DANKBAARHEID

De melaatse

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar……..2 Tim.3

Wanneer wij even kijken in het hedendaags leven, dan kunnen wij vaststellen dat opnieuw de Bijbel groot gelijk heeft. De Bijbel profeteert dat in de eindtijd “ondankbaarheid” een hoogtepunt zal treffen, net zoals wij zien dat records in het klimaat werden en worden vastgesteld.

Vele ongelovigen zullen nu opmerken dat dit altijd zo is geweest. Inderdaad ondankbaarheid is niet nieuws onder de zon, maar ongelovigen zijn profetisch blind. Doch vandaag stijgt die grote ondankbaarheid naar een toppunt, zoals God het liet opschrijven! God liegt niet!

Wij nemen echter de tijden, toen Jezus, de zoon van God op aarde wandelde en de mensen licht bracht in hun onwetendheid, en wilde aantonen dat Hij God was in de ogen van mensen!

12 En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons 14 En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, 16 en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. 17 En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen?18 Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? 19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Luk.17

clip_image005In die tijd was melaatsheid een ongeneeslijke ziekte, net als de kanker vandaag. Iedereen welke slachtoffer is geworden van deze ziekte, wil graag genezen worden, en doet alles wat hij kan om genezing te vinden.

Zo riepen hier van op afstand tien melaatsen tot Jezus om verlost te worden van hun ziekte. Jezus was op weg door Samaria naar Galilea en kwam een dorp binnen!

Zo zijn er vandaag duizenden mensen welke bidden om complete of wonderlijke genezing tot Jezus. Jezus luistert wanneer mensen op Hem gaan roepen, ook vandaag!

Hier stellen wij vast dat deze tien zieken in zijn Woord geloofden, en Hem allemaal gehoorzaamden. Ze gelijken sterk op de tien maagden, die gingen ook op weg. Jezus gaf hen de zekerheid of garantie, dat ze in die tijd van opgaan naar de priesters al genezen zouden zijn, doch ze dienden wel op Hem te vertrouwen.

Het tonen aan de priesters, was toen om te bevestigen dat ze werkelijk werden genezen. Na wettig onderzoek konden zij terug in de maatschappij worden opgenomen. Ze hadden al in geen jaren nog hun familie kunnen zien, wat een blijdschap en gejubel bij de thuiskomst. Wanneer Jezus geneest, is lichamelijke genezing compleet, en mag de wetenschap onderzoek doen.

Die melaatsen zijn een beeld van zondaars, zoals ieder mens in die staat is geboren. Wie Hem gaat aanroepen, en de levensweg gaat bewandelen welke Hij aantoont, zal wonderen ervaren. Wij menen dat Jezus voor hen een bevestiging wilde van hun reiniging, genezing!

Ze werden in korte tijd genezen, maar dienden stappen te zetten in geloof, bij het opgaan naar de priesters. Deze priesters functioneerden toen als artsen. En bij wie was er dan voldoende echt geloof in Jezus?

17 En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden?

Waar zijn de negen anderen?

18 Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling?

Slechts één keerde terug, een Samaritaan, om te danken, negen waren zeer ondankbaar. Samaritanen en Joden stonden met verschillende gedachten aangaande hun geloof, en over de Bijbelboeken welke wel of niet werden gebruikt. Het lijkt er op, zoals christenen onder elkaar, elk met hun eigen denominatie of geloofsbelijdenis.

De andere negen melaatsen werden genezen, maar kwamen niet terug om de Heer te danken. Hun lichamelijk probleem was opgelost en Jezus al vlug vergeten, terug de wereld in, bij familie en oude vrienden!

Hier leren wij dat een wonderlijke genezing geen garantie is voor eeuwig behoud! Ze gelijken op christenen waarbij enkel lichamelijke genezing van belang is. Ze vinden de weg tot Jezus niet voor hun behoudenis!

Belangrijk was de opmerking welke Jezus maakte bij de Samaritaan!

Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden!

Melaatsheid staat in de Bijbel als symbool voor de zonde. De genezing had plaatsgevonden. De dankbare Samaritaan geloofde wel in de almacht van Jezus, en werd genezen. Hij herkende het teken! Het heil is uit de Joden! Hij keerde terug naar Jezus, met grote dankbaarheid. En getuigde tegen iedereen van zijn wonderlijke genezing. Hij kon opnieuw gaan werken, wat een zegen!

Christenen welke met zekerheid weten dat ze door God werden gerechtvaardigd en vergeven, getuigen daarvan uit grote dankbaarheid, lichamelijk genezen of niet!

De dankbaarheid van de Samaritaan kwam uit zijn hart, was geen schijn, en zo leefde hij verder uit dankbaarheid tot Jezus.

Zo is het ook met iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in Jezus, en van zijn zondig denken werd genezen, hij blijft de rest van zijn leven God danken! Zijn dankbaarheid leeft verder dag aan dag.

Over de ondankbare negen Joden, welke enkel genezen wilden worden, horen wij verder niets meer….Ondankbaarheid aan God brengt onwetendheid en dwaasheid in het denken van de mens! (Rom.1:21) Zo zijn er christenen, welke wonderen in hun leven hebben ervaren, maar toch zijn afgevallen….Je hoort er niets meer van zoals deze negen! Zo dicht bij Jezus geweest en toch verloren!

Dankbaarheid aan Jezus Christus is bij iedere christen zichtbaar!

16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 1 Cor.10

clip_image007Een christen betoont zijn dankbaarheid, bij deelname aan het heilig avondmaal. Hier betoont een Bijbelgetrouw christen zijn dankbaarheid voor wat Jezus voor hem heeft gedaan op Golgotha. Paulus leerde ook de Corinthiers daarvoor dankbaar te zijn. Ook Paulus zelf dankt God voor zijn bediening, zijn apostelschap, welke hij ontving, ondanks gevangenschap, marteling en tenslotte onthoofding! Wat je ook mag doen in de gemeente, het is dankzij de Here, die gedankt mag worden voor die genade.

12 Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, 13 hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. 1.Tim.1

Een christen dankt voor zijn verhoorde gebeden, ook Jezus dankte!

40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij,indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. 43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! Joh.11

Ook hier geeft Jezus het goede voorbeeld, om te danken voor wat iemand heeft verkregen. Wij kunnen blijdschap ontvangen bij gebeden welke werden verhoord. Doch danken kan vlug worden vergeten, vergeten van danken is ondankbaarheid!

Een bekeringsgebed kan worden verhoord, en hoe dieper de zondaar was weggezonken in deze wereld, hoe dankbaarder hij is, wanneer hij weet dat God hem alles heeft vergeven door Christus!

clip_image009Bidden en danken, gaan hand in hand!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Wij mogen de beloften die God ons doet, opeisen. “petition”. Wij mogen God op Zijn woord nemen, en door geloof Hem al danken. Wij mogen elk probleem bij Hem voorleggen, en uitzien. Het lijkt precies de omgekeerde wereld. Vragen en al danken voor wat God zal doen, inderdaad dat gaat ons petje te boven!

https://biblespace.org