JEZUS EN NICODEMUS

clip_image001
clip_image003

Hoe legde Jezus het evangelie uit?

(Joh.3) Vele christenen hebben soms moeite om het evangelie uit te leggen aan de mensen. Toch is het eenvoudig: Dit zijn de getuigenissen hoe mensen zelf tot geloof in Jezus en inzicht zijn gekomen van de waarheid. Aan de andere kant zijn er mensen die op zoek zijn naar de waarheid. Ze willen leven en streven naar geluk.

Vele mensen hebben problemen van allerlei aard, gezondheid, depressie, echtscheiding, financieel door jobverlies enz. Verschillende mensen hebben Jezus leren kennen en hebben ontdekt dat Hij de oplossing is voor vele van onze problemen, want onze problemen ontstaan door de zonde en zondig te leven.

Nikodemus gaat naar Jezus, waarom? Wat is zijn probleem?

Echte problemen had Nikodemus niet. Nikodemus zat wel met onbeantwoorde vragen in zijn leven.

Nikodemus was een theoloog uit zijn tijd, en wilde weten wie die “Jezus” was.

De vraag die hem in zijn hart steeds achtervolgde was: Wie gaat naar de hemel en hoe?

Hij had gezien dat Jezus tekenen en wonderen deed, welke je zonder God niet kunt.

Nico dacht, die Jezus zal het zeker wel weten.

Hij ging s nachts? Waarom?

Geloven is iets dat heel gevoelig ligt bij de mensen in het algemeen. Daarom is persoonlijke evangelisatie nog steeds de meest zegenrijke. Nico wilde niet gezien worden door zijn collega’s, want ze zouden kunnen lachen met hem, want hij was tenslotte de grote leraar van Israël!

Jezus leert hem wie naar de hemel gaat, welke de voorwaarde is!

(3) De geestelijke wedergeboorte is noodzakelijk bij de mens.

Nikodemus dacht dat hij door te behoren tot het uitverkoren volk, dat hij daarom ook in de hemel zou komen.Vele mensen denken wel dat ze door naar een kerk te gaan, in de hemel zullen komen…helaas!

Jezus leerde hem dat hij wedergeboren moest worden om in te gaan in het koninkrijk van God.

Die gedachte was dat Gods volk behouden was door in te gaan in het beloofde land of koninkrijk.

Israël ging het beloofde land binnen op de plaats Gilgal aan de Jordaan.

De Jordaan was de rivier waar ook de profeet Johannes doopte op de plaats Gilgal.

De waterdoop is het symbolisch beeld van dood en opstanding. Besprekeling is onbijbels!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

clip_image005Het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte is hetzelfde als “Gilgal”.

In Gilgal werd er het eerste Pascha gehouden door Gods volk.

Wat heel bijzonder is: Het woord Gilgal komt overeen met het woord “Golgotha”

Wie gelooft in het offer van Jezus en de Bijbel heeft aangenomen, en zijn zonden oprecht beleden, is ingegaan in het koninkrijk van God.

Het woord Gilgal betekent ook voorhuiden, daar werden de Joden besneden na hun woestijnreis.

De besnijdenis is traditioneel het tegenbeeld van gelovig worden. N.T. Besnijden van het hart, het denken!

(5) Geboren worden uit water en geest. Wat is het water en wat is de geest?

Het water is de Bijbel, Gods woorden, de Geest is Gods Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Het moet duidelijk zijn dat iemand die gelooft, overtuigt werd door God, en die geloofszekerheid heeft gekregen. Dus een christen werd niet overtuigd door een mens, maar door God zelf! Hoe?

Ro 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Je kunt het de doop met de Geest noemen.

(6,8) Wie wedergeboren is kan men vergelijken met de werking van de wind!

De wind is onweerstaanbaar.

Een sterke wind of een tornado hou je niet tegen. Hij zoekt om onze wil en denken om te zetten naar Zijn wil. Soms willen wij zoveel, en plannen wij zoveel, maar voor een kind van God is er controle, een macht die hij niet kan weerstaan. De Geest werkt altijd bovennatuurlijk.

1Sa 10:10 Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet; de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering. 11 En allen die hem van vroeger kenden, zagen hoe hij met de profeten profeteerde; en men zeide tot elkander: Wat is toch de zoon van Kis overkomen? Is Saul ook onder de profeten? 12 Toen antwoordde iemand daarvandaan: Wie is hun vader? (Daarom is het tot een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten?)

Ook Saul werd gegrepen door de H.Geest en profeteerde! Doch dit was tijdelijk.

De wind is ongeregeld.

De wind kan werken als een storm,maar ook als een briesje. Kalm of krachtig.

Niet van onszelf afhankelijk!

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

De wind is onzichtbaar!

De werking van de H.Geest in de christen zie je niet, maar enkel zie je de uitwerking van de Geest!

De wind kan frisse lucht brengen, maar je ziet hem niet. De Geest laat zich niet door organisaties leiden.

De wind is niet na te speuren.

De ene maal komt hij uit het zuiden, en een dag later komt hij uit het noorden. Dit is hier een punt dat wijst naar onbegrip, niet te begrijpen. Gods wegen zijn onbegrijpelijk.

2Co 2:11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Ro 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Nicodemus diende toe te geven dat hij de werking van de wind niet kon begrijpen; Zo kan ook een onbekeerde theoloog niet weten hoe de werking is van iemand die Gods geest heeft ontvangen.

De Geest is nodig om te kunnen begrijpen wat Jezus zegt over het hemelse. ( vers 12)

In v.14 vergelijkt Jezus zijn offer met de koperen slang die Mozes verhoogde in de woestijn, opdat ze niet zouden sterven van de slangenbeten. Het gif is de zonde, aanwezig in ieder mens, met de dood tot gevolg. Wie geloofde in het beeld van de slang, stierf niet van de slangenbeten, omdat God het zo ingesteld had.Doch voor ons is het genade, maar het gif is er nog!

(18) Wie niet gelooft in het offer van Jezus, IS REEDS VEROORDEELD.

De uitspraak volgt in het laatste oordeel, dit oordeel is slechts voor alle ongelovigen.

Ieder mens die leeft, en Jezus of het woord de Bijbel, verwerpt leeft in een verloren toestand.

De kinderdoop brengt hier geen verandering aan. De kinderdoop is geen wedergeboorte.