BENT U BESCHERMD TEGEN ALLE KWAAD UPDATE UW BEVEILIGING !

 

ark-noachBij deze vraag kunnen er allerlei gedachten bij u opkomen. Beschermen spreekt al voldoende dat men zich tegen iets veilig wil stellen.

Wanneer het hard regent, dan neemt men ook zijn paraplu. In de oudheid streed men met pijl en boog, en men gebruikte dan een schild om zich te beschermen. Vandaag gebruikt men een kogelvrije vest, of om een land te beschermen, een rakettenschild.

Doch er bestaat ook een ander soort van gevaarlijk kwaad, waartegen men zich moet gaan beschermen. Zo sprak men in vroegere jaren over een beschermengel, bewaarengel enz.

God liet ons weten dat het in de eindtijd zeer gevaarlijk zou gaan worden op aarde, door het gedrag van de mensen, veroorzaakt door felle demonische activiteiten.

God sprak in het Hebreeuws: “acharit-hayamim”, de eindtijd, of beter gezegd de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Messias Jezus Christus, en wij vinden dit terug in onderstaande Bijbeltekst:

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.2 Tim.3

8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 Petr.5

 

Openbaring 12:12 juicht daarom hemelen, en die er in woont! wee echter de aarde en de zee! want de duivel is tot u neergedaald; hij is ziedend van woede: want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

 

Wij leven nu in die dagen! Zware tijden, zijn gevaarlijke tijden. Dus is waarschuwen en beschermen een noodzaak zoals wij vandaag ongerechtigheid, wetteloosheid en valse godsdiensten zien aangroeien!

 

clip_image003Wanneer het huis van een gezin plots en snel in brand staat, en er slapen nog twee kinderen boven, dan zal de vader of moeder toch alles doen uit liefde om hun kinderen te redden uit die brand! Ze zetten soms hun leven op het spel, ze roepen en tieren om de kinderen wakker te maken, en ze sleuren ze snel mee, opdat ze niet zouden omkomen, in de vlammen, en brengen ze in bescherming.

Zo moeten zij die wedergeboren christen werden, met aandrang mensen wakker maken opdat ze niet in een bestaande hel terechtkomen waar Jezus over sprak! Zij die prediken vandaag dienen te waarschuwen, voor de gevaren van het soms onbegrijpelijk en listig kwaad, niet alle kwaad komt dagelijks op TV, krant of Internet.

HOE WORDT MEN BESCHERMD TEGEN ALLERLEI KWAAD?

Uit de geschiedenis leren wij dat mensen goden aanbaden, en hen offerden uit angsten. Men probeerde de goden gunstig te stemmen, en de weergoden omwille van een goede oogst enz.

Het is opmerkelijk dat wij veel teksten vinden in de psalmen. Wie uit angsten is gered, kent een grote blijdschap, een aanleiding om te zingen van blijdschap en God te danken.

Wie of wat kan bescherming geven tegen allerlei kwaad welke een mens kan overkomen?

Sommigen zoeken het in het dragen van amuletten, afgodenbeelden in huis brengen, of alles wat men denkt waarbij boze geesten buiten bleven, en allerlei bijgeloof zoals ons landje dat kent.

PSALM 91 LICHT UIT GODS WOORD!

Om zich te beschermen hebben wij hulp nodig. Een God boven alle (af)goden! Dat staat al in Psalm 91:1 Daar is de schuilplaats bij de “De Allerhoogste”. Een God boven alle goden. (Eng.Vert.) In die schuilplaats kun je slapen op je twee oren zoals men dat zegt.

Maar wat is of betekent die schuilplaats? ( Ps.37,40 / 57,2 / 34,23 )

 

Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver.

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.2 Sam.22

clip_image005De Bijbel is als een paraplu, dat kan beschermen tegen de wind en regen. Maar als je hem thuis vergeet, of niet wil gebruiken, dan ben je onbeschermd. Je kunt thuis een Bijbel, (Vaders paraplu) hebben in de kast, maar hem niet gebruiken, nooit opendoen of lezen. God geeft gratis goede raad! Dan loop je soms in een regenvlaag van het hedendaagse onverwachte kwaad!

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; Ps. 118,8

 

1 wie onder de hoede van den allerhoogste verblijft, en in de schaduw van den almachtige woont,2 mag zeggen tot Jahweh: “mijn toevlucht en sterkte, mijn GOD, op wien ik vertrouw! Ps.91

Mensen die samenwonen, leren elkaar elke dag beter en beter kennen. Zo is het ook wie elke dag met de Here samenleeft, die begint Hem te begrijpen. Hij begint te begrijpen wat God wil! Wel het zijn die mensen zegt God die op Mijn bescherming kunnen rekenen, en mogen in waarheid zeggen: De Here is mijn schuilplaats, mijn abri!

Maar wie op mensen zijn vertrouwen gaat stellen zullen beschaamd worden. Menselijke bescherming is zeer beperkt en stelt teleur!

De profeet Jesaja sprak op dezelfde wijze tot Gods volk:

Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.Jes.30,3.

Zo sprak Jesaja tot Israël, maar ook vandaag spreekt de Here tot Zijn kinderen, vertrouw niet op volksleiders zoals op de Farao, president van Egypte. Vetrouw niet op mensen met wereldse macht of invloed.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.Ps.91

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!Ps.124,7

clip_image007Wanneer wij hier lezen over een strik, dan doet dat ons denken aan de sluwheid en listigheid van de duivel. Wie vogels heeft gevangen, heeft een aantrekkelijk lokaas gebruikt, voor mensen is dit iets dat de ogen streelt en de begeerlijkheid opwekt.

De vogel ontdekt dat hij zijn vrijheid heeft verloren, als hij het aanlokkelijke (geld, succes, enz) heeft geproefd. Zo is de vrijheid van de mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt, een slaaf geworden, zonder privacy. Hij zal de biochip of het merkteken van de antichrist, een strik, aannemen en dat kwaad als goed verkondigen! Zij zullen zich een vloek over zich trekken. ( Jes.5,20)

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Tim.6,9

Wie zou niet rijk willen worden? Iedereen zou dat willen worden, maar er zijn mensen die de strik van de vogelvanger hebben ontdekt door het lezen van de Bijbel. Die mensen hebben een andere vorm van rijkdom ontdekt, een onvergankelijke rijkdom. (Efeze3,8.)

Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;Ps.37,16

 

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.Matth.13,22

clip_image009Het ziet er naar uit dat de welvaart in onze maatschappij stilaan aan het wegkwijnen is door een opgezette economische crisis, welke zal leiden tot een roep en schreeuw om een reddende wereldleider en wereldregering. Opnieuw rijk en arm? Vrije en slaaf?

Veel mensen hebben al wel eens het evangelie gehoord, maar het had geen enkele invloed op hun leven.

Als het vogelnet na een bepaalde tijd, plots valt, en men plots sterft dan zijn die mensen de gevangen vogels. Denk aan de rijke dwaas uit Lucas 12. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

God riep de mensen op allerlei wijzen, maar er kwam geen verandering meer in hun denken. Geen tijd voor de Bijbel, geen tijd om naar God te luisteren, ook geen bescherming dus!

 

WIE OP GOD VERTROUWT KRIJGT BESCHERMING!

 

4 hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.Ps.91

 

11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

 

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,