en ongelovigen of anders gelovigen anderzijds, welke vijandig staan tegenover elkaar, zoals Abel en de ongelovige, maar religieuze Kaïn.

 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,

en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop

vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.Gen.3

De laatste en grootste overwinning in de wereldgeschiedenis zal er zijn voor het zaad van de vrouw, en niet van het slangenzaad! Het slangenzaad verdwijnt.

 

Er komt herstel, een nieuwe wereld.

clip_image006

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;1 Kor.15

 

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.1 Kor.15

 

Wanneer wij kijken naar de vele en toenemende natuurrampen, de gevolgen van de zogenaamde opwarming van de aarde, de aardbevingen, orkanen, enz. dan kunnen wij vaststellen dat onze planeet aan vernieuwing toe is. Het lijkt wel een versleten kleed, zoals de Hebreeënschrijver laat weten. God zal hem als een mantel oprollen, en zal verwisseld worden. (Hebr.1:11,12). Er is hoop leert God, en Hij liegt niet!

Zoals door de zondeval, ziekte en dood in het leven kwam van de mens, zo zal er ook een opstanding zijn door Christus, voor allen die in Hem gaan geloven, enkel en alleen zoals Gods woord het leert. Bij de zondeval sloot zich het geestelijk zien, contact met God, en opende een ander beperkt zicht, waarbij de mens inzag te hebben gezondigd, en zag zo zijn naaktheid. Een mens heeft dus twee wedergeboorten of transformaties nodig voor toegang tot de komende nieuwe wereld, de eerste naar de geest, (bij bekering) en de tweede wedergeboorte van het lichaam. (bij de wederkomst) (Joh.3,5) en (1 Kor.15,12)

Vg. R. GAYTANT.

Biblespace Vlaanderen