DE STRIJD OM UW ZIEL

 DE STRIJD OM UW ZIEL.

 De apostel Petrus schrijft dat er een strijd bezig is in ons leven, een strijd waarbij het gaat om de ziel van ieder mens. Wij weten dat onze ziel schade kan oplopen, zoals ook ons lichaam schade kan oplopen door ziekte of ongeval en de dood tot gevolg hebben. Ook de ziel is wel sterfelijk! In de geschiedenis en nu nog worden christenen in bepaalde landen gedood of gemarteld. Men kan wel hun lichaam doden, maar niet hun ziel. Maar wie niet tot geloof komt in Christus tijdens zijn leven, zal tweemaal sterven. Schijnheiligen zijn de moordenaars van de heiligen!

 Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.
11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; 12 en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.1 Petrus 2:11-12.

Wij leren dat een mens een lichaam en een ziel heeft. Wij zorgen voor ons lichaam. Wij eten. Wij houden van een mooi lichaam. Wij wassen het, bij ziekte gaan wij het verzorgen. Bij gevaar voor de dood dan gaan wij alles inzetten wat in onze mogelijkheid ligt. Het lichaam van een Bijbelgetrouwe christen is een tempel van Gods geest geworden.

1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

1Co 3:17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Wanneer het gaat onze ziel, dan is de mens minder geneigd daar aandacht aan te geven, bewust of onbewust. Doch zoals het lichaam schade kan oplopen, zo kan ook, onze ziel schade oplopen leert de bijbel. Daarom dat een mens niet leeft van brood alleen!

Mt 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Deze wereld ligt vol met vleselijke begeerten leert Petrus. Al deze begeerten voeren een strijd tegen onze ziel. Ze willen of kunnen schade toebrengen aan onze ziel. De ziel heeft geestelijke voeding nodig. Een ziel zonder Bijbel voeding, loopt schade op, en wordt zieltogend, tot slot zelfmoordneiging! Daarom kent ons goddeloos land zoveel zelfmoorden. West Vlaanderen kent in België, het hoogste cijfer. Ieder mens die dagelijks slechts bezig is met zijn genot en welvaart, die denkt nooit aan zijn ziel of besmetting van zijn geest.

 Wat is schade aan de ziel?

 Onze ziel dat is onze levenskracht welke ons lichaam bezielt. De ziel is in het bloed. De geest is nodig  voor het leven hier en het eeuwige leven in het hiernamaals, niet het bloed. 1Co 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Maar bij de ziel behoren onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens. Gevoelens kan men kwetsen. Onze geest gaat bij het sterven terug naar God, ons lichaam zal worden begraven!

Spr 12:18 Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.

Schade aan de ziel ziet men niet, maar het is er wel. Daarom is er zo’n strijd om onze ziel. Wie dus niet tot geloof in Jezus komt, is een verloren ziel. Die ziel zal sterven in de hel, een tweede dood. Eze 18:20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Wat baat het als men de rijkste mens ter wereld wordt, maar zijn ziel verliest. Natuurlijk zullen er weinigen zijn en de weg is smal. Het zal een klein kuddeke worden. Een profeet sprak de vergelijking over de wereldbevolking, namelijk evenveel goud als op de aarde te vinden is, tegenover de hoeveelheid aarde of zand welke te vinden is.

Petrus spreekt over de begeerten die strijd voeren tegen onze ziel.

Met begeerten is hier duidelijk bedoeld, de werking van het vlees en het zich laten leiden door het vlees en materie of het materiële. Wanneer een man een mooi meisje ziet, kan dit voldoende zijn dat zijn vlees daarop begerend reageert. Hij kan zich laten leiden door zijn vlees, wat in strijd is met zijn geest.Er zijn grenzen.

Een vrouw kan een heel mooi kleed in een winkel bekijken, en haar verlangens en haar begeren kunnen haar prikkelen om te kopen, het kan haar lichaam mooi maken en ze kan zich laten leiden door haar vleselijk denken. Ze wil een kleed dat een ander niet heeft, dus uniek.

Ps 119:25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.

Het hart van een mens is materialistisch ( stof=materie). Daardoor moet die dode ziel levend gemaakt worden naar de geest.

Ook Paulus kende de zielenstrijd van een christen.

21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; {22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Rom.7
 De houding van een christen, is als een bijwoner op aarde. Petrus wil duidelijk maken dat wij een ander doel hebben in ons leven. Wij zijn hier op doorreis ons huis is een buitenverblijf.

Er bestaat een groot gevaar voor de christenen, de satan wil dat hun ziel verloren gaat, en dat hij aanbeden zal worden. Wij moeten weten dat de boze ons beïnvloedt met al het mooie welke deze wereld te bieden heeft. Hij wil sterk verleiden zoals hij Eva verleidde met het doel: niet meer te luisteren naar Gods woorden! Hij trok Gods woorden in twijfel, en veranderde Gods woord, hij is opnieuw bezig met dubieuze vertalingen van de Bijbel! 

 Het doel van kinderen van de wereld, is dat ze alles wat de wereld te bieden heeft trachten te bereiken. Hun doel is een strik. 1Ti 6:9 Zij, die echter rijk willen worden, vallen in bekoring en strik, en in vele dwaze en schandelijke begeerten, welke de mensen neerstorten in ondergang en verderf. ( Can.vert.)

Het doel van de kinderen van God is dat ze bij God zullen wonen en eeuwig leven hebben  in het nieuwe Jeruzalem.  Hun Bijbelkennis geeft hen toekomstperspectief. Ze weten van een hemels lichaam. Ze weten dat ze niet door Gods oordelen moeten gaan, welke over deze wereld zullen komen.

Andere gevaren voor de ziel. Laat uw ziel niet vangen!

Eze 13:18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?
Eze 13:20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt.

Het gaat hier om vrouwen die aan waarzeggerij deden, wicca en magie. Ze gaven zich uit als profetessen. Ze misleiden het volk, zodat het in hun zonden bleef voortleven. Ze brachten in feite dwalingen. Zo zien wij dat iedere leer die afwijkt van de bijbel, een ziel kan vangen om verloren te gaan.

Stress, een gevaar voor de ziel!

Mt 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Vandaag leven wij in een tijd, waarbij door de techniek de mensen minder en gemakkelijker kunnen werken. Daartegenover zien wij dat de mensen veel meer kommer, leed en zorgen hebben te verwerken! Angsten door een onveilig gevoel in de samenleving.

BESCHERMING VOOR DE ZIEL

 God zorgt voor bescherming van het zielenleven!

Heb 13:17 Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.

God gebruikt en stelt zelf mensen die raad geven vanuit de Bijbel, opdat men zichzelf zou kunnen leren beschermen voor allerlei zielenleed. Gehoor geven en doen is tot zegen.

Ps 19:7 De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

In de SVV staat “zij bekeert de ziel” In het Frans “ ze hersteld de ziel”! Herstellen betekent ook genezen van de ziel. (Jes.53)

Ps 121:7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. 

19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; Hebr 6

Onze ziel kan soms heen en weer geslingerd worden door onze zonden, wij kunnen spijt hebben dat we het goede wilden doen, maar toch het verkeerde deden. Dan werkt de vergeving op het kruis en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde als een anker!

Wie zijn geloof heeft gesteld op Jezus is in Hem verankerd.

Update Biblespace Vlaanderen