HET MISLEIDENDE 2012

 

Opnieuw is een jaar voorbij, en begint er een nieuw jaar, een veel besproken 2012!

Velen maken dan een overzicht van alles wat is gebeurd in het voorbije jaar. Ieder heeft zijn eigen herinneringen aan 2011.

Voor wat betreft de vervulling van Bijbelse profetie komt alles precies in een versneld tempo terecht. Israël blijft constant in het wereldnieuws omdat God door de profeten sprak over onze dagen en toekomende dagen. De Bijbel is de enige betrouwbare bron voor beperkte, maar een zekere kennis van de toekomst. 2012 wordt wellicht een jaar van gebed voor Israël, en mogelijks en het einde van de Gemeente van Christus op aarde. Wees erbij!

Het jaar 2011 doet ons niet alleen denken aan de natuurrampen, maar ook aan de geestelijke rampen, misleidingen waarover de apostel Petrus schreef in een van zijn brieven namelijk:

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht;6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,7 maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden Petr.2

Petrus voorspelde dat er valse leraars zouden komen met verderfelijke leer.

Wij stellen vast dat er in onze dagen afwijkende leringen worden gebracht in de gemeenten. Maar deze afwijking is opzettelijk en komt in de gemeente op een sluwe wijze. Het binnensluipen is hier goed vertaald. Je kunt het vergelijken met heimelijk smokkelen. De valse leer mag niet direct worden opgemerkt. Niet opvallend! Zo’n leer maakt zich los van de banden met de Bijbel en is aantrekkelijk, en predikt een valse eenheid.

Wat God zegt is voor de ene mens goed en voor de andere verwerpelijk. 2 Cor. 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven.

De satan is een levensgevaarlijke verleider. Er bestaat een plantje dat er heel mooi en onschuldig uitziet, lief en klein. Als er insecten op kruipen, kleven de steeltjes, er omheen en het diertje sterft een voorzichtige langzame dood. Het heet zonnedauw, een vleesetende plant. Het groeit in moerasachtige grond. Alle schijngelovigen zullen op dezelfde wijze op onzekere grond vast te geraken, en worden gevangen. Geloofszekerheid komt er enkel door een wedergeboorte uit water en Geest.

God zelf wijst op een kenmerk van valse profeten:

16 Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. Jeremia 23

God geeft ons raad om valse profeten, vals geloof te onderscheppen. Ze spreken naar hun eigen gedachten, eigen principes, niet in overeenstemming met God zelf of de Bijbel. Men denkt aan Sjamanisme. Ze leren levenswijzen die niet meer in overeenstemming zijn met de Bijbel, of Gods woord. Ze mixen waarheid met de leugen!

zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2 Petr.2:1

Deze tekst wijst erop dat ze Jezus verloochenen. Ze hebben Hem gekend in hun leven. Dit betekent niets anders dan dat men afwijkt van de bijbel.

Het woord voor verloochenen kan ook begrepen worden als het verder weigeren van de bijbel of bepaalde Bijbelgedeelten!

Ze vertrouwen niet verder op alles wat geschreven staat! Zulke mensen tonen dat ze geen zekerheid hebben over de waarheid. Ze zijn nooit overtuigd door de H.Geest. Ze zondigen tegen de Geest. Toch beweren ze te geloven!

Vandaag ziet men veel christenen die Christus verloochenen door de oecumenische gedachte te volgen, het bouwen aan een nieuwe Babelse kerk i.p.v. van een Bijbelse gemeente. Bij de bouw van de wereldstaatskerk dienen alle godsdiensten zich aan te passen aan elkaar. (Katholiek, Protestant, Evangelisch, Succesvolle Mormonen en Jehovagetuigen) Dit zal het fundament worden voor een nieuw Babel! Christus is niet verder de Zoon van God in hun nieuwe leer! (Moslimleer).

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Met verderf bedoelde Petrus het tegenovergestelde van “eeuwig leven” of het behouden zijn. Deze antichristelijke misleiders veroorzaken een grote afvalligheid. Velen zullen deze schijnvredige wereldkerk vandaag in hun blindheid,lauwheid en traditie navolgen. Hun verderf sluimert niet schrijft Petrus, sluimeren betekent slaperig worden. Het zal niet op zich laten wachten, het komt zeker!

13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;

14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Matth.7:13

En velen zullen hun losbandigheden volgen………..

Aangezien er staat “velen” of de meerderheid, wijst dit op een succes van deze misleiders met vele toehoorders! Het worden bekeringen zonder innerlijke veranderingen. Het zondige gedrag wordt niet meer veroordeeld!

De gemeenten zullen groeien op een ongezonde en kunstmatige wijze, precies als het katholicisme destijds met de ceremoniële kinderdoop onder invloed van politieke Romeinse leiders!

en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen;

Men gaat de aangesproken mensen als koopwaar behandelen, men gaat marketing praktijken gaan toepassen om ze te lokken, alles onder een eenheidsgodsdienst.

Men gaat de genade ombuigen in losbandigheid. De gedachte van valse profeten: Doe maar verder, God vergeeft toch altijd en zal niet straffen, of de hel bestaat niet meer.

11 En de HERE zeide tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede;

12 al vasten zij, Ik hoor niet naar hun geroep, en al brengen zij brandoffer en spijsoffer, Ik heb in hen geen behagen, maar door het zwaard, de honger en de pest maak Ik een einde aan hen.13 Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse.14 Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u. Jer. 14

Dit is een vleiende taal waarover ook Paulus schreef:

17 Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. 2 Cor.2

De schade die valse evangelisten kunnen aanbrengen is erger dan de grootste natuurramp tot nu toe! ( Jer.23 ).Herders die de schapen in verwarring brengen. God waarschuwt zijn volk niet te luisteren naar de valse profeten. ( Jer.23:16).

Ook Jezus waarschuwde!

15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Matth.7:15

Opgelet valse profeten en grote evangelisten

kunnen zich voordoen als engelen!