JEZUS EN DE ZONDAARS

 

JEZUS EN DE ZONDAARS

 

 

Door onderzoek in de schriften tekenen wij vandaag een beeld van Jezus tegenover Zondaren, mensen die niet op Hem vertrouwen. Wij stellen ons vragen: Had Jezus omgang met de zondaren? At en dronk Hij met hen? Wat deed Hij voor hen? Werd Hij ook niet verweten ook zondaar te zijn? Werd Hij afgewezen? Hoe was zijn houding? Hoe moet de onze zijn? Hoe meer vragen wij stellen, hoe beter wij een gedachte kunnen vormen van onze Heiland en Verlosser uit de Bijbel.

WAT WAS JEZUS LEVENSDOEL?

1 Tim.1:15

15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is

om zondaren te behouden, onder welke ik (Paulus) een eerste plaats inneem.

Het bijzonderste is wel te weten dat Jezus naar deze aarde kwam om zondaren te behouden of te redden. Ieder mens is geboren als zondaar en heeft in de staat of toestand waarin hij zich bevindt vergeving nodig. Door de ongehoorzaamheid van eerste mensen aan Gods gebod, is de zonde in de wereld ingekomen, en door de zonde, ziekte en uiteindelijk de dood. Deze lichamelijke dood is tot iedereen doorgedrongen. Zondaren gaan voor eeuwig verloren, wanneer ze niet vertrouwen op Jezus woorden! Er is een keerpunt nodig in het leven van iedere mens: geloof in Gods genade, door het offer van het Lam Gods, Jezus!

Joh.3

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

16 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

17

HOE GING JEZUS MET ZONDAREN OM?

Matth.9

10 En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. 11 En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn.

10 Later gingen Jezus en Zijn discipelen bij Mattheus thuis eten. Er waren ook verscheidene tolontvangers te gast en andere mannen met een slechte naam.

11 De Farizeeërs zagen dat. “Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om?” vroegen zij aan Zijn discipelen.12 “Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieke wel!” antwoordde Jezus.(BOEK-vertaling).

Wij kunnen al vaststellen dat Jezus met zondaren at, in hun huis. Tevens bij mensen met een slechte faam, dit kunnen dieven, moordenaars, dronkaars, hoeren, fraudeurs,enz. zijn geweest.

Mattheus was tot geloof gekomen, en nodigde al zijn vrienden uit. Hij gebruikte dit etentje om hen te laten luisteren naar Jezus. Ze hadden wellicht wel goed eten verwacht, maar toch geen preek! Let op de reactie van de farizeeërs. Wat zeggen ze? Hoe dachten ze?

Maken wij geen fouten als de farizeeërs?

Lukas7

34 De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en gij zegt : Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!

34 Ik eet en drink heel gewoon en u zegt: ‘Die Jezus is een veelvraat en een drinker! Mooie vrienden heeft Hij: tollenaars en slechte mensen!’

KREEG JEZUS KRITIEK VAN DE ZONDAREN?

Hebr.12

2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft , de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem zeiden.(boek) Inderdaad, Jezus kreeg veel negatieve kritiek. Iedereen die Hem correct volgt, zal dit ook wel ervaren. Doch Hij liet niet na, om verder te spreken, ondanks alle kwaadsprekerijen en tegenspraak.

Er bestaat natuurlijk een groot gevaar, dat christenen gaan zwijgen over het evangelie, niet getuigen, of onverschillig zouden gaan worden.

Wij moeten ons versterken omwille van ons toekomstperspectief welke ons als bijbelgetrouwe christenen te wachten staat, en voor velen een geheimenis blijft.