Categoriearchief: HET BIDDEN

HOE, WAAR EN WANNEER BIDDEN

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!

 

 

clip_image002

            

 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet

aangenomen.

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.(Joh.)

 

 

De wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Wij zijn er en wij hebben nog geen besef. Precies zoals wij naar het vlees geboren waren.

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te zien als God niet zou gelogen hebben!

Het Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Een mens kan Gods Woord aannemen, als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden ( Lucas 24:45)

 

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid of duisternis uit zijn hart. Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,

van wat God eigenlijk wil. Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was. Zijn ziel wordt gaandeweg genezen! Gezond worden en gezond leren denken. Hij vraagt vergeving, en krijgt vergeving voor al zijn handelen zonder God. Het geestelijk genezingsproces begint.

 

 

Een mens wordt VER – ANTWOORD – DELIJK!

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier in zijn leven op aarde. Zijn antwoord kan zijn:

 

A / Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont! Dat Hij mijn zondestraf droeg.

 

B / Ik geloof niet, of niet alles, wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet dat Jezus als God op aarde leefde.

 

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God door geloof in Jezus heeft aangenomen, wordt behouden. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen opnemen !

 

 

DAN ZULLEN ER TWEE IN HET VELD ZIJN, EEN ZAL AANGENOMEN WORDEN EN EEN ZAL ACHTERGELATEN WORDEN. Matth.24

 

 

clip_image004

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis haalt voor het grote feest.

 

 Johannes  3 :  5 – 7

 

Nikodemus was een farizeeër, godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart. Hij wilde eens vertrouwelijk met Jezus spreken. Zo kan ieder dit nog steeds doen!

Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.Hij bracht later mensen tot geloof in Jezus.

Deze man begreep hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, en zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

 

EEN NIEUWE SCHEPPING

 

 

2  CORINTHIERS  5 : 17

 

Zo is iedere christen als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping.

Een nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping.

Het begint bij een veranderen van denken, naar het denken van God.     God geeft Zijn Geest aan de mens die de woorden van God gelooft. Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid.

 

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS?

 

clip_image006

 

A.       EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Romeinen 12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus. Het gevolg is scherp onderscheid leren maken tussen goed en kwaad. Vandaag noemt men het kwade goed en het goede kwaad! Ongerechtigheid regeert!

 

Efeze 4: 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN 4: 12 – 13

 

De Bijbel is levendig, het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de waarheid van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en begrijpen al de dingen die hij deed , welke God niet wilde !

 

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel scherp en duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens; vruchten van gewetenloze mensen, barbaren, zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar, en niet 100 % betrouwbaar.

Het geweten is sterk afhankelijk van onze Bijbelkennis.

 

B. BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in” Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke rechter.

Wij komen niet meer voor als beschaamde zondaars bij de vader, maar als

zijn zonen. Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn,

door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal anders naar ons!  Ook de goddeloze kijkt en verwijt de wedergeboren christen, niet beter te zijn dan anderen, hij kan geen onderscheid maken, hij is daartoe niet in staat. Alle mensen zijn zondaars, maar je hebt er twee soorten: behouden en verloren zondaars!

 

ALS VOORBEELD:

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ !

Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten!

Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons toch voortaan als zijn kinderen!

Wij zijn wel kinderen die ons voorbereiden om naar huis te gaan, als de verloren zoon.

 

 Niet ieder die tot mij zegt:

 HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth.7:21

 

  Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die “beweert” christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.

Jonge kristenen moeten beslissingen nemen om naar de samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak en een verlangen van het hart.

 

Mattheus 7 : 13

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Een christenleven is vreugdevol, maar het kent zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER!

 

Iedereen die gelooft dat Jezus de gegeven redder is, dat Hij het zoenoffer is geweest voor onze zonden, die is uit God geboren.

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren, en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente onder allen die trouw zijn. (1 Joh.)

 

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij

om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen

de Geest van het zoonschap, door welke wij

roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen

Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen:

erfgenamen van God, en medeerfgenamen van

Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is

dat om ook te delen in zijn verheerlijking.Rom.8

 

 

LUISTERT GOD NAAR U?

LUISTERT GOD NAAR U?

 

clip_image002

Wanneer wij nadenken over het bidden, dan denken wij aan de tijd waar velen voor het eerst hierover hoorden. De meerderheid in ons land leerde op de katholieke scholen voor het eerst bidden. Men leerde allerlei voorgeschreven gebeden welke wij nergens in de Bijbel terugvinden, met uitzondering van het “Onze Vader” door Jezus als voorbeeld gegeven. God zoekt aanbidders in geest en waarheid! (Joh.4:23)

clip_image004clip_image006

Er werd veel repetitief gebeden, soms nog met de “Paternoster” in de hand, en niet meer nadenkend. Met een aanbidden van Maria, wat niet christelijk is. Bidden kan geknield of met opgeheven handen. Bidden met gevouwen of anders, is ontstaan, daar men de afgoden diende te aanbidden, in dezelfde houding, zoals de beelden werden gemaakt. Jezus, gaf zijn discipelen tips om te bidden:

6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Matth.6

 

De mensen hielden ervan ten tijde van Jezus om openlijk in de tempel of synagoge te bidden. Sommigen maakten er een show van, met langdurige gebeden. Hij leert hier ook te bidden, privé, thuis, uw Vader ziet het toch. Herhalend bidden was een heidens aanroepen tot de afgoden zoals de Baalpriesters.

clip_image008

26 Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden

hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden: Baal, antwoord

ons! maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden.1 Kon.18

 

De Baalpriesters baden op die wijze van ’s morgens vroeg tot de middag, daarna zagen ze dat er geen verhoor kwam, en begonnen ritueel te dansen rond hun altaar. Ze kregen geen verhoring. Verloren tijd, een voorbeeld van onverhoorde gebeden, en een verkeerde godsdienst. Elia kreeg meteen een heel duidelijke verhoring.

 

GEBEDEN KUNNEN GOD LATEN VERANDEREN VAN GEDACHTEN

 

7 En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen

heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen

zowel als het vee en het kruipend gedierte en het

gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat

Ik hen gemaakt heb.Gen.6

 

Hier lezen wij dat God een besluit had genomen om alle leven van de aarde weg te nemen. De boosheid van de mensen werd te groot, precies als vandaag! Doch in vers 8 lezen wij al dat God plots was veranderd van gedachten, en Noach niet onder zijn toorn zou brengen.

clip_image010

Verandert dan God zo snel van gedachten? Kent God dan spijt en berouw over gemaakte fouten?(6) Kan God zondigen? NEEN! Waarom veranderde God van gedachten? God luistert naar mensen die bidden! Wij lezen hier niet dat Noach had gebeden.

Toch was er een gelovige man  die had gebeden en gesmeekt, en zijn gebed werd verhoord!

Henoch (84:5,6) bad: En nu God, Heer, en grote Koning, smeek en vraag ik U mijn gebed te willen verhoren om een nageslacht op aarde te laten en niet uit te roeien al het vlees van de mens en maken dat de aarde leeg wordt nagelaten, zodat het voor eeuwig teloor gaat”

God werd beïnvloed door dit nederig gebed van de profeet welke leefde voor Gods oordeel, de zondvloed, over de wereld kwam. Henoch kwam niet in het oordeel van de zondvloed, maar werd behouden, en stierf niet! Henoch kan best een beeld zijn van de Bijbelgetrouwe gemeente, welke plots zal worden opgenomen. Mensen als Henoch zullen opstaan ten leven, en komen niet in het laatste oordeel!

22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij

verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd

vijfenzestig jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet

meer, want God had hem opgenomen.Gen.5

ONVERHOORDE GEBEDEN

3 (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt daadwerkelijk een vijand van God.

 

Je leeft met een hemels verlangen of met een werelds verlangen in je hart. (Matth.6,19,20) Enkel wedergeboren christenen hebben nog een hoopvolle toekomst.

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en

roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken

en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch

mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar

geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 

Beiden samen, gaat niet. (Matth.6:24). Hier is sprake over een levenspatroon, rijk willen worden met vergankelijke rijkdom of rijk worden met onvergankelijke rijkdom. De apostel wijst erop dat bidden om wereldse welvaart, niet is naar de wil van God. Nog nooit zijn zoveel christenen afgevallen, dan in tijden van welvaart. Sommige christenen hebben geen verlangen meer naar de wederkomst van de Here, terwijl de Geest vandaag bidt:

20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.

Amen, kom, Here Jezus! Een betere vertaling: Ik kom plots!(Openbar.22)

Waarom kwijnt het verlangen langzaam weg, en komt er spot en afkeuring door sommige kerkleiders over de wederkomst in plaats van gebed?

EEN KLEIN BIJBELS BEKERINGSGEBED!

25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar

uw woord. Psalm 119

 

Zich bekeren is een veranderen van levenswijze. Van uit de natuur is de mens materialistisch, want hij komt voort uit materie.(Gen.3,19).

En zal terugkeren naar het stof. De psalmist bidt hier om verandering. Door de vloek sterft de mens. Doch zijn geest komt uit God. Het is begrijpelijk dat een mens ook verkeerde verlangens kent, want ze komen voort uit zijn aardse natuur. Die aardse verlangens weerspiegelen zich soms in onze gebeden, en God kan dit soort gebeden niet verhoren.

Waarom niet? God heeft een nieuw plan met de mens, de psalmist had dit begrepen, hij bad om verandering, want hij had begrepen dat zijn leven geen hoop meer had, hij zou terugkeren naar het stof. Dit vers is een bekeringsgebed, om niet verder onder die vloek te leven, ook niet na de dood.

Zo is iemand die gelovig bad om vergeving, en Gods Geest ontving, een nieuwe schepping. (Rom.8:19,20/ 2 Cor.5:17). Hij heeft nu twee naturen in hem. Een tijdelijke in zijn sterfelijk lichaam en een eeuwige, vandaar de opstanding, en de komende opname. Omwille van zijn oude natuur, kan hij zich nog bezondigen, daarom bidt hij telkens om vergeving. (Luk.11:4) Zo bad hij dan: maak mij levend! Zo komt een Bijbelgetrouw christen langzaam los van het materiele, en richt zich op het beloofde en geestelijke, te wonen bij God. Ook God verlangt om bij de mens te wonen.(Ps.140:14,Joh.14:2)

Een belofte van Jezus!

