JEZUS EN DE HUICHELAARS

 

1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.3 Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen.5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet een van die is vergeten voor God.7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.8 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;

9 maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.10 En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.11 Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.

12 Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.Luc.

Soms hebben wij raad nodig, om te handelen zoals Jezus het wil. Wij zien vandaag een christendom dat heel lauw is geworden, zwak is geworden. Een Laodicea gemeente, waarbij Jezus zelf aan de deur staat te kloppen van Zijn eigen kerk. Jezus wist dat het zou gebeuren.

Dat Jezus aan de deur staat, wijst erop dat men Hem heeft verworpen en een ander gezag heeft laten gelden, het christendom van Kaïn!

Jezus heeft raad gegeven aan zijn discipelen, om hen te bewaren.

In deze rede komen er drie aspekten naar voor:

  • De waarschuwing voor gevaren
  • De bemoediging voor hen die zouden volgen
  • Het medeleven van Jezus door Zijn Geest in zijn discipelen.

Mattheüs 7:15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Mattheüs 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Vers 1

Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.

Jezus draait niet rond de pot. Deze uitspraak is ook niet verkeerd te begrijpen, en is duidelijk. De taal van Jezus is zeer transparant. Hij gaat de Farizeeën niet uit de weg tegenover zijn discipelen en Zijn volk. Van compromis helemaal geen sprake.

Let toch op voor de huichelarij van uw kerkleiders.

1.hun vals gedrag

29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,

30 en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten.

31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.Matth.23

Met veel uiterlijk vertoon gaven ze de indruk eerbied te hebben voor de profeten en hun graven. Doch in hun hart hebben ze nooit willen luisteren naar wat God door deze mensen hen leerde. Let op voor christenen die menen christen te zijn, en godsdienstig, maar de Bijbel en de woorden van Jezus negeren en in twijfel trekken.

2.hun bijkomende wetten.

9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.10 Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten.Hebr.13

Hier werd gewezen op de valsheid in de leer, het gevaar terug te keren naar tradities en om den brode. Ze hebben geen deel aan het offer (altaar) van Jezus. Hun denken is besmet door het verwerpen van de genade.

Voorbeeld:

Eucharistiewetten

– De biechtstoel, geen christelijk gegeven, oud Babels gebruik aan de poort.

– Niet meer eten vanaf middernacht, om te mogen deelnemen. Romeins gebruik bij het offeren aan hun goden.

– De hostie (andere studie) Beeld van de zonaanbidding.

– Knielen voor afgoden.

Vele wijzigingen brachten vele kerkgangers in twijfel, omdat hun denken geen fundament had in de woorden van Jezus, maar in allerlei tradities van kindsaf geleerd.

Jezus leerde de genade en vergeving en geen (Babelse)ceremonie met alle leugenachtig bijgeloof.

Vers 3

Hier leert Jezus zijn discipelen nooit te doen als de schriftgeleerden, welke in het geniep

samen kwamen, om zelfs moordplannen te smeden, zoals ze zouden gaan doen met Jezus.

Het doet ons wel nog steeds denken aan Kaïn en Abel welke ook samen God dienden en offers brachten. De middeleeuwen waren een herhaling.

Kain merkte op dat zijn offer niet aangenomen werd. Naamchristenen merken op dat er andere christenen zijn die vurig zijn en er iets leeft, welke zij niet hebben, omdat ze God willen dienen op eigenwijze, en niet zoals God het leerde.

Vers 4,5 De bemoediging

In deze bemoediging kijkt Jezus over de grenzen van de dood heen. Hier op aarde komt de macht uit de loop van een geweer, zoals iemand eens sprak. De macht met de doodsbedreiging, hetgeen waarvoor ieder mens vreest.

Voor deze macht leert Jezus moet men niet vrezen, maar wel voor de macht die in handen is van God, na de dood, een tweede dood.

Er bestaat een enorm groot gevaar dat christenen gaan zoeken naar compromissen, zich aansluiten bij de wereldkerk, om hun leven te redden, en aldus Jezus gaan verloochenen.

Ook Israël had schrik van zijn buren en zocht compromissen.

Jesaja 8

11 Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan:12 Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken.

13 De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.

Spr.29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

VERS 8,9 VOORWAARDE EN BELOFTE;

Jezus belijden, getuigen van Jezus, voor Hem willen uitkomen en Hem bekend maken.

Joh.9

19 en zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt, dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20 Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind geboren is; 21 maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet; vraagt het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. 22 Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen.

Deze mensen hadden wonderen gezien van Jezus, en durfden niet getuigen van Jezus. De angst voor de gevolgen was hen te sterk en te nadelig. (Broodroof en dergelijke)

Wanneer wij vrezen om te getuigen, dan moeten wij bidden om kracht. Niet radicaal zijn in het getuigen is ook een gevaar. Wie niet meer durft te spreken dat er geen redding is zonder Jezus, is afgevallen! De hel is de tweede dood, voor wie het gelooft of niet.

Angst voor de discriminatiewetten zal niet denkbeeldig zijn.