HET LAATSTE DER DAGEN

HET LAATSTE DER DAGEN

 

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven dat betrouwbaar en geloofwaardig is, kan men niets anders doen dan te luisteren naar wat God heeft gezegd en heeft laten opschrijven door de profeten!!  Wij nemen enkele Bijbelteksten die ons kunnen aanspreken over de tijd waarin wij leven. Voor de ongelovige een toekomende tijd van wanhoop, voor de Bijbelgetrouwe gelovige een tijd van hoop, en grote verwachting op de mysterieuze wederkomst van Christus.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.Jesaja2

Deze profetie waarin hij duidelijk spreekt over de laatste dagen, de laatste jaren voor dat Christus komt en een blijvende vrede brengt en zal regeren duizend jaar vanuit Jeruzalem. Eerst zal Jeruzalem in de komende jaren vernederd en belegerd worden. Daarna zal het een metamorfose kennen. Het zal de grote wereldstad worden die de wetten zal stellen voor de ganse wereld! Het huidige streven naar globalisatie en Babel als centrum zal dan verdwijnen.

Mensen kunnen wel zeggen: het zijn maar woorden, wie weet dat allemaal? Wie kent de toekomst? Woorden zijn in de Hebreeuwse taal, gebeurtenissen! Zoals God sprak: Er zij licht en er was licht. Woord en daad zijn bij God één geheel. Op deze wijze kan een nooit mens niet spreken. Jesaja zag het als voor zijn ogen gebeuren.

De woorden van de profeet Jesaja richten zich tot Juda en Jeruzalem.

6 Voorwaar, Gij hebt uw volk, het huis van Jakob, verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samendoet met kinderen van buitenlanders. 7 Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde;

8 ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Jesaja 2

Israël is vandaag enigszins een welvarend land, ondanks zijn zware uitgaven voor een modern en sterk leger.(paarden en wagens,Koning Salomo was dan al begonnen met veel paarden)

Het was dezelfde toestand voor de Babylonische ballingschap.

Op het geestelijk vlak is het heel wat minder. Ook de geestelijke oostenwind, zoals vandaag een bloeiende paranormale wereld, met waarzeggers, horoscopen, magnetisme, hekserij, pendelen enz. Twee zaken gaan meestal goed samen in de maatschappij: een financiële, materiële rijkdom en een geestelijke armoede. Ook ons eigen land kenmerkt zich hierdoor.  Ook afgodsbeelden vulden het land Juda. Ook hier kan ons België en omringende landen volgen, vol van afgodsbeelden, Boeddha’s, heiligenbeelden, en vele anderen. Met andere woorden moderne afgoden zijn alles wat de mensen afhoud van Gods woorden, de Bijbel. Wij moeten Gods woorden vasthouden als een reddingsboei!

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

WAT LIET GOD ONS WETEN DOOR DE PROFETEN

12 Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; 13 tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, 14 tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, 15 tegen elke hoge toren en elke steile muur, 16 tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten.

17 Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, 18 en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. 19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Jes;2

God liet toen zijn eigen volk weten dat Hij die goddeloze toestand niet verder zou verdragen. God was kwaad op Zijn volk, Hij sprak ze vernederend aan in

Hoofdstuk 1:

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.

Sodom en Gomorra is een beeld van afgoderij, de mens in diep verval. Een herinnering van hoe God diepgrondig kan ingrijpen.

Er komt dus zeker een oordeelstijd! De dag des Heren!

Alle hoogmoedigen zullen worden weggevaagd, zoals de grote bomen in de Libanon en de eiken op de Golan (Basan). De schepen van Tarsis zullen vergaan, dit zou eventueel de handelsvloot van de EU KUNNEN betekenen.

De spelonken of grote rotsspleten zullen straks dienen als schuilplaatsen om te ontkomen aan het rampzalige apocalyptische gebeuren.( Natuurramp en nucleaire explosies).

Opb 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

God verheft zich tegen de sterke en grote ceders van de Libanon. Libanon kent grote bosgebieden. Mensen worden meer dan eens vergeleken met bomen in de Bijbel. Het is een sleutel om bepaalde Bijbelse profetieën te kunnen begrijpen.

23 Gij, die gezeten zijt op de Libanon, u nestelt in de ceders, hoe zult gij zuchten, als u weeen overkomen, smart als van een barende! Jeremia 22

Hier is sprake over mensen die zich vestigen, het lijken vogels die geen vaste plaats hebben en zich schuilen en nestelen. Wij vermoeden de Palestijnen, Filistijnen een nomadenvolk, dat nooit een eigen land bezat, tenzij een geregeld kort verblijf in de Gazastrook. Daar komt er oordeel.

Een andere parallelle tekst vinden wij in Jesaja 13. Tegenover Babel (Rome?)

7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeen grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Jesaja 13

De Libanon is in de laatste jaren regelmatig in de kijker gekomen. De oorlogen tegen Libanon tonen aan dat de toestand daar zeer gevaarlijk is. Wij kunnen vandaag vaststellen dat de landen in het M.O. meer en meer zoeken om zich nucleair te bewapenen.

Massavernietigingswapens kunnen leiden tot de vervulling van vers 12 hierboven.

Het ineenkrimpen van het lichaam en een gelaat in vlam kan wijzen op het gevolg van een nucleaire aanval of een spuwende vulkaan, denk aan de stad Pompei. Daar werden ineengekrompen lijken teruggevonden. ( Deze streek is momenteel zeer waakzaam)

Verder schrijft Jesaja ook over de eiken van Basan. Wij begrijpen hieronder de bewoners van de Golanhoogte. De Golan en Syrië is momenteel een ernstig probleem voor een vredesovereenkomst.

9 Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd, verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel schudden hun loof af. Jesaja 33

1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.

2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.Zach 11

Stervende bomen betekenen hier in beeldspraak, stervende mensen ten gevolge van mogelijke chemische aanval op grote schaal.

Wie zijn deze mensen? Waarschijnlijk, Israëlieten.

18 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel: Zie, Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb, 19 en Ik breng Israel terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide en op het gebergte van Efraim en in Gilead zich verzadige.

20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israel gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven. Jer.50

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 1 Thess 5

Opnieuw is er sprake van een komende vrede, en dit zal in de toekomst nog wel voorkomen onder de leiding van de antichrist die een verbond zal sluiten met Israel. Het zal een schijnvrede zijn, een tijdelijk staakt het vuren. In 1918 tekende men toch ook maar voor de duur van 20 jaar!!!

Heel onverwacht zal de laatste wereldoorlog uitbreken voor de burger, die leeft in de duisternis ( onwetendheid) door massamanipulatie van de overheid. De Bijbelgetrouwe gelovige zal deze oordeelstijd niet meemaken! Wat een langverwachte hoop! Er is redding in Christus, voor ieder die dit wil!

RG