ONVERHOORDE GEBEDEN

clip_image002

ONVERHOORDE GEBEDEN

Wedergeboren christenen ,kunnen God zien als een liefdevolle vader, doch onder Bijbelse voorwaarden, huisprincipes! Hij roept ons op om te bidden in vertrouwen op Hem. Wij mogen tot Hem gaan met al onze zorgen en behoeften. Wij weten dat God barmhartig is en ons liefheeft als een echte vader voor Zijn kinderen. Toch kunnen wij niet ontkennen dat christenen ook onverhoorde gebeden kennen, en dan teleurgesteld zijn, opstandig zijn of zwijgen!

Wij kunnen even kijken wat God ons toont ook over de onverhoorde gebeden. Als God onze gebeden niet wil verhoren, waarom doet Hij dat? Kan zonde of iets anders een hinder zijn? Moet men opnieuw leren bidden? Hoeveel maal kunnen wij bidden voor een punt? Maken onverhoorde gebeden een christen moedeloos? Waarom zwijgt men over al de onverhoorde gebeden? Is bidden een theorie of een praktijk? Verhoorde gebeden is een leerschool op zich en doet ons vertrouwen groeien. Wij nemen enkele voorbeelden van “onverhoorde gebeden”.

Het onverhoorde gebed van Mozes.

23 Ook smeekte ik toen de HERE: 24 Here HERE, Gij zijt begonnen uw knecht uw grootheid en uw sterke macht te laten zien; want welke God is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij? 25 Laat ik toch naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien, dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat schone bergland en de Libanon.

26 Maar de HERE was tegen mij verbolgen om uwentwil en hoorde niet naar mij; de HERE zeide tot mij: Laat het genoeg zijn, spreek Mij niet meer over deze zaak.

27 Beklim de top van de Pisga en sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden en naar het oosten en zie met uw ogen in het rond, want de Jordaan hier zult gij niet overtrekken. 28 Maar geef Jozua uw bevelen, sterk hem en bemoedig hem, want hij zal aan de spits van dit volk naar de overzijde trekken en dit het land doen beërven, dat gij zult zien.Deut.3

Mozes bad om te mogen ingaan in het beloofde land. Mozes had een sterk verlangen om zijn volk te mogen binnenleiden in het beloofde land Kanaän. Hij wilde zien wat God beloofd had. Mozes was een nederige dienaar en toch luisterde God niet naar zijn vurige smeekbede, integendeel God werd kwaad.

Ook wij kennen sterke verlangens, voor wat wij bidden, maar niet al onze eigen verlangens en begeerten worden ingewilligd. Wij stellen ons ook dan de vraag: Waarom Heer?

God was gewoon kwaad op Mozes, maar waarom?

7 Toen sprak de HERE tot Mozes: 8 Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. 9 Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des HEREN, zoals Hij hem geboden had. 10 Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots hadden doen samenkomen, zeide hij tot hen: Hoort toch, weerspannige, zullen wij uit deze rots voor u water te voorschijn doen komen?11 Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. 12 Maar de HERE zeide tot Mozes en Aaron: Aangezien gij op Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land, dat Ik hun geef. Num.20

Mozes was onbedachtzaam geweest en geloofde niet in dat “spreken” tot de rots! Dit is het bidden tot Jezus! Hij diende enkel voor de ogen van het volk te spreken tegen de rots! De rots is een beeld van Christus. Mozes werd eigenzinnig! Doch Mozes sloeg op de rots voor de ogen van het ganse volk en toch kwam er het nodige levensnoodzakelijke water. Mozes stond onder invloed van het weerspannige volk en de omstandigheden. Ze sloegen ook Jezus!

Enkel de “manier” waarop Mozes het water liet vloeien, was niet volgens Gods wil! Bidden en handelen dient naar Zijn wil te gebeuren.

God wil ons zegenen, maar niet buiten Zijn woorden om! Bidden moet in Geest en in waarheid!

Had Noach Gods maten of Gods meter, niet gevolgd, voor het bouwen van de ark, was de ark gezonken! Als wij God willen dienen op onze eigen manier, dan kan er geen vreugde en zegen opkomen.

Toch was God zijn dienstknecht genadig,

1.Mozes mocht het beloofde land wel zien vanaf een heuveltop, nog voor hij stierf.