7 “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?Matth.7

Het valt op dat er hier tot driemaal toe werd aangewezen te volharden, namelijk “vragen ”“zoeken” en “kloppen”. Het niet bidden lijkt dan wel zonde. Inderdaad, niet bidden kan zonde zijn. Ook de profeet Samuel dacht zo:

 

2 Want de Here zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. De Here heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. 23 Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.1 Sam.12

 

Het gebed begint met een aanbidding, dankbetuiging, een belijden van zonde, (Ps.66,18) dan bidden wij voor onze noden en de noden van anderen. Ook de tollenaar, ging niet vooraan in de tempel om te bidden, maar bad en vroeg nederig om vergeving, en ging gerechtvaardigd naar huis. Hij werd verhoord, hij twijfelde niet dat zijn zonden waren vergeven! Wij bidden in de naam van Jezus, gericht aan onze Hemelse Vader.

Bij het bidden kunnen wij “zoeken”. Naar wat? Hier begrijpen wij een duidelijk zoeken naar Zijn wil in onze gebeden. (1 Joh.5,14)

 

21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,

22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.1 Joh.3

 

Gods wil is een eenvoudige voorwaarde, dat wij Hem gehoor geven aan wat Hij van ons verlangt. Hij gaf ons raad en wetten om de mens te helpen gelukkig te leven. Die wetten zijn de Bijbelse richtlijnen. Jezus, schafte ze niet af, hij vervulde ze. God is genadig, maar schafte Zijn wet en raad niet af. Ieder gebed dat niet is in overeenstemming is met de Bijbel, is zuivere afgoderij.

9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens

gebed zelfs is een gruwel.Spr.28

R.G.

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !

clip_image002

 

Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in een God. Ze ontvangen geen zegen. Begrijpelijk er is maar één God, je gaat toch ook niet naar de garage om bloembollen te kopen !

Toch kunnen wij vaststellen dat de ongelovige in doodsangsten gaat roepen op « God », denk maar aan de ernstige vliegtuigenproblemen tijdens een vlucht.

 

Wij willen even zien in Gods woord, wat wij terugvinden over het aanroepen van de Here door zijn aangenomen kinderen. Waarom aanroepen mensen God ? Wanneer roepen ze naar God ?  Stelt God voorwaarden aan het gebed ?  Heeft God iets beloofd aan mensen die Hem aanroepen ? Wij gaan ons oor eens te luisteren leggen bij onze levende God JHWH zelf.

 

Wat betekent nu het “aanroepen” ?

 

Wij denken snel aan bidden, maar het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt wil feiltelijk zeggen of vertaald worden als :” iemand lastig vallen”.

Iemand lastig vallen , is  zijn nood uitdrukken en een oplossing zoeken. Dat wil God, Hij is geen mens.

 

Gen. 4:26  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. 

 

Set ? De derde zoon van Adam, wiens naam “plaatsvervanger” (voor Abel) betekent en wiens nakomelingen, de Sethieten zijn, en stonden tegenover de verworpen Kaïnieten. (Lucas 3:38  Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.) De stamboom van Jezus.)

 

 

Hier vinden wij de mens die voor het eerst begint met gebed.

 

Enos, betekent: “de zwakke mens”; Want in tegenstelling tot de overmoedige Kaïnieten  vervulden zij het gevoel van menselijke onmacht en nietigheid, en dit

gevoel dreef hem tot de dienst en hulp van God. Toen de afval van God in Kaïn’s geslacht hoe langer hoe meer openbaar werd, begon men, in het geslacht van Seth, de naam des Heeren  bij openlijke samenkomsten te aanroepen. Zij aanriepen met opgeheven handen, niet met gevouwen handen, veel vroeger bad men met de houding zoals hun afgodsbeelden werden afgebeeld.

 

Hier vinden wij de strijd met Abel en Kain terug. De eerste godsdienstoorlog, Abel de gelovige en Kain de schijngelovige, de kerkganger.

Wij kunnen vaststellen dat er het meest wordt gebeden wanneer de mens zich onmachtig begint te voelen, en wij geen uitweg meer hebben. Zo ontstonden de amuletten ter bescherming! Op zulke ogenblikken voelen wij ons het meest afhankelijk van de Heere, en dit verliep zo de ganse wereldgeschiedenis door.

 

Handelingen 9:21  En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

 

Paulus was in feite een bekeerde Kain !

 

1 Cor.1:2  Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;

 

Wij stellen vast dat de eerste christenen werden genoemd als mensen die de naam van Jezus aanriepen. Ze waren gekenmerkt door wat het volk opmerkte. Het bidden en hun vertrouwen stellen op die Jezus. Wie zich wil vergelijken met de eerste christenen dient te beginnen met het bekeringsgebed. Dit is een aanroepen van Jezus om vergeving, en geloven in zijn genade, wat ook uw zonden waren, enkel uw ongeloof wordt niet vergeven.

 

WAAROM MOETEN WIJ GOD OF JEZUS AANROEPEN ?

 

Ps. 105:1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 

God vraagt het ons !  Als God het vraagt daar heeft hij zeker wel een reden voor, wij vermoeden dat het nodig zal zijn. God vraagt geen dingen die nutteloos zouden zijn. Wij moeten weten dat het niet mag afhangen van onze eigen zin, of wij Hem aanroepen,(bidden) Hem loven prijzen. Waar zouden wij het recht halen , om neen te zeggen tegen God, onze schepper. God is onze Vader, dan mag Hij toch wel iets vragen aan ons ? Of wie zijn wij wel ? Wij zijn geschapen om Hem te loven en alles te doen tot Zijn eer.

 

Klaagliederen 3:57  Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep;

Gij hebt gezegd: Vrees niet!

 

God laat zijn aanwezigheid merken.

Hier is er sprake , als iemand God aanroept hij Gods nabijheid ervaart. Als God zegt vrees niet, dan wil dat zeggen : Vertrouw op Mij alles komt in orde !

God is niet als  politiekers : veel beloven en weinig geven, dat doet de zotten in vreugde leven ! God stelt niemand teleur die naar Hem gaat.

 

Ps. 17:6  Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort;

o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.

 

Hier vinden wij de grote reden waarom een mens God moet aanroepen. Wij hebben een God die antwoord geeft, een God die leeft, een God die laat gebeuren wat wij vragen, andere godsdiensten kennen dit niet, of ervaren de werking van hun vader,  de satan, welke zich verschuilt achter allerlei afgoden.

Al wie God aanroept staat niet te spreken tegen de muur. Dit is de sterkte van ons gebed, wij moeten daarom ons gebed ook opvolgen. Wanneer wij geen antwoord krijgen, kan dat zijn omdat wij in zonde leven, of niet in waarheid, of naar eigen begeerten, bidden.Of wij zoeken in eigen kracht de oplossing te vinden.

 

WANNEER ROEPEN WIJ AAN ?

 

 

Ps. 88:9  Mijn oog kwijnt van ellende; dagelijks roep ik U aan,

o Here, ik breid mijn handen naar U uit.

clip_image004

 

Hier vinden wij dat dagelijks aanroepen niet uitzonderlijk is. Wie niet dagelijks bid zal wel vlug afzwakken, maar de Here kent daarvoor wel oplossingen, wanneer zijn kinderen denken Hem niet nodig te hebben om gelukkig te leven.

Wij als Gods kinderen moeten meer en meer begrijpen dat wij zo afhankelijk van Hem zijn. Vanuit beproevingen komen de beste ervaringen.

 

Denk maar hoe kinderen afhankelijk zijn van hun ouders, voor alles en nog wat hebben zijn vader of moeder nodig. Ook de gehuwde zusters moeten afhankelijk zijn van hun man, daarom dragen de zusters normaal lang haar of een hoofdbedekking als teken van hun afhankelijkheid.(Gr.Kata)

 

Ps. 86:7  Als ik geen uitweg meer zie, dan roep ik u, want u geeft antwoord.

GNB

Ps. 18:6  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

 

Hier lezen wij dat wij aanroepen in benauwdheden en angsten. Als wij het niet meer zien zitten. Dit is heel normaal ! Wanneer wij mensen horen spreken die depresief zijn dan is beste antwoord: Roep de Here aan ! Zoekt Hem en Zijn wil.

Wij moeten de mensen leren hoe ze moeten bidden, maar eerst moeten zij de Here leren kennen, anders is het bidden ademen in de lucht !

Het bekeringdsgebed uit het hart,is het eerste wat God zal zegenen !

 

VOORWAARDEN OM HEM TE AANROEPEN.

 

Ø  De wedergeboorte en geloof

Romeinen 10:14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?

Psalmen 145:18  De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

 

 

De eerste voorwaarde is heel normaal, de mens moet Hem persoonlijk leren kennen. Hier is er een aanduiding dat wij de mensen moeten spreken over onze Heiland, Jezus.

Het hart van de mensen moet worden aangesproken.

Wij kunnen geen omeletten maken zonder eiren te breken. De Bijbel is een zwaard, het kan kwetsen, maar het kent de olie van de Geest om te helen ! Kerkgangers zijn er al veel te veel.

 

clip_image005

 

Zefanja 3:9  Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal laten spreken; mij alleen zullen zij allen aanroepen, mij zullen zij eensgezind vereren.

 

Het aanroepen moet eerlijk uit het hart komen, werkelijk gemeend zijn. Geen schone schijn,  “mij alleen” wijst duidelijk dat er maar een weg is tot God Jezus.God is heilig, uniek er is er maar één !

Er is slechts een naam gegeven !

Filippensen 2:9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

 

 

BELOFTEN VOOR WIE HEM AANROEPEN

 

Joël 2:32  En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Romeinen 10:13  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

 

Biblespace Vlaanderen

2014

 

 

 

BIDDEN OM GENEZING

BIDDEN OM GENEZING

 

clip_image002

 

Het bidden om genezing is wel een bijzonder onderwerp. Wie bidt om genezing, laat al blijken dat iemand in de eerste plaats op Jezus Christus zijn vertrouwen gaat stellen. De klassieke geneeskunde kende een enorme vooruitgang, toch blijven de ongeneeslijke ziekten bestaan en komen er nieuwe ziekten bij als bv: Aids enz.

Hoe je bidt is wel heel belangrijk, de discipelen vroegen Jezus om hen te leren bidden.

