DE BLIJDE BOODSCHAP

 

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wanneer wij nadenken over de prediking, dan moeten wij beseffen dat de boodschap duidelijk moet zijn. De Bijbelse boodschap is ontstaan door de liefde van God voor de mens en zijn schepping als een liefdevolle hemelse vader. Wanneer wij spreken hebben wij het over een BLIJDE boodschap. Waarom blij? Waarom is de boodschap van de Bijbel nog steeds het beste nieuws voor de ganse mensheid?

Wanneer wij kijken naar de berichtgeving op TV dan horen wij meestal verdrietige boodschappen, ongelukken, gijzelingen, familiedrama’s, rampen met veel slachtoffers, oorlog, nieuwe belastingen, pedofilie, moord en brand. Een beeld van een wereld compleet in verval, een wereld die ligt te zieltogen! Een verloren zondige wereld en verloren mensen. Vele mensen komen dan met de vraag: Waarom laat God het toe?

De blijde boodschap is dat er een nieuwe wereld komt, en nieuwe mensen, die eeuwig leven hebben waarbij men dood en ziekte niet meer zullen kennen, alleen door geloof in Jezus Christus! Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

De reden van de prediking is de verzoening van God met de mens, als de mens wil!

Prediking is een middel in Gods handen tot redding!

1Co 1:21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

De wereld kan God niet ontdekken door haar eigen opgebouwde wijsheid en wetenschap. Men kan God niet ontdekken door wetenschappelijk onderzoek. Men kan God niet zien, en men wil eerst zien en dan geloven.

Doch God gebruikt een eenvoudig middel onder de mensen, opdat ieder mens God persoonlijk zou kunnen leren kennen en ontdekken in zijn leven. Het middel is een eenvoudige Bijbeluitleg, welke vandaag sommige mensen voor dwaasheid houden.

Door te geloven dat Jezus Christus in uw plaats stierf, voor uw zondeschuld, kan men behouden worden en de goddelijke wijsheid ontdekken. Jezus beloofde eeuwig leven, wat een blijde boodschap!

34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?

37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Hand.9

HOE GEBEURDEN DE EERSTE VERKONDIGINGEN?

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het prediken van Gods woord is niet iets als een filosofische les! De prediking van het evangelie brengt mensen bij God. Het is een middel in Gods handen en daardoor ontstaan er wonderen en tekenen die de prediking of verkondiging ondersteunen. Vandaag zien wij veel minder echte wonderen en tekenen. Maar ze zijn er nog steeds. Ze bevestigen ook Gods woord. Maar wonderen en tekenen zijn niet altijd noodzakelijk opdat mensen zich zouden gaan bekeren.

Hnd 28:8 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.

Iedere christen die het evangelie brengt kan door de Heer worden gebruikt en wonderen kunnen volgen, als de Here u genadig is. Dit gebeurt meestal spontaan in het gewone dagelijkse leven.

VALSE VERKONDIGING.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Vandaag ontdekken wij evangelisten die naar de begeerten van hun luisteraars spreken. Ze brengen vele verhaaltjes ipv Bijbelteksten. Woorden als Jezus of Christus komen weinig voor.

Ze passen het evangelie aan, aan de wil van de mensen.

1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Lu 6:26 Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

WIE mag DE BLIJDE BOODSCHAP VERKONDIGEN?

Lu 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus vroeg iemand om Hem te volgen en het evangelie te verkondigen. Doch de man nam vlug een excuus, hij moest zijn vader begraven.

Het begraven van zijn vader zou je zeggen was toch een verantwoord excuus.

Deze man had niet begrepen hoe genadig God hem was. Zo roept Jezus ieder mens!

Het antwoord van Jezus laat horen dat ongelovigen die hun doden begraven in feite verloren tijd is voor wie door Jezus wordt geroepen.

Zoveel CHRISTENEN zoeken een excuus, om niet te moeten getuigen over de blijde boodschap tegen andere mensen. Vele zeggen dit is het werk van de predikant of de evangelist. Gezonde schapen brengen schapen voort!

Jezus zei:

Joh 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Deze vrouw kon niet meer zwijgen en liep naar het dorp en predikte!

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16

WAARVAN IS EEN DOELTREFFENDE VERKONDIGING AFHANKELIJK?

DE GENADE

10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 1 Cor.15

Paulus maakt duidelijk dat het niet aan hemzelf lag, dat hij zoveel mensen bij de Here mocht brengen en dat zij tot geloof kwamen. Het eerste punt was dat God hem genadig was om dit te mogen doen. Wie iemand bij de Here mag brengen en hij of zij komt tot geloof, betekent dat de genade van God met hem is. Paulus eerst een christenvervolger, nu een blij man, dank zij die blijde boodschap! Het is zalig te weten dat God u gebruikt!

DE KRACHT VAN GODS WOORD

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.17

Wij lezen hier duidelijk dat het niet afhankelijk van de wijsheid der prediker of van de gelovige die het evangelie brengt, maar wel van de kracht die uitgaat van Gods woorden in de Bijbel. Je moet echt geen theoloog zijn! Deze krachtige evangeliewoorden kunnen met kracht werken in het hart van de luisteraar. Wie een goede prediking heeft gebracht, zal horen of de luisteraar heeft begrepen dat hij een keuze moet maken, Jezus aanvaarden of niet. Een goede prediker verwacht ook geen applaus!

DE KRACHT VAN DE H.GEEST

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Wie verkondigd moet kracht ontvangen door de Geest. Hij zal spreken met overtuiging zoals op pinksterendag. Daar kwamen vele mensen tot geloof. Dus de werking van de H.Geest is nodig opdat mensen tot geloof komen.

Opb 3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

HET MOET ONDERSTEUNT WORDEN DOOR GEBED.

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt 3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Col.4

Spreken over het evangelie is geen gewone zaak. De bouw van de gemeente is afhankelijk van Hem, wij mogen medewerken. Wanneer wij bidden voor ongelovige mensen, dan is het eerste gebed dat ze tot geloof komen in Christus.

DE PREDIKING MOET ONTVANGEN WORDEN IN GELOOF.

2 Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Hebr.4

13 En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 1 Thess.2

Wanneer de toehoorder geen geloof hecht aan de gesproken woorden, en hij zich niet wil bekeren van een leven zonder God, dan is de prediking niet vruchtdragend.

Het is verder verloren tijd en aandringen mag niet.

13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!

Op Pinksteren kwamen velen tot geloof, maar ook daar waren mensen die het woord hadden gehoord, en zij begonnen te spotten.