NOOIT MEER OORLOG?

NOOIT MEER OORLOG?

clip_image002

 

Nooit meer oorlog is de wens van ieder normaal mens! Waarom oorlog voeren, en straks een laatste wereldoorlog, welke zal eindigen met de wederkomst van Christus in Jeruzalem om nu te regeren! In de Bijbel vinden wij gedeelten welke gaan over, veldslagen, oorlogen, stenigingen, kruisigingen, onthoofdingen enz. Ook de geschiedenisboeken staan vol van godsdienstoorlogen, waarbij ook de Bijbelgetrouwe christenen, eens de geuzen of ketters genoemd werden gefolterd en op de brandstapels vermoord, door de Babelse christenen in het Vaticaan. (Vaticaan betekent: Vatis: “vergoddelijken en aanbidden” “Can” betekent: Slang!)

 

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Openbar.18.

Vandaag horen wij opnieuw van de barbaarse geweldplegingen in het Midden-Oosten tegenover alles wat “Christelijk” heet of kruis draagt. Het Vaticaan reageert niet of nauwelijks!

Wanneer komt er een einde aan al dat oorlogsgeweld?

 

clip_image004Om deze vraag zinnig te beantwoorden, dienen wij terug te keren tot de allereerste oorlog, deze begon in de hemel, onder de engelen. (2 Petr.2:4/ Jes.14:12/ Judas 1:6)

 

7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

Wij kunnen nu al begrijpen dat de strijd tussen licht en duisternis zich heeft verplaatst van de hemel naar de aarde en de ganse schepping. Zo zet hij zijn strijd verder op aarde, en zijn tijd is beperkt. (Openbar.12:12). Ook andere gevallen engelen zijn hier actief op aarde! Hun doel is alles vernietigen, en mensen te inspireren tot uitvindingen welke kunnen dienen tot allerlei kwaad, als het maken van nucleaire wapens enz. Ze willen bijzonder de mensen afleiden, opdat ze niet behouden zouden worden. Ze bedriegen de mensen, net als bij Eva.

Satan wil aanbeden worden op aarde.

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt.Matth.4

 

Hier kunnen wij opmerken, dat de duivel, macht heeft op deze wereld, en wil strijden, maar niet over Jezus, want Hij stuurt hem gewoon weg. Jezus ontkende de macht van satan niet. In deze wereld is de oorzaak van vele oorlogen, de godsdienst. Godsdienst betekent aanbidden. Vandaag wil men alle godsdiensten en staatskerken verenigen tot één vorm van godsdienst: Een gedwongen aanbidden van de satan!

 

Paulus laat weten dat voor de wederkomst van Jezus, er een heel ernstige dwaling zal komen. De reden hiervoor is, dat men de waarheid (De Bijbel) niet heeft willen aanvaarden.(2 Thess.2.10,11) Deze ketterij zal zeer verlokkelijk en bedrieglijk gebeuren, en de meerderheid zal het goed vinden.

Deze zieltogende wereld nadert heel snel een profetische vervulling welke staat in Openbaring:

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.Op.13:8

In andere vertalingen staat gewoon “hem” in plaats van beest.

EEN EVANGELIE VAN VRIJHEID EN WETTELOOSHEID

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.2 Petr.2

 

Valse profeten zijn te herkennen aan hun losbandigheid, wetteloosheid en geldzuchtigheid, daaronder begrijpen wij een attitude van misbruik van de genade, waarbij een niet Bijbelse vorm van vrijheid wordt gepredikt. De H.Geest brengt echte vrijheid, maar religieuze tradities en kerkgewoonten kunnen mensen opnieuw binden.

 

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,(Col.1)

 

Onze christelijke vrijheid, is een bevrijd zijn van de machten der duisternis! Paulus bad voor de christenen opdat ze vervuld zouden mogen worden met de rechte kennis van Gods wil. Valse predikers gaan zeer listig opnieuw binden! Soms met een demonische binding als gevolg hun optredens.

 

 

 

 

 

 

Hoe kan een mens weerstand bieden en tegen wat?

 

clip_image006Eph 6:10  Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11  Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13  Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

 

De apostel Paulus had goed begrepen dat de grote vijand, Gods schepping wil vernietigen en in de eerste plaats de mens, de kroon van Gods schepping. Zo kwam er de zondeval, het verwekken van kinderen door de gevallen engelen. Zo kwamen er de reuzen, met kannibalisme en Gods oordeel: de zondvloed, een herschepping als gevolg.

 

Een eerste vereiste om weerstand te kunnen bieden, is vertrouwen op wat God leert en zo te handelen. En God maakt ons ook duidelijk hoe, en kent al de komende overwinning. De duivel is super listig, en zorgt voor de nodige misleidingen en verwarring. Om te overwinnen, dienen wij eerst de werken van de vijand te observeren en te herkennen. De apostel omschrijft hen als “geestelijke boosheden”, of machten maar wie of wat betekent dat?

Hij bedoelde voorzichtig het onzichtbaar leger van de gevallen engelen. Ook de “watchers and their army of evildoers” genoemd. Ze inspireren het kwaad in de harten van de mensen. En mensen leven onder deze geestelijke invloed, in opstandigheid tegenover God, en dit vanaf hun geboorte.

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeze 2

 

Ieder mens is geboren in een zondige status, geestelijke blindheid. Door een leven naar eigenzinnigheid, ongeloof, en menselijke verkeerd geïnspireerde wijsheid, kan een mens niet behouden worden en is reeds veroordeeld tot de tweede dood als gevolg.  Een geestelijk herstel is enkel mogelijk door geloof in Christus, het Woord.

 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3:18

 

De gevallen engelen zijn niet op de hoogte van Gods geheimen. Indien zij al Gods geheimen kenden, zouden ze Jezus niet hebben gekruisigd. Hier spreekt Paulus over de blinde machthebbers, (Matth.23,16) de religieuze mensen, welke Jezus hebben vermoord. (1 Cor.2:6-8).

 

clip_image00811 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Jud.

 

Jezus kende de opstandige vijanden!

 

32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en Schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, Matth.23

Jezus zag in deze mensen, de werkzaamheden van de afgevallen engelen, Hij noemde ze slangen. Hij kende ook hun uiteindelijke bestemming. Ze waren aanwezig op Zijn doop, maar bekeerden zich niet.

De apostel Paulus herkende de werking van de

“boze machten” de afgevallen engelen!

 

Hand.13:6-12 Daar was een landvoogd welke belangstelling had voor het evangelie. Hij liet Paulus tot hem komen. Meteen begon de strijd. Het is niet toevallig als men over het evangelie tegen iemand wil spreken, dat de vijand actief wordt. Elymas, een Joodse valse profeet en magiër zocht meteen om de gesprekken te verhinderen.

Paulus sprak hem aan als:

10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? 11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.

 

Wij kunnen vandaag veel dwalingen vaststellen zoals Jezus het profeteerde. Dit ontwikkelt natuurlijk ook veel strijd en onenigheid onder de christenen van de eindtijd. (1 Petr.4:17)

 

17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Jud.

Eén gedachte over “NOOIT MEER OORLOG?”

Reacties zijn gesloten.