 

Algemene Bijbelse gebedsprincipes:

 

Mt 6:5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon

 

Het gebed van deze farizeeërs, was meer gericht om op te vallen tegenover de mensen dan op God. Op de hoeken der pleinen was er steeds volk. In de synagoge. Naar een kerkgebouw of kapel lopen om te bidden is helemaal niet wat Jezus leerde! Jezus wijst dit aan als een slecht voorbeeld. Wij zien dus dat de ingesteldheid voor het bidden geestelijk gezond moet zijn, om verhoring te krijgen. Men moet persoonlijk bidden bij elke gelegenheid ( Efeze 6:18) met hart en ziel, geen show! (Jer.29:13).

 

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

 

Met een omhaal van woorden betekent, het herhalen van bepaalde gebeden. Vele “Onze Vaders” na elkaar heeft geen enkele zin. Ook in andere godsdiensten vindt men het herhalen van bepaalde voorgeschreven gebeden terug. Ook hier komt er geen verhoring zegt God.

 

Mr 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven.

 

Wanneer men in ruzie leeft met iemand, dan kan dat zorgen voor een gebedsverhindering. God wil luisteren en kracht aan uw gebed geven, indien men rekening houdt met Gods voorwaarden als deze. Het zijn eenvoudige gebedsregels. Wie zijn zonden niet wil belijden, kan geen gebedsverhoring verwachten.

 

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

 

Ons bidden zal ook zijn in overeenstemming met het Woord van God, de Bijbel. Bidden kan en moet men leren, en God helpt ons via de H.Geest, die meebidt! God leeft mee met u, kent uw problemen, uw verdriet, uw verlangens. God weet best wat wij nodig hebben, om gelukkig en blij te zijn. Een mens kan soms denken: had ik nu veel geld, dan zou ik gelukkig zijn, mijn problemen kunnen oplossen. Ook ons denken is onvolmaakt en nog onder invloed van de zondeval. Het ontvangen van de H.Geest is dus zeker noodzakelijk ( bij bekering) om Zijn hulp te ervaren.

 

Wie zich kan verblijden, verheugen en tevreden kan zijn in zijn omstandigheden?

God zegt : Ps 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Zich verlustigen in de Here, betekent dat men met hart en ziel wil geloven en luisteren naar God en telkens probeert om te doen wat God wil. Niet ons handelen kan perfect zijn, maar ons streven moet 100% zijn.

Eerst moet men weten wat God wil! Maar vandaag is dat niet zo. Israël als voorbeeld:

 

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

 

Bidden om genezing

 

Ik heb een stil vermoeden dat er door gelovigen veel gebeden word om genezing van ziekte of kwaal. Schijngelovigen zoeken allerlei bedevaartsplaatsen of kwakzalvers op om genezing te vinden zoals bij de vijver van Siloam. Ze weten niet dat deze dingen onchristelijk zijn, en de mens wegtrekken van God, meer nog, onder een vloek en een binding kunnen brengen. Boete doen, heiligen dienen, of dergelijke om genezing te verkrijgen is ook uit den boze en gevaarlijk.

 

Ook christenen kunnen verkeerd bidden, door bepaalde Bijbelteksten niet goed of verkeerd te begrijpen.

Men leest in de profeet Jesaja volgende profetie:

 

3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53

 

Gods volk heeft deze tekst nooit goed begrepen, want voor hen, was die beschreven man waarover hier door Jesaja werd geprofeteerd Jezus!  Die man zou een veracht man worden in de ogen van de joden. Doch Hij zou genezing brengen, om aan te tonen dat Hij de Messias was. Wie in Hem gaat geloven zal genezen hier, maar zeker bij de opname of opstanding. Wie niet hier geneest dient niet te lopen met schuldgevoelens, omdat hij denkt geen voldoende geloof te hebben. De belofte blijft!

 

Welke is de vervulling van deze profetie?

 

Jezus droeg de zondestraf aan het kruis, de straf die wij hadden verdiend. Hij droeg de gevolgen van alle zonden, ziekte en alle verdriet. Jezus was gezond toen Hij werd gekruisigd. Jezus gaf zijn leven als schuldoffer voor onze zonden. Zijn striemen of Zijn geselingswonden zouden uiteindelijk genezing voor de gelovige mensheid worden.

Bij het bidden wordt deze tekst gebruikt alsof iedereen die gelooft gezond moet worden en geen verdriet mag hebben!

Dit staat er niet!

Deze genezing “door Zijn striemen” spreekt van een geestelijk vernieuwd worden. Indien het lichamelijk zou zijn, dan zouden alle mensen die tot geloof in Jezus kwamen, allemaal compleet zijn genezen! Iedereen zou christen willen worden! Neen, dit is het niet. Wij moeten teleurstellingen kunnen voorkomen. Velen van hen die niet genezen werden, hebben verdriet, omdat er wordt gezegd dat hun geloof niet in orde zou zijn!

 

Helaas, is niet iedereen genezen bij zijn wedergeboorte. Jezus, toonde veelvuldig aan Zijn volk, voor Hij stierf, dat Hij macht had over leven, ziekte en dood! Zo blijven wij ook als Bijbelgelovigen nog steeds blootgesteld aan ziekte en dood! Doch komt er een dag, dat wij bij Hem zullen zijn met een verheerlijkt lichaam en eeuwig leven! Dit zal de complete vervulling zijn van deze profetie. Jezus deed wonderen opdat men Hem als Messias zou aannemen.

 

GENEZEN DOOR GEBED EN ZALVING.

 

14  Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5

 

1Co 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,

 

Deze twee Bijbelteksten spreken klaar en duidelijk over gebedsgenezing met of zonder zalving. Het zalven beperkt zich tot de oudsten van een gemeente.

Het roepen van de oudste(n) wijst erop dat de ziekte heel ernstig of ongeneeslijk is. Het zalven in de naam des Heren heeft niets te maken met het zalven van de doden door de Rooms Katholieke kerk, welke opnieuw een Babelse achtergrond heeft.

Het belijden van zonden lijkt wel een noodzaak. Indien iemand in ruzie leeft met een ander, kan dit ook soms een oorzaak zijn dat er geen genezing optreed. Een ziekte kan ook psychosomatisch veroorzaakt zijn. Opgekropte woede en haat kunnen ziekten veroorzaken.

Het zielenleven van een mens kan door demonen worden aangevallen met het gevolg dat een mens depressief of agressief kan worden.

 

Het gebed van een “rechtvaardige”. Dit gaat over een wedergeboren en Bijbelgetrouwe christen. Een genezing die tot stand komt door verhoring is altijd een complete genezing.

God doet geen half werk.

 

De apostel Jacobus schrijft deze tekst tussen vele andere richtlijnen. Bijzonder moeten wij letten op de context. Daar verwijst Jacobus naar de profeet Elia! Het volk bekeerde zich niet van hun afgoden, God tuchtigde het volk lichamelijk, Elia bad en het regende niet meer. Dus geen zegen! Later bekeerde het volk zich, en Elia bad om regen en het regende, dan kwam wel Gods zegen over het volk.  Genezing kwam slechts na bekering!

 

 

 

 

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

 

 

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

 

 

clip_image002

 

Hoe wonderlijk kan de kracht van een belofte aan de levende God wel zijn. In de Bijbel vinden wij voorbeelden, die ons verstand echt kunnen laten stilstaan. God luistert wel naar mensen die hun vertrouwen op Hem willen stellen. God is niet bezig met mensen die geen tijd hebben of willen maken voor Hem. God is niet doof of blind, God slaapt niet, maar God is en wil bezig zijn, met die mensen, die Hem echt zoeken. De profeet Jesaja riep destijds het volk op om God persoonlijk te vinden:

Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

In de Bijbel staan mensen die dit hebben ervaren, en ook vandaag zijn er nog tal van mensen die wonderlijke belevenissen in hun leven hebben ervaren.

God zelf gaf de mensen de spelregels aangaande het beloven van een gelofte aan Hem. Er zijn natuurlijk ook waardeloze geloften, zoals bv. Ik zal niet meer roken! Zeer belangrijk voor hen die God op een bijzondere wijze willen benaderen en van Hem een wonderlijk handelen willen zien. Lees.Num.30.

HANNA DEED EEN GELOFTE

1 Sam.1 10 En bitter bedroefd bad zij tot de Here en weende

zeer. 11 Toen deed zij een gelofte en zeide: Here der heerscharen,

indien Gij werkelijk naar de ellende uwer

dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd

niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd

een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die

voor zijn gehele leven de Here geven en geen

scheermes zal op zijn hoofd komen.

12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des

Heren, lette Eli op haar mond;

13 En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar

lippen zich bewogen, maar haar stem niet te

horen was, dacht Eli, dat zij dronken was.

14 En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een

beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes

kwijtraakt. 15 Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben

een diepbedroefde vrouw; wijn noch bedwelmende

drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart

uitgestort voor het aangezicht des Heren.

16 Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige;

want door grote zorg en smart gekweld heb ik

zo lang gesproken. 17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God

van Israel zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt.

clip_image004Hanna was een bedroefde vrouw, welke geen kinderen kon krijgen, ze werd er nog om bespot ook. Ook vandaag zijn er nog tal van vrouwen waarvan God de moederschoot heeft toegesloten. Voor velen een verlangen om toch maar kinderen te kunnen krijgen. Hoewel de wetenschap vergevorderd is, blijven er nog velen kinderloos en ervaren niet het geluk om zelf moeder te kunnen worden. Hanna was ook zo’n geval. De naam Hanna betekent genade of bevallige, en zij werd toch de moeder van de grote profeet Samuel.

Wat was haar gelofte aan God?

In die tijd kon men bij zulke gevallen, menselijk gesproken ook helemaal niets aan zo’n situatie veranderen. Zo moeten wij begrijpen, dat ook vandaag nog allerlei situaties zich kunnen voordoen, waarbij de mens machteloos staat, tenzij God ingrijpt.

Ook Jezus wees zijn discipelen erop dat er maar één middel was: vertrouwen op God zoals de Bijbel leert. ( Geen nutteloze, rituele of kerkelijke voorgeschreven gebeden)

Mt 17:20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

De berg staat hier symbool voor een enorm groot probleem. Jezus leerde dat geloof bergen kan verzetten. God is een God van wonderen, wie in Hem niet wil geloven moet dan ook geen wonderen verwachten. Mozes stond ook machteloos voor de zee, toen de farao hem zou vermoorden, maar God greep in!

God was haar laatste hoop!

Hanna geloofde in wonderen, en God was haar genadig. Zij beloofde haar kind na bepaalde tijd aan Gods dienst af te staan, als ze toch maar een zoontje mocht baren!

