DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Rom.1

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.1 Cor.1

Vandaag horen wij over de rampen waarover Jezus bijna tweeduizend jaar geleden heeft geprofeteerd. Daarbij zien wij dat de mensen zich ten alle koste proberen te redden. Onverwachte rampen doen vele mensen van het wereldtoneel verdwijnen. Dit hedendaags gebeuren is pas een begin! “Behouden worden” in de Bijbel spreekt van redding! Gered worden van Gods komende oordeelstijd over deze aarde. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.Rom.5

Over de grootste ramp welke een mens kan overkomen, daarover spreekt men bijna niet meer! De grootste ramp voor een mens is verloren gaan voor de eeuwigheid, geleefd hebben voor niets. God spreekt over een tweede dood! En wat voor redding is er hier voor de mens? Slechts een oplossing: Jezus leren kennen, zoals die in de Bijbel werd beschreven! Jezus was geen katholiek!

Wat is toch dat evangelie van Jezus Christus ?

Het evangelie is geen theorie, geen theologisch werkstuk, geen therapie, geen hindoeïstische filosofie om als God te worden door lichaamsoefeningen. Neen, Het evangelie is een kracht die uitgaat van God zelf, en deze kracht ondervinden mensen die op Jezus vertrouwen, enkel zoals de Bijbel dat leert! Kerkwetten keen geen geestelijke kracht zijn wetten van mensen welke ook Jezus afkeurde!

Hoe kan men die kracht ervaren?

Wij kennen bepaalde krachten, bv. elektrische kracht, wij drukken op een schakelaar en het licht gaat branden. Een beter voorbeeld is wanneer men een oplaadbare lamp gebruikt. Zo’n lamp laat je opladen in het stopcontact, de bron. Die krachtbron is God en Zijn woorden.

De transformator die wij nodig hebben, is nu onze Bijbel. De Bijbel zet Gods gedachten, Gods raad, en Gods geboden om naar een taal welke de mensen kunnen begrijpen. Gods denken ligt veel hoger dan het denken van mensen. (Jes.55:9) De lamp is de mens, hij gaat die kracht ervaren, en licht geven. Dit licht gaat slechts schijnen wanneer men toepast wat men heeft gelezen. Duisternis verdwijnt, anders gezegd onwetendheid gaat verdwijnen.

Tussen de lamp, hier de mens, en de bron moet er regelmatig contact zijn. Deze verbinding is de H. Geest die God ons naliet hier op aarde, om Jezus te vervangen. De komende antichrist zal beweren Jezus te vervangen op aarde. De apostelen waren gewone mensen, leefden onder het gezag van de Romeinen die afgoden dienden. Zij hadden bovennatuurlijke kracht nodig om de waarheid te verkondigen en kregen die :

8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.Hand.

De H.Geest is niet zichtbaar, daarom geloven er velen niet, en hebben dus ook geen contact, dus ook geen kracht, en geen hoop om onze moeilijke dagen te verwerken. Zelfmoordcijfers blijven stijgen. Men kan wel gelijken op een oplaadbare lamp, doch nooit het stopcontact gebruiken,dit is dan een religieus mens zonder kracht of licht.

 

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Dat licht gaat over kennis van God, weten wat God wil, weten wat God doet in onze dagen, begrijpen wat nog moet gebeuren. Mensen zonder geloof in de Bijbel leven in de duisternis, de onwetendheid. Zij weten niet wat er met onze planeet zal gebeuren. Ook regeringsleiders en presidenten leven in een diepe duisternis, en fronsen de wenkbrauwen over de toekomst, omdat ze niet kijken naar Gods wegwijzers, dit zijn Gods raadgevingen in de Bijbel.

Er bestaat ook de wereldse kracht.

De macht van het geld en vermogen, maar het is beperkt. Men heeft niet de kracht om ongeneeslijke ziekten te genezen, noch om doden op te wekken! Doch Sara ontving kracht van God en baarde toch nog op hoge leeftijd, dat is pas hemelse kracht! Ze bad met hart en ziel, en God gaf kracht aan haar belofte en gebed!

Welke mensen kunnen die kracht ervaren?

Wilt u die kracht ervaren?

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.1 Cor.1

Ieder mens staat tijdens zijn tijdelijk aardse leven voor een keuze, hij heeft een vrije wil. De prediking van wat is gebeurd op Golgotha, lijkt voor de meesten een gewoon geschiedkundig verhaal. Het geheim van Golgotha, waar Jezus de weg opende tot behoud van de mensheid, begrijpt men niet. Men beoordeelt dit alles met menselijke wijsheid, wetenschappelijk. Voor mensen die het offer van Christus hebben aangenomen, en vergeving hebben ontvangen, voor deze mensen is er behoud. Het is geen behoud door eigen inspanning of eigen kracht, maar door genade die God geeft aan hen die geloven. Velen denken christen te zijn, maar zijn dat niet, door geloof in traditie.

Voorbeeld:

Wanneer er kermis is, dan is het feest voor de kinderen. Ze zitten op een klein autootje, doen vele rondjes, en verbeelden zich te rijden als in de werkelijkheid, en ze zijn voor een korte tijd blij. Dit zijn als de kerkmensen die geloven in verdichtsels, theorieën, bepaalde overtuigingen als namaak van “de” waarheid. Zij rijden steeds in dezelfde richting, rond en rond, dit is traditie! Die kermisritjes blijven niet duren. Daarom veranderen ook vele mensen van falende levensovertuigingen, zoals de kinderen willen veranderen van autootje op de kermis! Wie de waarheid en de realiteit in het leven heeft ervaren door Jezus, komt nooit meer terug, om op dat kermisautootje te zitten. Hij rijdt echt en recht.

Behouden worden kan zonder diploma of chip!

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1

In Paulus tijd waren er mensen die dachten te kunnen worden behouden door kennis en wetenschap (Gnosis). God liet weten dat dit niet kan. Daarom dat de apostel de vraag stelt tot de wetenschapper, de theoloog en de Griekse filosoof: wat voor antwoord hebben zij op een bovennatuurlijke kracht als het evangelie?

Er staat geschreven dat er een wereldleider komt, een wereldmisleider!

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2

Wie de Bijbel verwerpt, zal in de staatsgodsdienst van de leugen geloven net als de Farao, de looser!

Wie zal behouden worden?

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;