DE WONDERLIJKE GEBOORTE VAN JEZUS

 

 

Onze geboortedag is altijd een speciale dag, een verjaardag met soms een feestje. Aan onze geboorte is eerst een tijd van verwachting aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte stonde van pijn en daarna de grote blijdschap. De geboorte van Jezus is wel bijzonder.Vooraf geeft de evangelist de stamboom van Jezus, en daarin ligt een geheimenis! (Matth.1:17) Bij de driemaal 14 generaties, samen 42 generaties dus, ontbreekt er één bij de laatste14, dus 13de generatie is die van Jozef!

Die “laatste” generatie impliceert de komende en wederkomende Jezus, eerst als “de zoon des mensen”, (Jes.53:2,3) daarna als Rechter over de vele natiën, op de troon van David, als “de zoon van David” Een tweevoudige generatie. Hij komt terug met Zijn volk, de gemeente, de laatste generatie!

Dit is het 42ste geslacht, zijn gemeente. Het zijn nieuwe mensen, een generatie uit de Geest geboren net als Christus!(2 Cor.5:17) Deze nieuwe geschapen mensen werden eerst heimelijk op de dag van de opstandingen ten leven en de opname verzameld.(1 Thess.4:16,17). (1 Joh.3:2)

De ster van Bethlehem, welke de weg wees!

Een ster in het Hebreeuws is “Kochab” en heeft een ook getalswaarde van 42! De naam van koning David heeft een Hebreeuwse getalswaarde van 14. Deze getallen wijzen naar een verband tussen de geboorte van Jezus, als eerst de “Zoon des mensen” en bij Zijn wederkomst als de “Zoon van David”, om de vervallen hut van David op te richten. (Hand.15:16) Dan pas komt die ontbrekende 42stegeneratie! In de bijbel staan geheimen die te vinden zijn via getalswaarden!

De ster van Bethlehem staat dus symbool voor de komende Messias, Jezus, welke zal regeren op de troon van David te Jeruzalem! Hij was het licht der wereld, die de weg zou wijzen voor de mensen die hem willen vinden!

Johannes 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

16 en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus,

die genoemd wordt Christus. Matth.1

Werd Jozef depressief?

Jozef werd beproefd, en gekwetst, in het diepste van zijn hart! Hij wist dat hij niet de vader zou zijn van het kind dat Maria droeg! Jozef kreeg de menselijke gedachte om van haar in alle stilte te scheiden, om haar niet in opspraak.

Je kunt best begrijpen welke depressieve gevoelens Jozef zal hebben gehad. Jozef was wel een gelovige man, die over de wet en de profeten had gehoord.

De gedachte dat Maria hem ontrouw zou zijn geweest, bleef hem toch sterk achtervolgen, hij lag er van wakker! Achterdocht overweldigde hem. Maar een steniging van Maria, volgens de wet, voor overspel, wilde hij zeker voorkomen, want hieruit blijkt zijn liefde voor haar.Vanaf de verloving behoorden man en vrouw al elkaar toe, volgens de wet.

Ook al staat het er niet letterlijk. Jozef zal zeker hebben gebeden tot God om hulp voor zijn geestelijke nood, welke hij niet kon verwerken, noch verdragen.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Psalm 46

20 Maar terwijl hij deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Matth.1

God overtuigde Jozef zelf door een engel te zenden met deze boodschap. Jozef nam met veel liefde het kind aan, als zijn eigen kind. Hij werd dan ook ingeschreven als de wettelijke vader.

Had Maria Jozef willen overtuigen, dat haar zwangerschap van de Geest kwam, dan zou Jozef dit nooit hebben willen geloven of aanvaarden! Daarom heeft ook geloven in Jezus niet zijn oorsprong door het overtuigen van een ander mens, maar door een overtuiging en bevestiging van boven, van God! (Rom.8:16).

Het zal zeker bij Jozef diep zijn doorgedrongen dat het kind, in een voederbak gelegd, een heel bijzonder kind was. Geboren in een rotsspleet gebruikt als schapenstal, in een zomerse nacht te Bethlehem! Er was geen plaats meer voor Hem in deze wereld, precies of dat er ook geen plaats of tijd is voor Hem in het hart van vele nu feestvierende mensen rond een heidense afgodsboom. Men viert in feite de verjaardag van Jezus, maanden later!

Zou Jozef dit hebben gelezen of horen voorlezen?

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Deze profetie is tweevoudig! Een gedeelte van deze profetie is nog niet vervuld, namelijk, Jezus beschreven als de wederkomende vredevorst op de troon van David komt nog.

Enkel een wapenstilstand komt er in het M.O. door een bedriegende en misleidende wereldleider, waartoe ook mijnheer Ratzinger uit het Vaticaan vandaag oproept! Er komt dan, W.O.III of Armageddon en daarna komt Jezus, met een eindeloze vrede die zal doordringen tot in het diepste van de natuur. Een vrede, geen wapenstilstand, tot en met vrede onder de dieren!

21 Zij zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven; want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Matth.1

Jozef kreeg een droom, en meteen een opdracht, precies als al die andere geloofshelden beschreven in de Hebreeënbrief. Voor een geboorte is er nog steeds veel nieuwsgierigheid naar het geslacht, hier hoorde Jozef dat het een zoon zou zijn!

Vandaag kan men met de hedendaagse mogelijkheden wel wat vroeger zien naar het geslacht van de nog ongeborene, maar teleurstellingen zijn er nog steeds. Jozef wist al vooraf met zekerheid dat het een zoontje zou zijn! Het was er ook de gewoonte dat het de man was die een naam voor het kind koos. Jozef zou hem de naam “Jezus” geven.

Al dit gebeuren was al heel lang voorspeld door de profeet Jesaja! (7:14)

Deze profeet leefde 700 j. v. Chr.! Wie had ooit in die tijd durven denken dat deze profetie nog in vervulling zou gaan? Vele profetieën worden slechts dan begrepen wanneer ze in vervulling beginnen te gaan, of dat men tekenen kan waarnemen, zoals vandaag. De opwarming van de aarde, de wereldwijde klimaatverandering, is een teken.

14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij

mensen des welbehagens. Luc.2

De eerste vrede die een mens nodig heeft, is vrede met God!

Onder het woord “welbehagen” dient men te begrijpen volgens de grondtekst, (wil, keuze) mensen van goede wil, die een goede keuze willen maken voor Jezus, en Hem gaan volgen zoals de ster van Bethlehem werd gevolgd door de drie magiërs.

Het gaat hier enkel over mensen die de wil hebben om een goede keuze te maken.

Jezus, kwam om verzoening te maken tussen de mensen en de God van Israël. Jezus, wist dat de ene mens een goede keuze zou maken en de andere een slechte keuze.Velen willen die keuze voor Jezus niet maken, en willen strijden tegen Israël en zijn God! Daarom komt er zoveel strijd rond Jeruzalem, de toekomstige wereldhoofdstad, waar Jezus straks komt regeren!

Ieder mens moet eens in zijn leven een keuze maken:

Voor of tegen Jezus, ertussen kan niet! Toen Hij aan het kruis hing, tussen twee zondaars naast Hem, maakte de ene misdadiger een keuze voor en de andere een keuze tegen Jezus! Uw toekomst is afhankelijk van uw keuze!