GODS WIL IS WET

 

 

 

GODS WIL IS NOG STEEDS WET!

Vandaag kunnen wij vaststellen dat veel mensen geen belangstelling meer hebben voor de wil van God. Omdat de mens geboren is als zondaar, is zijn eigen wil wet geworden. Ook wie religieus is, zoekt om eigen kerkelijke wetten te maken als de farizeeërs, die in strijd zijn met Gods wetten! Bv. Het huwelijk verbieden, celibaat, afgodsbeelden, wijdingen, biecht, teveel om alles op te noemen. Zo zien wij dat onze maatschappij ten onder gaat aan zijn eigenzinnigheid, ongerechtigheid, vals geloof, en wetten in tegenstelling tot de wetten van onze Schepper. Gods ware wet is er nog steeds!

Matth.5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

 

Jezus heeft de wet van God helemaal niet afgeschaft! Wat voor christenen soms moeilijk te begrijpen valt, is dat Gods volk blij is met Gods 613 wetten. Enkel alle tempelwetten kunnen vandaag niet worden gevolgd, en zijn er niet voor de christenen, en ieder wedergeboren christen is een priester, ongeacht het geslacht

(1 Petrus2:9)

Wanneer wij horen over de wet, dan is er bij elk mens een negatieve ingesteldheid. Men wil zijn vrijheid, en men wil niet meer horen van: “dit mag, dit mag niet, dit moet,” enz. Vandaag horen wij over een andere leuze: Vrijheid of Islam? Zo kunnen wij soms Joden zien dansen met de wetsrollen in hun handen!  Hoe komt dat toch? Wat is de bedoeling van God geweest om Zijn wetten aan de mens te geven. Voordat Mozes de wet kreeg was er geen wet, en het liep verkeerd, het volk werd zeer ongelukkig door alle eigen ongerechtigheid!

Gods wet maakt blij!

7 De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.8 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.Ps.19

Wanneer wij Gods wet benaderen en gaan begrijpen dat het om liefdevolle raad van God gaat, dan zullen wij merkwaardige ontdekkingen doen. Gods advies is gratis en correct!

In dit gedeelte lezen wij dat Gods wet de ziel verkwikt (bekeert) en het hart zich verheugt. De ziel die Gods geboden wil aanvaarden, en toegeven dat God gelijk heeft, die gelooft in Zijn Zoon, God verandert, hersteld, geneest, die bekerende ziel. Het geeft een andere levensvisie voor de mens die Gods advies zal opvolgen.

Iedere wedergeboren christen, heeft deze innerlijke, een vooraf ongekende en onbeschrijfelijke geestelijke blijdschap ervaren, hij werd ziende, dacht gezond, en begon God te begrijpen! (verlicht de ogen) Ziekten of kwalen kunnen genezen of wegblijven.

De zeer bekende Joodse Bijbelleraar Rashi, maakt hier duidelijk dat het hier gaat om een verandering van levensweg. Men verandert van denkrichting, de mens is geboren op een weg die naar de dood leidt, maar tijdens zijn leven kan hij kiezen voor een weg die naar eeuwig leven leidt! Het maakt de eenvoudigste ziel wijs. De mens heeft een keuze!

De ziel is als een vreemdeling in het lichaam, het zoekt een levensweg om gelukkig te worden op aarde. God wil de mens gelukkig maken, maar vele mensen zoeken zelf hun geluk, in aards genot, en vele malen horen we geld maakt ook niet gelukkig! Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Gods wil: Liefde onder elkaar!

14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.Gal.5

2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen.Gal.6

Hier vinden wij de grote reden waarom God een wet gaf aan zijn volk. Hij wilde dat er vrede en blijdschap was onder de mensen. Hij weet hoe zwak ieder mens is, en moeite heeft om met elkaar goed en te kunnen leven. Ieder mens is in feite een mindervalide vanaf zijn geboorte.

Als ieder mens eens luisterde naar God, zou er bij iedereen die blijdschap zijn, en ieder mens gelukkig. Zo zou de maatschappij in harmonie en vrede met elkaar kunnen leven.