Hanna was bitter bedroefd, depressief en weende. Wat maakte ze dagelijks al niet mee in dit samenwonen met haar man Elkana, en met die tweede vrouw Peninna. Deze Peninna had wel veel kinderen. Vandaag zijn er veel mensen met verdriet omwille van een probleem waarbij je machteloos staat.

Wij lezen dan : 6 Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de HERE haar moederschoot toegesloten had.

Hanna werd voortdurend gekwetst, omwille van haar onvruchtbaarheid. We mogen werkelijk zeggen dat Hanna het niet meer zag zitten! Hoevelen zitten niet in hetzelfde schuitje als Hanna?

Haar man Elkana wilde haar troosten met liefdevolle woorden: 8 En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen?

De liefdevolle en troostende woorden van Elkana hielpen niet. Hulpverlening met woorden en veel gesprekken tonen aan dat dit ook niet altijd doeltreffend is.

Die toestand bracht haar in de tempel in de stilte bij God, en zij bad met hart en ziel, vol vertrouwen als God het wilde kwam er een oplossing.

Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Hopeloze toestanden doen de mens gezonder denken.

De gelofte die ze deed, gaf haar buitengewone kracht, nieuwe hoop, en andere gedachten, goede gedachten door te vertrouwen op God. Deze gedachten hadden een diepgrondige weerslag op haar lichaam. ( Ik verwijs naar de vorige Bijbelstudie)

Na haar gelovig gebed, sprak God tot haar door de tempelpriester Eli:

17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israel zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt. 18 Daarop zeide zij: Uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer.

Haar gezondheid verandert onbegrijpelijk snel, ze verlaat met volle moed de tempel en ze krijgt opnieuw honger! Haar depressie verdwijnt op een uiterst korte tijd. Wat leerzaam is dit niet ook voor ons, wanneer wij ons laten overweldigen door zorgen en angsten voor de toekomst en vele andere dingen.

Het is best begrijpelijk dat ons land zo vele depressieve mensen telt, men zoekt God niet meer, en wil het allemaal zelf oplossen in overmoed! De resultaten spreken voor zichzelf.

God dacht aan Hanna! Hij wil ook denken aan u!

19 De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des HEREN; daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de HERE aan haar,

God dacht aan haar, wanneer ze seks had met haar man. Het was haar belofte! Nu hoopte ze op haar God. Zoveel menselijke liefde was reeds in dit gezin bedreven, maar het bracht geen nieuw leven, het bracht groot verdriet en telkens een teleurstelling voor Hanna. Doch wanneer God aan de mens denkt, die Hem zocht met hart en ziel, daar ontstaat een nieuw en vreugdevol leven. Hanna mocht Gods zegen ervaren van haar gelofte. Samuel werd geboren, wat een nooit geziene vreugde zal dit zijn geweest voor deze vrouw Hanna.

Hanna zong: 1 Daarna zong Hanna een loflied voor de HERE: “Wat heeft de HERE mij blij gemaakt! Wat een kracht heeft Hij mij gegeven! Nu kan ik vrijuit tegen mijn vijanden spreken, want de HERE heeft mij verlost. Wat een vreugde!

God laat zich ook vandaag nog steeds vinden, wie zou nalaten Hem te zoeken, terwijl deze wereld oordeelsrijp is geworden. Terwijl onze wereld een zondvloed kent van problemen en hopeloosheid.

Hoeveel verdriet moet er nog komen eer de zondige mens God zal zoeken?

Zijn geloften nog wel voor onze tijd?

Wij moeten beseffen dat God niet aan tijd is gebonden, Hij is eeuwig en Hij verandert niet, Hij is niet als zijn geschapen mens! Inderdaad,een gelofte is als een krachtig gebed, en dit is er ook nog voor vandaag. Een gelofte is ook als een soort van opoffering. Wij moeten niet vrezen een gelofte te doen, maar we moeten ze wel zeker nakomen. Gods beloften blijven, en God blijft Zijn beloften getrouw.

Ps 105:3 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich.

BIDDEN OUDERWETS?

clip_image001

clip_image003

 

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Joh.14:14

Joh 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

Met dit Bijbelvers lijkt bidden wel heel eenvoudig en goed te begrijpen. Het Hebreeuwse woord voor bidden of aanroepen betekent  “iemand lastig vallen”. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen en alles ook zelf willen oplossen. Je valt ook slechts iemand lastig voor hulp of iets, maar dan iemand die je vertrouwt, zo is het ook met het bidden.

Wie op God niet vertrouwt, gaat ook niet bidden, of moet het geleerd worden, de discipelen vroegen er ook naar.

Toch is het eenvoudiger te spreken met God, dan te gaan om te spreken met een aardse koning of de president van je land! Daar kom je zomaar niet binnen. God echter heeft geen agenda en heeft alle tijd voor je! God luistert, als u ook wil luisteren naar Hem!

Jezus, leerde ons te spreken “in zijn naam” tot de levende God, nu onze Vader geworden, na onze geestelijke wedergeboorte. Dat is zeer belangrijk. Het gebed is geen magische formule!

Het geheim van grote gebedskracht van de eerste christenen, lag in het feit dat ze de “Naam van Jezus Christus” gebruikten en in die naam werkelijk geloofden.

Je kunt niet bidden in de naam van Jezus, zonder te weten wat Hij wil en leert. Om te weten wat Hij wil, heb je de Bijbel nodig, en geloven van wat er staat!

Waarom werd er precies gebeden in die naam? Wel, God wilde het!

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, Fil.2

In deze wereld bidden er vele mensen, elk tot hun god, maar velen tevergeefs. Ook mensen die zich christenen noemen, bidden soms tevergeefs, als ze niet bidden zoals Jezus het leerde. Bidden tot Maria en andere “heiligen” is verloren moeite en tijd, het is verkeerd bidden, Maria is dood! Het repetitief (omhaal van woorden) bidden is niet doeltreffend, zegt Jezus. Jezus heeft nooit een “Paternoster” of voorgeschreven gebeden gebruikt!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

In mijn naam….Wat betekent dit?

Het is normaal dat men niet in zijn eigen naam gaat bidden tot God. Dit zou bidden zijn naar onze eigen wil, om onze eigen wereldse begeerten en verlangens te ontvangen.

Mt 6:8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet,

wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Ook Jezus bad eens gedreven door menselijke angsten, voor Zijn lijdensweg begon. Toch vinden wij in zijn bidden, dat Hij zijn wil ondergeschikt maakte aan Gods wil, en het lijden aannam om Gods doel te vervullen.

En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Matth.26:39

14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 1 Joh.5

Het is de wil van God, dat een mens Hem leert kennen. Als je nadert tot God, dan zal God tot u naderen. Dat naderen kan luisteren of lezen in de Bijbel betekenen.

De eerste gedachte die bij ons moet opkomen voor wij gaan bidden, is te weten wat wil God? Meestal is dat andersom.

Wij willen altijd een oplossing voor onze problemen. God kent onze problemen, maar onze problemen kunnen precies iets zijn, dat ons gezicht en onze gedachten laat keren tot Hem die van ons houdt.

Bidden om te worden genezen is een normaal gebed. God geneest niet altijd direct, en kan wachten. Hij heeft daarmede een bedoeling. Paulus genas ook niet van zijn ziekte en genas zoveel anderen in Jezus naam!

Bewuste zonde kan een oorzaak zijn. Wanneer wij bewust niet willen strijden tegen een bepaalde zonde in ons leven. Bv. Wie lui is, moeten leren werken!

Als men bidt, en ons geweten veroordeelt ons, dan kan er geen gebedsverhoring komen. Gebedsverhoring is geen toeval!

Nadat wij hebben gebeden, zien wij uit wat God doet?

19 Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.(NBG)

18 Was ik mij kwaad bewust in mijn hart, Dan had de Heer mij niet verhoord:Psalm 66 ( Can. Vertaling)

WAT SCHUILT ER ACHTER DIE NAAM VAN JEZUS?

Hulp

Ps 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Spr 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Wanneer wij vandaag zien waar de mensen hun eerste hulp, bescherming en vertrouwen zoeken in nood, dan zien wij dat de mens eerst zijn vertrouwen stelt op zijn vermogen, dan in een kostelijke medische wereld, op een mens die men gaat vertrouwen, of roepen op hun afgoden of klampen zich vast bij allerlei hulporganisaties.

Hun Schepper komt misschien op de laatste plaats.

Een christen zingt : Ps 121:2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Iets doen uit liefde tot Jezus

Mr 9:41 Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij discipelen van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.

Het minste wat wij ook doen voor een ander, uit wederliefde tot Jezus, zal beloond worden. Alles wat wij doen, uit zelfbehagen zal niet beloond worden. Het fundament moet Christus zijn. (1 Cor.3:10)

Mensen die geen rekening houden met God, doen ook nog iets voor een ander mens, maar met een ander fundament of bedoeling.

Behouden of verloren zijn schuilt achter de naam Jezus!

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Joel 2:32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

Allen die christen zijn geworden onder het Joodse volk zullen behouden worden en ontkomen.

Hnd 2:21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Na het sterven van een mens, komt er het oordeel. Je behoort bij de gelovigen of de ongelovigen. Een gelovige bij God is enkel iemand die geloofde in de naam van Jezus Christus, die geloofde in de Bijbel. Iemand met een gebedsleven, die tijd maakte om te bidden in de naam van Jezus.

Heb 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Wonderen

Hnd 3:6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel!

Deze apostelen hadden macht gekregen te handelen in de naam van Jezus. Het gebruiken van deze naam kwam door hun vertrouwen daarin.

Petrus was een eenvoudige visser, die in Jezus geloofde, met volmacht van Jezus, maar geen paus!

Bevrijding.

Hnd 16:18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Achter de naam van Jezus schuilt zeer grote kracht en macht over het kwade.

Doch voor wie Christus niet persoonlijk kent is dit een enorm groot gevaar die naam te gebruiken. Hand.19:14 De zonen van Scevas.

Al onze activiteiten

Col 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Zalving tot genezing

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Eeuwig leven

1Jo 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Ps 113:3 Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd.

Deze wereld zal nog een metamorfose meemaken, want alle aardbewoners zullen geloven in de naam van Jezus! Daarom barst straks de strijd los, die de wereld nog nooit heeft meegemaakt.