2.In Lucas staat dat enkel Mozes en Elia sprak met Jezus, ook dat was een zegen voor hem. Hij zag de verlosser, die hem uit Egypte verloste!

Wij leren hieruit, om na te denken over de redenen van onverhoorde gebeden, maar ook tevens dat God toch troost en alles medewerkt ten goede voor hen die Hem liefhebben!

Het onverhoorde gebed van Elia

3 Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. 1 Kon.19

De profeet Elia werd door koningin Izebel hard vervolgd, omwille van de omgekomen Baalpriesters. Elia had voor de ogen van het volk een grote overwinning gemaakt op de afgoderij welke het volk bedreef. Elia vluchtte, werd doodsangstig, wilde sterven en sprak dat het nu genoeg was geweest. Hij kon het niet verder aan. Een mens kan soms diep in de put geraken, dat hij bad dat niet verder meer wilde leven.

Wij lezen niet dat hij zelfmoord wilde plegen. Wij lezen dat hij bad om te mogen sterven!

Zijn gebed om te mogen sterven werd niet verhoord!

Hij at niet meer en ging slapen in de schaduw van een bremstruik. God liet Elia niet sterven. Zijn gebed was verkeerd!

Je sterft niet zoals en wanneer je wilt. Op. 22:13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Elia sterft niet, integendeel hij werd opgenomen en zag de dood niet!

2Kon 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

God wilde eerst een opvolger voor Elia, en liet hem helemaal niet sterven wanneer hij wilde. God kent onze menselijke gedachten en zo bidden wij verkeerd door zondige gedachten. Onze gevoelens mogen geen invloed hebben, enkel Gods woord! God handelt op een heilige wijze.

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en

uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Het onverhoorde maar leerzaam persoonlijk

gebed van Jezus

Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! Luc.22

Het is een onverhoord gebed gebleken. Dit onverhoorde gebed werd tot zegen voor allen die in Jezus geloven. God heeft Zijn eigen zoon niet gespaard. God kon, maar wilde dit gebed niet verhoren, want met de beker was de geplande verzoening en voorspeld!

Een onverhoord gebed mag ons niet teleurstellen!

Ook bij het niet genezen worden! Als dit wel teleurstelt, dan wilde men de wil van God niet respecteren! Jezus, zou ten volle genieten van de vruchten van zijn verlossingswerk! Ieder mens die tot geloof in Hem komt is een eeuwige zegen met hemelvreugde!

In zijn woorden “ doch niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.”

Hij was mens en weet heel goed hoe wij bestaan. Hoe wij ons voelen in zeer moeilijke omstandigheden. Hij leeft met ons mee. Jezus was bereid de wil van Zijn Vader te doen, te aanvaarden, ondanks alles.

Mt 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Het onverhoorde gebed van Paulus

Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 2 Cor.12

Paulus had een pijnlijke kwaal of ziekte. Paulus bad driemaal. Zijn gebed werd niet verhoord. In ieder geval God kon hem nog beter gebruiken op die manier, anders werd hij misschien te hoogmoedig. Paulus zal het wellicht ook niet hebben begrepen, maar nam het later aan!

Mijn genade is u genoeg. Paulus wist heel goed wat dit betekende, want hij had tegen God gevochten! Hij schrijft ook dat dit een ervaren is, namelijk de kracht van Christus te ervaren in moeilijkheden.

Was Paulus nu kwaad op God? Neen!

Geloofde hij nu niet meer verder? Neen!

Was zijn geloof te klein? Neen!

Leefde de apostel in zonde? Neen, dat lezen we niet!

Liep Paulus nu naar een andere apostel voor genezing? Neen!

Israël kende ook onverhoorde gebeden door slecht gedrag!

13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. 15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; Jesaja 1

16 Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet.17 Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem?Jeremia 7

Israel was in geestelijk verval, je zou denken nu is het moment en hoog tijd om te bidden en te vasten! De zonden van het volk waren: overspel, moord, afgoderij, paganisme, luisteren naar valse profeten enz.

Er zijn ook nog andere redenen waarom gebeden niet verhoord worden:

Niet vergeven: Marc.11:24 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Twijfel: 22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, zal, als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen.Matth.21

Hoogmoed: 14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.15.Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. 2 Kron.7

Eigenwijsheid: 11 Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen; 12 hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere profeten, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de HERE der heerscharen. 13 En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de HERE der heerscharen. Zach.7