DE GOEDE HERDER

DE GOEDE HERDER

 

Wanneer wij lezen over de goede Herder dan weten wij dat het over Jezus Christus gaat. Wanneer wij spreken over de schapen dan weten wij dat het over allen gaat die Hem volgen en Hem toebehoren.

De relatie tussen deze twee is een dagelijkse diepe band. De schapen zijn zeer afhankelijk van de goede Herder! Dit gedeelte is een antwoord van Jezus tegen de farizeeërs let op het laatste vers van vorig hoofdstuk. (Joh.10)

Het eerste vers heeft het over de manier hoe men in de schaapskooi komt.

Jezus wijst erop dat er maar een deur is !

DE schaapkooi was een omheining gemaakt van op elkaar gelegde stenen. Een opening om erin te komen. Er kwam dan een waker bij de deur tot de herder s morgens terugkwam.

Die ene deur is Jezus zelf. Het is de deur van het Koninkrijk van God .

De deur van de hemel in feite, en die gaat slechts open door geloof in Jezus Woord.

Herder of rover?

Hier bedoelt Jezus de herders vanuit Ezechiel 34

1 Het woord des Heren kwam tot mij:

2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israel, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders van Israel, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?

3 Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; 4 zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.

5 Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid.

6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.

Het grote kenmerk van de dief of rover der schapen:

Het zijn de vijanden van de christenen, mensen die behoren tot het koninkrijk van de duisternis.

Het beeld dat de wilde dieren grote moeite deden om bij de schapen te geraken en ze te stelen doet ons denken aan vele werken die gedaan worden om het christenen moeilijk te maken. Ook buiten de schaapskooi waren de “risico- schapen” altijd diegenen die aan het einde van de kudde liepen. Wie tever van Jezus achterblijft neem risico’s.

Jezus zei : Ik ben de deur der schapen.

Vele mensen op deze aarde willen gelukkig zijn en blij. Slechts één weg en één deur kan de mens inslaan : Jezus.

Jezus toonde op deze manier dat de farizeeërs in hem moesten gaan geloven.

Vandaag zijn er nog steeds mensen die uit de bijbel spreken zonder bekeerd te zijn of wedergeboren, zulke mensen hebben altijd de neiging hun eigen interpretaties door te geven, en verdeeldheid te zaaien

Ten slotte zoeken ze leraars die spreken naar hun eigen begeerten.

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2Tim.4

VERS 3 DE SCHAPEN HOREN NAAR ZIJN STEM.

De ware schapen zullen nooit meegaan met een herder waarvan zij zijn stem niet herkennen; Zo was het mogelijk dat er eenzelfde schaapskooi drie kudden konden zijn, en als s morgens de herder kwam riep hij al zijn schapen bij eigen name , de zijn kwamen en de andere bleven staan.

Luther zei: Het mooiste van een schaap is dat het een goed gehoor heeft, voor de rest heeft het altijd hulp nodig.

ECHTE SCHAPEN.

De ware schapen horen en luisteren goed.

Hun komen toont hun gehoorzaamheid, ze zijn trouw aan hun herder en hun kudde.

Dit spreekt voor zichzelf in gemeenteverband. DAN kunnen zij uit zijn hand niet geroofd worden!

Het zijn christenen die het vermogen hebben leugen en waarheid te achterhalen over wat ze horen. Dat is precies enkel dat, wat ze tot een echte eenheid kan brengen.

Het werkt precies als een instinkt, dit is de zalving door de H.Geest.

Voorbeeld : Een duif op weg naar huis, kun je vangen, en loslaten maar geen andere weg meer in zijn oor blazen, hij vliegt altijd regelrecht naar huis!

1Joh2

1Jo 2:20 En gij hebt de zalving van hem, die heilig is, en gij weet alles.

1Jo 2:27 En de zalving, die gij van hem ontvangen hebt, blijft bij u en gij hebt niet nodig, dat iemand u leert, maar gelijk zijne zalving u van alle dingen leert, zo is zij ook waarachtig en geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo blijft in hem.

Dat iemand u leert, wil niet zeggen dat men niet naar de Bijbelstudies meer moet gaan, maar dat men niet moest luisteren naar dwaalleraars ” die proberen te misleiden” of u iets anders proberen te leren !

En zulke stemmen hoor je vandaag :

De stem van het humanisme.

De mens aanziet zichzelf als hoogste wezen op aarde, zoals een paus met keizerlijke troon, en moet zich niet beroepen op hogere machten. Menselijk zijn met elkaar is de oplossing.

De stem van het materialisme.

De satan leert ook deze weg, van kindsbeen af.

Doel van het leven vergaderen en bezit krijgen. De mens moet naar waardigheid en rijkdom gemeten kunnen worden.

De stem van het Atheisme.

Men leert er is geen God, alles is toeval. Het leven heeft geen zin of doel.

De stem van de religies.

Het proberen van Gods wezen te verklaren, een blindweg zoeken van de mens naar God. Sekteleiders zijn soms echte rovers.

Rovers van geld en ziel.

De stem van het spiritisme

De satan heeft een doel, de mensen in contact te brengen met het rijk der demonen

Het begint al met spelletjes op school, wel met bittere ervaringen voor sommigen.

De stem van de media.

Dit is een echte rover een rover van onze tijd. Lazen wij evenlang in onze bijbel als dat er reklame word uitgezonden.

Wat doet de goede herder met koppige schapen?

Schapen hebben altijd de neiging weg te lopen of te verdwalen. Meestal kent iedere herder zijn koppige schapen.

Hij neemt dan zijn trouwste schapen en mengt die met de weggelopen schapen, en zo komen ze weer dichter bij Hem.

Ook vandaag zien wij veel schapen christenen die geen gemeente meer willen, en toch gebruikt de Here nog trouwe schapen om ze opnieuw bij Hem te brengen, want ze behoren Hem toe.