HET WONDER VAN HANNA

clip_image002

 

clip_image003

Hoeveel gebeurt het niet dat men iemand iets geeft, een geschenk of iemand helpt, en dat men nog geen blijk van krijgt. Wij leven in een tijd dat alles wel heel normaal lijkt en de opvoeding van kinderen is vandaag een bijzaak. God is onze Schepper, en iedere dag die wij leven en beleven is dank zij Hem. Het lijkt normaal en niemand denkt eraan. Maar diezelfde God kent ons en kijkt iedere dag naar ons, ook ‘ s nachts als wij slapen. Hij kent ook onze noden en wat op ons hart ligt, onze kommer en zorg en angsten, maar ook naar onze blijdschap. Zo lezen wij in de Bijbel ook over iemand die een verlangen had, maar het verlangen was menselijk gezien niet mogelijk.

Het gevolg was dat deze vrouw dagelijks daarmede bezig was en depressief werd en niet meer at. Deze vrouw wilde kinderen en kon er geen krijgen. Deze vrouw had maar een hoop: haar God. Haar God was wel de enige levende God De God van Israël, waartegen de ganse wereld zich vandaag keert. Ze bad en iemand bevestigde dat haar gebed zou verhoord worden.

Haar gebed werd verhoord en ze kreeg wat ze had verlangd op wonderlijke wijze.

De vrouw waarover sprake, is de moeder van de grote profeet Samuel, Hanna. Het is heel belangrijk te lezen en te bedenken wat ze zegt in haar dankgebed.

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

 

Zich verlustigen in de Here betekent gewoon, altijd en voor alles je vertrouwen te stellen op Hem. Je moet je als het ware toevertrouwen aan Hem. Je verdriet en je vreugde delen met Hem.

 

1 Sam.2: 10-10 Het danklied van Hanna.

Vers 1

De grote wens van haar hart is in vervulling gegaan. Hanna loopt over van geluk en ze weet heel zeker vanwaar dat komt, en ze looft en prijst haar God. Ze heeft een enorme ervaring opgedaan. Wat niet kon, gebeurt toch ze is moeder geworden in een tijd waar de medische wetenschap nog nergens stond, en ook vandaag daar nog grote moeite mee heeft om zwanger te worden op normale wijze.

Ze dankt God met hart en ziel en grote blijdschap.

Wij kunnen ons vragen stellen:

 

Wanneer heb ik zoiets meegemaakt?

Welke waren mijn omstandigheden?

Welke zijn de wensen van mijn hart?

Wil ik ook zoiets eens meemaken?

Waar klop ik aan in uiterste nood? Klop ik aan het juiste adres?

Is die God van Hanna ook mijn God? Is Jezus mijn God?

Ben ik bereid een gelofte te doen?

“mijn hoorn is verhoogd in de Here”

Een hoorn in de bijbel is een beeld van macht en kracht. Wij zagen dat Hanna eerst depressief was, moedeloos, machteloos en hopeloos.

Ze was niet opgewassen tegenover haar levenslot en niet tegen de omstandigheden die ze te dragen had door haar gesloten moederschoot. De bijvrouw Peninna tergde en vernederde haar ( 1 Sam.1:6).

Nu is ze anders, ze heeft ervaren dat ze toch Iemand heeft gevonden die almachtig is.

Haar verhoord gebed maakte haar blij, sterk en moedig en het genas haar depressiviteit. Haar zoon werd een grote profeet.

Ze heeft Gods kracht ervaren, ze heeft Zijn hulp ervaren en anderen die met haar lachten moeten nu zwijgen.

 

Zoiets is gegeven als een voorbeeld.

Zovele mensen hebben problemen waar tegenover ze machteloos staan, hen verdrietig en ziek kunnen maken enz.

Waarom laat God deze dingen toe? Wel, het kunnen wegen zijn die leiden tot bij Hem.

God wil dat de mensen opnieuw willen luisteren naar Hem!

God wil dat mensen gelukkig zijn.

God wil dat mensen ook eens tijd maken voor Hem en Hem vinden in hun leven. Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

(2) Niemand is als u. Dat betekent God is heilig. Ze vergelijkt God met een rots.

Een rots staat vast en wankelt niet .

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Het bouwen van een huis, is een beeld van zijn leven. Maar waarop men zijn leven bouwt is belangrijk. Als men slechts leeft om rijk en welstellend te worden, dan bouwt men op zand. Bij een overstroming van beproeving valt het huis ineen. Zo stort het leven van mensen soms in elkaar bij het verlies van hun geld of hun droom. Ook Job werd beproefd, en verloor alles. Toch hield hij stand door zijn geloof, en later kreeg hij alles dubbel terug! Hij had een rotsvast geloof.

De Here is alwetend.

(3) Hanna heeft begrepen dat God van haar probleem wist, al voor ze bad.

Er kunnen dingen zijn die ons zorgen kunnen baren, en die dingen weet God.

Hij kijkt hoe we daarop reageren en handelen.

De wetenschapper is beperkt, en doet onderzoek, hij spreekt hoogmoedig door zijn kennis.

Christenen wisten duizend jaar vroeger dat de aarde rond was, door enkel te geloven wat God zegt in de bijbel!HANNA 2

(7) De Here maakt arm en rijk.

Alles ligt in de handen van God. Een mens moet niet roemen en hoogmoedig worden

Want alles ligt in Gods handen.

Rijk zijn is geen garantie om gelukkig te zijn.

De bijbel leert ons twee soorten van rijkdom, wereldse en hemelse!

Maar slechts de hemelse zal blijven.

De 8:17 Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven.

Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

(9) Wij moeten Hem danken, want Hij bewaart ons voor verkeerde stappen in ons leven.

Hij spreekt van gunstgenoten. God bewaart ons om verkeerde beslissingen te nemen doordat wij luisteren naar Hem. De goddelozen komen om in duisternis, dit is door onwetendheid en geen kennis van God.

(10) Wie de Bijbel geen gelijk wil geven, zal uiteindelijk sterven. God heeft veel geduld, maar er komt een einde aan. Wanneer een mens de waarheid niet wil aannemen of niet wil gehoorzamen

Nadat hij het heeft gehoord, dan gaat het bergaf met die mens.

BIDDEN VERLEDEN TIJD?

clip_image001

 

 

clip_image002

 

 

Wanneer men over bidden spreekt in ons landje, dan denkt de meerderheid meestal aan de aangeleerde gebeden zoals traditiegetrouw het “Onze Vader, Wees gegroet, en akten van dit of dat”. Doch wanneer men naar God zelf luistert, kan men zijn oor te luisteren leggen naar wat Jezus werkelijk leerde, en dat is zeer tot zegen voor wie dan bidden wil!

Bidden is iets, wat raar maar waar, de ongelovige doet, als het vliegtuig waarin hij zit dreigt neer te storten! Dan roept hij spontaan op God, en niet op Darwin!!

Vooraleer de eerste christenen, “christenen” werden genoemd, sprak men over: mensen die Jezus Christus aanriepen!

Onze wereld waarin wij leven, wordt gekenmerkt door allerlei onrechtvaardigheid en criminaliteit die duidelijk de overhand krijgt in onze samenleving. En wat kan een mens die radeloos en machteloos is dan doen?………………….Roepen op Jezus !

Lucas 18:1-8

1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen om te leren, dat men altijd moet bidden en niet moe worden, 2 zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een zekere weduwe in die stad, die kwam tot hem zeggende: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet; maar daarna dacht hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,5 nochtans, omdat deze weduwe mij zoveel moeite maakt, zal ik haar recht verschaffen, opdat zij ten laatste niet kome en mij op het gezicht sla. 6 Toen zeide de Heer: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 En zou dan God ook geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, en zal Hij te langzaam voor hen zijn? 8 Ik zeg u: Hij zal hun schielijk recht doen. Doch wanneer de Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?

Jezus geeft ons de raad om ons gebedsleven actief te houden, en niet te vlug onze gebedsstrijd op te geven. Tussen de regels leert Hij ons hier geduld te hebben, en uit te zien wat God doet en wil doen voor u!

Ps 39:7 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

Kort gezegd geloven wij dat mensen met veel Bijbels geloof, ook mensen zijn van veel gebed, en gebedsverhoringen. Soms wordt ons onrecht aangedaan, en dan hebben wij de neiging om het recht zelf in handen te nemen. Soms denkt men: Waarom laat God het toe? Die specifieke vraag komt voort uit een mens die God niet kent. Maar er is een oplossing: Roep op Jezus!

Ps 7:11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

Doch hier lezen wij over een weduwe, een symbolisch beeld van de “zwakke” of “arme” in de maatschappij, die haar recht wilde opeisen via een goddeloze rechter.

Ze had wellicht een probleem met een rijke man.

Doch een tijdlang luisterde hij niet naar haar verzuchtingen of aanklachten. Hij was precies doof voor de sociaal zwakken!

Die tijd kunnen wij ook wel eens vergelijken met de wereldgeschiedenis, waar aan de onrechtvaardigheid geen einde lijkt te komen. Toch komt er verandering in de komende jaren, want Jezus komt regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

Jes. 33:22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.

Mt 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Het lijkt of haar bedelen, bidden, of het vragen van de weduwe niet werd gehoord. Dit wijst erop dat er een vorm van tegenstand kwam om gerechtigheid te laten geschieden. Deze ongelovige en gewetenloze rechter had een bepaalde wereldse macht, die hij gebruikte naar zijn eigen zondige wensen.

Jezus leert dat die rechter, door het blijven aandringen van deze volhardende weduwe, hij toch op andere gedachten kwam, en haar eindelijk gaf wat haar recht was! God luistert mee! De discipelen die dit hoorden, konden begrijpen dat men, bij het bidden moet geloven en geduld hebben, en wij steeds afhankelijk moeten blijven van Gods wil. Onze ingesteldheid in het bidden, moet deze zijn zoals Jezus het leerde in het Onze Vader: “Uw wil geschiede” “Ons dagelijks brood voor morgen”…(grondtekst)

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Wanneer de mens een probleem heeft, dan heeft God ook daar een goede bedoeling mee, maar wij begrijpen Hem niet altijd. God wordt veel niet begrepen omdat Hij niet tot voldoende kan spreken! Hij wil spreken tot u, wanneer u voldoende de Bijbel leest! God heeft het behoud van de mens op het oog. God staat nog steeds boven de wil van een mens.

PAULUS

De grote apostel Paulus deed tekenen, wonderen, genezingen door werking van de Geest enz., Doch zelf had hij ook een probleem, en wat deed God?

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.2 Cor.12

Wij vinden dat Paulus driemaal bad voor zijn (oog)probleem. Was hij dan ongelovig? Helemaal niet! God gaf geen oplossing, maar Paulus had wel begrepen, dat God een bedoeling daarmede had. God leerde hem de kracht van God te ervaren, om dit naast zich neer te leggen.

