DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS

DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS CHRISTUS

14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet?15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.16 En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. 17 Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden. Matth.9

Soms hoort men hier in de volksmond over “het nieuw geloof”. Dit is echter niets nieuws onder de zon, de discipelen van Johannes de doper hadden het ook op de lippen.(Matth.11 Twijfel in het hart van Joh.de doper?). Op een dag zat Jezus met Zijn discipelen te eten bij een tollenaar, Mattheus, samen met anderen, en dit werd opgemerkt door de farizeeën. Deze mensen hadden de opmerkingen, zoals: Waarom gaat Hij eten bij de gehate tollenaars of belastingcontroleur, en dat dan nog op een vastendag? De discipelen van Johannes de doper hadden ook nog dezelfde kerkelijke tradities En verwonderden zich erover dat Jezus at op een vastendag.Ze beslisten om aan Jezus zelf uitleg te gaan vragen. De farizeeërs spraken liever achter de rug van Jezus. Zo zien we nog een kenmerk van een farizeeër.

Wij noteren dat die vastendagen niet door de wet van Mozes werden voorgeschreven, maar een gebod van de Farizeeërs zelf was. Een nieuwe kerkelijke wet door de toenmalige godsdienstleiders. Dit werd traditie, zo zien wij dat mensen zich graag laten binden door de gewoonten welke met de paplepel binnenglijden. Zo is ook de kinderdoop en vorming on-Bijbels, onchristelijk, en waardeloos in Gods ogen.

16 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Matth.6 Jezus vindt het noodzakelijk met drie vergelijkingen of beelden een uitleg te geven, waarom Hij een andere en een nieuwe leer (geloof) brengt.

De bruiloftsgasten.

De grondtekst gebruikt hier “ kinderen van het bruidsvertrek”. Hij bedoelde al Zijn discipelen. Dit zijn alle wedergeboren mensen die wachten om hun wit bruiloftskleed te krijgen, en dan te mogen deelnemen aan het bruiloftsfeest van het Lam.

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matth.22

Wanneer iemand uitgenodigd werd voor een plechtig bruiloftsfeest, dan kreeg hij bij het onthaal een wit bruiloftskleed aangeboden en wachtte in de zaal van de bruid op het begin van het feest. De bruidegom is Jezus, Zijn aanwezigheid, was een reden om blij te zijn. Er was geen reden om triestig te zijn en te vasten. De aanwezigheid van Jezus in je leven is een vaste reden om blij te zijn, hier was Jezus lichamelijk bij hen aanwezig, en dat gaf veel zielgenot. Jezus wees de discipelen van Johannes de doper erop, dat zijn aanwezigheid slechts van tijdelijke aard was. Er zou een tijd komen dat ook Zijn discipelen een reden zouden hebben om triestig te zijn en te vasten. Na dit vasten zou het feest beginnen. Een heilige voorbereiding voor de bruid.

15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Joel 2

Het volk Israël is zich aan het verzamelen in hun beloofde land, de gemeente is zich aan het voorbereiden als een bruid, om dan het bruidsvertrek te verlaten. Deze profeet toont dat er twee bewegingen zijn welke tezamen zich vervullen.  Sinds 1948 is het verzamelen van Gods volk begonnen, en ook het heiligen, het voorbereiden van de gemeente van Christus. Jezus wil zeker geen vijandige houding tussen de Joden en de christenen.

Joh 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

Een nieuwe lap stof op een oud kleed?

Het tweede beeld dat Jezus hen ophangt maakt duidelijk dat Zijn leer nieuw is. Hij wijst erop dat men voorzichtig moet zijn en zijn leer die nieuwe stof is.Het is volledig nieuw van aard, en is niet om te herstellen, maar een volledig nieuw begin betekent; Jezus laat het oude kleed ( de wet van Mozes) niet weggooien. Het blijft in de gelijkenis, maar als een oud kleed, waarvan de tijd zal aanbreken dat het niet meer gedragen wordt, of niet meer doeltreffend zal zijn. De nieuwe stof zou bij het wassen krimpen en scheuring veroorzaken.

Jds 1:19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Geen jonge wijn in oude zakken!

Jezus vond het nodig nog een derde beeld te geven. Dan weten wij dat dit nodig is geweest, en het vraagt daarom des te meer onze aandacht. Het Judaïsme in zijn toenmalige vorm leek wel een oude lederen zak te zijn. De oude zak vinden wij terug in de Psalm van de wet;

Ps 119:83 Hoewel ik ben geworden als een lederen zak in de rook, heb ik uw inzettingen niet vergeten.

Het lijkt wel het beeld van een O.T- ische gelovige, zich vasthoudend en hopend op de wet en goede werken. De oude wijn met al de ceremonieën zouden een einde nemen, zij waren slechts de schaduw, van het werkelijke Lam van God. Ook hier had Jezus het behoud voor van de beide gelovigen: Joden en christenen. Doch zolang Hij niet is teruggekomen wil Hij geen vermenging tussen de beiden. Jezus maakte de discipelen van Johannes de doper duidelijk, dat hij geen compromis wilde met de farizeeërs over Zijn nieuwe wijn, nieuwe leer! Wat de discipelen van Johannes deden achteraf, weten wij niet. De jonge wijn van Jezus is zeer krachtig en heilzaam, het is Zijn bloed.

De jonge nieuwe wijn spreekt van genade, voor allen die geloven in dit “nieuw geloof”!

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. Matth.26