De apostel doet daarom een oproep om ook als christenen verdraagzaam te zijn tegenover elkaar. Christenen moeten elkaar in liefde verdragen, maar niet elkanders zonden goedkeuren en verdragen, of dwalingen verdragen, maar elkaar in liefde vermanen, met een correcte toepassing van Gods wet!

De satan wil vandaag ook een grote kerk, een geregistreerde wereldkerk, zonder Gods wet, of Bijbel. Een Babel, met een gedwongen staatsgodsdienst, en uiteindelijk een aanbidding van de antichrist in de tempel te Jeruzalem!

Echt gelukkig kunnen worden?

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.Ps.1

Veel mensen zoeken om gelukkig te kunnen zijn. Anderen beweren gelukkig te zijn. Doch de mens die echt gelukkig is, ook al is hij nu ziek, is een mens van de toekomst!

Een mens die de juiste weg is ingeslagen zal gelukkig zijn. De Bijbel is onze foutloze GPS van God en waarschuwt! Een christen is iemand waar God mag regeren in zijn hart, in zijn denken, zijn doen en zijn laten! Een mens die wil luisteren naar de raad van God! (wet)

Wie nog steeds luistert naar de raad van mensen die geen rekening houden met God, zit nog op de verkeerde weg. De mens die rekening houdt met Gods advies, dit bestudeerd en zoekt om dit toe te passen in zijn leven, en heeft ware gelukzaligheid gevonden.

De psalmist vergelijkt die mens met een boom aan waterstromen geplant. Hij krijgt diepe wortels, hij verdiept zich in het woord van God. Die waterstromen zijn al Gods woorden. Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zo’n mens wil andere mensen gelukkig maken, hij zal spreken over Gods raad, en mensen de enige weg aanwijzen naar nieuw leven, eeuwig leven. Enkel geloof Jezus is die weg!(Gal.3:20)

Geen behoud door de wet!

8 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast,

9 wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, 1 Tim.1

Paulus schrijft dat de wet goed is, ook Paulus schrijft de wet niet af. Hij leert dat de wet wel eerlijk en correct dient te worden toegepast.

Doch de apostel laat onmiddellijk weten dat de wet geen behoud van de ziel kan bewerken of garanderen!

De wet is goed om ons denken gezond te houden, en ons geweten gevoelig te maken.

Er bestaat geen enkele godsdienst waarbij men door het vervullen van kerkregels zijn behoud kan bewerken. Men kan nooit zijn hemel verdienen!

Door de ganse Bijbel heen, is er behoud door geloof in Gods genade!

Let op het gebed van de profeet Daniel!

18 Neig, mijn God, uw oor en hoor; open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen; want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden.19 O Here, hoor! o Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk.Dan.9

Daniel beroept zich niet op de goede en eerlijke werken of navolging van de wet, die hij had gedaan voor de ogen van God, maar enkel en alleen stelt hij zijn vertrouwen op Gods Genade. “Vergeef mij” de doorslaggevende woorden waarbij God onmiddellijk hem een antwoord gaf!

Voor wie is dan Gods raad, een wet?

maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, 10 hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer,

De Bijbel spreekt over: “de vloek der wet”. Die vloek is er enkel voor hen die niet willen geloven in wat Jezus leerde. Vele Schriftgeleerden geloofden niet in Jezus. Zij zullen de vloek van de wet dragen. Wat deden zij?

45 Terwijl al het volk het hoorde, zeide Hij tot de discipelen:

46 Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden;47 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken; dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.Luc.20

Let op leerde Jezus, voor hen gekleed gaan in religieuze kledij, die staan op hun eer, die eerbied afdwingen, ze willen graag in de kijker staan (nu TV). Ze verrijken zich op de nek van de armsten en zwakken in de maatschappij, wij bedenken vroeger de tijd van Luther.  Hun nageslacht behoren wellicht vandaag tot de machtigsten en rijksten der aarde.

De wet is tot zegen voor elk volk, dat het ter harte neemt, en tot vloek voor ieder die Gods wetten verwerpt.

Dank zij Jezus is er vergeving en genade!

Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.