HOOP DOET LEVEN!

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.Fil.3

Wanneer wij vandaag rondom ons kijken, dan zien wij de gevolgen van de zonde. Let op jonge mensen in een invalidenwagentje zonder hoop, let op mensen die wanhopig en levensmoe zijn geworden, let op mensen die ziek zijn en geen enkele hoop meer hebben, let op………….Mensen zonder God, weten niet waarom zij  leven!

Wij stellen ons de vraag waarom in de geschiedenis de Bijbel als verboden lectuur werd bestempeld! Het enige boek, zonder leugens, dat spreekt over een levende hoop. Een hoop die werkelijk zal worden vervuld! Het is geen hoop zoals de wereld die kent. Je kunt hopen om te winnen in de Lotto, maar je bent een wekelijkse verliezer! Wie gelooft en hoopt op God zal geen verliezer zijn, maar de grote winnaar van de toekomst!

WAT EEN waarachtige HOOP! Een verheerlijkt en EEN onsterfelijk lichaam!

Wij hebben dit nog nooit gezien. Maar de enkele discipelen van Jezus zagen dit wel. Jezus hield van Zijn discipelen, en leerde hen ook die bijzondere verborgenheden. Deze geheimenissen werden nochtans openbaar, ze werden opgeschreven, maar de meerderheid van aardbewoners kennen en geloven dit niet!

Jezus nam enkele discipelen mede op een hoge berg. Daar lezen wij in Matth.17:2

2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Deze discipelen zullen verstomd hebben gestaan over dit gebeuren. Wij staan vandaag verstomd over de vernietigende rampen die over deze wereld komen. Maar hier krijgen wij een en al hoop. Er zijn mysterieuze dingen die wij nog nooit zagen.

Dingen die de gelovige hoop geven.

Dat was ook de bedoeling van Jezus met zijn discipelen, hen aantonen wat de dingen zijn van een nieuwe komende wereld!

Er bestaan geen mensen, met een beter toekomstperspectief dan de Bijbelgetrouwe wedergeboren christenen. Men spreekt en schrijft vandaag over het einde van de wereld in 2012, maar nooit over een nieuwe schepping, welke niet zal ontstaan door een “big bang” leugen, maar door de Schepper.

Petrus vond dit gebeuren zo heerlijk prachtig dat hij daar wilde blijven en wonen. Petrus was nog egocentrisch ingesteld zoals iedere sterveling. Aan de hand van deze reactie kunnen wij vaststellen, dat dit de meest hoopgevende gebeurtenis was in het leven van Petrus. Dit zal hij nooit meer hebben vergeten! Toen men Petrus terechtstelde als een ketter, wist hij van die ware hoop, en bleef hij vast geloven in Jezus!

Petrus zag met eigen ogen dat Jezus sprak met Mozes en Elia. Die mensen waren gestorven, eeuwen vroeger. Het zijn mensen met eeuwig leven. Wat hier werd gezegd, dat weten wij niet. Petrus, Jacobus en Johannes zagen een nieuwe wereld voor hun ogen.

De dingen die boven zijn…

Petrus, Jacobus en Johannes hoorden een stem uit een lichtgevende wolk : “Hoort naar Hem!” Wie naar Jezus zal horen komen terecht in die nieuwe gezegende wereld zonder vloek, met een nieuw lichaam voor een nieuw eeuwig leven! Wat een hoop! Wat een belofte! God is geen politieker of een aardse kerkvorst!

De apostel Paulus schreef twee dingen naar de christenen in Colosse:

Col. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Col. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Paulus geeft hen die menen en zeggen christenen te zijn een goede raad om de dingen van “boven” te onderzoeken en er over na te denken. Het zijn dingen die in de toekomst liggen. Waarom?

Ze zijn zeer hoopgevend, bemoedigend en zorgen voor een extra blij gemoed. Vandaag leven we in een tijd van geloofsafval, waarbij veel christenen lauw zijn, als de “Laodicea” christenen, geen tijd voor God, geen tijd voor Bijbelstudies, geen tijd voor het lezen van de Bijbel of gebed. Wel tijd voor religieuze vieringen, feestjes, met eten en drinken zoals in de tijd van Noach. Geen tijd voor het samenkomen, terwijl God in onze dagen opnieuw luid roept:

25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Hebr.10

9 En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. Matth.17

De discipelen werden opgelegd om over dit gebeuren te zwijgen. Voor sommige mensen zouden zulke dingen moordend zijn, te moeten zwijgen over zulke ervaringen. Jezus nam dus geen zusters mede, wel broeders! Jezus kende de mensen en bijzonder zijn discipelen. Hij wist wie kon zwijgen. ( Spr.11:13) Waarom dienden ze te zwijgen?

Wel zoals vandaag, zouden de mensen opnieuw spotten, zoals er vandaag veel spotters zijn, zoals ook werd geprofeteerd.

Judas 1:18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.

Ze zwegen totdat Jezus was opgestaan. Toen werden de monden van de spotters en de ongelovigen gesnoerd. Niet iedereen geloofde de leugens van de farizeeën, de toenmalige kerkleiders.

Wanneer krijgen de christenen een nieuw verheerlijkt lichaam, hun levende hoop?

Christen worden is het belangrijkste op aarde, en iedereen kan dat worden, niet door naar een bouwvallig kerkgebouw te lopen, maar door wedergeboren te worden, door water en geest, (Joh.3:5) een wonderlijk gebeuren, in België, bij slechts 1% van de bevolking.

Voorwaarde:

Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Wanneer:

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, (Sterven) maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Dit is een Joods gegeven, bij de vervulling van een Joods feest! Het feest der bazuinen?

Dit is de ware Bijbelse hoop!