Dit gedeelte kan men opnemen als een contrast en toch bleef Paulus een voorbeeld voor de gemeenten, en vele anderen werden door Paulus ook genezen!

Paulus zelf genas niet, maar het leerde Paulus om Gods wil te aanvaarden, en waarom God zijn situatie zo liet. Wij moeten ook Gods wil kunnen aanvaarden, en weten dat God het allerbeste met ons wil. 11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.12 Welzalig de man die Gij kastijdt, HERE, die Gij onderwijst uit uw wet,13 om hem rust te verlenen van de dagen des onheils, terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt. Psalm 94

JEZUS

clip_image004

Ook Jezus aanvaarde de wil van zijn Vader:

39 En Hij ging een weinig voort, en viel op zijn aangezicht neer, en bad, zeggende: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mat.26

Jezus maakte ook duidelijk, dat God niet is, als die onrechtvaardige rechter, en bijzonder voor zijn kinderen, die blijven bidden. Maar God verhoord de gebeden spoedig, en een verhoord gebed naar zijn wil, gaat soms vrij snel in uitwerking.

Een bijzondere opmerking maakte Jezus, bijzonder voor de christenen van de eindtijd, de tijd wanneer Hij zou terugkeren.

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij moeten weten dat bidden voorwaarden kent, namelijk vertrouwen dat God luistert en zijn beloften nakomt. Jezus bedoelde “het geloof” in Hem enkel zoals de Bijbel leert!

Jak 1:6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Jezus waarschuwde in verband met het bidden in de eindtijd, onze dagen. In onze dagen gaat men meer en meer vertrouwen op zichzelf, op de wetenschap, ook al is het soms hopeloos!

Er is duidelijk een verband tussen bidden en geloof. Bidden in Geest en waarheid. God blijft toch nog steeds een God van wonderen, voor wie gelooft!

Bepaalde zaken gaan ons voorbij, omdat wij niet bidden! Dingen waar God zelf wel een oplossing wilde geven.

De profeet Jesaja riep tot alle mensen in nood het volgende:

Jes 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

VANWAAR ZAL MIJN HULP KOMEN

 

 

clip_image001

clip_image003

PSALM 121

Ik geloof niet dat er ooit een mens heeft geleefd, die nooit hulp nodig heeft gehad in zijn leven. Wij kunnen soms in moeilijke omstandigheden terechtkomen, door iets wat zich voordoet. Mensen kunnen met hun gezondheid in de problemen komen, financieel aan de grond geraken of verdriet en zielennood kennen. Vele mensen op aarde leven in oorlogssituaties een hel als in Syrië momenteel enz.

Waar en bij wie kan een mens naartoe om hulp te krijgen?

Psalm 121. Iedere Jood ging driemaal per jaar op bedevaart naar Jeruzalem. Bijzonder had men de tempelberg in het oog en keek uit naar deze berg bij het naderen van Jeruzalem. Als wij zingen: “Ik zal opgaan naar Gods huis”, dan moeten wij iets verwachten. Vandaag zoeken de joden om te mogen bidden op de tempelberg, en dit is belangrijk voor de toekomst van Israël! Wat verwachten wij, wanneer wij opgaan naar een samenkomst? Zegen! Gods hulp kan een grote zgen zijn! Dat staat in Psalm 24.

Psalm 24 3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert; 5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

Wij zijn hier samengekomen om zegen te ontvangen van de Heer. Van wat is deze zegen afhankelijk? Dat staat in vers 4. !

“ Ik hef mijn ogen op naar de bergen”.

Vanwaar zal mijn hulp komen? Ps.121

De bergen staan er al iets groots en machtigs en herinneren de christen en de jood aan de schepping en aan de Schepper. Zou de Schepper ook zijn Helper zijn?

Op deze wereld zijn er vele mensen die roepen op God, maar velen roepen tevergeefs, omdat ze roepen op een verkeerde God. Een god die men zelf maakte.

De satan maakt vele valse goden. Mensen in nood roepen op Boeddha anderen op Maria als moeder Gods, anderen op Allah, of allerlei heiligen enz, valse hulp!

Ps 146:5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Er zit ook een profetische achtergrond in deze woorden. Israël en alle christenen zullen in de toekomst in grotere nood terechtkomen, want alle landen zullen zich keren tegen Joden en Bijbelgetrouwe christenen. Let maar op de vijandige godsdiensten met het zwaard.

Joden die niet geloven in het Nieuwe testament, zullen daar ook geen rekening mee houden. Zij die in Jezus geloven zullen doen wat Hij heeft geprofeteerd dezen zullen hun leven sparen :

Matth;24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

Het gevolg daarvan zal zijn dat er vele joden dit niet geloven en zullen omkomen, Ze weigerden Jezus aan te nemen als hun Verlosser! Ze wilden niet luisteren.

Niet willen luisteren is niet willen geloven en hun eigen zin doen zal fataal zijn. Ieder mens die niet wil geloven in de naam van Jezus is een verloren ziel. (Hier staan de bergen voor de Westbank.)

20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Jesaja 59

Gods volk zal roepen om hun Messias, maar zullen eerst verleid worden door de antichrist, die zich als Messias zal voordoen en een schijnvrede zal brengen.

Jammer dat ze Jezus niet wilden herkennen, maar dat doen vele heidenen ook, daarom is Israël voor ons een voorbeeld. De Verlosser is Jezus, die komt plots voor hen die zich bekeren!

Vanwaar zal mijn hulp komen?

Wie in nood is zal bidden zowel de jood als de christen. Naar de tempelberg wil men opgaan om te bidden en een tempel te bouwen is de hedendaagse wind die waait in Israël. Ook Jezus ging op naar de bergen om te bidden.

Lu 6:12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.

Vandaar zal uiteindelijk ook de Verlosser komen voor Israël. De Christenen kijken ook naar de hemel, want wij verwachten de wederkomst van Jezus, onze levende hoop. Christenen leven vanuit een nieuw verbond en kijken op naar het nieuwe Jeruzalem.

22 Neen, gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad van den levenden God, het hemels Jeruzalem, en de tienduizenden engelen,

23 de feestverzameling en gemeente der eerstgeborenen, die in den hemel staan opgeschreven, tot God, den rechter van allen, en de geesten der volkomen geworden rechtschapenen, 24 tot Jezus, den middelaar van een nieuw verbond en het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Hebr.12

Vers 3-5 De God van Israël is een beschermer.

God zal Israël niet laten vallen, er zal een overblijfsel worden gered. Het lijkt alsof God slaapt. Tijdens de holocaust dachten de Joden dat God hen vergeten was.

Lu 8:23 En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood.

Wij zien dat Israël sinds haar ontstaan voortdurend leeft in een strijd met zijn buurlanden. Het kent geen echte rust of vrede. Telkens dreigt er onheil of gaat het stormen. Momenteel is opnieuw een opstoot van oorlogsgeweld, en voorbereidingen tot oorlog.

Ook wij kunnen wel eens beproevingen kennen, en we gaan dan bidden, doch het kan ook lijken of God slaapt.

Het kan zijn dat we niet altijd reactie krijgen.

Het kan zijn dat Hij afwacht en kijkt naar ons vertrouwen op Hem.

Het kan zijn dat je zou twijfelen of je wel goed hebt gebeden. Toch zal de Here je vasthouden aan je rechthand.

Als God je vasthoudt wie zou u dan ten val kunnen brengen?

Een teleurstelling zal toch ons geloof niet laten verliezen.

Ro 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Maar een iets moeten wij allen goed weten: God sluimert of slaapt niet!

Ps 125:2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Bergen zijn hier een beeld van bescherming. In de besproken psalm staat er dat God zijn volk zal bewaren voor alle kwaad.

Wij naderen momenteel de vervulling van een profetie uit Ezechiël 39 en ps.83

Daarin lezen wij dat Rusland en vele andere, Arabische landen een aanval zullen plannen en uitvoeren op Israël.

3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Ezech.39

Wanneer Israel dit zal meemaken zal het wellicht uitroepen:

Vanwaar zal mijn hulp komen?

BIDDEN IS STRIJDEN BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN

BIDDEN IS STRIJDEN,

BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN!

clip_image002

 

Voor de naam “christenen” was gekend, werden deze mensen ander betiteld. Het waren “zij die de Here aanroepen”.Dit wees erop dat men deze mensen hoorde bidden in de tempel en elders. Zij baden en noemden God, hun Vader, Abba. De Hebreeuwse stam voor het woord aanroepen betekent : “iemand lastig vallen”.

Dit geeft ons een betere weergave van wat het bidden kan inhouden.

Wij weten dat de ene mens vlugger iemand zal lastig vallen voor zijn probleem dan anderen. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen, ze proberen het altijd zelf op te lossen. Als men iemand lastig valt, is het iemand die je vertrouwt dat hij u kan helpen. Zo was het voor de eerste christenen heel normaal, dat ze met al hun problemen nu bij God terecht konden, en Hem zelfs Abba, Vader mochten noemen. Zo was dan ook hun gebedsleven een weerspiegeling van hun geloofsleven. De eerste christenen in Jeruzalem werden reeds verdrukt, hun aanroepen werd hun overleven!

Deze morgen nemen wij een voorbeeld uit het O.T.waarbij wij kunnen zien en leren hoe Mozes een ernstig probleem door gebedsstrijd overwint.

Wij lezen Exodus 17 : 8-16.

8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim.

9 En Mozes zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand.

10 Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aaron en Chur hadden de heuveltop bestegen.

11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.

12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.

13 Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards.

14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. {}

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. {}

Het probleem: Aanval door de Amalekieten.

Dit volk was verwant aan Edom en Israël (evenals de Edomieten waren zij afstammelingen van Esau). Ze waren nomaden en vielen Israël aan ten tijde van de uittocht in de Sinaï-woestijn en verder naar het noorden. Tijdens de periode van de Richteren trokken ze vaak Israël binnen om te plunderen. Vele eeuwen lang waren het bittere vijanden van Israël.

clip_image004Het volk van God had een probleem, namelijk er kwam een vijand opdagen, om hen de weg te versperren. Ze kwamen pas uit Egypte. Egypte is een beeld van de wereld in de bijbel.

Ook wanneer wij de wereld hebben verlaten om Jezus te volgen is er zich een strijd gaan ontwikkelen om (het beloofde land) de hemel binnen te gaan. Hoewel wij de hemel nog niet zien, kennen wij al de geestelijke hemelvreugde in ons leven.

Het Amelek-beeld, kan om het even wat zijn wat een Christen op zijn weg krijgt, doch met de bedoeling dat die christen de weg zou verlaten.

Het beeld van Amelek kan vandaag voor de christenen de “dwalingen en valse leringen” zijn, die weleens zouden kunnen worden opgedrongen vanuit een wereldkerk. Uiteindelijk de vijand van allen die door God worden geleid!

Amelekieten, nakomelingen van Esau, met nog steeds hun wrok tegenover Israel.(Jacob). Het was de onverschillige Esau die zo weinig gaf om de beloften van God, Gods woord. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep! De nakomelingen waren en zijn mensen die het Woord van God hebben gekend en gehoord, maar voorrang gaven aan het wereldse leven, en zichzelf. Zelfs soep was voor Esau belangrijker dan de bijbel!

Amelekieten van toen, zijn de antichristen van nu!

2 Johannes 1:7 Want er zijn veel dwaalleraren in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in vlees komt. Dat is de dwaalleraar en de Antichrist.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist.

Dat Jezus in het vlees gekomen is, betekent niet dat Hij hier heeft geleefd, maar dat Hij Zijn Geest in de mensen (vlees) laat wonen, de wedergeboren christenen.

De H.Geest is de vervanger van God op aarde, en woont slechts in de aangenomen kinderen Gods!

Die dit niet geloofd is een antichrist!

Amelekieten, cfr. Deut.25:17

17 Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart;

18 hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde.

Wij zien de Amalekieten, als een goddeloos nomadenvolk, strijdend tegen het volk van God. Ze zijn het eerste volk dat Gods volk aanvalt.

Ze vielen de achterhoede van Gods volk aan in de woestijn, dat uitgeput was van gaan, en welke de stap van de marcherende mannen niet meer konden volgen.

Ze doden zwangeren, oude mensen, vermoeide kinderen en de zieken! Ze lijken heel goed op de terroristen van vandaag, die zovele onschuldigen de dood injagen in Israël en de vrienden van Israël.

Dit is ook een beeld van zwakke christenen, die van verre volgen, zij zijn ook de eerste slachtoffers van de antichristelijke aanvallen op de christenen vandaag. Ze nemen de bijbel niet ernstig. Misbruiken de genade.

De toekomst van Amelek:

Num.24

20 Toen hij Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Eerste der volken is Amalek, maar zijn einde zal ondergang zijn.

STV

20 Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!

Toen ze achtervolgd werden door het leger van de Farao, greep God zelf in, en dienden ze geen slag te geven. Nu echter, na hun morren en klagen in de woestijn, hebben ze opnieuw een ernstig probleem, opnieuw komt hun nieuw leven in gevaar.

Les: Wij moeten waakzaam zijn over onze houding tegenover God. Houden wij genoeg rekening met wat God wil. Wij kunnen ons in nesten werken, en dan de schuld aan God proberen te geven. Het gekende: “ God waarom laat Gij dit toe?”

Mozes vertrouwt op God !

Ik ga naar de heuveltop met Gods staf in mijn hand! Mozes had al wat ervaring met God opgedaan, en trekt ten strijde. Mozes had in zijn hand een staf, wij hebben vandaag Gods Woord in onze handen! Gods beloften! Wij moeten Gods woord hoog in de lucht houden, in ere houden. De bijbel is het gezag van God! Zolang wij Gods beloften vertrouwen, zijn wij aan de winnende hand. Mozes opnieuw ten einde raad, heft de handen op tot God, hulpvragende en biddende handen.

Jozua vecht beneden, en Mozes boven! Mozes zag van boven wat er gebeurde.

En zo is het vandaag nog steeds. Wij vechten beneden en Jezus boven!

Romeinen 8:34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Wat boven gebeurt is heel belangrijk. Let op Mozes: Wanneer hij zijn hand ophief, waren Israël in overwinning, zijn hand beneden, waren de Amalekieten aan het winnen.

Telkens de kracht in de armen verzwakte bij Mozes, was de vijand opnieuw aan het winnen. Zijn opgeheven handen, zijn een houding welke van “opzien naar God” verbeelden.

De geestelijke strijd en houding zijn bepalend voor de overwinning. Ook mogen wij het uithoudingsvermogen van Mozes niet uit het oog verliezen. Mozes was al 81 jaar.

Wat op het veld gebeurde was ondergeschikt, aan het bidden van Mozes.

Dat werd opgemerkt, en men ondersteunde de armen van Mozes en de overwinning kwam. De hulp die Mozes kreeg bracht de oplossing.

Wij zien als christenen niet altijd voor ogen, wat er bezig is. Wij bidden voor iets, een probleem, doch worden moe als de armen van Mozes.

Zwakte in het gebed, kan pijn doen, verliezen lijden, teleurstelling geven, kan leiden tot opgave, depressie, niet meer zien naar de overwinning… enz. Christenen welke bijna niet meer volharden

Hand.2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden., verzwakken en lopen aan de staart van de uittocht, de gevaarszone, want daar kwam Amalek.

VOLHARDEN !

Ook Jezus gaf een gelijkenis: Lukas 18

1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

2 En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde.

3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.

4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens,

5 (18-#4B) toch zal ik, (18-#5A) omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.

6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.

7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij zagen dat de Farao hen had willen tegenhouden. Dit is een sterke macht, welke mensen ervan wil afhouden zich te bekeren, de wereldliefde te verlaten. Amalek is een macht die Gods volk wilde verstoren en ontmoedigen in de wandel met hun God in de woestijn.

Alles wat ons wil tegenhouden om Jezus te volgen behoort tot Amalek, de duisternis.

Vers 14-15 De gedachtenis.

God zelf laat dit acteren in een boek. Mozes kon schrijven. Doch het moest dienen omwille van Jozua, opdat hij dit gebeuren nooit meer zou vergeten, hoe God hem de overwinning gaf. Ik lees in de bijbel regelmatig, dat God de mens iets geeft opdat hij niet zou vergeten,

Maar gedenken.Ook Jezus stelde het avondmaal in ter nagedachtenis aan Hem.

De Here zegen u, die het hebt gelezen!

WAAROM NOG BIDDEN?

WAAROM NOG BIDDEN?

 

 

clip_image002

Deze vraag is een ernstige vraag welke niet uit de lucht is gegrepen. Deze vraag stelt men, ook soms onder “christenen”.Het lijkt wel voor de ene onmogelijk, de andere denkt: God weet toch alles,

Zijn plan is er, wie brengt God op andere gedachten? Wie in de bijbel leest, ziet er vele gelovige mensen bidden, ze spreken tot God, zelfs Jezus bad, en Zijn discipelen merkten dit goed op. Het leek wel nodig.

Wat is de bedoeling van het gebed? In de Bijbel gaan we even zien, waarvoor vroeger werd gebeden en wat de gevolgen daarvan waren.

Gen.24 : 7-28 Bidden om Gods leiding in ons leven.

Met wie zal ik huwen?

clip_image004

De knecht van Abraham, was gelovig en bad opdat God hem zou leiden, om een goede keuze te kunnen maken die zeker naar de wil van God was. Een bruid voor de zoon van Abraham, Isaac!

Wanneer wij dit verhaal onder ogen brengen in ons hedendaagse leven, dan lijkt zoiets voor velen niet meer realistisch.

Wat merken wij op?

– Deze knecht was een man van gebed.

– Hij wilde niet zijn “eigen gedacht” doen in de keuze. = Het gebedsmotief. Geen vooroordeel!

– Abraham liet het aan zijn knecht over in groot vertrouwen op God

– Isaac zelf gaat niet mee! Vandaag kunnen mensen dit zich niet meer voorstellen!

Wanneer wij een keuze dienen te maken in ons leven, dan moet dit een punt worden van gebed. Wij willen altijd het goede en het beste, doch wij doen dan liefst ons eigen gedacht.

Hoeveel keuzen hebben wij al niet gemaakt in ons leven die verkeerd waren, of die achteraf gezien verkeerd waren of schadelijk waren.

De manier waarop deze man wilde weten of het werkelijk Gods wil was klinkt heel eenvoudig, maar

Het maakte de knecht los van zijn eigen denken.

Vers 14 was geen teken, maar een aanwijzing over het karakter van het aangesproken meisje.

God was werkzaam zowel in de knecht als in het meisje.

Het meisje was nog maagd!

Deze knecht was gewoon te bidden, en had ervaring in het vinden van Gods wil en leiding.

Vers 14 kwam op in de gedachten van de knecht.

Wanneer wij kijken naar onze maatschappij, en letten op de huwelijken, dan zien wij een tegenbeeld, de mens is ver afgeweken om gelukkig te leven in een huwelijksverbond.

Het huwelijk is een instelling van God, men verwerpt het, en de gevolgen blijven niet uit, verborgen tranen…tranen..

Meisjes die nog maagd zijn, en gedienstig, moeilijk te vinden, maar kostbaar!

Wij moeten weten dat de wetteloze zich wil openbaren, en dan zal het nog erger zijn, alles wat met de God van Israël te maken heeft moet verdwijnen, tenzij de komende wereldstaatskerk.

Alle christelijke instellingen zullen via de overheid afgebroken worden. Alles wat tot zegen was verandert vandaag in een vloek! Verandering door politiek of door gebed?

Alle door God ingestelde regels rond het huwelijk worden met de voeten getreden, gemeente die de tuchtregels rond het huwelijk nog toepassen worden schaarser.

Bidden voor de christelijke gezinnen is vandaag meer dan nodig. God haat de echtscheiding.

Jozua 10:12-14 Gebed om overwinning.

clip_image006

In een strijd tegen de Amorieten, bad Jozua vurig tot de Here, en ten aanhoren van het ganse volk om te overwinnen.

Hij bad dat de dag lang genoeg zou duren tot de vijand volledig werd overwonnen.

12 Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! {}

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

14 Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zo iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israel.

Het gebed van Jozua werd hier getoond als een machtig wapen. Bijzonder verhoort God het gebed van Jozua voor de ogen van al het volk. De zon en maan stil laten staan, omwille dat God de overwinning wilde geven aan Zijn volk.

God kan onze gebeden nog steeds verhoren, en ons een overwinning geven in alles wat ons kwaad wil doen. God streed met hagelstenen (vers 11). Dit is de manier waarop God ten strijde trekt. Ook de toekomst zal dit tonen, wanneer God zal strijden voor Israël, ook al zal de hele wereld Israël willen bestrijden.

Het gebed van een christen kan gevaarlijk zijn voor de ongelovigen.

Gebed van berouw. Psalm 51 Koning David

Bidden met berouw is ook een bidden. Dit soort gebed leert ons ootmoedig te zijn. Het leert ons kijken naar onszelf, in plaats van naar een ander.

“Ik heb gezondigd” niemand haalt het graag over de lippen, en toch was dit ons eerste gebed, dat God van ons heeft verhoort.

David zag onze zondige toestand in, waarin wij al geboren zijn.

Dit is precies wat soms zo moeilijk is om mensen daarvan te overtuigen. (v5)

Neem al mijn zonden weg ( v9).

David diende niet meer te worden overtuigd nu dat hij zondig was, zijn hart is een open boek voor God geworden. Voor God kunnen wij niets verbergen, zo kunnen wij bidden in openheid tot de God.

Vers 10

David bidt tot God opdat Hij hem zuiver gedachteleven wil geven, en een vaste geest.

Wanneer wij dit lezen dan begrijpen dat David niet meer wil zondigen, doch het vlees is zwak, maar de geest is sterk.

1 Johannes 3:6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

Zondigen wij niet meer?

Des te meer een reden om te bidden. Doch wij mogen niet in een kramp leven, want als wij blijven zondigen, kunnen wij depressief gaan worden. Dat wil God niet.

Wij bidden om vergeving. Doch wij moeten weten dat wij een nieuwe schepping zijn, en die schepping zondigt niet meer! Deze schepping leeft in ons door de H.Geest. Onze geest is zwak en behoort tot ons oude leven. Deze oude schepping heeft in ons nog een drang naar zonde.

Zo is het wanneer er strijd is in het leven van een christen, in zijn gedachten, dan zit het goed met hem.

Dit is de goede strijd!

Jona 2 : Bidden over de gevolgen van de zonde.

clip_image008

Jona had een opdracht gekregen van God, om naar Nineve te gaan prediken. Jona ontvluchtte wat hij voor de Here moest doen.

Jona gaf geen gehoor aan Gods vragen. Hij kwam in de grote vis terecht, en was als een godverlatene.(v4)

Wanneer wij ons van de opdracht van de Here niets aantrekken en weigeren of wegvluchten door uitvluchten, dan kan men in een heel benarde positie terechtkomen.

Wij kunnen zondigen en vergeving vragen, maar de gevolgen zijn er. Deze gevolgen kunnen ons verdriet bezorgen en ons hart versmachten (v7)

Versmachten betekende hier : wegzinken in onmacht.

Ook hier is Jona een beeld van Israël, het is aan het wegzinken. Israël luistert nog steeds niet naar Koning Jezus. Slechts op het einde zal het zich bekeren als Jona.

Mattheüs 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.

Jona kon niet meer spreken, maar er staat hij dacht aan de Here. Dit denken aan de Here, was een gebed.

Wij zien dat, wanneer men ziek is en geen kracht meer is om te spreken, toch onze stille gedachten aanneemt als een gebed. Jona weende en dacht.

God kent onze gedachten.

Psalmen 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Psalmen 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

God luisterde naar zijn stil gebed, het kwam in de tempel. Nu komen onze gebeden voor Gods troon in de hemel. Waar wij bidden speelt geen rol.

God kan toch een einde stellen aan de gevolgen van de zonde, wanneer men bidt om vergeving, en God eer en aanbidding wil geven.

God neemt niet alle gevolgen van de zonde weg. Wie aan waaghalzerij doet en een been verliest, hij kan wel tot geloof komen, maar dan moet hij wachten voor herstel tot zijn verheerlijkt lichaam op de dag van de opstanding of opname.

Amen!

GEBEDSVERHORINGEN

clip_image001

 

clip_image003

 

Wij leven vandaag in een tijd van veel verborgen leed verdriet, en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken. Wat kan en moet en wil men doen? Dit is een vraag die leeft in de harten van mensen. Als deze dingen te erg gaan worden en een invloed krijgen op het lichaam en gezondheid, dan gaat men naar de arts. Inderdaad men kan machteloos worden en dan zoekt men zijn heil in mensen waarvan men verwacht toch enige hulp te kunnen verwachten, doch helaas!

Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. Er bestaat ook zoiets als “geestelijk voedsel” en honger daarnaar!

Dit geestelijk voedsel is onderwijs vanuit de Bijbel, Gods woord. Zo heeft God mensen aangewezen om dit te doen. Hier heerst een grote geestelijke hongersnood in ons welvarend landje.

Aan de hand van enkele Bijbelse voorbeelden gaan wij zien met welke persoonlijke problemen de mensen leefden. Toen hadden ze nog niet al die “hedendaagse deskundigen”, doch de mensen verlieten zich meer met een vertrouwen op hun Schepper.

Door dit vertrouwen bekwam men meer dan vandaag door de vele wetenschappelijke kunstgrepen.

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1: 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was. Dit was toen een ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met ditzelfde probleem. Men levert vele financiële inspanningen om dit probleem op te lossen.

Zoals wij lezen in vers acht weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit. Toen ze jaarlijks van haar woonplaats Ramataïm naar Silo ging met haar man om te offeren en te bidden en te eten en drinken kwam ze erbij om met haar pijnlijke nood naar God te gaan.

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar verdriet bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze bedacht daarbij om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, dat indien een zoon, deze de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd wonderlijk verhoord. Wat door geen tussenkomst van mensen mogelijk was, kwam toch. Ze werd zwanger en kreeg een kind. Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen.

Voor ons en u die dit leest is dit een open deur, want God is nog steeds Dezelfde.

Hij luistert naar mensen die met hun problemen in waar vertrouwen tot hem komen.

clip_image005Het kan wel een lastige beweging zijn om tot God te gaan, voor Hanna was het zes uur wandelen om op de plaats te komen. Voor vele mensen vandaag kost het moeite om te geloven wat God zegt!

Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het klein vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, zo moet de mens zich ook richten naar God!

Wanneer God kracht aan het gebed geeft, dan worden bergen van problemen verzet.

 

Besluit:

Ook al hebben wij een persoonlijk probleem, waarbij wij menselijk gesproken machteloos tegenover staan er toch één oplossing mogelijk is: Uw vader in de hemel!

Het gebed doorbreekt de grenzen van het verstand. Een traan over je wang in vertrouwen op God, is krachtiger dan de kracht van een atoombom! Verander van gedachten en ga naar Jezus! Doe als Hanna!

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN ELISA.

2 Koningen 6:8-23

Het probleem van de profeet Elisa was dat zijn leven in gevaar kwam. Er is niets dat kostbaarder is dan het leven van een mens. Ieder mens zal alles doen wat in zijn macht ligt om zijn eigen leven te redden.

De profeet is omsingeld door de legers van Aram in de stad Dothan. Een bijkomend probleem was dat zijn dienaar in een panische angst terecht komt en radeloos wordt.

Bijzonder is dat de profeet niet angstig is in zijn reactie bij het zien van de omsingeling

door het vijandig leger, doch de angst bij zijn dienaar wegneemt door gebed!

17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

Telkens wij in benarde situaties zijn, hebben wij de neiging weinig vertrouwen te hebben. Dit komt omdat wij gaan reageren vanuit een zeer menselijk (zielig) oogpunt.

De profeet reageert hier geestelijk.

Er zijn zoveel dingen die wij niet zien of kunnen waarnemen. De profeet had wel vertrouwen en zag het leger Gods dat hem zou verdedigen.

De knecht zag dit allemaal niet. Daarom bad Elisa opdat God de ogen voor de knecht ook zou openen.

Het is duidelijk dat wanneer wij alles menselijk gaan benaderen, wij begrenst zijn in ons vleselijk denken. Onze emoties nemen de overhand, en dat is negatief. Echter is er een overbrugging mogelijk door een gebed in vertrouwen.

De knecht ziet al Gods legers in het onzichtbare en komt tot algehele rust.

Het lijkt soms of ook wij omsingeld zijn door allerlei problemen zodat wij geen uitkomst meer zien. Alles draait tegen. Velen maken er dan ook een einde aan.

Zij die geloven in Jezus hebben een betere kans, zij kunnen zien op de Onzienbare.

Door Zijn striemen kan Hij ieder genezen van geestelijke blindheid in de allereerste plaats!

(Hebr11 24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten , zonder de toorn des konings te duchten . Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.)

De blindheid van de knecht is een beeld van geestelijke blindheid en ongeloof.

Door het gebed sloeg Elisa zijn vijanden met blindheid. Zo kunnen wij ervaren dat

Wedergeboren christenen machtig zijn, als ze maar bidden in vertrouwen en naar de wil van God.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

clip_image007Het probleem van de profeet Nehemia is een verborgen verdriet, omwille van de ballingschap van het volk. Nehemia werd koninklijke wijnschenker van koning Artachsasta in Susan. Jeruzalem was een puinhoop.

Ook wij kunnen verdriet hebben omwille van anderen die het niet goed stellen, chronische problemen hebben in hun leven enz.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet direct een gebedsverhoring krijgt. Het was zijn verlangen om Jeruzalem te mogen herbouwen. Daar heeft hij in zijn gebedstijd uitgebreid voor gebeden. Toen hij vier maanden later de kans kreeg om zijn plan uit te werken, schrok hij van die onverwachte kans! En deed gauw een “schietgebedje” !

Het “goede moment” moest komen. God weet best wanneer het voor ons goed zal zijn. Vele malen lopen wij eigenlijk God voor de voeten, door eigen ongeduld.

Geduld speelt ook grote rol bij het gebed. Wanneer wij vandaag zaaien, willen wij altijd dat alles ’s anderdaags al zou zijn opgeschoten.

Geduld is een vrucht van de H.Geest, ongeduld is zonde.

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

Veel tijd om te bidden was er nu niet meer, het “goede moment” was plots gekomen en de profeet begrijpt het. Wij moeten de goede momenten die God ons geeft kunnen onderscheiden. Wij bidden maar moeten ook waakzaam en oplettend zijn.

De gebedsverhoring kwam prompt :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

In de Bijbel vinden wij “een bidden zonder ophouden”.

16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

( 1 Thess.5:17)

¨ Nehemia had een sterk gebedsleven. Het “schietgebed” is iets dat zeer spontaan op de tong komt te liggen. Hij had een gezond gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd”

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer.

¨ God had het hart van de koning voorbereid.

¨ God had een omstandigheid gemaakt, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken.